Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2596 Завдання для самостійної роботи студентів, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Завдання для самостійної роботи студентів, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання, що виносяться на самостійне вивчення 

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

 1. Визначення страхування та його функцій у зарубіжній літературі.

 2. Особливості здійснення самострахування та взаємного страхування в Україні та в країнах близького зарубіжжя.

 3. Особливості взаємозв'язків між способами здійснення страхування.

 4. Особливості визначення франшизи і її застосування в міжнародній практиці страхування.

 5. Особливості регулювання принципу подвійного страхування нормами Закону України "Про страхування".

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 1. Порівняльний аналіз класифікації видів страхування згідно чинного законодавства та законодавства Європейського Союзу. 

 2. Загальні та відмінні риси обов’язкового та добровільного страхування.

 3. Доцільність класифікації видів страхування за родом небезпеки.

 4. Досвід іноземних страхових ринків і доцільність його використання для  класифікації видів страхування за статусом страхувальника та спеціалізацією страховика.

 5. Особливості застосування систем страхової відповідальності в зарубіжній практиці.

Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Вимоги чинного законодавства України до класифікації ризиків підприємницької діяльності та можливість їх страхування.

 2. Зв’язок між ризиковими обставинами і страховим випадком.

 3. Прояв дії ризиків в різних видах страхування.

 4. Особливості оцінювання нестрахових ризиків.

 5. Зміст показників страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків

 6. Принципи обчислення навантаження для страхових тарифів з  ризикових видів страхування.

 7. Історія створення і застосування таблиць смертності населення.

 8. Структура і види страхових премій для страхування життя.

Тема 3. Страховий ринок

Страхові агенти і їхня діяльність на міжнародному страховому ринку.

Основні канали та принципи реалізації страхових продуктів у Європейському Союзі.

Страхова корпорація Ллойд та її роль як ринкового регулятора на міжнародному страховому ринку.

Страхові брокери у Великій Британії та особливості їхньої діяльності.

Роль, призначення і функції сурвейєрів згідно українського страхового законодавства.

Правила та договір страхування. Аналіз змін вимог до них в страховому законодавстві України протягом 1996-2004 рр.

Порівняльний аналіз діяльності об'єднань страховиків та інших суб'єктів страхового ринку.

Тема 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 1. Вимоги чинного законодавства до організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності в Україні

 2. Склад та основний зміст чинного законодавства, що регламентує порядок створення, функціонування та ліквідації страховика.

 3. Трудові ресурси страхової організації.

 4. Принципи стратегічного управління страховою організацією

 5. Ліга страхових організацій України та її роль в формуванні страхового ринку.

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяль­ності.

 2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України.

 3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку.

 4. Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Подання вимог до державного нагляду та регулювання страхової діяльності в Законі України "Про страхування".

 2. Декрет України “Про страхування”, перша і друга редакції Закону України “Про страхування”, їхня порівняльна характеристика.

 3. Склад та зміст Інструкції з ліцензування страхової діяльності.

 4. Процес інтеграції України до європейського страхового ринку. 

Тема 7. ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ

 1. Норми чинного законодавства України та їхній вплив на здійснення страхування життя.

 2. Стан медичного страхування в Україні та за кордоном.

 3. Обов'язкові види особистого страхування та законодавчі норми, що регулюють умови їх здійснення в Україні.

 4. Застосування особистих видів страхування в підприємницькій та кредитно-фінансовій сферах діяльності. 

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 1. Особливості формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва за умов ринкової економіки.

 2. Стан і розвиток автотранспортного страхування в Україні.

 3. Процедури укладання договору страхування майна від вогню.

 4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 5. Страхування кредитного портфелю банку.

 6. Принципи страхування в Кодексі торгового мореплавства України.

Тема 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Склад та зміст чинних нормативних документів, що регламентують страхування відповідальності власників транспортних засобів.

 2. Стан розвитку страхування відповідальності роботодавців.

 3. Тенденції розвитку страхування відповідальності товаровиробників.

 4. Іноземний досвід страхування професійної відповідальності.

Тема 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

 1. Історія розвитку перестрахування в Україні.

 2. Принципи перестрахування та їх подання в Законі України "Про страхування" .

 3. Переваги та недоліки факультативного перестрахування.

 4. Склад та зміст нормативних документів, що регулюють процедури перестрахування в Україні.

 5. Стан та здійснення співстрахування на страховому ринку України.

 6. Власне утримання при перестрахуванні та необхідність рег­ламентації його розміру.

Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

 1. Практика оподатковування страхової діяльності в Україні.

 2. Доходи страховика по нестрахових операціях: склад, економічний зміст і порядок визначення

 3. Витрати страховика по нестрахових операціях: склад, економічний зміст і порядок визначення

 4. Характеристика основних економічних показників діяльності страхових компаній України, починаючи з 1997 року.

Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 1. Пла­тоспроможність страховика та умови її забезпечення (закордонний досвід).

 2. Страхові резерви: вимоги до їхнього формування і розміщення в Законі України "Про страхування".

 3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

 4. Підходи до формування систем фінансових показників страхової та нестрахової діяльності страховика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!