Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2746 Навчальна програма дисципліни Політична економія

Навчальна програма дисципліни Політична економія

« Назад

Навчальна програма дисципліни Політична економія

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Зародження економіко-теоретичних знань. Виникнення і основні етапи розвитку політичної економії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної науки. Об’єкт політекономії та її предмет. Трактування предмету різними школами. Політекономія якнаука про суспільні виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами. Функції політичної економії. Метод політичної економії. Позитивна та нормативна політична економія. Єдність політекономії та господарської практики. Місце політекономії в системі економічних наук. Категорії та закони політичної економії. Система економічних законів, механізми їх дії та їх використання.

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Піраміда Маслоу. Безмежність потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Виробництво як визначальний фактор формування потреб та їх розвитку. Потреби і споживання. Структура потреб людини за сучасних умов. Економічні інтереси і потреби. Сутність і структура економічних інтересів. Взаємозв’язок потреб, економічних інтересів і виробництва. Виробництво як процес суспільної праці. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв’язок. Продукт і суспільний характер праці. Процес праці. Суспільна корисність праці. Праця як джерело добробуту та багатства народів. Основні фактори виробництва. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Робоча сила. Поєднання факторів виробництва. Виробничі ресурси та їх обмеженість. Проблеми оптимальної структури використання обмежених ресурсів. Крива виробничих можливостей. Виробничий потенціал суспільства. Ефективність виробництва, його критерії та показники.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Сутність соціально-економічної системи та її основні структурні елементи. Економічна система й соціально-економічний устрій суспільства. Суспільно-економічна формація та її складові. Вплив надбудови на виробництво. Класифікація економічних систем. Типи економічних систем. Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил. Продуктивні сили і виробничий потенціал суспільства. Технологічний спосіб виробництва. Історичні типи технологічного способу виробництва. Виробничі відносини, їх суть, система і структура. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Економічна система йекономічний лад суспільства. Відносини власності, їх типи і форми. Економічний та юридичний зміст власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Розвиток відносин власності на сучасному етапі. Реформування відносин власності в Україні.

ТЕМА 4. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Харак­терні риси товарного господарства. Проста і розвинута форма товарного виробництва. Товар і його властивості. Мінова вартість. Споживна вартість. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Чинники, що визначають величину вартості товару. Характер праці в товарному виробництві. Суперечності товарного господарства. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов. Закон вартості та його функції. Гроші та їх суттєві риси. Теорії грошей. Специфіка вартості грошей. Еволюція грошей та їх функції. Гроші та ціна. Суть ціни. Грошовий обіг та його закони. Грошова система. Інфляція, її суть і причини.

ТЕМА 5. РИНОК: СУТЬ І ФУНКЦІЇ. МОДЕЛІ РИНКУ. КОНКУРЕНЦІЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти. Ринок як підсистема ринко­вої економіки. Функції ринку. Види ринків. Механізм функціонування ринкової системи та її недоліки. Ринкова модель координації попиту та пропозиції. Аналіз індивідуальних ринків: попит і пропозиція. Закони попиту та пропозиції, цінові та нецінові детермінанти попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Ринок чистої конкуренції. Чиста конкуренція і ефективність. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Ринок чистої монополії. Види чистих монополій. Економічні наслідки монополій. Антимонопольна політика держави. Ринкова інфраструктура, її елементи та функції. Ринок споживчих то­варів і послуг. Ринки виробничих ресурсів: засобів виробництва, землі і робочої си­ли.Фінансовий ринок. Ринок грошей. Кредитний ринок та його структура. Ринок цінних паперів, його суть і функції.

ТЕМА 6. ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК

Місце домогосподарств в економічній системі суспільства. Суть, основні критерії і функції домогосподарства. Роль домогосподарств у поставках економічних ресурсів підприємствам. Доходи власників економічних ресурсів. Підприємство – первинна ланка економіки. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. Правові формипідприємства. Продукція підприємств та її економічні форми. Складові вартості новоствореної продукції. Чиста додана вартість. Суть підприємництва та умови його існування. Підприємництво в системі товарного виробництва. Підприємництво і бізнес.

ТЕМА 7. КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯНАЙМАНА ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей в капітал. Загальна формула руху капіталу та її протиріччя. Теорії капіталу. Нагромадження капіталу. Наймана праця: суть і риси. Робоча сила як товар. Вартість та споживчавартість робочої сили. Час відтворення вартості робочої сили. Повна вартість товару. Виробництво додаткової вартості. Необхідний та додатковий робочий час. Необхідний та додатковий продукт. Постійний та змінний капітал. Абсолютна, додаткова та надлишкова додаткова вартість. Норма додаткової вартості. Технічна, вартісна і органічна будова капіталу. Заробітна плата – категорія розвинутого товарного виробництва. Функції заробітної плати. Джерело заробітної плати. Теорії заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. Заробіт­на плата і стимулювання праці. Сучасна структура заробітної плати. Номінальна іреальна заробітна плата. Взаємозв’язок зростання про­дуктивності праці та заробітної плати. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

ТЕМА 8. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

Витрати виробництва, їх суть та види. Витрати підприємства. Еко­номічні витрати та їх специфіка. Вмінні витрати. Постійні й змінні витра­ти. Валові, середні й граничні витрати. Собівартість, її структура і значення. Мінімізація витрат. Кругообіг і оборот капіталу. Стадії кругообігу і функціональні форми капіталу. Час обороту капіталу та його структура. Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення основного капіталу. Амортизація. Прибуток і його суть. Теорії прибутку. Норма і маса прибутку та фактори, що на них впливають. Нормальний (середній, звичайний, типовий) прибуток і механізм його формування. Чистий прибуток і його джерела. Валовий дохід підприємства. Проблеми розподілу валового доходу і прибутку. Податки та платежі з доходів підприємств. Ціна виробництва та її структура. Середній прибуток і економічна рівновага.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 9. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА

Торговий капітал і його еволюція за сучасних умов. Торговий прибуток та його джерела. Витрати обігу. Сучасні форми торговельного підприємництва. Позичковий капітал, його необхідність і сутність. Позичковий процент і його джерела. Норма позичкового процента і його динаміка. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Банки, їх види та функції. Джерела банківського прибутку. Акціонерне товариство (корпорація) і його основні риси. Види акціонерних товариств. Акції, їхній зміст і соціально-економічне значення. Курс акцій і закономірності його зміни. Прибуток акціонерних това­риств і його розподіл. Дивіденди. Корпоративний капітал: суть і форми вияву. Реальний і фіктивний капітал. Фондові біржі та їхні функції. Проблеми розвитку акціонерних товариств (корпорацій) в Ук­раїні. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Форми господарювання в сільському господарстві. Власність на землю. Земельна рента: абсолютна, диференціальна й монопольна. Визначення земельної ренти, її джерел. Ціна землі. Земельний податок. Агропромисловий комплекс.

ТЕМА 10. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Види відтворення. Концепції суспільного виробництва. Теорії продуктивної і суспільно корисної праці. Економічний кругобіг. Національний продукт і його форми. Вартісна та матеріальна форма суспільного продукту.Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт, чистий продукт. Національний дохід, його розподіл та перерозподіл. Два підрозділи суспільного виробництва та їх функції у процесі відтворення. Умови реалізації суспільного продукту за простого і розширеного відтворення. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національ­ного багатства. Природне багатство і проблеми його відтворення.

ТЕМА 11. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

Економічний розвиток та його значення. Економічний прогрес, його рушійні сили та критерії. Суперечності як джерело розвитку. Боротьба нового зі старим і ствердження нового необхідна умова соціально-економічного прогресу. Економічне зростання, його показники і значення. Чинники економічного зростання. Науково-технічний прогрес. Зростання капіталоозброєнності праці. Удосконалення виробничих та організаційно-економічних відносин. Фактори гальмування економічного зростання. Роль держави в регулюванні економічного зростання. Циклічність економічного розвитку та його фази. Ефективність економічного розвитку та його критерії. Показники ефективності. Чинники підвищення ефективності виробництва. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Роль інвестицій в людський капітал. Необхідність та сутність системи соціального захисту населення.

ТЕМА 12. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ

Суть господарського механізму і його основні елементи. Господарський механізм і економічні закони. Особливості господарського ме­ханізму ринкової економіки. Функції господарського механізму. Об’єктивна необхідність та методи державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Економічна політика держави. Сучасні форми державного регулювання.Планування і програмування економічного й соціального розвитку. Теорії регулювання економіки державою. Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва. Фінанси, їхня суть і функції. Структура фінансової системи. Державний бюджет.Фіскальна політика. Кредитна система та механізм її дії. Цілі й методи кредитної політики держави.

ТЕМА 13. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація капіталу. Монополія, її суть і форми. Антимонопольне законодавство. Фінансовий капітал і його суть. Фінансово-промислові групи. Фінансова олігархія. Об’єктивна зумовленість державно-корпоративного капіталізму і державного регулювання економіки. Суть і типи державно-корпоративного капіталізму. Монополії та олігополії в системі регульованого капіталізму. Державна власність і державний контроль в економічній системі регульованого капіталізму. Макроекономічне регулювання як визначальна властивість регульованого капіталізму. Економічний лад соціалізму і його основні риси. Моделі економічних систем соціалізму. Механізм функціонування економіки державного соціалізму. Дирек­тивне планування. Централізоване управління. Планово-розподільча систе­ма. Товарно-грошові відносини і ціни. Планові ціни. Проблеми «зарегульованості» Суть змішаної економіки й об’єктивні причини її формування. Теорії та моделі змішаної економіки. Механізм функціонування виробництва в умовах змішаної економіки. Економічні сектори та їх структура. Типи економічних секторів. Проблеми економічної рівноваги і розвитку.Відносини власності в системі змішаної економіки. Проблеми соціальної орієнтації змішаної економіки. Зміст перехідної економіки: загальне й особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні та глобальні перехідні процеси. Закономірності функціонування перехідної економіки. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки. Сутність сучасної перехідної економіки України. Формування сучасних ринкових відносин та інфраструктури ринку в Україні.

ТЕМА 14. СУТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Загальні риси світового господарства. Світові економічні зв'язки та їх розвиток. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва. Ступені генезису й об’єктивні основи розвитку світового господарства. Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві. Специфіка міжнародних економічних відносин та їхні основні форми. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Принципи порівняльних переваг. Протекціонізм і вільна торгівля. Торговий баланс. Україна в системі міжнародної торгівлі. Міжнародні валютні відносини та їхня роль у світогосподарських зв’язках. Міжнародна валютна система, історія розвитку та сучасний стан. Валютні курси. Міжнародний рух капіталів. Сутність руху капіталів. Прямі й портфельні інвестиції: масштаби, динаміка і структура міжнародного руху капіталів. Платіжний баланс.

ТЕМА 15. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Сутність та фактори глобалізації. Форми прояву глобалізації сучасного господарства. Наслідки глобалізації. Сутність глобальних проблем сучасності (економічних, продовольчих, сировинних, енергетичних, міжнародного тероризму) та причини їх виникнення. Основні шляхи розв’язання глобальних проблем. Роль діяльності міжнародних та громадських організацій у розв’язанні глобальних проблем. Питання поліпшення економічної та паливно-енергетичної ситуації в Україні. Проблеми і напрями активізації участі України в системі міжнародних економічних відносин та розв’язанні глобальних проблем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!