Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2739 Вступ до курсу Математика для економістів, Вища математика

Вступ до курсу Математика для економістів, Вища математика

« Назад

Вступ

Одним із найважливіших напрямів застосування математичних методів дослідження є економіка. Неможливо собі уявити дос­лідження та прогнозування економічних явищ без використання економетричного моделювання, регресійного й дисперсійного аналізу та інших методів, що базуються на теоретичних положеннях вищої математики взагалі й теорії ймовірностей зокрема. На теорію ймовірностей спирається математична статистика, завдання якої полягає в тому, щоб за обмеженими даними вибіркових досліджень встановити з певним ступенем достовірності числові характерис­тики, що притаманні генеральній сукупності.

Все це обумовлює необхідність оволодіння математичним апара­том як інструментом аналізу й прогнозування економічних явищ та процесів з метою знаходження та прийняття оптимальних економіч­них рішень. Адже мета навчання «Математики для економістів» студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» і полягає в тому, щоб задовольнити потреби майбутніх спеціалістів у знаннях зі сфери аналізу економічних проблем і прийняття виважених економічних рішень.

Для цього необхідно ознайомити студентів з основами матема­тичного апарату, необхідними для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки; виробити навички математичного дос­лідження прикладних задач, наприклад, побудови економіко-матема­тичних моделей, підвищити рівень формування у студентів інформа­ційно-аналітичних умінь, тобто умінь самостійно вивчати різно­манітні джерела інформації та застосовувати одержану інформа­цію для розв’язування прикладних питань; дати студентам засоби та прийоми кількісного аналізу для успішного вивчення ними професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, зокрема з мікро- і макроеко­номіки.

Дана методична розробка містить тематичний план дисципліни «Математика для економістів», основні теоретичні відомості з кожної теми дисципліни, приклади розв’язування типових завдань, критерії підсумкового контролю результатів навчання студента – складання іспиту з дисципліни «Математика для економістів», пере­лік основної та додаткової літератури.

Крім того, студентам запропоновано завдання для індивідуальної самостійної роботи та перелік тем міждисциплінарних проектів, виконання яких сприятиме підвищенню рівня сформованості у майбутніх економістів інформаційно-аналітичних умінь, як важливої компоненти їх професійної підготовки.

Автори передбачили можливість використання методичних реко­мендації під час проведення практичних занять, виконання студен­тами індивідуальної самостійної роботи та міждисциплінарних проектів, що сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки студентів ВНЗ.

Завдання вивчення курсу «Mатематика для економістів»

Реалізація поставленої мети при вивченні вищої математики передбачає розв’язання таких основних завдань:

 1. Удосконалення фундаментальної підготовки студентів з вищої математики.

 2. Створення передумов для подальшого самостійного вивчення різних розділів вищої математики переважно прикладного характеру, оволодіння основами методів наукового дослідження.

 3. Забезпечення такого рівня математичної підготовки студентів, який давав би можливість читання і розуміння ними економічної літератури, яка містить застосування математичних методів у професійній діяльності.

 4. Забезпечення потреб спеціальних кафедр у виконанні студентами курсових, науково-дослідних і дипломних робіт.

 5. Розвиток логічного мислення студентів та вміння точного і лаконічного викладу думок.

Основними завданнямищо мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам знань з основних розділів вищої математики; визначень, теорем, правил; доведення основних теорем; та формування початкових умінь:

 • самостійного опрацювання математичної літератури;

 • розрахунків середніх величин;

 • здійснення дій над векторами, матрицями, обчислення визначників;

 • розв’язання систем лінійних рівнянь;

 • дослідження форм і властивостей прямих та площин, кривих та поверхонь другого порядку;

 • класифікування функцій; числових послідовностей;

 • знаходження границі степенево-показникових функцій;

 • дослідження функції за допомогою диференціальних числень;

 • здійснювання інтегральних числень;

 • дослідження на збіжність числових та степеневих рядів;

 • розв’язання диференціальних рівнянь першого та вищого порядків, систем диференціальних рівнянь;

 • побудови та використання економіко-математичних моделей;

 • самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне і алгоритмічне мислення

 • виконувати якісний і кількісний математичний аналіз випадкових подій, випадкових величин та систем таких величин;

 • проводити математичну обробку статистичних даних;

 • давати статистичну оцінку параметрів генеральної сукупності;

 • здійснювати статистичну перевірку гіпотез;

 • використовувати елементи дисперсійного аналізу; кореляційно-регресійного аналізу;

 • включати результати досліджень у математичні моделі економічних задач.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!