Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2640 Типові недоліки підготовки курсових робіт, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Типові недоліки підготовки курсових робіт, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Типові недоліки підготовки курсових робіт

Аналіз практики підготовки курсових робіт показує, що трапляються такі типові недоліки:

а) щодо обґрунтування дослідницької проблеми:

- проблема сформульована розпливчасто, відсутнє чітке визначення характеру і мети дослідження;

- викликає сумнів наукова значимість теми дослідження і можливість здобути після її завершення нові результати, які б заслуговували на увагу;

- досить широке і повне висвітлення теми, але не наводиться переконлива аргументація необхідності її подальшого аналізу;

- формулювання наукової проблеми випадає із загального спектра дослідницьких тем;

б) щодо огляду літератури:

- поверховість, що може свідчити про авторську необізнаність з науковою літературою з обраної теми;

- роботи, зазначені в огляді літератури, застарілі і не мають прямого відношення до теми дослідження;

- огляд літератури являє собою компіляцію робіт без спроби пояснити, яке відношення вони мають до проблеми дослідження;

- огляд літератури не містить критичного аналізу основних робіт, що мають відношення до теми дослідження;

в) щодо основних положень дослідження:

- основні проблеми сформульовані дуже широко і мають невиразний характер;

- деякі з визначених для дослідження проблем уже достатньо глибоко та повно висвітлені в науковій літературі;

- виділені для дослідження основні проблеми не сприяють розкриттю обраної теми: вони або самоочевидні, або взагалі не підлягають науковому аналізу;

- зміст перевантажений фактами і цитатами, які завуальовують власну думку автора та його авторську позицію з тих чи інших питань;

г) щодо методології дослідження:

- у вступі перелічуються всі відомі автору методології без вказівки на те, які саме з них найбільше відповідають завданням даного дослідження;

- запропонована методологія застаріла чи така, що дискредитувала себе як науковий метод;

- методи та прийоми наукового дослідження, що пропонуються, не відповідають меті роботи;

д) щодо висновків і пропозицій:

- допускаються загальні міркування декларативного характеру;

- формулюються пропозицій, які не випливають зі змісту дослідження;

- відсутність у роботі узагальнюючих висновків.

У цілому найбільш істотними недоліками курсової роботи є: компілятивність, поверхове осмислення та висвітлення питань, дефіцит авторства, тобто самостійного творчого осмислення явищ, процесів.

Написавши курсову роботу в чорновому варіанті, можна приступити до її остаточного редагування. Передусім необхідно вдумливо прочитати роботу і внести редакційні правки, далі - знову перечитати роботу і самокритично проаналізувати її з погляду розкриття теми в цілому, логічності та послідовності змісту розділів і параграфів, глибини і ґрунтовності розкриття в них основних питань теми, переконливості, аргументованості, доказовості позиції автора з тих чи інших питань дослідження, конкретність висновків і пропозицій, відсутність повторів.

Доцільно звернути увагу на оформлення науково-довідкового апарату, а також переліку використаної літератури, на змістові аспекти додатків – чи допомагають вони поглибити основну частину, чи сприяють аргументованості і переконливості курсової роботи.

Під час редагування роботи доцільно користуватися тлумачними та орфографічними словниками, словниками синонімів.

Спочатку потрібно уважно переглянути чернетку курсової роботи, потім - звірити цитати з першоджерелами, а також перевірити достовірність фактологічного, статистичного та іншого матеріалу, запозиченого з літератури.

Далі приступають до остаточного редагування тексту. На цьому етапі потрібно вилучити з тексту несуттєвий матеріал, занадто довгі висловлювання, замінивши їх на короткі, лаконічні речення. Критерій успіху правки - стислість, конкретність, простота викладу і разом з тим збереження попереднього смислового значення абзацу (речення) та його змістового навантаження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!