Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2726 Анотація з курсу Макроекономіка

Анотація з курсу Макроекономіка

« Назад

Анотація курсу

Дистанційний курс з дисципліни „Макроекономіка” призначений для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

У дистанційному курсі досліджуються закономірності функціонування сучасної ринкової змішаної економічної системи, основаної на приватній власності та державному регулюванні і відкритої для міжнародних зв’язків. Найгостріші проблеми сучасного суспільства (безробіття, інфляція, злиденність, розтрата ресурсів і т.п.) розглядаються у тісному зв’язку з циклічним характером розвитку приватно організованої економічної системи. На основі детального аналізу  ринкової поведінки макроекономічних суб’єктів (домогосподарств, фірм, уряду, закордону), які формують  сукупний попит і сукупне пропонування, будуються моделі загальної рівноваги економічної системи, за допомогою яких з’ясовуються чинники, що породжують коливання економічної активності та неефективність державного регулювання.

Виклад теоретичних положень супроводжується графічними ілюстраціями, прикладами, висновками та контрольними завданнями для перевірки засвоєння матеріалу.

Дистанційний курс включає:

 • програму дисципліни;

 • лекційний курс;

 • презентації лекційного матеріалу;

 • плани семінарських занять;

 • питання для самоперевірки знань;

 • контрольні завдання;

 • завдання для самостійної роботи;

 • методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;

 • завдання з підготовки до іспиту;

 • тести для самоконтролю та підсумкового контролю знань;

 • термінологічний словник;

 • список рекомендованої літератури.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави

Мета викладання – комплексне вивчення причин та наслідків спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Завдання дисципліни – розкрити предмет, методи, основні поняття та категорії макроекономіки, проаналізувати основні сучасні макроекономічні концепції, моделі, які дають можливість визначити рівноважний стан і досягнення найвищої ефективності національної економіки, визначити роль макроекономіки в науковому обґрунтуванні економічної політики держави, її наслідків для економіки країни в цілому та для окремих її суб’єктів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • знати основні макроекономічні показники та індикатори макроекономічного розвитку; основні положення макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика; базові моделі макроекономічної рівноваги; механізми та інструменти макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціально-економічної.

 • уміти обчислювати основні макроекономічні показники; будувати графічні моделі макроекономічної рівноваги; застосовувати знання макроекономічних теорій та моделей до аналізу сучасної економічної політики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!