Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2631 Вимоги до оформлення пояснювальної записки, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Вимоги до оформлення пояснювальної записки, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

7. Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку виконують рукописно або на комп’ютері на одній стороні аркуша стандартного розміру формату А4 (297 х 210 мм).

Згідно із стандартом для текстового редактора Word рекомендовано таке оформлення: поля сторінки - верхнє і нижнє 2,0 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см. Шаблон - нормальний (Normal). Основний текст набирають шрифтом (Times New Roman) нормального накреслення (Normal) розміром 12 pt з міжрядковим інтервалом 1,5 або розміром 14 pt з міжрядковим інтервалом 1.

Першим аркушем записки є титульна сторінка, яку виконують згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95 (Додаток А). Другим аркушем є завдання на курсовий проект, третім ― зміст пояснювальної записки. У змісті вказують назви розділів і підрозділів пояснювальної записки і номери сторінок, на яких вони починаються.

На третьому аркуші виконують рамку і основний напис згідно з ГОСТ 2.104 (форма 2 ― Додаток Б).

Четверту і наступну сторінки записки виконують на аркушах з рамкою і написом згідно з ГОСТ 2.104 (форма 2а). Відстань від рамки до тексту на початку і в кінці рядків ― не менше 3 мм. Відстань від верхнього чи нижнього рядка до верхньої або нижньої лінії рамки ― не менше 10 мм.

Абзаци у тексті починають відступом у 15-17 мм.

Текст пояснювальної записки ділять на розділи. Кожен розділ починають з нового аркуша і нумерують арабськими цифрами без крапки і записаними з абзацного відступу. Підрозділи також нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапку не ставлять. Нумерацію пунктів проводять у межах розділу і підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу та пункту, розділених крапками. Якщо розділ складається з одного пункту, пункт не нумерують.

Заголовки до кожного розділу пишуть великими літерами без крапки в кінці й не підкреслюють. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом ― 15 мм. Відстань між заголовками розділу та підрозділу - 8мм.

Нумерація аркушів записки має бути наскрізною.

Текст записки повинен бути чітким і однозначним. У тексті не допускається довільне скорочення слів (к-сть, вир-во, т-ра тощо), крім передбачених стандартами (кг, г, м, т, шт, с, хв, год тощо), скорочення позначення одиниць вимірювання фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр (за винятком одиниць вимірювання в головках і бокових графах таблиць, в поясненнях позначень літерами до формул), вживати знак (-) перед значенням величини у тексті (слід писати слово "мінус").

Якщо в записці вживаються умовні позначення параметрів, їх слід пояснити у тексті чи у переліку позначень. У тексті числові значення величин з позначенням одиниць вимірювання пишуть цифрами, без одиниць вимірювання - словами.

Дроби у тексті пишуть у вигляді десяткових дробів. Якщо це неможливо, допускається записувати в один рядок через похилу лінію (наприклад, 5/32).

У всіх розрахунках спочатку наводять формули в літерному вираженні із наведенням значень всіх прийнятих позначень їх одиниць. Пояснення умовних позначень параметрів наводять безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу дають з нового рядка в послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення починається з слова "де" без двокрапки після нього.

Формули нумерують арабськими цифрами в межах розділу (допускається наскрізна нумерація). Номер формули вказують з правого боку сторінки на рівні формули в круглих дужках. Формули пишуть спочатку лише один раз, а потім у тексті на них посилаються. Наприклад, … у формулі (5.1).

Ілюстрації слід розміщувати у записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у записці.

Рисунки, графіки, схеми, розміщені у записці, мають відповідати вимогам стандартів "Единой системы конструкторской документации" та "Единой системы программной документации".

Назву розміщують під ілюстрацією. За необхідності, під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий підпис).

Ілюстрація позначається словом "Рисунок …", яке поруч з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Наприклад, "Рисунок 4.1 - Схема розміщення".

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою. Наприклад, рисунок 4.2 - другий рисунок четвертого розділу.

Текст записки можна доповнювати додатками, які поміщають у кінці її. В тексті записки на всі додатки мають бути посилання. Додатки розміщують у черговості посилання на них. Кожен додаток починають з нового аркуша, зверху посередині аркуша пишуть слово "Додаток" і його позначення та заголовок з великої літери. Позначення додатків відбувається послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо. Один додаток позначають як Додаток А. Додатки повинні мати спільну з рештою записки наскрізну нумерацію сторінок.

Текст додатка може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставлять позначення цього додатка. Всі додатки перераховують у змісті документу і вказують їх номери та заголовки.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Назву таблиці, якщо вона є, розміщують над таблицею. Ліворуч пишуть: Таблиця_______ - ________________________ .

номер назва таблиці

Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті з написанням слова "Таблиця" та її номера.

Таблиці обмежують лініями ліворуч, праворуч і знизу. Графу "Номер порядковий" у таблицях не роблять. За відсутності окремих даних у таблиці ставлять риску. Цифрові значення показників проставляють на рівні останнього рядка назви показника.

Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні першого рядка назви показника. Цифри в графах таблиць пишуть так, щоб розряди чисел у графі були розміщені один під одним і повинні мати однакову кількість знаків після коми, якщо вони відносяться до одного показника.

Список використаної літератури під час виконання курсового проекту слід оформляти за ГОСТ 7.1―84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления". Його складають за алфавітом і нумерують. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Характеристика

джерела

Приклад

оформлення

Монографії (один, два чи три автори)

Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. - К.: Руслана, 1998. - 416 с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.Б. Тимофеева. - К.: Техніка, 1986. - 144 с.

П’ять і більше авторів

Системний анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И. Белоусова, Е.И. Вишняк, В.Ю. Левит и др. - М.: Экономика, 1981. - 62 с.

Багатотомне видання

Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. - К. УНДІССІ, 1998. -Т. 2. - 415 с.

Стаття в журналі

Кривошеев А.А. Автоматические тестоприготовительные линии фирмы VМЫ /Хлебопечение России. - 2002. - № 5. - С. 24-25.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!