Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2581 Програма нормативної навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Програма нормативної навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

ВНЗ «Національна академія управління» 

Страхування 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра 

Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит”

Освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 (Шифр за ОПП________)

 

Київ-2013

 

Розроблено та внесено: на засідання кафедри фінансів та банківської справи протокол № 12  від 2 липня 2013 р. 

Розробники програми з дисципліни «Страхування»:

Бурлака Г.Г., д.е.н., професор

Бігдаш В.Д., ст.викл. 

Затверджено та схвалено радою факультету економіки та інформаційних технологій, протокол № 1 від  «25» вересня 2013 р.

 

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Страхування» складена відповідно до освітньої-професійної програми підготовки «бакалавра» напряму  6.030508 “Фінанси та кредит”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є   відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:

1. Змістовний модуль. 1. Теоретичні основи страхування.

2. Змістовний модуль. 2. Страховий ринок

3. Змістовний модуль. 3. Види страхової діяльності

4. Змістовний модуль. 4. Фінансова діяльність страховика 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни«Страхування» є отримання студентами глибоких знань із питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є:

  • Вивчення сутності, ролі і механізму страхування, що дозволить сформувати рівень знань для успішного застосовування в галузі страхування та повністю використовувати можливості страхового захисту в роботі та особистому житті.

  • Вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності.

  • Набуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування й страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків  вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  • Набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

1. основні страхові поняття, категорії, страхові інститути, базою для яких є Конституція України, міжнародні правові акти та чинне цивільне та господарське законодавство;

2. загальні базові положення страхової теорії та механізмів діяльності страхових компаній;

3. досконало законодавчі та теоретичні питання, які стосуються страхової справи: підстав страхової відповідальності у часі і просторі, поняття страхового випадку, страхового ризику та їх видів, обмеження страхової відповідальності, стадій організації діяльності страхової компанії, механізмів здійснення окремих видів страхування, основних положень фінансової діяльності страховика;

4. різні концепції, погляди, дискусійні положення з найбільш важливих питань, які є в науці страхування, що розвиває вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвивати економіко-правове мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в різноманітних джерелах, що стосуються страхової справи.

вміти:

1. в науковому і практичному плані застосовувати положення щодо здійснення страхування та організації страхової справи;

2. правильно аналізувати та тлумачити економіко-правові норми, положення законів Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та застосовувати їх до конкретних обставин страхової справи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!