Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2632 Вимоги до оформлення графічної частини, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Вимоги до оформлення графічної частини, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

8. Вимоги до оформлення графічної частини

Графічну частину виконують олівцем з додержанням вимог стандартів, "Единой системы конструкторской документации" (ЕСКД) та "Системы проектной документации строительства" (СПДС).

За потреби, окрім аркушів формату А1 (841 х 594 мм), допускається використання форматів А2 (594 х 420), А3 (420 х 297 мм), А4 (297 х 210 мм) або аркушів, у яких менший бік збільшений в 3-4 рази за ГОСТ 2.301―68.

Поле креслення на аркуші обмежують рамкою із відстанню зліва 20 мм від краю (для підшивання), а з інших боків - 5 мм.

У правому нижньому куті кожного креслення поміщають за ГОСТ 2.104―68 основний напис (форма Ф1 ― додаток В). Перелік обладнання розміщують над основним написом або ліворуч від нього з відступом на 10…12мм.

На технологічній схемі виробництва обладнання викреслюють чорним олівцем основними лініями товщиною 0,6-1,0 мм. Напрямки руху сировини, напівфабрикатів, готової продукції показують суцільними лініями з стрілками у місці входу в обладнання. На кожній ділянці ліній роблять розрив на відстані не менше 50 мм і пишуть у ньому цифру умовного позначення продукту. У схему прийнято вписувати такі цифри: для води холодної ― , води гарячої ― 1г, пари ― 2, повітря ― 3, суспензії пресованих дріжджів ― 28, розчину солі ― 29, розчину цукру ― 30, жиру ― 31, конденсату ― 32 і т.д. Лінії трубопроводів не повинні перетинати контури обладнання. Їх взаємний перетин обводять півколом на одному з них. Розводка комунікацій має бути повною в усій схемі.

Схему виконують з урахуванням розташування обладнання кожного поверху для відображення пересування продуктів у вертикальному напрямку із зазначенням потреби в підйомниках, насосах, можливості спуску самопливом.

Схему креслять, починаючи з верхнього лівого краю аркуша вправо і вниз.

Все обладнання на технологічній схемі нумерують у послідовності технологічного процесу (зліва направо і згори вниз). Номери позицій ставлять біля контуру обладнання на виносках.

На кожній стадії технологічного процесу у технологічній схемі проставляють точки контролю параметрів технологічного процесу. Для цього проводять виносну лінію від відповідного обладнання і в колі діаметром 8-10 мм пишуть умовне позначення параметру, який контролюється на цій ділянці виробничого процесу. Параметри технологічного процесу позначають літерами відповідно до ГОСТ 8417―81. «ГСИ. Одиниці фізичних величин».

Умовні позначення продуктів наводяться в нижній лівій частині аркуша технологічної схеми у вигляді таблиці.

Експлікацію обладнання можна виконувати окремо на аркуші формату А2.

Плани і розрізи виконують у мірилі 1 : 100 або 1 : 50.

На планах і в розрізах обладнання зображують основною лінією товщиною 0,6-1,0 мм, будівельні конструкції ― суцільною тонкою лінією завтовшки, наполовину меншою товщини ліній обладнання.

Все обладнання на планах і розрізах нумерують згідно з переліком за технологічною схемою. Номери ставлять на виносках поруч з контуром обладнання.

На планах і розрізах вказують основні будівельні розміри: відстань (крок) колон, загальну довжину і ширину приміщень, відмітки рівня підлоги і площадок.

На планах проставляють прив’язочні розміри для розміщення обладнання: відстань між основними лініями обладнання чи його габаритами і стінами або осями колон, відстань між суміжно розташованим обладнанням.

На маршах східців тонкою лінією із стрілкою вказують напрям руху вгору, а також позначають на планах площу кожного приміщення.

Якщо обладнання не зображене, тоді на плані ставлять напис про призначення приміщення.

Межі площадок, які мають огородження, зображують тонкими лініями з крапками.

Лінію розрізу на плані показують товстими короткими лініями довжиною 8-20 мм, товщиною 1,5 мм, які не пересікають контури стін. Напрям погляду показують стрілкою на відстані 2-3 мм від кінця лінії розрізу ― знизу вгору і справа наліво.

Лінії розрізів позначають великими літерами або арабськими цифрами.

Якщо на аркуші зображено кілька планів, або план і розрізи без проекційного зв’язку, над кожним з них пишуть назву. Наприклад: план на відм. 3,6 м, розріз 1-1 тощо.

Обладнання у розрізах показують нерозсіченим, якщо навіть воно потрапляє у площину перетину. 

Список рекомендованої літератури 

 1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. ― М.: Профессия, 2002. ― 409 с.

 2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: у 2 т. ―Укр. та рос. мовами /За заг. ред. В.Л. Іванова. ― Львів: НІЦ "Леонорм", 2000. ― Т. 1. ― 260 с. ― (Серія "Нормативна база підприємства").

 3. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: у 2 т. ― Укр. та рос. мовами /За заг. ред. В.Л. Іванова. ― Львів: НІЦ "Леонорм", 2000. ― Т. 2. ― 260 с. ― (Серія "Нормативна база підприємства").

 4. Буров Л.А. Проектирование макаронных фабрик. ― М.: Пищ. пром-сть, 1972. ― 266 с.

 5. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. ― М.: Пищ. пром-сть, 1975. ― 376 с.

 6. Головань Ю.П., Ильинский В.А. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий. ― М.: Агропромиздат, 1998. ― 382 с.

 7. Гришин А.С., Покатило Б.Г., Молодых Н.Н. Дипломное проектирование предприятий хлебопекарной промышленности. ―М.: Агропромиздат, 1986. ― 247 с.

 8. Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. ― К.: Руслана, 1998. ― 415 с.

 9. Дробот В.И. Справочник инженера-технолога хлебопекарного производства. ―К.: Урожай, 1990. ― 279 с.

 10. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. ― К.: Логос, 2002. ― 364 с.

 11. Зверева Л.Ф. и др. Проектирование хлебопекарных предприятий. ― М.: Пищ. пром-сть, 1971. ― 177 с.

 12. Зверева Л.Ф., Немцова З.С., Волкова Н.П. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства. ― М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. ― 416 с.

 13. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництв / Дробот В.І., Арсеньєва Л.Ю., Білик О.А. та ін. За ред. проф. В.І. Дробот. ― К.: Центр навчальної літератури, 2006. ― 330 с.

 14. Медведев Т.М., Крылов В.В. Технология и технохимический контроль макаронного производства. ― М.: Пищ. пром-сть, 1979. ― 144с.

 15. Михелев А.А. Справочник по хлебопекарному производству. Т. 1. 2-е изд. ― М.: Пищ. пром-сть, 1977. ―368 с.

 16.  Назаров Н.И. Технология макаронных изделий. ― М.: Пищ. пром-сть, 1978. ― 287 с.

 17. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. ― М.: Гипропищепром, 1985. ― 139 с.

 18. Оборудование для хлебопекарной промышленности. Отраслевой каталог. ― М.: ЦНИИТЭИЛегпищепром, 1987. ― 278 с.

 19. Полторак М.И., Володарский А.В., Сигал М.Н. Технологическое оборудование предприятий хлебопекарной промышленности. ― К.: Урожай, 1989. ― 199 с.

 20. Поляков Е.С. Технология и оборудование макаронного производства. ― М.: Пищ. пром-сть, 1968. ― 254 с.

 21. Ройтер И.М., Макаренкова А.А. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства (справочник). ― К. : Урожай, 1988. ― 207 с.

 22. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий. ― М.: Прейскурантиздат, 1989. ― 494 с.

 23. Сигал М.Н., Володарский А.В., Коломейский Б.М. Поточные механизированные и автоматизированные линии в хлебопекарной промышленности. ― К.: Урожай, 1988. ― 175 с.

 24. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами . 1. Хлебопекарные изделия. ― М.: ДеЛи, 2000. ― 100с.

 25. Стандарти на хліб і хлібобулочні вироби.

 26. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв. Підручник /Під ред. О.Т. Лісовенко. ― К.: Наук. думка, 2000.

 27. Чернов М.Е., Медведев Г.М., Негруб. Справочник по макаронному производству. ― М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1984. ― 304 с.

 28. ДСТУ БА.2.4499 (ГОСТ 21.10197). Основні вимоги до проектної та робочої документації. 

Додаток Б

 Форма основного запису для пояснювальної записки

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

15

 

 

 

 

 

Зм.

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

 Розроб.

 

 

 

(2)

Лит.

 

Аркушів

5

 Перев.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

(3)

15

 

 

 

 

 

 

 Затв.

 

 

 

 

 

7

10

23

15

10

 

15

15

20

 

 

185

 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм.

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

8

 

7

10

23

15

10

 

10

 

 

185

 

б)

Форма основного напису Ф2 на третьому аркуші пояснювальної записки (а) і наступних аркушах Ф2а (б):

1 - назва курсового проекту; 2 - пояснювальна записка; 3 - назва навчального закладу, факультет, курс, група

Додаток В

Форма основного напису (ГОСТ 2.104-68)

 

 

 

 

 

(2)

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Літ.

Маса

Масштаб

5

Зм.

Лист

№ докум.

Підп.

Дата

 

(4)

 

(5)

(6)

15

Розроб.

 

 

 

Перев.

 

 

 

(10)

(11)

(12)

(13)

Лист (7)

Аркушів (8)

5

 

 

 

 

 

20

(9)

15

 

 

 

 

Затв.

 

 

 

 

7

10

23

15

10

70

50

 

185

 

 

Примітка : 1 - назва аркуша; 2 - тема проекту; 4 - літера креслення (К - курсовий проект, Д - дипломний проект); 5 - маса виробу; 6 - масштаб; 7 - порядковий номер аркуша; 8 - кількість аркушів проекту; 9 - назва навчального закладу; 11 - прізвища осіб, що підписали документ; 12 - підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 11; 13 - дата підписання документу.

Додаток Д

Форма експлікації технологічного обладнання 

15

 

 

Позиція, позначення

Назва обладнання

Кількість

Примітки

8

 

 

1

2

3

4

8

 

 

 

 

 

 

 

8

20

110

10

37

185

 

Примітка 1 - номер, під яким значиться обладнання на схемі; 2 - назва обладнання, марка;

3 - кількість обладнання за розрахунком

а) Таблиця орієнтовної схеми контролю станції 

Таблиця 7.1

Орієнтовна схема контролю станції

Найменування

Місце відбирання проб

Число аналізів за зміну

продуктів

аналізів

 

 

 

 

 

Додаток Ж 

 Об’ємна маса напівфабрикатів і коефіцієнти К 

 

Напівфабрикат

Об’ємна маса, ρ, кг/м3

 

К

 

 

 

після замішування

після бродіння

1

2

3

4

5

Опара:

 

 

 

 

густа

1080…1190

450…600

-

-

рідка

1050…1080

700…800

1

0,5

Тісто

 

 

 

 

пшеничне

1050…1190

550…800

-

-

житнє

1080…1120

710…790

-

-

Закваска житня:

 

 

 

 

густа

1060…1130

680…790

-

-

рідка

1050…1080

700…800

2

0,5

Рідкі дріжджі

1000…1050

700…800

2

0,4

Заварка

1050…1100

-

1

0,2

Заквашена заварка

1050…1080

1000

1,5

0,1

Активовані дріжджі

1050…1080

700…800

1

0,5

  

Додаток К 

Кількість борошна, кг, що завантажується

на 100 дм3 геометричного об’єму діжі чи бункера

при періодичному способі

приготування напівфабрикатів 

Борошна

Закваска

Опара

Тісто

1

2

3

4

Житнє:

 

 

 

обойне

45

-

41

обдирне

40

-

38

сіяне

39

-

38

Пшеничне:

 

 

 

обойне

-

34

39

другого сорту

-

30

37,5

першого сорту

-

25

35

вищого сорту

-

23

30

 

Додаток Л

Дані для розрахунку виходу хліба 

Види втрат

і затрат

Середні значення

позначення,

розмірність

величина

Втрати борошна до замішування напівфабрикатів

 до маси борошна

 

безтарного зберігання

0,03

тарного зберігання

 

0,15

В трати борошна і тіста під час приготування тіста:

 до маси борошна

 

безперервним способом

004

порційним способом

 

005

Затрати сухих речовин на бродіння за умови приготування тіста на:

Ссух, % до сухих речовин тіста

 

 

густій опарі

3,30

великій густій опарі

 

3,10

великій рідкій опарі

 

2,80

диспергованій фазі

 

2,00

безопарним способом

 

2,50

прискореним способом

 

1,80

густій заквасці

 

2,80

рідкій заквасці

 

2,60

Затрати борошна під час оброблення тіста

 до маси тіста

0,80

Затрати на упікання

 до маси тіста

6,12

Затрати під час укладання гарячого хліба

 до маси гарячого хліба

 

0,70

Затрати під час усихання хліба

 до маси гарячого хліба

 

4,00

Втрати у вигляді крихти та лому:

 до маси борошна

 

0,02

для житніх та житньо-пшеничних виробів

для пшеничних сортів хліба і булочних виробів

 

0,03

Втрати внаслідок відхилення фактичної маси штучних виробів від нормативної

 до маси гарячого хліба

 

0,50

Втрати від переробки бракованих виробів

 до маси борошна

 

0,02

 

Додаток М 

Вихідні дані для розрахунку площ для зберігання сировини 

Вид

сировини

Термін зберігання

Навантаження, кг/м2

Спосіб

зберігання

1

2

3

4

Борошно

5-7

 

Тарний:

 

 

600

при укладанні 8 рядів

 

 

1000

при укладанні 12 рядів

Сіль

15

800

У мішках

Дріжджі

3

250

В ящиках

Цукор

15

800

У мішках

Маргарин

5

900

В ящиках, бочках

Яйця

5

300

В ящиках

Патока, мед, повидло

15

660

У бочках

Молоко

20 год

200

У бідонах

Молочні продукти

3

300

У бочках або бідонах

Олія

15

400

У бочках

Виноград сушений

15

800

У коробках

Мак

15

540

У мішках

Горіхи

15

540

У мішках

 

Зміст 

 

Вступ …………………………………………………………….…….

3

 

1.

Загальна характеристика курсового проекту 

4

 

2.

Методичні вказівки до виконання пояснювальної записки

5

 

 

Вступ…………………………………………………………………..

5

 

2.1.

Вихідні дані …………………………………………………………..

5

 

2.2.

Вибір, обгрунтування і опис технологічної схеми 

6

 

3.

Технологічні розрахунки……………………………………………

7

 

3.1.

Розрахунок продуктивності печей …………………………………

7

 

3.2.

Розрахунок пофазних рецептур …………………………………….

10

 

3.3.

Розрахунок виходу виробів …………………………………………

31

 

3.4.

Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів

35

 

3.5.

Розрахунок витрат сировини і площ для її зберігання

38

 

3.6.

Розрахунок і вибір технологічного обладнання …………………..

40

 

3.7.

Специфікація основного технологічного обладнання

50

 

4.

Технохімічний контроль виробництва …………………………….

51

 

5.

Список літератури ………………………………………………….

53

 

6.

Методичні вказівки до виконання графічної частини проекту ….

53

 

6.1.

Технологічна схема …………………………………………………

53

 

6.2.

Плани відділення або цеху …………………………………………

55

 

6.3.

Розрізи відділення чи цеху …………………………………………

55

 

7.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки …………………

56

 

8.

Вимоги до оформлення графічної частини ………………………..

58

 

Список рекомендованої літератури ………………………………………..

60

 

Додаток А. Зразок титульної сторінки …………………………………….

62

 

Додаток Б. Форма основного запису для пояснювальної записки

63

 

Додаток В. Форма основного напису (ГОСТ 2.104-68)………

64

 

Додаток Д. Форма експлікації технологічного обладнання

65

 

Додаток Е. Умовні позначення трубопроводів…………………………….

66

 

Додаток Ж. Об’ємна маса напівфабрикатів і коефіцієнти К

67

 

Додаток К. Кількість борошна, кг, що завантажується на 100 дм3 геометричного об’єму діжі чи бункера при періодичному способі приготування напівфабрикатів 

 

 

68

 

Додаток Л. Дані для розрахунку виходу хліба …………………………..

69

Додаток М. Вихідні дані для розрахунку площ для зберігання сировини

70

Додаток Н. Технологічна схема виробництва ……………………………

71

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!