Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2592 Методика проведення семінарських занять, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Методика проведення семінарських занять, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Методика проведення семінарських занять

Успіх семінарських занять значною мірою залежить від їх раціональної організації та активних методів проведення:

- тематичні дискусії та диспути;

- колективний пошук відповідей і ролей;

- бесіда і вільний обмін думками;

- інформація про конструктивні пропозиції слухачів (курсантів,
студентів);

- ігрове проектування.

Крім організаційних моментів, важливу роль відіграє методика проведення семінарських занять. Основними методами проведення є розповідь викладача (вступне і заключне слово), а також бесіда, ілюстрації і демонстрації, екскурсії. Звичайно, всі вони використовуються не ізольовано, а в єдності. Не існує жодного семінарського заняття, яке б проводилось одним методом. На кожному з них застосовуються різні методи, хоч один з них може бути і домінуючим.

Основною складовою частиною більшості семінарських занять є виступи студентів. А ці виступи можуть бути у вигляді розповіді (інколи включають елементи лекції), ілюстрації і демонстрації. Після виступу студента фозгортається бесіда, в якій бере участь як доповідач, так викладач і студенти.

Під час проведення семінарських занять викладач:

 • повторює   і   закріплює   знання   студентів;

 • демонструє неоднозначність підходів до вирішення теоретичних проблем;

 • готує до застосування теоретичних відомостей на практиці;

 • контролює засвоєння матеріалу.

Семінарське заняття є концентрованим проміжним підсумком всієї навчальної роботи на кафедрах, тому що проведення її на високому теоретичному і методичному рівнях значною мірою обумовлено:

1. Наявністю лекційних матеріалів, що відповідають вимогам сучасності.

2. Методикою читання лекцій.

З . Педагогічною майстерністю викладача.

4. Організацією на кафедрі та факультеті самостійної роботи студентів постановкою консультаційної роботи на кафедрі і діяльністю навчальних кабінетів.

Під час проведення семінарського заняття   слід виділяти і тримати під увагою такі основні компоненти:

 • вступне слово викладача (визначається основна мета семінарського заняття; місце, що займають питання даного семінарського заняття в курсі, який вивчається; головні питання семінарського заняття; методичні рекомендації щодо виступу студентів з даної тематики;

 • обговорювання питань семінарського заняття (використання обґрунтованих міркувань студентів з приводу виступів учасників семінарського заняття, запитань, які виникають у студентів організація дискусії, корегування її в межах запланованої теми, короткий висновок після кожного питання);

 • заключне слово (реалізація мети семінарського заняття, конструктивний аналіз усіх виступів та відповідей, стимуляція активності  студентів).

Студенти під час семінару можуть виступати з рефератами. Кожний доповідач повинен викласти зміст реферату усно за 10-15 хв. Студенти та викладач ставлять запитання, а виступаючі на них відповідають. Після цього виступають рецензенти від студентів, що попередньо ознайомились із текстами рефератів.

Подальший перебіг семінарського заняття передбачає виступи студентів, які зобов'язані висловити свою думку про реферат, про виступи товаришів, викласти суть однієї з проблем, винесених на розгляд на семінарське заняття. Виступ студентів не бажано переривати або виправляти. Робити це можна лише у разі грубих помилок. Після виступу можна ставити запитання.

В кінці заняття керівник підводить підсумки, дає оцінку виступів (якщо цього не було зроблено при обговоренні кожного питання) та настанови щодо підготовки до наступних занять.

Отже, хід семінарського заняття та його структура за традиційною методикою викладання може визначатися наступним чином:

 1. Вступ: мотивація навчання, активізація опорних знань.

 2. Оголошення теми і мети, порядку проведення.

 3. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення питання, рефератів, рецензій, відповідей, доповнень до них.

 4. Підведення викладачем або сильним студентом загального підсумку заняття.

 5. Оголошення завдання, мотивація навчальної діяльності на майбутні

  заняття.

Загальну схему проведення семінарських занять залежно від мети, яку викладач перед собою ставить, можна представити так:

Заняття - вивчення нових знань:

 1. Повідомлення теми і мети заняття.                                           

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Активізація базових знань.                   

 4. Усвідомлення та осмислення нового матеріалу, виділення головного, контроль рівня засвоєння.

Заняття - поглиблення знань та їх систематизація:

 1. Повідомлення теми і мети заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Огляд та активізація раніше вивченого матеріалу.

 4. Вивчення зв'язку між темами та розділами раніше вивченого матеріалу.

 5. Систематизація вивчених знань.

 6. Розгляд окремих деталей та особливостей вивченого матеріалу.

 7. Ознайомлення з прийомами роботи з систематизації знань і самоконтролю рівня засвоєння матеріалу.

 8. Індивідуалізація домашнього завдання.

Заняття - формування самостійної діяльності:

 1. Повідомлення мети і завдань заняття.

 2. Видача завдань і ознайомлення з методикою роботи.

 3. Виконання роботи.

 4. Аналіз одержаних результатів.

 5. Виявлення труднощів у роботі.

 6. Аналіз та оцінка застосування вивчених методів.

 7. Пошук засобів для удосконалення самостійної роботи з матеріалом.

 8. Індивідуалізація домашнього завдання.

Заняття проблемне (використання знань в неадекватних обставинах):

 1. Повідомлення мети і завдань заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності і постановка завдань.

 3. Виявлення проблемної ситуації.

 4. Висування і обґрунтування гіпотез.

 5. Перевірка правильності гіпотез.

 6. Аналіз результатів рішень, перевірка правильності обраних методів.

 7. Аналіз причин допущених помилок.

 8. Індивідуалізація домашнього завдання.

Заняття - формування вмінь і навичок:

 1. Повідомлення мети і завдань заняття.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок.

 4. Ознайомлення з методикою застосування нових знань.

 5. Первинне формування вмінь.

 6. Ознайомлення з методикою закріплення вмінь та формування навичок.

Крім того, можуть також проводитися заняття закріплення вмінь і навичок; перевірки знань, умінь і навичок; комбіноване заняття, що включає в себе набуття і відпрацювання практичних навичок:

- ігрових (ділова гра, розігрування ролей, ігрове проектування);

- неігрових (аналіз конкретних ситуацій, індивідуальний  тренаж, імітаційні вправи).

Останнім часом у методиці проведення семінарських занять застосовується багато різноманітного, практично використовуються різні варіанти їх проведення. Частіше всього це семінарські заняття із заздалегідь підготовленими доповідями. Також застосовуються виступи спеціальних опонентів за доповідями рецензентів, співдоповідачів. В обговоренні доповідей беруть участь усі студенти групи. Таким чином, викладач має можливість краще оцінити ступінь розвитку пізнавальних здібностей та самостійності студента-доповідача, наявність творчого підходу до роботи. Інші учасники отримують цікаву нову інформацію протягом заняття, яка стимулює їх мислення, бажання приймати участь в обговоренні, керівник заняття (викладач) повинен мати обов'язково додаткові питання або вміти підготувати їх, зорієнтувавшись і ході виступів, помічаючи найбільш проблемні та цікаві моменти, які ведуть до подальшої дискусії.

Слід уникати стандартизації семінарських занять, більше урізноманітнювати їх, активізувати пізнавальну діяльність студентів як під час самостійної підготовки, так і на самих заняттях.

Типовими помилками при проведенні семінарських занять є:

 1. Намагання викладача перетворити семінар на лекцію, демонстрацію власних знань і професійної компетенції при низькій активності студентів.

 2. Повне наслідування лекції, коли на семінарі відбувається буквально дослівний переказ сказаного лектором.

 3. Перетворення виступу студентів на діалог “викладач – студент” на фоні інертності аудиторії.

 4. Відхід від зазначеної теми семінару, обговорення інших проблем.

 5. Недотримання розподілу часу, відсутність пропорції часу при розгляді питань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!