Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2643 Критерії оцінювання курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Критерії оцінювання курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Критерії оцінювання курсової роботи

У цілому якісно виконанана курсова робота оцінюється маскимально 100 балами.

Оцінювання курсової роботи проводиться рецензентом у листку оцінювання курсових робіт (додаток М ) за такими критеріями (додаток Л).

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

1) виконання курсової роботи– до 70 балів;

2) захисту– до 30 балів.

Він виставляє оцінку в межах 70 балів.

Кількість балів, яка знімається за порушення вимог:

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5 балів

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація курсової роботи, несвоєчасне подання до захисту – 5- 10  балів

3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обгрунтування актуальності теми, її значущості, невизначена мета і завдання курсової роботи, предмет і об'єкт дослідження, не наведена характеристика структури роботи тощо) – 5 балів

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 балів

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5-10 балів

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту – 5- 10 балів.

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-10 балів.

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв”язку з результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів.

9. Неправильно оформлений список використаних джерел – 5 балів.

Кількість балів за виконання курсової роботи визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті курсової роботи студентом кількість балів може бути змінено.

Курсова робота допускається до захисту за умови отримання студентом не менше 35 балів.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

Змістові аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови викладу роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента.

Курсова роботи до захисту не допускається, якщо вона:

– подана науковому керівникові на перевірку з порушенням строків, установлених календарним планом;

– написана на тему, яка своєчасно не була затверджена по кафедрі;

– виконана несамостійно;

– побудова структури не відповідає вимогам;

– не містить економічного обґрунтування запропонованих рекомендацій.

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником –   0-70 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0-30 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 12.

Ухвала щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується в екзаменаційну відомість і проставляється в залікову книжку студента.

Таблиця 12

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка за шкалою ESTS

Визначення

За національною системою

За  кредитно-модульною системою

А

Відмінно – відмінне виконання роботи

5 (відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

С

Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

Д

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3 (задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!