Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2601 Змістовний модуль 1 на тему Теоретичні основи страхування, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Змістовний модуль 1 на тему Теоретичні основи страхування, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

14. Завдання для самостійної роботи до змістовних модулів

Змістовний модуль 1 на тему Теоретичні основи страхування

ТЕСТ №1: Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ) 

1. Які ознаки найбільше повно характеризують страховика?

А. Це суб'єкт підприємництва у формі господарського товариства зі статутним фондом не менше 60 тис. екю, оплаченим грошима.

Б. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 1000 тис екю.

В. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 100 тис екю.

Г. Це фінансова установа, що має ліцензію на необхідні види страхування.

2. Що таке комерційне страхування?

А. Це фінансовий механізм для компенсації матеріальних збитків, нанесених страхувальнику, їм самим за рахунок його власних засобів, накопичених заздалегідь, через товарно-грошові відносини з іншими суб'єктами підприємництва, підприємствами й організаціями.

Б. Це захист майнових інтересів заздалегідь визначених осіб, що постраждали в результаті настання обговорених подій за допомогою заздалегідь обговорених виплат з позабюджетних чи бюджетних страхових фондів, створених через товарно-грошові відносини.

В. Це фінансовий механізм для передачі клієнтами своїх ризиків страховику, що на договірній основі компенсує нанесений його клієнту збиток зі страхового фонду, створюваного страховиком зі страхових платежів клієнтів, що вступили з ним у товарно-грошові відносини і, що купили в нього особливий вид товару - страхові послуги.

Г. Це законний спосіб одержання будь-якою особою компенсації в обсязі збитку, нанесеного його майну, здоров'ю, а також і збитку, нанесеного третім особам у результаті його діяльності, зі спеціальних фондів, створених шляхом установлення товарно-грошових відносин.

3. Товариство взаємного страхування - це:

А. Страхова компанія у формі акціонерного товариства.

Б. Корпорація (об'єднання) будь-яких різних комерційних фірм і організацій.

В. Об'єднання, учасники якого зв'язані загальною діяльністю, не зв'язаної з добуванням прибутку і наявністю товарно-грошових відносин.

Г. Кілька страхових компаній, об'єднаних у перестрахувальний пул, що не здійснює підприємницької діяльності..

Д. Добровільне об'єднання осіб, що мають загальні (чи однотипні) страхові інтереси і є співвласниками полісів взаємних зобов'язань по покриттю обговорених збитків.

4*. Зобов'язання сторін, передбачені в договорі добровільного страхування:

А. Виконуються відповідно до правил страхування і змістом договору страхування.

Б. Дають страхувальнику право одержати страхові виплати від страховика в будь-якому обсязі.

В. Виконуються в строгій відповідності з договором страхування і законодавством.

Г. Визначаються і виповнюються по розсуду сторін договору страхування.

5. Обов'язкове соціальне страхування - це:

А. Діяльність, що виконується за договором страхування між страхувальником і державою за рахунок останньої.

Б. Захист страхувальника за рахунок виплат з державних страхових фондів.

В. Страхування відповідно до законодавчих актів держави за рахунок бюджетних коштів.

Г. Спосіб одержання державою страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку.

6. Самострахування - це:

А. Діяльність, що виконується за договором страхування між страхувальником і державою.

Б. Страховий захист страхувальника за рахунок його власних фондів.

В. Страхування, здійснюване відповідно до законодавчих актів держави, а умови його здійснення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Г. Спосіб одержання страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку.

7. Основними призначеннями страхування є:

А. Захисне і стабілізючо-соціальне.

Б. Захисне, накопичувальне і інвестиційне.

В. Інвестиційне, розподільче, розвитку операцій на міжнародному фінансовому ринку.

Г. "А" та "В" разом узяті.

8. Головне призначення страхування - це:

А. Забезпечення безперервності процесу економічного розвитку суспільства.

Б. Забезпечення безперервності процесу соціального розвитку суспільства.

В. Забезпечення безперервності процесу виробництва матеріальних благ.

Г. Забезпечення високої прибутковості в системі підприємницьких відносин.

9. Інвестиційна діяльність страховика в першу чергу визначається:

А. Необхідністю цілком виконати страхові зобов'язання перед його клієнтами, наприклад, при довгостроковому страхуванні життя.

Б. Прагненням дістати найбільший прибуток на користь хазяїнів страховика.

В. Ризиком можливого знецінювання створених страхових фондів в результаті проявів нестабільності фінансової системи країни.

Г. Бажанням максимально розвити напрямку страхової діяльності.

10. Захисне призначення страхування реалізується:

А. Шляхом забезпечення фінансового захисту страхувальника від можливої шкоди, майнових збитків і втрат, які фактично виникли внаслідок настання випадків, передбачених в договорі страхування.

Б. За допомогою наступної компенсації будь-яких випадково виниклих збитків і втрат.

В. Шляхом компенсації прямих збитків на заздалегідь обговорених умовах.

Г. Компенсацією обговорених заздалегідь непрямих збитків.

11. Об'єкт страхування - це:

А. Майно, життя, здоров'я, працездатність, пенсія і відповідальність особи.

Б. Страховий інтерес фізичної чи юридичної особи, що не суперечить закону.

В. Майновий інтерес, пов'язаний з володінням, чи розпорядженням користуванням майном.

Г. "А" та "В" разом узяті.

12. Страхувальником може бути:

А. Будь-яка фізична особа.

Б. Будь-яка дієздатна фізична особа.

В. Будь-яка юридична особа.

Г. Особа по пп. Б та В, що володіє законним страховим інтересом.

13. Застрахований - це:

А. Особа, страховий інтерес якого застрахований іншою особою - страхувальником, що уклав зі страховиком договір страхування.

Б. Підприємство, що застрахувало своє майно.

В. Особа, щодо страхування якої за її згодою іншою особою - страхувальником укладений договір особистого страхування .

Г. Потерпіла особа, що повинна одержати страхову виплату.

14. Одержувач страхової виплати по договору страхування, іншому ніж договір особистого страхування, визначається відповідно до:

А. Договору страхування.

Б. Бажання страховика.

В. Вимоги чинного законодавства.

Г. Вимоги страхувальника, за умови зазнання збитків одержувачем у результаті настання страхового випадку.

Д. "А", "В" та "Г" разом узяті.

15. Страхова сума - це:

А. Реальні витрати страхувальника.

Б. Фактичні витрати страховика.

В. Імовірність утрат страхувальника.

Г. Максимально планована сума виплати при виникненні страхового випадку.

16. Страхове відшкодування - це:

А. Реальні витрати страхувальника.

Б. Фактичні витрати страховика.

В. Максимально планована сума виплати при виникненні страхового випадку.

17. Ставка страхової премії при добровільному страхуванні визначається:

А. За згодою сторін договору страхування.

Б. По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, та їх ризиків, а також попиту/пропозиції на дану страхову послугу.

В. За принципом ринкової ціни на страхову послугу.

Г. За вимогою страховика по встановленому в його правилах базовому страховому тарифу.

18. Яке призначення франшизи в договорі страхування?

А. Уникнути додаткового ризику страхувальником.

Б. Зменшити витрати страховика на виплати по невеликих збитках, що можуть бути нанесені об'єкту страхування.

В. Це умова постійного перебування застрахованого об'єкта в стані небезпеки.

Г. Це правило, по якому страховик заплатить максимальну суму страхового відшкодування.

19. Франшиза, встановлена в договорі страхування:

А. Збільшує вартість страхового полісу.

Б. Знижує розмір конкретного страхового тарифу.

В. Має властивість накопичуватися від одного страхового випадку до іншого.

Г. Завжди відраховується з обсягу нанесеного збитку.

20*. Інвестиційна функція реалізується страховиком:

А. Шляхом прямих інвестицій створених страхових резервів.

Б. Через фінансових посередників.

В. З застосуванням безпосереднього кредитування інших суб'єктів підприємництва.

Г. По розсуду виконавчої дирекції страховика.

Г. Виконавчою дирекцією страховика тільки по напрямкам, встановленним чинним законодавством. 

* - можливо декілька правильних відповідей на одне питання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!