Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2594 Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з курсу Страхування, Національна академія управління, НАУ

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з курсу Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

9. Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з курсу Страхування

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

Економічна сутність, необхідність і функції страхування.

Основні терміни та поняття страхування: суб’єкти страхування, об’єкт страхування та страховий інтерес. Страхова вартість, страхова сума та  страхова виплата. Плата за страхування: страховий тариф, страховий платіж. Франшиза та її види: умовна та безумовна.

Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації.  Співстрахування. Взаємне страхування. Комерційне страхування.  Державне соціальне страхування

Принципи страхування: страхового ризику, страхового інтересу, граничної сумлінності, безпосередньої причини, відшкодування, суброгації, контрибуції та ін.

Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин

Література [1-5, 7-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 41, 50]

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

Поняття класифікації, значення та  критерії класифікації.

Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування.

Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування.

Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності: дійсної вартості, “першого ризику”, пропорційної відповідальності, дробової частини, граничної відповідальності,  відновлювальної вартості, “нове за старе”. 

Література [1-5, 7-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 41, 50]

Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація

Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні

Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків

Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування.

Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні.

Література  [1-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 39, 41, 43, 48-50]

Тема 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

Поняття та основні категорії страхового ринку.

Страхова послуга та особливості її реалізації. Страховий маркетинг.

Договір страхування:  укладання, виконання та припинення.

Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.

Страховий ринок України та тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

Тема 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності

Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації

Принципи управління страховою організацією

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяль­ності.

Вітчизняне страхове законодавство, його структура та характеристика окремих складових .

Орган нагляду за страховою діяльністю в Україні та його функції

Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

Тема 7. ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ

Страхування життя і його основні види.

Страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування (страхування здоров’я на випадок хвороби, безперервне страхування здоров’я та  страхування медичних витрат).

Література  [1, 3-5, 7-11, 13-15, 17-19, 21-28, 31-34, 41-50]

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Страхування майна від вогню, ризиків стихійних явищ,  технічних ризиків та ризиків протиправних дій.

Страхування транспортних засобів та вантажів.

Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Страхування фінансово-кредитних ризиків.

Література  [1, 3-5, 7-11, 13-15, 17-19, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50] 

Тема 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Страхування відповідальності на транспорті (власників транспортних засобів та перевізників).

Страхування відповідальності роботодавців та товаровиробників.

Страхування професійної відповідальності.

Література  [1-5, 7-9, 13-15, 17-19, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50]

Тема 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

Необхідність і сутність перестрахування. Принципи перестрахування. Види і форми перестрахування.

Регулювання процедури перестрахування в Україні.

Співстрахування та механізм його застосування.

Література  [1, 3-5, 7-9, 11, 13-15, 17, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50] 

Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

Особливості грошового обігу у страховій організації

Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення

Прибуток страховика, його склад і визначення

Оподатковування страхової діяльності

Показники фінансових результатів діяльності страхової організації

Література  [1-5, 7-9, 11-15, 17, 20-21, 23-26, 28-34, 36, 40-41, 43, 48-50] 

Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.

Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення

Показники платоспроможності страховика та порядок їх обчислення.

Література  [1, 3-5, 7-9, 11-15, 17, 20-21, 23-26, 28-34, 36, 40-41, 43, 48-50]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!