Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2738 Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю з курсу Макроекономіка

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю з курсу Макроекономіка

« Назад

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю

Модуль 1. Фундаментальні поняття макроекономіки

1. Об’єкт та предмет макроекономіки

2. Суб’єкти макроекономіки.

3. Головна суперечність макроекономічного дослідження та шляхи її вирішення

4. Функції та цілі макроеконономіки як науки

5. Методи макроекономічного дослідження.

6. Історія розвитку макроекономіки як науки.

7. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва

8. Валовий національний та валовий внутрішній продукт. Кінцева та проміжна продукція.

9. Методи обчислення валового внутрішнього продукту

10. Суть і методи обчислення інших показників СНР.

11. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Інфлювання та дефлювання ВНП (ВВП)

12. Індекси цін.

13. Сутність та структура економічного циклу

14. Види економічних циклів.

15. Теорії циклічності розвитку.

16. Сучасний економічний цикл

17. Зайнятість і безробіття: поняття та показники вимірювання.

18. Види безробіття.

19. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

20. Суть інфляції та її вимірювання.

21. Класифікація видів інфляції.

22. Соціально-економічні наслідки інфляції

23. Сукупний попит, його закон, графічна модель

24. Нецінові чинники сукупного попиту, графічна інтерпретація.

25. Сукупна пропозиція, її закон, моделі.

26. Нецінові чинники сукупної пропозиції, графічна інтерпретація.

27. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD-AS.

28. Механізм досягнення рівноваги на окремих відрізках сукупної пропозиції.

29. Споживання та заощадження як функції доходу.

30. Середня та гранична схильність до споживання та до заощаджень.

31. Недоходні фактори споживання та заощаджень.

32. Інвестиції: поняття, функція, графік, різновиди.

33. Інвестиційний попит: чинники, графічне відображення їх впливу.

34. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки — випуск». «Кейнсіанський хрест».

35. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення — ін’єкції».

36. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП.

37. Рецесійний розрив: сутність, причини, графічна та математична інтерпретації.

38. Інфляційний розрив: сутність, причини, графічна та математична інтерпретації.

Модуль 2. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання

39. Роль держави у змішаній економіці.

40. Основні економічні функції держави

41. Класична теорія макроекономічного регулювання.

42. Кейнсіанська теорія державного регулювання.

43. Монетаристська теорія макроекономічного регулювання.

44. Теорія адаптивних та раціональних очікувань.

45. Теорія економіки пропозиції.

46. Економічна політика держави: поняття, складові елементи.

47. Двосекторна модель кругових потоків товарів та грошей: зміст, обмеження, призначення.

48. Модель економічного кругообігу за участю держави (трисекторна): зміст, обмеження, призначення.

49. Модель кругообігу для відкритої економіки (чотирисекторна): зміст, обмеження, призначення.

50. Дискреційна фіскальна політика та її інструменти

51. Автоматична фіскальна політика.

52. Фіскальна політика, спрямована на пропозицію. Крива Лаффера.

53. Державний бюджет як інструмент фіскальної політики.

54. Бюджетний дефіцит, його види та джерела покриття.

55. Способи збалансування державного бюджету.

56. Державний борг та його види.

57. Грошова пропозиція та грошові агрегати.

58. Суть попиту на гроші та мотиви, що його визначають.

59. Трансакційний попит та його графічна інтерпретація.

60. Спекулятивний попит та його графічна інтерпретація.

61. Рівновага грошового ринку та випадки її порушення.

62. Банківська система: функції комерційних банків, банківські резерви, депозитний мультиплікатор.

63. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

64. Грошово-кредитна політика та її цілі.

65. Інструменти монетарної політики.

66. Національна економіка в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

67. Теорії міжнародної торгівлі.

68. Зовнішньоекономічна діяльність та її економічні показники.

69. Платіжний баланс та його структура.

70. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки.

71. Валютний ринок. Валютний курс: види, котирування.

72. Формування валютного курсу: паритет купівельної спроможності, чинники валютного курсу.

73. Вплив валютного курсу на макроекономічну рівновагу.

74. Ринок праці: поняття, різновиди.

75. Механізм функціонування ринку праці (класична та кейнсіанська модель).

76. Державна політика зайнятості населення.

77. Зв’язок інфляції та безробіття у коротко- та довгостроковому періодах, крива Філіпса.

78. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца

79. Державна система соціального захисту населення.

80. Поняття, показники і типи економічного зростання.

81. Межа виробничих можливостей та економічне зростання.

82. Фактори економічного зростання.

83. Кейнсіанська теорія економічного зростання. Модель Харрода-Домара.

84. Теорія економічного зростання Р.Солоу

85. Державне регулювання економічного зростання. Концепція сталого розвитку.

86. Модель Мандела-Флемінга.

87. Ринок товарів та крива IS: графічна та математична побудова кривої IS, чинники її зміщення.

88. Ринок грошей і крива LM: графічна та математична побудова кривої LM, чинники її зміщення.

89. Модель IS–LM: зміст, призначення, графічна та математична інтерпретація.

90. Модель IS–LM: рівновага, кейнсіанський передатний механізм грошово-кредитної політики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!