Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2579 Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування, Національна академія управління, НАУ

Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

 

Кафедра фінансів та банківської справи

  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування

  

Київ 2013 

УДК  314(477)

ББК  66.2(4УКР) 

Обговорено і схвалено на засіданні Вченої Ради

ВНЗ «Національна академія управління»

Протокол № 5 від 30.08. 2013 р.

Рецензенти:

Бурлака Григорій Гигорович  –доктор економічних наук, професор 

Укладач:

Бігдаш Володимир Дмитрович – старший викладач

Страхування: Навчально-методичний комплекс // В.Д. Бігдаш. – К.: Національна академія управління, 2013. – 105 с. 

Навчально–методичний комплекс “Страхування” являє собою посібник, який може бути використаний як для самоосвіти, так і для проведення зі студентами економічних спеціальностей вузів і факультетів семінарів практичних занять та самостійної роботи з курсу “ Страхування”. 

УДК  368.02

ББК  65.271-31(4УКР) 

© Оригінал-макет,

"Національної академії управління", 2013


ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА.. 4

2. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.. 5

3. ПРОГРАМА КУРСУ.. 12

4. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 23

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 25

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 28

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.. 35

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЬ. 36

9. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  ТА САМОСТІЙНИ РОБОТИ З КУРСУ «СТРАХУВАННЯ». 47

10. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА.. 49

11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТИВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. 53

12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 56

13. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 57

14. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ.. 60

15.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛІВ. 77

16. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ.. 83

17. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 85

18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 86 

1. ПЕРЕДМОВА 

Навчально–методичний комплекс “Страхування” являє собою посібник, який може бути використаний як для самоосвіти, так і для проведення зі студентами економічних спеціальностей вузів і факультетів семінарів, практичних занять та самостійної роботи з курсу “Страхування”.

Комплекс включає опис дисциплін, програму курсу (побудовану за змістовними модулями, плани семінарських занять із Загальної частини кримінального права (побудовану за змістовними модулями, завданнями для самостійної роботи до змістовних модулів, список рекомендованих джерел, перелік тем контрольних робіт та методичні рекомендації з їх написання, орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю. Тимчасове положеня з впровадження рейтингово-модульної системи оцнювння студентів з урахуванням вимог Болонської декларації. Структура навчально–методичного комплексу відповідає програмі навчального курсу.

Основне завдання навчально–методичному комплексу – це навчити студентів прикладенню теоретичних знань з страховї справи до практичної роботи, сформувати уміння і навчити використання принципів страхової діяльності по окремим видам страхування. Природно, що тим самим не заперечується, а, навпаки, наголошується той факт, що відправним і дуже важливим моментом є знання студентами теорії надання страхових послуг. Це той фундамент, який робить продуктивним послідуючі етапи навчання.

Таким чином, автори навчально-методичного комплексу пропонують студентам йти від знання основних положень страхової справи до аналізу конкретного випадку; від рішення конкретного випадку до повторення і поглиблення знань страхової теорії, нормативних актів. Тим самим забезпечується системний характер отримання заннь і набуття необхідних умінь і навичок застосування економічних законів страхїування; відбувається розумне поєднання методів дедукції, що пропонує рух знання від більш загального до меньш загального, одиничного, і індукції, де приорітет має перше з них.

Необхідно звернути увагу на те, що під час самостійної роботи необхідно розглядати практичні ситуації з рекомендованих навчальних посібників «Страхування».  Додаткова література надається з метою поглибленного вивчення страхової справи та для підготовки контрольних, дипломних, магістерських робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!