Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2743 Загальна характеристика навчальної дисципліни Математика для економістів, Теорія ймовірностей і математична статистика

Загальна характеристика навчальної дисципліни Математика для економістів, Теорія ймовірностей і математична статистика

« Назад

Загальна характеристика навчальної дисципліни

Таблиця1. Загальна характеристика дисципліни „Математика для економістів” (Вища математика) І семестр і „Математика для економістів” (Теорія ймовірностей та математична статистика) ІІ семестр для студентів ЕК, МЕ, ЕП, УПЕП, М, ФК, ОА,Фі,ОАі,ЕПі,Мі

Навчально-організаційна структура дисципліни

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS:

денна-7

інтегровані-4

Бакалавр з економічної кібернетики

Нормативна

Модулів:

денна-4

інтегровані-2

Заочно:

тестування – 1 (І семестр), 1 (ІІ семестр)

Бакалавр з міжнародної економіки

Семестр:

денна- 1,2

інтегровані-1

заочна-1,2

Кількість змістових модулів:

денна - 4

Бакалавр з обліку і аудиту

Денна:

лекції – 60 (ВМ), 34 (ТЙ)

практичних занять – 84 (ВМ), 30 (ТЙ);

Інтегровані: лекції – 20,

практичних занять – 52;

Заочна: лекції – 8 (ВМ), 8 (ТЙ)

практичних занять – 10 (ВМ), 10 (ТЙ).

Загальна кількість годин:

денна – 252 (ВМ), 180 (ТЙ);

інтегровані-144

заочна – 252 (ВМ), 180 (ТЙ).

Бакалавр з банківської справи

Самостійна позааудиторна робота :

денна – 84 (ВМ), 102 (ТЙ) год

інтегровані-58 год

заочна – 234 (ВМ), 162 (ТЙ).

Кількість годин на тиждень:

І семестр – 8 ІІ семестр – 4

інтегровані І семестр – 4

Бакалавр з фінансів

Індивідуальні завдання:

денна – 24 год. (ВМ), 14 (ТЙ) год

інтегровані-14 год

Бакалавр з маркетингу

Вид контролю: (денна, заочна)

І, ІІ семестр – екзамен

Бакалавр з управління персоналом і економіки праці

Бакалавр з економіки підприємства

Розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану на 2011-2012 н.р.

Таблиця 2. Розподіл годин з дисципліни „Математика для економістів” за видами занять згідно навчального плану (денна, інтегрована, заочна форма навчання)

Семестр

Вид заняття

ПМК

Екзамен

аудиторні

позааудиторні

лекція

практичне

р а з о м

Індивідуально-консультативна робота

самостійна робота студента

Денна форма навчання

І (ВМ)

60

84

144

24

84

-

+

ІІ (ТЙМС)

34

30

64

14

102

-

+

Всього

94

114

208

38

186

-

2

Інтегровані

І

20

52

72

14

58

-

+

Заочна форма навчання

І (ВМ)

8

10

18

-

234

-

+

ІІ (ТЙ)

8

10

18

-

162

-

+

Всього

16

20

36

-

396

1

Тематичний план дисципліни

Назва модуля, розділу

Разом

Кількість годин за видами занять

аудиторні

позааудиторні

лекції

практичні

індивідуально-консультативна робота

сам. роботастудентів

Модуль І. Лінійна, векторна алгебра. Аналітична геометрія

Розділ І. Лінійна алгебра

30

6

8

2

14

Розділ ІІ. Векторна алгебра

15

2

4

1

8

Розділ ІІІ. Аналітична геометрія

28

4

6

2

16

Разом за модуль І

73

12

18

5

38

Модуль ІІ. Математичний аналіз

Розділ ІV.Диференціальне числення

31

4

10

1

16

Розділ V. Функції багатьох змінних

17

4

4

1

16

Розділ VІ. Інтегральне числення

38

6

10

2

20

Розділ VІI.Диференціальні рівняння

27

6

6

1

14

Розділ VIII. Ряди

26

4

2

2

18

Разом за модуль ІІ

147

24

32

7

84

Модуль ІІІ Теорія ймовірностей та математична статистика

Розділ IX. Теорія ймовірностей

85

12

20

5

48

Розділ X. Математична статистика

55

8

12

3

32

Разом за модуль ІІІ

140

20

32

8

80

Разом з дисципліни

360

56

82

20

202

Порядок оцінювання знань студентів у системі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 1. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами вивчення навчального матеріалу кожного модуля (поточний модульний контроль) та дистанційного курсу навчальної дисципліни у цілому (підсумковий контроль).

 2. Знання студента з навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою.

 3. Поточний модульний контроль (оцінювання) знань здійснюється за результатами вивчення одного модуля.

При цьому викладач враховує:

- систематичність та активність роботи студента з вивчення тем навчального модуля дистанційного курсу;

- виконання завдань з окремих тем навчального модуля: проведення розрахунків; написання рефератів; надання відповідей на тести.

Результати за цими показниками у розрізі тем викладачем  оцінюються, як «зараховано» або «не зараховано». В цілому студент може отримати до 10 балів, які додаються до загальної суми балів.

Об'єктом поточного оцінювання знань у балах є виконані модульні контрольні завдання. При цьому викладач враховує рівень теоретичних знань та практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контрольпроводиться у формі тестів або виконання розрахункових завдань, письмових робіт, звітів тощо. Він може включати кілька видів виконаних студентом завдань.

За результатами поточного модульного оцінювання знань, незалежно від кількості модулів у навчальній дисципліні, студент може отримати до 60 балів, тобто позитивну оцінку, яка відповідає критерію – «Задовільно – достатньо».

Підсумковий контроль знань здійснюється з метою: виявлення самостійності роботи студента з вивчення дистанційного курсу навчальної дисципліни; отримання студентом можливості набрати бали зверх рівня, якого він досяг під час самостійного вивчення дистанційного курсу. Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену або ПМК за встановленою методикою його проведення: за екзаменаційними білетами (письмово чи усно) або шляхом тестування. Екзаменаційні білети і тести повинні бути затвердженими в установленому порядку.

Організаційні вимоги до роботи викладача (тьютора)

Шановний колего! Під час супроводу вивчення студентами дистанційних курсів досить важливе значення має виконання організаційних вимог до педагогічної логістики головних кроків дистанційного навчання та відображення у електронних відомостях результатів поточного і підсумкового контролю (оцінювання) знань. Тому просимо уважно вивчити викладені нижче вимоги та виконувати їх у практичній роботі.

Перше. Впродовж семестру кожний студент вивчає 7-10 навчальних дисциплін. У зв’язку з цим Головним центром дистанційного навчання у розділі сайту «Дистанційні курси» з кожного напряму фахової підготовки буде розміщуватися «Графік вивчення дистанційних курсів». Для студента цей графік має характер рекомендації. У міжсесійний період викладач також може супроводжувати вивчення студентами дистанційного курсу за обраною ним самим часовою траєкторією. Але у терміни, які визначені цим графіком, він повинен обов’язково супроводжувати курс в інтенсивному режимі.

Друге. Незалежно від встановлених термінів вивчення студентом дистанційного курсу, який Ви супроводжуєте, до обов’язків викладача входить аналіз вивчення студентами цього курсу не рідше ніж один раз впродовж тижня у період між сесіями.

Третє. Після вивчення студентами модуля (модулів), але не пізніше 20 грудня, необхідно виставити у «Відомості попередньої атестації знань» у розрізі академічних груп за 4-бальною системою («2» – «5») оцінки за знання студентів матеріалу модуля.

Четверте. Після дистанційного вивчення студентом усього курсу викладачем під час лабораторно-екзаменаційної сесії проводиться підсумкова атестація знань студентів. За розпорядженням Головного центру дистанційного навчання ця атестація буде проводитися викладачем у очному або дистанційному режимі. Результати цієї атестації заносяться викладачем у «Відомості підсумкової атестації знань студентів».

Примітка: Інформація про студентів, які не приступили до вивчення дистанційних курсів, (пункт 2) і електронні відомості попередньої та підсумкової атестації знань студентів академічних груп з навчальних дисциплін розміщуються викладачем у папці на адресу \\10.0.0.12\eldoc\izdo\in\АТЕСТАЦІЯ. Крім цього викладач письмово заповнює наданий йому бланк відомості підсумкової атестації і належно оформленою передає цю відомість інспектору ГННЦДН.

П’яте. Робота кожного викладача із супроводу вивчення студентами дистанційних курсів не рідше ніж один раз за десять днів відслідковується працівниками ІЗДО. У разі відсутності, або недостатності такої роботи спільним рішенням керівництва ІЗДО, Навчального центру та завідувача кафедри для роботи у системі дистанційного навчання буде рекомендовано іншого викладача.

Студенти, які отримали 60 балів за результатами поточного модульного контролю знань, або понад 60 балів (при нарахуванні до 10 додаткових балів) і не бажають підвищувати оцінку шляхом складання іспиту мають право на зарахування найнижчої задовільної оцінки «E» – 60 балів - 3 (задовільно достатньо). При отриманні 66-70 балів за результатами поточного контролю знань (у разі нарахування до 10 додаткових балів) студент може отримати без участі у підсумковому контролі знань оцінку D – 66-70 балів – 3 (задовільно-непогано). Оцінка при цьому виставляється відповідно до наведеної шкали (таблиця 2).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за методикою накопичування балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Таблиця 1. Приклад розподілу балів за всіма видами роботи з дисциплін, що складаються з 1, 2 і 3 модулів

Виконання видів навчальної роботи відповідно до індивідуального навчального плану студента

Бали

(їх максимально можливе значення)

з дисципліни, що складається з 1 модуля

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min= 35

max=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 1 модуль

S = 100

з дисципліни, що складається з 2-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

max 30+30=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 2 модулі

S = 100

з дисципліни, що складається з 3-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

20+20+20=60

 • cкладання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 3 модулі

S = 100

Академічні успіхи студента реєструються в індивідуальному навчальному плані з обов’язковим переведенням оцінок національної та бальної шкали, що використовується в ПУЕТ, до шкали ECTS.

Таблиця 2. Шкала оцінювання якості знань та вмінь студентів

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ

Оцінка за національною шкалою

А

86-100

5 (відмінно)

В

79-85

4 (дуже добре)

C

71-78

4 (добре)

D

66-70

3 (задовільно-непогано)

E

60-65

3 (задовільно достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F

0-34

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!