Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2633 Курсова робота з Фінансового обліку, ЧНУ ім. Федьковича

Курсова робота з Фінансового обліку, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича 

Підлягає поверненню на кафедру

Курсова роботаз Фінансового обліку

(частина І)

Методичні вказівки 

 

Чернівці

Чернівецький національний університет

2011

УДК 657(07)

ББК 65.052.

К 32 

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

К-32 Курсова робота з фінансового обліку (частина І): методичні вказівки. / укл. проф. Т.М.Ковальчук, асист. О.З.Зеленська – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 73 с.   

©Чернівецький національний

університет, 2011

Вступ

Курсова робота – це самостійно виконане завдання, в якому студент демонструє своє вміння авторитетно аргументувати теоретичні положення, систематизувати й узагальнювати матеріал і розробляти конкретні пропозиції.

Курсова робота показує рівень підготовки студента з даної спеціальності, вміння використовувати нормативні документи з досліджуваної теми (інструкції, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, вказівки, методики тощо) – літературні джерела (праці українських і зарубіжних учених-економістів, підручники тощо); практичні матеріали; володіння методикою наукового дослідження.

У результаті підготовки до написання курсової роботи студенти повинні:

- знати основи теорії й організації бухгалтерського обліку на підприємствах; законодавчі та нормативні акти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, системи та форми бухгалтерського обліку, методологію та методику ведення обліку власного капіталу, необоротних активів підприємства, запасів і зобов’язань; доходів, витрат і фінансових результатів; документи фінансової звітності підприємств різних організаційних форм і форм власності.

- уміти використовувати Міжнародні та Національні стандарти бухгалтерського обліку, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, правильно і грамотно оформляти документацію бухгалтерської звітності підприємств, складати фінансову, податкову та статистичну звітність, орієнтуватися у процесі організації фінансового обліку на підприємствах різних організаційних форм та форм власності.

Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати високий рівень знань, виявити уміння і навички у виконанні розрахунків, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі.

Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин.

У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект вибраної теми, відмітити все нове, що є в науковій літературі, провести аналіз податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і позначити шляхи їх вирішення.

Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні наскрізної задачі за всім курсом бухгалтерського обліку. 

Мета і вимоги до написання курсової роботи

Курсова робота виконується студентами самостійно під керівництвом наукового керівника відповідно до тематики, затвердженої кафедрою, яка засвідчує вміння студента працювати з літературою, узагальнювати і аналізувати матеріал, використовуючи теоретичні знання та практичні навики, які одержані при освоєнні дисципліни фінансовий облік та містить елементи наукового дослідження.

Курсова робота узагальнює підсумки роботи студента над вибраною темою. Вона відображає ступінь засвоєння навиків науково-дослідної роботи і уміннь використовувати їх на практиці, знання вітчизняної та зарубіжної літератури по темі дослідження, а також уміння коротко та рагументовано висвітлювати результати своєї роботи.

Метою курсової роботи є творче, цілісне, системне у логічній послідовності вісвітлення всіх питань плану, систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок у галузі фінансового обліку та внесення рекомендацій щодо його вдосконалення.

До курсової роботи висуваються такі вимоги:

1. Курсова робота повинна мати достатній теоретичний рівень. Завдання студента – розкрити вибрану тему на сучасному рівні розвитку фінансового обліку, використовуючи різні підходи, теорії, концепції, думки провідних вчених та наукових шкіл (за останні 2-3 роки), що достатньо висвітлюють сутність теорії, методології й організації фінансового обліку за темою дослідження; охарактеризувати основні поняття і терміни з проблем курсової роботи.

2. Курсова рота повинна мати дослідницький характер і містити елементи дослідження:

 • вивчення чинних нормативно-правових актів з досліджуваної теми, (за наявністю проектів законів та інших нормативних документів використання їх основних положень);

 • вивчення наукових джерел (монографій, статей з періодичних видань та інших розробок вітчизняних і зарубіжних авторів);

 • узагальнення різних поглядів на порушені в роботі дискусійні питання, їх оцінка, аргументування власного погляду;

 • критичні дослідження і узагальнення діючої практики обліку (організації, методології та методики);

 • уміння повязувати теорію з практикою, вправне використання бухгалтерської термінології;

 • розвиток уміння використовувати первинні документи, облікові реєстри, форми звітності тощо;

 • трактування й усвідомлення економічного змісту господарских операцій;

 • виявлення недоліків і слабких сторін у практиці бухгалтерського обліку підприємства та накреслення конкретних пропозицій до її вдосконалення, демонстрація вміння генерувати й оптимизувати нові рішення;

 • з метою перегляду деяких традиційних форм і методів здійснення облікового процесу вивчення нових тенденцій у розвитку обліку та передової практики;

 • висвітлення досягненого на підприємстві рівня автоматизації облікових робіт, обґрунтування пропозиції щодо їх удосконалення;

3. Дослідження теоретичних проблем потрібно обгрунтувати науковими теоріями провідних вчених і наукових шкіл, які становлять основу наукового знання.

4. Творче, цілісне, системне у логічній послідовності висвітлення всіх питань плану.

5. Усі висновки та рекомендації у курсові роботі повиння бути науково обгрунтовані.

6. У курсовій роботі не повинно бути граматичних і стилистичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення приміток, схем, рисунків, списку використаних джерел.

7. Курсова робота повиння бути правильно оформлена.

8. Структура, обсяг і оформлення курсової роботи повинні відповідати цим методичним рекомендаціям.

9. Своєчасність написання і здачі на кафедру.

Дотримання всіх вимог до написання курсової роботи засвідчує високий рівень підготовки студента.

Курсова робота повинна носити теоретико-прикладний характер і бути написаною на матеріалах самостійно обраного студентом суб’єкта (організаційно-правова форма господарювання) й об’єкта (виробництво продукції, надання послуг тощо) підприємницької діяльності виробничого характеру. При написанні курсової роботи студент повинен використовувати документи реально діючого підприємства.

У курсовій роботі студент повинен дати теоретичне обґрунтування досліджуваної теми, критично оцінити й узагальнити діючу практику обліку, наукові та літературні джерела. Не допускається переписування, копіювання, пряме відтворення цитат без посилань на першоджерела.

Курсова робота складається з двох частин:

 • Розділ А. Висвітлення теми, передбаченої тематикою, затвердженою кафедрою;

 • Розділ Б. Розв’язання практичного завдання (комплесна наскрізна задача)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!