Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2644 Тематика курсових робіт, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Тематика курсових робіт, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Тематика курсових робіт

 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 2. Особливості ведення обліку на приватних підприємствах.

 3. Особливості ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

 4. Методологія та організація обліку основних засобів.

 5. Облік ремонтів основних засобів.

 6. Облік основних засобів в умовах комп’ютерної обробки.

 7. Облік амортизації основних засобів, оцінка методів її нарахування.

 8. Облік лізингових операцій.

 9. Облік нематеріальних активів.

 10. Фінансові інвестиції, їх облік.

 11. Облік капітальних інвестицій.

 12. Облік надходження виробничих запасів і формування їх собівартості.

 13. Облік наявності та руху виробничих запасів.

 14. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 15. Облік матеріалів на складі та його взаємозв’язок з обліком у бухгалтерії.

 16. Облік матеріалів у переробці.

 17. Первинний облік виробничих запасів та його вдосконалення.

 18. Удосконалення обліку матеріальних витрат.

 19. Облік запасів та їх оцінка на різних етапах руху.

 20. Облік переоцінки матеріальних цінностей.

 21. Облік виробничих запасів в умовах комп’ютерної обробки.

 22. Облік прямих виробничих витрат.

 23. Облік витрат на оплату праці.

 24. Облік витрат за елементами та статтями калькуляції.

 25. Облік відходів та непродуктивних витрат.

 26. Облік браку продукції.

 27. Облік та оцінка незавершеного виробництва.

 28. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції (за галузями).

 29. Облік накладних витрат і вплив методів їх розподілу на рівень собівартості продукції.

 30. Облік загальновиробничих витрат і порядок їх віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг).

 31. Облік адміністративних витрат.

 32. Облік діяльності допоміжних виробництв.

 33. Облік собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв.

 34. Облік витрат виробництва в умовах комп’ютерної обробки.

 35. Облік випуску продукції та визначення її собівартості.

 36. Облік витрат на збут.

 37. Облік цінних паперів.

 38. Організація  обліку безготівкового обігу.

 39. Облік інших грошових коштів

 40. Організація обліку готівкового обігу.

 41. Облік іноземної валюти в Україні.

 42. Облік безготівкових розрахунків на поточному рахунку банку

 43. Облік вексельних операцій.

 44. Розрахунки по заробітній платі та їх облік.

 45. Облік складу додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 46. Облік виплат за невідпрацьований час.

 47. Облік нарахування заробітної плати для різних категорій працівників на підприємствах різних форм власності.

 48. Облік утримань із заробітної плати.

 49. Облік розрахунків з робітниками та службовцями в умовах комп’ютерної обробки.

 50. Шляхи вдосконалення обліку праці та зарплати.

 51. Облік кредитних операцій.

 52. Облік  розрахунків з ПДВ.

 53. Облік розрахунків з податку на прибуток.

 54. Облік розрахунків з ПДФО.

 55. Облік податку на прибуток і нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

 56. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 57. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 58. Облік розрахунків з підзвітними особами підприємства.

 59. Облік розрахунків за претензіями.

 60. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків.

 61. Порядок створення та облік резервів сумнівних боргів.

 62. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами в умовах комп’ютерної обробки.

 63. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

 64. Облік операцій з надзвичайних подій.

 65. Ведення обліку операцій на позабалансових рахунках.

 66. Облік розрахунків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 67. Формування й облік власного капіталу.

 68. Порядок формування й облік статутного капіталу.

 69. Облік додаткового та резервного капіталу.

 70. Дивідендна політика підприємства: сутність, значення, облік.

 71. Облік розрахунків з учасниками.

 72. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

 73. Облік доходів від реалізації.

 74. Облік процесу збуту і визначення фінансових результатів.

 75. Облік відвантаження та реалізації продукції.

 76. Облік наявності та реалізації готової продукції в умовах комп’ютерної обробки.

 77. Порядок визначення й облік фінансових результатів.

 78. Облік витрат і доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.

 79. Облік процесу інвестування.

 80. Облік фінансової діяльності.

 81. Облік фінансових результатів в умовах комп’ютерної обробки.

 82. Облік доходів підприємства.

 83. Інвентаризаційні процеси на підприємстві: організація, проведення, документування.

 84. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання балансу підприємства.

 85. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання звіту про фінансові результати.

 86. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання Звіту про власний капітал.

 87. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання Звіту про рух грошових коштів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!