Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2607 Змістовний модуль 4 на тему Фінансова діяльність страховика, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Змістовний модуль 4 на тему Фінансова діяльність страховика, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Змістовний модуль 4 на тему Фінансова діяльність страховика 

ТЕСТ №11_12 (Доходи, витрати, прибуток, фінансова надійність страховика”)

1. Джерелами прибутку страховика є:

А. Страхові премії, що він одержує від страхувальників, та інші доходи від страхової діяльності.

В. Прибуток від інвестування власних коштів і страхових резервів.

Г. Інші доходи страховика, що виникать в його господарській діяльності.

Д. Перше і друге разом. Е. Усе перераховане вище.

2. Основними потоками грошового обігу страховика є:

А. Оборот коштів, необхідних для реалізації страхового захисту.

Б. Оборот коштів по організації страхової справи.

В. Оборот коштів по виконанню прямих операцій купівлі-продажу коштовностей.

Г. Перше і друге разом. Д. Усе перераховане.

3. Доходи від страхових операцій - це:

А. Комісійні винагороди за передачу ризиків у перестрахування.

Б. Страхові премії, отримані страховиком.

В. Частки страхових відшкодувань, належні перестрахувальниками.

Д. Усе перераховане.

Г. Суми, повернуті з зовнішніх страхових резервів і резервів збитків.

 

4. Доходи від інвестиційної діяльності - це:

А. Первинні доходи страховика.

Б. Результат розміщення власних коштів страховика та коштів страхових резервів.

В. Похідні від доходів по страхових операціях.

Г. Перше і друге разом.

Д. Друге і третє разом.

5. Інші доходи страховика - це:

А. Доходи від здачі їм майна в оренду і від безкоштовної фінансової (матеріальної) допомоги йому.

Б. Доходи від надання їм консультаційних послуг і реалізації їм прав регресного позову.

В. Доходи від врегулювання заборгованостей, штрафи, пені, курсової різниці, індексації фондів.

Г. Перше і друге разом. Д. Перше, друг і третє разом.

6. Витрати страховика - це:

А. Сума витрат на проведення страхових операцій.

Б. Сума витрат на проведення інших (нестрахових) операцій.

Г. Перше і друге разом.

7. Собівартість страхової операції в широкому розумінні - це:

А. Сукупність валових витрат страховика на надання страхової послуги конкретного виду.

Б. Обсяг витрат страховика на ведення справи по страховій послузі конкретного виду.

В. Сума страхової виплати по страхових послугах конкретного виду.

Г. Витрати страховика по забезпеченню його фінансової стійкості для страховок даного виду.

8. Собівартість страхової операції в широкому розумінні - це:

А. Сукупність валових витрат страховика на надання страхової послуги конкретного виду.

Б. Обсяг витрат страховика на ведення справи по страховій послузі конкретного виду.

В. Сума страхової виплати по страхових послугах конкретного виду.

Г. Витрати страховика по забезпеченню його фінансової стійкості для страховок даного виду.

9. Облік витрат страховика ведеться:

А. Окремо для страхової і нестрахової діяльності.

Б. Пропорційно питомій вазі валових доходів від страхової і нестрахової діяльності (якщо неможливо визначити розмір витрат, які пов’язані з отриманням доходів від страхової діяльності, окремо від інших видів діяльності).

В. Сумарно для усіх видів діяльності.

Г. Друге і третє разом.

Д. Перше або друге.

10. Прибуток страховика розраховується як:

А. Прибуток від страхової діяльності.

Г. А плюс Б мінус В.

Б. Прибуток від здійснення інших операцій.

Д. Прибуток від інвестування і розміщення тимчасово вільних засобів.

В. А плюс Б плюс В.

11. Прибуток від страхових операцій - це:

А. Різниця між доходами від страхової діяльності і витратами на цю діяльність.

Б. Різниця між сумарними доходами і сумарними витратами страховика.

В. Перше і друге разом.

12. Прибуток від нестрахових операцій - це:

А. Прибуток від розміщення і управління власними коштами.

Б. Прибуток від розміщення і управління страховими резервами.

В. Прибуток від агентського продажу чужих страхових продуктів.

Г. Прибуток від комісійних за перестрахування, консультацій.

Д. Усе перераховане разом.

13. Оподатковування страхової компанії провадиться:

А. Особливим чином для результатів будь-яких видів діяльності страховика.

Б. Особливим чином тільки для результатів страхової діяльності.

В. На загальних підставах, як для будь-яких суб'єктів підприємництва.

14. Основні податки на фінансові результати страхової діяльності мають ставки:

А. 3% від суми валового доходу від страхової діяльності, крім доходів отриманих за договорами довгострокового страхування життя.

Б. 0% для валового доходу по договорах довгострокового страхування життя.

В. 6% для валового доходу по договорах страхування життя терміном 10 і більш років.

Г. 3% для валового доходу по договорах страхування життя терміном 5 і більш років.

Д. Перше та друге.

15 Податок на фінансові результати нестрахової діяльності визначається по ставці:

А. 6% від від суми валового доходу для нестрахової діяльності.

Б. 3% від від суми валового доходу для нестрахової діяльності.

В. 6% від від сумарної різниці валових доходів і витрат для нестрахової діяльності.

Г. Як для будь-яких інших суб'єктів підприємницької діяльності.

16. Фінансова надійність забезпечується завдяки наступним показниками :

А. Достатнім об'ємом статутного і запасного фондів (власних коштів) страховика.

Б. Правильно розрахованими значеннями базових страхових тарифів.

В. Адекватним прийнятим зобов'язанням розміром сформованих страхових резервів.

Г. Оптимальною інвестиційною програмою і збалансованим страховим портфелем.

Д. Усе перераховане.

17. Страховик зобов'язаний формувати і вести облік таких видів страхових резервів:

А. Резерви по ризикових видах страхування (технічні резерви).

Б. Резерви по страхуванню життя.

В. Резерв зароблених премій.

Г. Перше, друг і третє разом.

Д. Перше або друге окремо.

18. Резерви по страхуванню життя формуються:

А. З резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів).

Б. Здійснюється окремо від інших видів страхування.

В. З резервів належних виплат страхових сум.

Г. Перше і друге разом.

Д. Перше, друг і третє разом.

19. Резерв незароблених премій - це:

А. Частка отриманих страхових премій, що відповідають ризикам, що вже закінчилися.

Б. Частки від сум отриманих страхових премій, що відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату.

В. Перше та друге разом.

20. Розрахувати величину резерву незароблених премій на звітну дату, якщо у попередніх дев'яти місяцях (розрахунковий період) страховиком були одержані наступні суми:

1) частка надходжень сум страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду склала 300 000 грн.;

2) частка надходжень сум страхових платежів за наступні три місяці розрахункового періоду склала 400 000 Грн.;

3) частка надходжень сум страхових платежів за останні три місяці розрахункового періоду склала 200 000 Грн.

А. Величина резерву незароблених премій складає 425,00 грн.

Б. Величина резерву незароблених премій складає 475,00 грн.

В. Величина резерву незароблених премій складає 106,67 грн.

21. Принципи розміщення страхових резервів в активи відповідних категорій наступні:

А. Диверсифікованість, або забезпечення високої стійкості інвестиційного портфеля.

Б. Прибутковість, або виконання заданого рівня рентабельності розміщення.

В. Ліквідність, або швидкість обертання активів визначених категорій у гроші.

Г. Надійність розміщення активів, при якому забезпечується їхнє повне повернення.

Д. Усе перераховане.

22. На будь-яку дату страховик зобов”язаний забезпечувати таку умову платоспроможності:

А. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності повинен бути більше його фактичного запасу.

Б. (Загальна сума активів - сума нематеріальних активів - сума всіх зобов'язань) < 0.

В. Фактичний запас платоспроможності повинний бути більше його розрахункового нормативного запасу.

Г. (Об'єм перестрахувальних премій/об'єм отриманих премій по договорах страхування) < 0,5.

Д. 0,18х(сума премій, що надійшли - 50% премій, сплачених перестрахувальникам) > загальної суми активів.

23. Розрахувати фактичний та нормативний запас платоспроможності і визначити чи виконується умова платоспроможності страховика на будь-яку дату, якщо операції по перестрахуванню не виконувалися, а фінасові показники страховика за попердні 12 місяців становлять: загальна сума активів - 80 млн. грн., страхові платежі - 70 млн. грн., страхові виплати 20 млн.грн., страхові резерви 30 млн. Грн.

А. Фактичний запас платоспроможності Ф= 50 млн.грн., нормативний запас платоспроможності Н=12,6 млн.грн., умова забезпечення платоспроможності виконується.

Б. Фактичний запас платоспроможності Ф= 50 млн.грн., нормативний запас платоспроможності Н= 5,2 млн.грн., умова забезпечення платоспроможності виконується.

В. Фактичний запас платоспроможності складає Ф= 40 млн. Грн., нормативний запас платоспроможності складає Н= 5,2 млн.грн., умова забезпечення платоспроможності не виконується.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!