Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2583 Робоча програма навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Робоча програма навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

ВНЗ «Національна академія управління»

Кафедра фінансів та банківської справи 

Страхування

 

4. Робоча програма навчальної дисципліни 

Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит”

Освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

Київ-2013

 

Робоча програма з дисципліни «Страхування» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” 

Розроблено та внесено: на засідання кафедри фінансів та банківської справи, протокол № 12  від 2 липня  2013 р.  

Розробники програми з дисципліни «Страхування»:

Бурлака Г.Г., д.е.н., професор

Бігдаш В.Д., ст.викл. 

Заст.завідувача кафедри

д.е.н., професор  Г.Г.Бурлака 

Затверджено та схвалено радою факультету економіки та інформаційних технологій, протокол № 1 від  «25» вересня 2013 р. 

Декан факультету економіки та інформаційних технологій д.фіз-мат.н, професор О.К.Лопатін  

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розвиток ринкових відносин в Україні та формування конкурентного середовища потребує якісного управління усіма сторонами діяльності господарюючого суб'єкта. В першу чергу йдеться мова про фінансове управління. Однією з функцій останнього є страхування, яке забезпечує обґрунтованість прийняття рішень по управлінню ризиками діяльності господарюючого суб'єкта.

Враховуючи важливість та актуальність предмету цієї фундаментальної для фінансистів дисципліни її обсяг аудиторних годин, відповідно навчального плану, достатній (якщо порівнювати з іншими професійно-орієнтованими дисциплінами).

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань в області страхування та управління ризиками, а також оволодіння відповідними методиками здійснення оцінок і прогнозів діяльності підприємства в умовах ризиків з урахуванням специфіки функціонування підприємств різних форм господарювання в сучасний період.

Дисципліни, які забезпечують органічне сприйняття студентами предмету “Страхування”, зазначені як нормативні в галузі знань «Економіка та підприємництво». Варто зазначити також дисципліни, засвоєння яких суттєво залежить від знань і навичок студентів одержаних ними під час вивчення дисципліни «Страхування». В першу чергу це стосується дисципліни «Страхові послуги», оскільки 50% інструментів цього предмету базується на методиках “Страховування”, при чому останній є невід'ємним елементом першого. До інших дисциплін, які використовують інструменти страхового аналізу можна віднести такі: «Соціальне страхування», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий менеджмент».

Варто зазначити і практичну застосовність знань і навичок студентів в галузі страхування. Так, зміст виробничої практики на 4-му курсі, який відображається у відповідному звіті, має форму аналітичного звіту фінансового характеру, складовою якого є показники, що характеризують схильність суб’єктів господарювання до ризиків та необхідність страхування. Тобто, знання предмету “Страхування” забезпечують на методичному рівні виконання поставлених перед студентом практичних завдань. Те саме можна сказати і про переддипломну чи науково-дослідну практику на 5-му чи 6-му курсі.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 • сутність, принципи й роль страхування;

 • класифікація страхування;

 • страхові ризики і їх оцінювання;

 • страховий ринок;

 • страхова організація;

 • державне регулювання страхової діяльності;

 • особисте  страхування;

 • майнове страхування;

 • страхування відповідальності;

 • перестрахування і співстрахування;

 • доходи, витрати і прибуток страховика;

 • фінансова надійність страхової компанії. 

Теми розташовані відповідно нормативної структури в ОПП спеціальності. 

Лекції проводяться у формі коментарів і поглиблення викладок електронного підручника, який студенти можуть скопіювати на сайті кафедри. Семінарські та практичні заняття проводяться в учбовому класі. На семінарських заняттях студенти здійснюють доповіді по визначеним тематичним питанням.

При виконанні практичних завдань студенти під керівництвом викладача ознайомлюються із завданням і починають його розв'язувати. Остаточне здійснення усіх необхідних обчислень і написання тексту аналізу реалізується в рамках домашнього завдання.

Протягом семестру проводиться 2 контрольні роботи. Контрольні роботи передбачають письмові відповіді на теоретичні питання та здійснення необхідних розрахунків по практичному завданню. Можливо проведення контрольної роботи в вигляді виконання тестових завдань, які складаються з теоретичних та практичних завдань.

Підсумковий контроль та оцінювання знань студентів здійснюється в формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі по білетах (тестах), укладених на основі змісту навчальної програми дисципліни. При складанні іспиту студентам пропонується відповісти на питання. Кожний білет формується викладачем, як правило,  з трьох питань. Перша група питань контролює рівень засвоєння фундаментальних знань, друга група - рівень засвоєння прикладних питань дисципліни і третя група - рівень вміння застосовувати набуті фундаментальні і прикладні знання в реальних ситуаціях (третє питання подається, як правило, в формі задачі). При складанні іспиту по тестовим завданням в один білет включається від 20 до 25 тестових завдань, що відповідають  вказаній трьохрівневій методології. 

Складові навчальної дисципліни 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

За вибором

 

Напрям підготовки

6.030508 “Фінанси та кредит”

Модулів – 

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

8-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента - 120

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

12 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Самостійна робота

120 год.

164 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

іспит

іспит


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Отримання студентами глибоких знань із питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки.

Завданням є:

 • Вивчення сутності, ролі і механізму страхування, що дозволить сформувати рівень знань для успішного застосовування в галузі страхування та повністю використовувати можливості страхового захисту в роботі та особистому житті.

 • Вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності.

 • Набуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування й страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків  вітчизняного та зарубіжного досвіду.

 • Набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1. основні страхові поняття, категорії, страхові інститути, базою для яких є Конституція України, міжнародні правові акти та чинне цивільне та господарське законодавство;

2. загальні базові положення страхової теорії та механізмів діяльності страхових компаній;

3. досконало законодавчі та теоретичні питання, які стосуються страхової справи: підстав страхової відповідальності у часі і просторі, поняття страхового випадку, страхового ризику та їх видів, обмеження страхової відповідальності, стадій організації діяльності страхової компанії, механізмів здійснення окремих видів страхування, основних положень фінансової діяльності страховика;

4. різні концепції, погляди, дискусійні положення з найбільш важливих питань, які є в науці страхування, що розвиває вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвивати економіко-правове мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в різноманітних джерелах, що стосуються страхової справи.

Вміти:

1. в науковому і практичному плані застосовувати положення щодо здійснення страхування та організації страхової справи;

2. правильно аналізувати та тлумачити економіко-правові норми, положення законів Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та застосовувати їх до конкретних обставин страхової справи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!