Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2727 Методичні рекомендації щодо роботи студентів з дистанційним курсом з дисципліни Макроекономіка

Методичні рекомендації щодо роботи студентів з дистанційним курсом з дисципліни Макроекономіка

« Назад

Методичні рекомендації щодо роботи студентів з дистанційним курсом

Обов’язковим видом самостійної роботи студентів усіх форм навчання є робота з навчальними матеріалами дистанційного курсу. Дистанційний курс з дисципліни «Макроекономіка» включає: програму дисципліни; лекційний курс; презентації лекційного матеріалу; плани семінарських занять; питання для самоперевірки знань; контрольні завдання; завдання для самостійної роботи; завдання для домашньої роботи; методичні вказівки до виконання індивідуального творчого завдання; питання для підсумкового контролю знань; тести для самоконтролю та підсумкового контролю знань; термінологічний словник (глосарій); список рекомендованої літератури; форум з дисципліни.

Для роботи з дистанційним курсом необхідно ввійти під своїм логіном та паролем на сайті Головного центру дистанційного навчання за адресою el.puet.edu.ua. Після чого обрати відповідний сегмент дистанційного навчання (іногородні локальні центри, денна форма навчання, Полтавський локальний центр) та в розділі «Мої курси» обрати дистанційний курс «Макроекономіка».

Структурні елементи дистанційного курсу «Макроекономіка» та особливості роботи з ними.

Розділ «Опис навчальної дисципліни» містить загальну інформацію про авторів курсу, мету та завдання навчальної дисципліни, критерії оцінки знань студента, питання до підсумкового контролю знань студента, список рекомендованої літератури, глосарій. У цьому ж розділі розміщено форум навчальної дисципліни, на якому студент залишати повідомлення іншим учасникам, а також виконувати завдання викладача.

Розділ «Лекція» представлено видом діяльності «Уроки» Кожна лекція включає в себе декілька теоретичних питань. Кожне питання лекції розділено на окремі порції, в кінці задається контрольне питання. Лише давши правильну відповідь, система пропустить до наступної порції навчального матеріалу. Відповівши на усі контрольні питання, система автоматично направить до вибору питань по темі. В такому режимі вивчаються усі інші питання лекції. Лише після проходження усіх питань, потрібно натиснути кнопку «Завершити лекцію». Лише у цьому випадку система нарахує бали за вивчення матеріалу. Якщо натиснути на цю кнопку, не пройшовши окремі питання лекції і не відповівши на контрольні питання, бали нараховуватись не будуть. Є обов’язковим видом роботи студента.

Розділ «Тестові завдання». Тести з дисципліни представлені підрозділах «Самоперевірка знань» та «Підсумкове тестування з теми». Їх виконання дозволить закріпити знання по темі та потренуватись у виконання тестів. Виконувати тести можна декілька спроб, зараховуватись буде найкраща спроба. Є обов’язковим видом роботи студента.

Розділ «Методичні рекомендації до теми» містить плани семінарських занять, завдання для домашньої та самостійної роботи студентів.

Розділ «Завдання для самостійної роботи» пропонує студентам перевірити свої знання основних термінів і понять макроекономіки шляхом розгадування кросвордів, самостійно розв’язати задачі тощо.

Розділ «Поточні модульні роботи» представлено тестовими завданнями за темами, що відповідають окремим змістовним модулям навчальної дисципліни. На виконання роботи студент має одну спробу та 60 хвилин часу. Студенти виконують дві контрольні роботи. Є обов’язковим видом роботи студента.

Розділ «Підсумкове контрольне тестування» включає завдання для підсумкового контролю знань. Виконується, якщо студент набрав впродовж семестру менше 60 балів або бажає покращити власні результати.

Розділ «Індивідуальні завдання» містить тематику рефератів та методичні рекомендації з їх підготовки, а також вихідні дані для комплексного контрольного завдання. Оформлені відповідним чином матеріали надсилаються викладачеві на перевірку. 

Порядок оцінювання знань студентів у системі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 1. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами вивчення навчального матеріалу кожного модуля (поточний модульний контроль) та дистанційного курсу навчальної дисципліни у цілому (підсумковий контроль).

 2. Знання студента з навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою.

 3. Поточний модульний контроль (оцінювання) знань здійснюється за результатами вивчення одного модуля.

При цьому викладач враховує:

- систематичність та активність роботи студента з вивчення тем навчального модуля дистанційного курсу;

- виконання завдань з окремих тем навчального модуля: проведення розрахунків; написання рефератів; надання відповідей на тести.

Результати за цими показниками у розрізі тем викладачем  оцінюються, як «зараховано» або «не зараховано». В цілому студент може отримати до 10 балів, які додаються до загальної суми балів.

Об'єктом поточного оцінювання знань у балах є виконані модульні контрольні завдання. При цьому викладач враховує рівень теоретичних знань та практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контрольпроводиться у формі тестів або виконання розрахункових завдань, письмових робіт, звітів тощо. Він може включати кілька видів виконаних студентом завдань.

За результатами поточного модульного оцінювання знань, незалежно від кількості модулів у навчальній дисципліні, студент може отримати до 60 балів, тобто позитивну оцінку, яка відповідає критерію – «Задовільно – достатньо».

Підсумковий контроль знань здійснюється з метою: виявлення самостійності роботи студента з вивчення дистанційного курсу навчальної дисципліни; отримання студентом можливості набрати бали зверх рівня, якого він досяг під час самостійного вивчення дистанційного курсу. Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену або ПМК за встановленою методикою його проведення: за екзаменаційними білетами (письмово чи усно) або шляхом тестування. Екзаменаційні білети і тести повинні бути затвердженими в установленому порядку.

Організаційні вимоги до роботи викладача (тьютора)

Шановний колего! Під час супроводу вивчення студентами дистанційних курсів досить важливе значення має виконання організаційних вимог до педагогічної логістики головних кроків дистанційного навчання та відображення у електронних відомостях результатів поточного і підсумкового контролю (оцінювання) знань. Тому просимо уважно вивчити викладені нижче вимоги та виконувати їх у практичній роботі.

Перше. Впродовж семестру кожний студент вивчає 7-10 навчальних дисциплін. У зв’язку з цим Головним центром дистанційного навчання у розділі сайту «Дистанційні курси» з кожного напряму фахової підготовки буде розміщуватися «Графік вивчення дистанційних курсів». Для студента цей графік має характер рекомендації. У міжсесійний період викладач також може супроводжувати вивчення студентами дистанційного курсу за обраною ним самим часовою траєкторією. Але у терміни, які визначені цим графіком, він повинен обов’язково супроводжувати курс в інтенсивному режимі.

Друге. Незалежно від встановлених термінів вивчення студентом дистанційного курсу, який Ви супроводжуєте, до обов’язків викладача входить аналіз вивчення студентами цього курсу не рідше ніж один раз впродовж тижня у період між сесіями.

Третє. Після вивчення студентами модуля (модулів), але не пізніше 20 грудня, необхідно виставити у «Відомості попередньої атестації знань» у розрізі академічних груп за 4-бальною системою («2» – «5») оцінки за знання студентів матеріалу модуля.

Четверте. Після дистанційного вивчення студентом усього курсу викладачем під час лабораторно-екзаменаційної сесії проводиться підсумкова атестація знань студентів. За розпорядженням Головного центру дистанційного навчання ця атестація буде проводитися викладачем у очному або дистанційному режимі. Результати цієї атестації заносяться викладачем у «Відомості підсумкової атестації знань студентів».

Примітка: Інформація про студентів, які не приступили до вивчення дистанційних курсів, (пункт 2) і електронні відомості попередньої та підсумкової атестації знань студентів академічних груп з навчальних дисциплін розміщуються викладачем у папці на адресу \\10.0.0.12\eldoc\izdo\in\АТЕСТАЦІЯ. Крім цього викладач письмово заповнює наданий йому бланк відомості підсумкової атестації і належно оформленою передає цю відомість інспектору ГННЦДН.

П’яте. Робота кожного викладача із супроводу вивчення студентами дистанційних курсів не рідше ніж один раз за десять днів відслідковується працівниками ІЗДО. У разі відсутності, або недостатності такої роботи спільним рішенням керівництва ІЗДО, Навчального центру та завідувача кафедри для роботи у системі дистанційного навчання буде рекомендовано іншого викладача.

Студенти, які отримали 60 балів за результатами поточного модульного контролю знань, або понад 60 балів (при нарахуванні до 10 додаткових балів) і не бажають підвищувати оцінку шляхом складання іспиту мають право на зарахування найнижчої задовільної оцінки «E» – 60 балів - 3 (задовільно достатньо). При отриманні 66-70 балів за результатами поточного контролю знань (у разі нарахування до 10 додаткових балів) студент може отримати без участі у підсумковому контролі знань оцінку D – 66-70 балів – 3 (задовільно-непогано). Оцінка при цьому виставляється відповідно до наведеної шкали (таблиця 2).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за методикою накопичування балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Таблиця 1. Приклад розподілу балів за всіма видами роботи з дисциплін, що складаються з 1, 2 і 3 модулів

Виконання видів навчальної роботи відповідно до індивідуального навчального плану студента

Бали

(їх максимально можливе значення)

з дисципліни, що складається з 1 модуля

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min= 35

max=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 1 модуль

S = 100

з дисципліни, що складається з 2-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

max 30+30=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 2 модулі

S = 100

з дисципліни, що складається з 3-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

20+20+20=60

 • cкладання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 3 модулі

S = 100

Академічні успіхи студента реєструються в індивідуальному навчальному плані з обов’язковим переведенням оцінок національної та бальної шкали, що використовується в ПУЕТ, до шкали ECTS.

Таблиця 2. Шкала оцінювання якості знань та вмінь студентів

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ

Оцінка за національною шкалою

А

86-100

5 (відмінно)

В

79-85

4 (дуже добре)

C

71-78

4 (добре)

D

66-70

3 (задовільно-непогано)

E

60-65

3 (задовільно достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F

0-34

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!