Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2598 Теми рефератів, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Теми рефератів, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Теми рефератів

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 1. Передумови виникнення страхування. Способи здійснення страхування

 2. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній та зарубіжній літературі.

 3. Передумови становлення класичного страхування в Україні.

 4. Порівняльна характеристика форм організації страхових фондів.

 5. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин.

 6. Принципи страхування та їх подання в законодавстві України.

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

Призначення класифікації страхування для наукових досліджень та практичної діяльності страхових компаній.

Форми проведення страхування: погляд у перспективу.

Класифікація за родом небезпеки на прикладі транспортного страхування.

Класифікація за спеціалізацією страховика. Вимоги чинного законодавства до спеціалізації страхових компаній.

Системи страхової відповідальності та особливості їхнього  застосування.

Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Класифікація ризиків у різних видах страхування.

 2. Методи якісного та кількісного аналізу ризиків у страхуванні.

 3. Склад і призначення актуарних розрахунків для страхування життя.

 4. Обчислення страхових тарифів для ризикових видів страхування.

 5. Показники страхової статистики і їхнє визначення.

 6. Структура страхового тарифу і призначення її компонентів. Види страхових премій.

 7. Призначення і функції менеджменту ризиків, способи керування страховими ризиками.

 Тема 3. Страховий ринок

 1. Основні принципи реалізації страхових продуктів.

 2. Функції і правовий статус прямих страхових посередників (страхових агентів та брокерів) в Україні та за кордоном.

 3. Склад і призначення ринкових інструментів на страховому ринку.

 4. Розвиток страхового ринку України: стан, проблеми і перс­пективи.

 5. Маркетинг у страхуванні та його призначення.

 6. Реклама та її призначення для формування попиту на страхування.

 7. Порівняння страхового ринку України зі страховими рин­ками розвинутих країн світу.

 8. Державний нагляд за діяльністю суб'єктів страхового ринку в умовах його становлення. Напрями вдосконалення державної політики в галузі стра­хування.

Тема 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 1. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в Україні.

 2. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації згідно чинного законодавства.

 3. Інформаційні ресурси та їх вплив на функціонування страхової компанії.

 4. Принципи управління страховою організацією.

 5. Об'єднання страховиків на страховому ринку України.

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Стан та перспективи розвитку державного регулювання страхової діяль­ності в Україні.

 2. Страхове законодавство України: аналітичний огляд розвитку.

 3. Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

 4. Вимоги українського законодавства щодо договорів страху­вання життя.

 5. Особливості здійснення обов'язкового страхування в Україні. 

Тема 7. ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ

 1. Сучасний стан особистого страхування в Україні.

 2. Обов'язкові види особистого страхування та їх значення.

 3. Форми та види медичного страхування: виникнення та розвиток.

 4. Страхування туристів, що від’їжджають за кордон. 

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 1. Формування ринку майнового страхування в Україні.

 2. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб.

 3. Автотранспортне страхування і його особливості.

 4. Авіаційне страхування і його особливості.

 5. Страхування ризиків діяльності фінансових установ.

Тема 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Страхування відповідальності товаровиробників вітчизняний та зарубіжний досвід.

 2. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.

 3. Необхідність функціонування міжнародної системи «Зелена картка».

 4. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в Україні.

 5. Страхування професійної відповідальності (зарубіжний досвід).

Тема 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

 1. Економічна сутність і функції перестрахування.

 2. Стан та тенденції розвитку вітчизняного перестрахування.

 3. Способи пропорційного перестрахування.

 4. Непропорційне перестрахування і його застосування.

 5. Співстрахування та механізм його дії.

Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

 1. Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення

 2. Прибуток страховика та чинники його зростання.

 3. Система оподаткування страхових компаній в Україні.

 4. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації

Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 1. Фінансова надійність страховика та чинники її забезпечення.

 2. Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійно­сті страховика.

 3. Платоспроможність страхової компанії та умови її забезпечення.

 4. Показники платоспроможності страховика: аналітичний огляд вимог чинного законодавства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!