Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2582 Програма курсу, Інформаційний обсяг навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Програма курсу, Інформаційний обсяг навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

3. Програма курсу, Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

1.1. Економічна сутність, необхідність і функції страхування.

Визначення страхування, його необхідність та сутність. Страховий інтерес та об’єкт страхування.

Місце страхування в системі економічних категорій.  Страхування як гарантія безперервності процесу суспільного відтворення.

Функції страхування: ризикова (захисна), розподільча,  заощаджувально-інвестиційна та контрольно-попереджувальна та ризик-менеджменту. 

1.2. Основні терміни та поняття страхування.

Страховик і вимоги до нього. Страхувальник, його визначення й вимоги до нього. Застрахована особа. Вигодонабувач. Одержувач страхової виплати та особливості його визначення для різних видів страхування.

Об'єкт страхування, визначення і зв'язок із предметом договірних відношень при страхуванні. Страховий інтерес і його визначення. Суб'єктивність, майновий характер і юридичне наповнення страхового інтересу. Страховий інтерес і його носії в особистому страхуванні, майновому страхуванні, страхуванні відповідальності.

Страхова вартість і страхова сума. Страхова виплата і страхове відшкодування. Шкода, втрата і страховий збиток. Визначення і класифікація. Прямі і непрямі збитки.

Плата за страхування. Страховий тариф, його визначення і види (базовий, реальний, конкретний). Страховий платіж, страховий внесок, страхова премія. Зміст і особливості застосування термінів.

Франшиза. Сутність, призначення і чинники її виникнення. Види франшизи: умовна та безумовна.

1.3. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації

Поняття страхового фонду. Страховий фонд як матеріальне джерело страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту.

Способи страхування. Самострахування. Взаємне страхування. Ринкове (комерційне) страхування. Державне соціальне страхування. Особливості створення й використання страхових фондів у вказаних способах страхування. Приклади реалізації в умовах України й інших країн світу.

Зв'язки між різноманітними способами здійснення страхування і особливості їх реалізації. Принцип спільного застосування  різних способів здійснення страхування.

1.4. Принципи страхування.

Принцип страхового ризики та безпосередньої причини (першопричини). Юридичний зміст поняття “страховий ризик”. Страховий випадок і страхова подія як форми  реалізації страхового ризику.

Принцип страхового інтересу і його основні компоненти. 

Принцип граничної сумлінності.

Принцип відшкодування і його зв'язок із компенсаційною функцією страхування.

Принцип суброгації (регресного позову, зворотньої вимоги).

Принцип контрибуції (сприяння, подвійного страхування).

1.5. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин

Основні етапи розвитку страхування в сучасних умовах. Місце страхування в системі економічних категорій. Сфери застосування страхування в міжнародній практиці.

Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резерву­ються на покриття можливих втрат, та в ефек­тивнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення, збільшенні обсягів інвестицій.

Література [1-5, 7-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 41, 50] 

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

2.1. Поняття класифікації, значення та  критерії класифікації.

Поняття класифікації страхування.

Найбільш важливі ознаки критеріїв класифікації: історична; економічна (за спеці­алізацією страховика; за об'єктами страхування; за родом небез­пек; за статусом страхувальника; за статусом страховика); юридична (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього законодавства; за формою проведення) та ін.

2.2. Класифікація за формою проведення.

Сутність добровільної та обов'язкової форми страхування. Відмінності змісту цих форм.

Принцип добровільності й особливості його реалізації у страхуванні. Види добровільного страхування. Призначення і функції правил страхування. Умови ліцензування правил страхування. Вимоги законодавства до процедури внесення змін у правила страхування.

Види обов'язкового страхування. Вимоги до умов страхування. Особливості здійснення різних видів обов'язкового страхування.

2.3. Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування.

Класифікація за об'єктами страхування та три галузі страхування:

• особисте (об'єкти — життя, здоров'я і праце­здатність страхувальників та/або застрахованих);

• майнове (об'єкти — майно в різних його ви­дах: рухомі та нерухомі матеріальні цінності, грошові кошти, до­ходи);

• відповідальності (об'єкт — відповідальність за шкоду, завдану страхувальником життю, здоров'ю, майну та іншим майновим інтересам третьої особи).

Поділ галузей на підгалузі та ви­ди і використання цієї класифікації в практиці страхування.

Комплексний страховий захист різних видів майнових інтересів страхувальника єдиним договором страхування та класифікація страхування за родом небезпеки. Розкриття змісту транспортного страхування, страхування ядерних, космічних, фінансових ризиків тощо.

Співстрахування й перестрахування як особливі форми реалізації страхових правовідносин.

2.4. Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика.

Страхувальники – фізичні і юридичні особи. Відмінність страхових  інтересів цих груп страхувальників і підходів страховиків до їх страхування.

Класифікація за юридичною формою створення страховика і особливості її використання при здійсненні державного регулювання страхової діяльності, контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку в інституційному і територіальному плані.

Класифікація за спеціалізацією страхо­вика за страхуванням життя та загальними видами страхування.

2.5. Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності.

Поняття системи страхової виплати та особливості її застосування для різних видів страхування. Принципи виплати: фіксованої суми чи суми, залежної від розміру шкоди.

Система виплати страхового відшкодування (система страхової відповідальності) Принцип пропорційності та непропорційності виплат.

Система дійсної (повної) вартості.

Система “першого ризику”.

Система пропорційної відповідальності.

Система дробової частини.

Система граничної відповідальності.

Система відновлювальної вартості.

Система “нове за старе”.

Література [1-5, 7-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 41, 50]

Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація

Визначення ризику. Ризик як історична й економічна категорія.

Класифікація ризиків. Ризики згідно якісної ознаки класифікації. Ризики об’єктів та суб’єктів. Ризики зовнішнього оточення. Ризики внутрішніх процесів економічних суб’єктів. Ризики згідно кількісної ознаки класифікації.  Катастрофічні, великі та малі (звичайні) ризики. Класифікація ризиків по частоті виникнення та зв’язок частоти з розміром збитків. Чистий і спекулятивний ризик. Ризики діяльності: підприємницькі, транспортні, сільськогосподарські, фінансові, комерційні та ін. Страхові та нестрахові ризики.

Поняття ризикової обставини. Об'єктивні і суб'єктивні ризикові обставини. Страховий випадок і його визначення. Причинно-наслідковий зв'язок між ризиковими обставинами, страховим ризиком і страховим випадком. Загальна характеристика страхових ризиків.

Ризики при особистому страхуванні. Ризики смерті і дожиття до визначеного віку. Ризик втрати працездатності. Ризики нещасних випадків. Ризик раптового захворювання і загострення хронічної хвороби. Ризик звертання за необхідною медичною допомогою.

Ризики майнового страхування і страхування відповідальності. Стихійні лиха і катастрофи. Ризики протиправних дій, тероризму. Професійні ризики. Вогневі ризики та ризики техногенних аварій та катастроф.  Ризики фінансово-кредитної сфери діяльності. 

3.2. Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні

Необхідність та методи вивчення, оцінки і класифікації страхових ризиків.

Поняття, зміст і призначення актуарних розрахунків у страхуванні. Актуарна калькуляція, її визначення. Поняття страхової сукупності.

Урахування особливостей видів страхової діяльності при проведенні актуарних розрахунків. Урахування розміру облікової банківської ставки, відсотка за позику.

Особливості розподілу можливих страхових збитків у часі та просторі. Дотримання принципу рівноваги між обсягами зібраних страхових премій і сукупної відповідальності страховика, вартістю страхової послуги і гарантованим обсягом страхової виплати.

Обчислення математичних критеріїв ймовірності настання страхових випадків і обсягу можливих збитків. Математичне обґрунтування необхідних витрат страховика.

Урахування параметрів платоспроможності і прибутковості страхової діяльності.

3.3. Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків

Джерела інформації для проведення актуарних розрахунків. Страхова статистика і відомчі статистичні дані: вид, джерела надходження і особливості використання.

Основні показники страхової статистики, їх призначення.

3.4. Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування.

Поняття нетто і брутто-ставки, їх основні складові і принципи їх визначення. Поняття ймовірності страхового випадку і ймовірності збитку, їх співвідношення. Ризикова надбавка, сутність і методики обчислення.

Класифікація видів актуарних розрахунків (за галузями страхування, часовими параметрами, територіальними ознаками). Тарифна ставка і тарифне керівництво. 

Принципи розрахунку страхових тарифів для страхування життя і пенсійного страхування. Страхова премія і страховий внесок для накопичувальних (довгострокових) видів особистого страхування.

Принципи розрахунку тарифів для ризикових видів страхування. Склад тарифу і структура страхової премії. 

Види страхових премій і внесків. Класифікація внесків за формою сплати, за часом оплати, по способах відображення в балансі, за розміром і способом обчислення.

3.5. Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні.

Визначення поняття “менеджмент ризиків”, його мета і зміст.

Складові менеджменту ризиків. Ідентифікація й оцінка ризиків.

Організаційно-технічні способи управління ризиками.

Фінансово-договірні способи управління ризиками. Страхування і перестрахування ризиків як різновид оплаченого трансфера ризику іншій особі.

Повний цикл управління ризиком і особливості основних етапів його застосування.

Література  [1-11, 13, 17-18, 21-28, 31-34, 36, 39, 41, 43, 48-50]

 

Змістовий модуль 2. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 4. СТРАХОВИЙ РИНОК

4.1. Поняття та основні категорії страхового ринку.

Визначення страхового ринку. Територіальна і галузева ознаки класифікації страхового ринку. Внутрішній, зовнішній і міжнародний ринки, їх визначення й характеристики.

Основні економічні закони страхового ринку: вартості, попиту і пропозиції, конкуренції.

4.2. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.

Страхова послуга як ринкова категорія, особливості формування її ринкової ціни.

Особливості страхової послуги як товару. Роль просування страхової послуги в розвитку страхової діяльності. Поняття й основні принципи здійснення аквізиції страхової послуги.

Загальні закономірності й основні напрямки аквізиції страхових послуг: пряма, офісна, адресна, шляхом прямого поштового розсилання, використання Інтернету.

Аквізиція через страхових посередників. Страхові агенти - фізичні та юридичні особи. Продаж через незалежних страхових брокерів і професійних фінансових консультантів.

Переваги і недоліки різних напрямків аквізиції, їх порівняльний аналіз і напрямки використання за видами страхових послуг.

4.3. Договір страхування як форма страхового зобов’язання і умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування.

Зміст страхової послуги та визначення страхового зобов'язання.

Страхове зобов'язання на користь третьої особи. Особливості правового положення вигодонабувача при різних видах страхових правовідносин.

Договір страхування як носій страхового зобов'язання. Істотні і неістотні умови договору страхування. Вимоги законодавства до змісту договору і процедури його укладання.

4.4. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.

Поняття комплексного ринку, його компоненти та їх взаємозв'язок.

Законодавче ядро і його склад.

Структура страхового ринку. Страхова компанія як надавач  страхової послуги. Страхувальник як споживач страхової послуги.

Інфраструктура страхового ринку. Страхові і нестрахові посередники.

Ринкові механізми: ринкові інструменти та регулятори. Договір страхування як ринковий інструмент. Податки, обов'язкові збори, платежі, страхова біржа і міжнародний страховий ринок як макроекономічні регулятори ціни страхової послуги.

4.5. Страховий ринок України.

Етапи розвитку страхового ринку України. Вплив на розвиток ринку його законодавчо-нормативної та організаційної складових.

Основні економічні показники діяльності страховиків та динаміка їх зміни у часі.

Учасники страхового ринку – страховики та їх об’єднання.

Склад, структура та тенденції розвитку послуг, що надаються українськими страховиками.

Основні проблеми та прогноз напрямків розвитку страхового ринку України.

4.6. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.

Основні проблеми в розвитку міжнародних страхових ринків.

Тенденції створення міжнародних страхових об'єднань.

Концентрація страхового капіталу.

Лібералізація торгівлі страховими послугами та ріст вимог з боку наглядових державних структур.

Розвиток нових інформаційних технологій у страхуванні.

Вплив політичних, соціальних та інших чинників на розвиток страхових ринків.

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

Тема 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

5.1. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності

Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на створення різновидів організаційно-правових форм здійснення страхування на національному ринку.

Основні організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в Україні. Акціонерна страхова компанія. Представництво, агентство, філія страхової компанії.

5.2. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації

Процес створення страхової компанії: реєстрація страховика як юридичної особи та надання юридичній особі статусу страховика.

Спеціалізація страховика: страховики, що здійснюють страхування життя; страховики, що здійснюють загальні види страхування; страховики, що здійснюють перестрахування.

Цивільний та Господарський Кодекси, Закони України “Про господарські товариства” та “Про страхування” і їх вимоги до організації та ліквідації страховика.

5.3. Структура та ресурси страхової організації

Визначення та сутність фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів.

Організаційна структура страховика. Основні типи організаційних структур страховиків: їх переваги, недоліки та їх вдосконалення.

5.4. Принципи управління страховою організацією

Менеджмент страхової діяльності, його складові та особливості здійснення.

Принципи управління страховою організацією.

Сутність стратегії страховика та її здійснення в сучасних умовах. Значення бізнес-планування для  ефективної реалізації стратегії страховика.

5.5. Об'єднання страховиків

Роль об’єднань страховиків в розбудові ефективних механізмів ринкового середовища.

Етапи розвитку об’єднань страховиків на страховому ринку.

Ліга страхових організацій України, її функції, права та обов’язки.

Моторне транспортне страхове бюро, авіаційне, морське та ядерне страхові бюро.

Об’єднання страховиків, які створені для вирішення задач співстрахування та перестрахування.

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяль­ності.

Склад системи правового регулювання страхових відношень. Регулювання процесу формування страхового фонду й інших напрямків діяльності страховика.

Державний нагляд та регулювання страхової діяльності - завдання, функції, права й обов'язки. Вимоги до здійснення нагляду за страховою діяльністю.

6.2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України.

Історія створення, стан та тенденції розвитку вітчизняного страхового законодавство.

Декрет України “Про страхування” і Закон України “Про страхування”, їх порівняльна характеристика.

Основні компоненти структури страхового законодавства. Кодекси, закони, декрети, розпорядження і постанови Кабінету Міністрів, відомчі нормативні документи.

6.3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку.

Державний орган нагляду за страхуванням. Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Функції реєстрації суб'єктів страхового ринку (страховиків та посередників), забезпечення гласності їх діяльності і підтримки правопорядку в галузі тощо.  

Ліцензування страхової діяльності та умови її виконання.

6.4. Вплив норм міжнародного права на формування  законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

Вітчизняне та міжнародне страхове право. Європейський союз та його право.

Приоритетні напрямки розвитку страхового законодавства України. Ключові принципи для органів нагляду за страховою діяльністю згідно вимог Міжнародної асоціації органів нагляду за страхування.

Проблеми інтеграції на страховому ринку України. Оподаткування страхової діяльності. Світова тенденція до стандартизації бухобліку.

Процес інтеграції України до європейського страхового ринку.

Література  [1, 3-5, 7-11, 16-18, 21-34, 37-38, 41, 43, 45-50]

 

Змістовний модуль. 3. Види страхової діяльності 

Тема 7. ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ

7.1. Страхування життя і його основні види.

Сутність та класифікація видів особистого страхування.

Умови страхування життя і вимоги до них.

Страхування на випадок смерті і його основні види. Довічне страхування і страхування на визначений строк. Страхування з виплатою капіталу. Страхування з виплатою ренти.

Змішане страхування життя і його особливості.

7.2. Страхування від нещасних випадків.

Сутність страхування від нещасних випадків. Поняття нещасного випадку і перелік страхових ризиків. Вплив на розмір тарифів професії, віку тощо. Умови здійснення й обсяг страхових виплат у залежності від виду страхового випадку.

Обов’язкове страхування від нещасних випадків.

7.3. Страхування здоров’я на випадок хвороби.

Необхідність, сучасний стан і напрямки розвитку страхування здоров’я. Форми проведення страхування здоров’я та їх особливості.

Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби та умови його здійснення.

7.4. Безперервне страхування здоров’я (медичне страхування).

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) та особливості його здійснення. Організація роботи страховика по здійсненню страхових виплат.

Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

Література  [1, 3-5, 7-11, 13-15, 17-19, 21-28, 31-34, 41-50] 

Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

8.1. Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.

Сутність майнового страхування. Особливості визначення об'єкта страхування.  Класифікація видів майнового страхування. Поняття комбінованого майнового страхування.

Вогневе майнове страхування. Історія виникнення та основні умови здійснення.

Страхування майна від ризиків стихійних лих і інших ризиків.

8.2. Страхування майна від технічних ризиків та ризиків протиправних дій.

Майнове страхування від техногенних ризиків.

Протиправні дії третіх осіб та страхування ризиків хуліганських дій, крадіжки, пограбування, розбою, терористичних актів.

8.3. Страхування транспортних засобів та вантажів.

По­няття транспортного страхування, його сутність. Об'єкти страхування. Сучасний стан і перспективи розвитку системи автотранспортного страхування в Україні.

Майнове  страхування транспорту (КАСКО-страхування).

Транспортні страхові бюро України (моторне, авіаційне, морське), їх функції,  права і обов'язки страховиків - членів цих бюро.

Страхування вантажів, що перевозяться транспортом.

8.4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Розвиток, сучасний стан, форми і види страхування майна суб’єктів -  виробників сільськогоспо­дарської продукції.

Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

Страхування сільськогосподарських тварин, будівель та іншого майна сільськогосподарських під­приємств.

8.5. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

Необхідність, зміст і призначення страхування ризиків у фінансово-кредитній сфері.

Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

Сутність, економічний зміст і характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: втрати прибутку, неплатежу; депозитів; інших видів фінансових ризиків.

Література  [1, 3-5, 7-11, 13-15, 17-19, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50] 

Тема 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Страхування відповідальності власників транспортних засобів.

Поняття та сутність страхування відповідальності. Сутність відповідальності загально-цивільної, професійної, за невиконання договірних зобов'язань.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Добровільна й обов'язкова форми цього страхування. Міждержавна загальноєвропейська система Зеленої карти й участь у ній України. Особливості страхування відповідальності власників засобів водного і повітряного транспорту.

9.2. Страхування відповідальності перевізників.

Страхування відповідальності перевізників. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізника. Страхування відповідальності судовласників. Морські клуби (P&I Clubs), їх роль і завдання.

9.3. Страхування іншої відповідальності 

Страхування відповідальності роботодавця на випадок нанесення шкоди його працівникам внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Страхування відповідальності товаровиробника (особи, яка надає послуги, виконує роботи, продає товари).

Страхування професійної відповідальності.

Страхування екологічної відповідальності підприємств. Обов'язкові та добровільні види страхування.

Література  [1-5, 7-9, 13-15, 17-19, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50]

Тема 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

10.1. Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку.

Визначення й зміст перестрахування. Функції забезпечення страхового захисту для значних ризиків, диверсифікації ризиків, вирівнювання страхових сум і формування збалансованого страхового портфеля при заданих параметрах фінансової усталеності і рентабельності страхових операцій.

10.2. Принципи перестрахування.

Принцип передачі ризику. Цедент (перестрахувальник), перестраховик, цессія, ретроцессія. Бордеро, ексцедент, власне утримання,  тант'єма.

Основні вимоги до договору перестрахування. Принципи відшкодування, граничної сумлінності й особливості їх додержання. Норматив максимальної відповідальності.

10.3. Види і форми перестрахування.

Види договорів перестрахування. Пропорційне перестрахування. Квотний, ексцедентний і змішаний договори пропорційного перестрахування. Основні види непропорційного перестрахування. Перестрахування перевищення збитків або збитковості.

Факультативне перестрахування і його особливості. Облігаторне перестрахування.

10.4. Регулювання процедури перестрахування в Україні.

Законодавче регулювання перестрахувальної діяльності. Стандартизація форм перестрахувальних договорів. Перестрахувальний сліп і його призначення.

Вимоги Закону України "Про страхування", законодавчо-нормативних документів до здійснення перестрахування на території України та за її межами.

10.5. Співстрахування та механізм його застосування.

Визначення та зміст співстрахування, його відмінні риси від перестрахування.

Механізми застосування співстрахування на прикладі функціонування страхових пулів.

Література  [1, 3-5, 7-9, 11, 13-15, 17, 21, 24-28, 31-34, 41, 43-50]

 

Змістовний модуль 4. Фінансова діяльність страховика 

Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА

11.1. Особливості грошового обігу у страховій організації

Особливості грошового обігу страховика. Оборот коштів для забезпечення виконання страхових зобов'язань. Імовірносний, ризиковий характер грошового обігу. Принцип територіально-часової розкладки збитку як засіб підвищення фінансової надійності страхових операцій і перестрахування.

Оборот коштів, пов'язаний з організацією страхової справи, і особливості його регулювання. Порядок розподілу прибутку і взаємовідносин із бюджетом.

11.2 Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення

Джерела доходів страховика. Доход від страхових операцій. Зароблена премія. Комісійні винагороди за перестрахування. Суми, сплачені перестрахувальниками. Суми, повернуті з централізованих страхових резервних фондів і повернуті суми технічних резервів. Валовий доход страховика від страхової діяльності, його розрахунок і дата формування.

Доходи страховика від інвестиційної діяльності. Інші доходи страховика.

Склад і джерела витрат страховика. Поняття собівартості страхової послуги. Витрати на страхові виплати як основа страхового зобов'язання і їх випадковий характер. Відрахування в запасні фонди, резерви внесків і відрахування на упереджувальні заходи як витрати майбутніх періодів. Витрати на ведення справи (аквізаційні, інкасові, ліквідаційні, управлінські) і особливості їх формування. Визначення і урахування валових витрат при обліку результатів страхової і нестрахової діяльності.

11.3. Прибуток страховика, його склад і визначення

Особливості використання терміна “прибуток” у страховій діяльності.

Прибуток від страхових операцій. Способи визначення фінансових результатів страхових операцій.  Джерела прибутку від страхових операцій. “Прибуток у тарифах”, особливості його  прогнозування і формування.

11.4. Оподатковування страхової діяльності

Порядок оподатковування страхової діяльності. Поняття валового доходу від страхової діяльності і норми його оподатковування в Україні. Порядок і умови оподатковування страхової діяльності при страхуванні життя і по інших видах страхування.

Порядок оподатковування прибутків, що одержані із джерел інших, чим страхова діяльність.

11.5. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації

Коефіцієнти збитку й збитку-нетто. Непрямі показники. Накладні витрати. Коефіцієнт витрат, його зв'язок із витратами і показниками ефективності страхової діяльності. Показники для оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

Коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнти  ліквідності). Коефіцієнти фінансової усталеності, незалежності, ефективності використання активів і власних коштів (капіталу).

Література  [1, 3-5, 7-9, 11-15, 17, 20-21, 23-26, 28-34, 36, 40-41, 43, 48-50]

Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

12.1. Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.

Поняття та зміст фінансової надійності страховика.

Напрямки забезпечення фінансової надійності страховика: достатній обсяг власних коштів та гарантійного фонду, врівноважена тарифна політика, адекватні страхові резерви, збалансованість страхового портфелю, надійні програми перестрахування, здійснення пруденційних заходів тощо.

12.2. Пла­тоспроможність страховика та умови її забезпечення.

Визначення та зміст показників платоспроможності.

Узагальнені показники платоспроможності і фінансової стабільності, їх зв'язок із структурою балансу страхової організації і способи обчислення.

Вимоги українського законодавства до умов забезпечення платоспроможності страховика.

12.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування

Фінансовий зміст власних коштів страховика. Активи страховика. Нематеріальні активи. Акціонерний капітал. Капітальні і поточні витрати.

Статутний фонд страховика та вимоги українського законодавства до його складу, розміру і особливостей формування.

Гарантійний фонд страховика та вільні резерви, шляхи їх формування.

12.4. Страхові резерви, умови їх  формування і розміщення

Визначення, склад і призначення страхових резервів. Види страхових резервів. Резерви по ризикових видах страхування і резерви по страхуванню життя.

Технічні резерви. Визначення, склад і призначення. Резерв незароблених премій, поняття, основні варіанти розрахунків. Розрахунок за принципом “pro rate temporis”, методи “1/24”, “фіксованого відсотка”, “плаваючих кварталів”. Резерви катастроф, коливань збитковості.

Резерви збитків. Резерв заявлених, але неврегульованих збитків. Резерв незаявлених збитків, нормативи для його створення.

Резерви по страхуванню життя. Резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) і способи їх обчислень. Резерви належних виплат страхових сум.

Резерви упереджувальних заходів.

Принципи розміщення страхових резервів. Вимоги до надійності (повернення), ліквідності, диверсифікованості, рентабельності (прибутковості) розміщення. Структура розміщення резервів, припустимі норми їх територіальної й об'єктної концентрації. Положення про порядок формування, розміщення й обчислення страхових резервів.

12.5 Фактич­ний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика.

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика: визначення, принцип обчислення. Нормативний запас платоспроможності, способи його обчислення.

Коефіцієнт запасу платоспроможності і його визначення. Роль перестрахування в забезпеченні платоспроможності страховика.

Вимоги до дотримання зазначених параметрів з боку законодавства.

Література  [1, 3-5, 7-9, 11-15, 17, 20-21, 23-26, 28-34, 36, 40-41, 43, 48-50]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!