Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2578 Тема 31 Удосконалення системи управління персоналом туристичної організації в ринкових умовах, КНУ ім. Остроградського

Тема 31 Удосконалення системи управління персоналом туристичної організації в ринкових умовах, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 31 Удосконалення системи управління персоналом туристичної організації в ринкових умовах

Вступ

Розділ 1 Управління персоналом туристичної організації в умовах ринкової економіки

1.1 Персонал організації як складова частина успішного управління

1.2 Основні складові системи управління персоналом

Розділ 2 Характеристика організації, аналіз господарської діяльності і використання персоналу

2.1 Характеристика і аналіз господарської діяльності туристичної організації

2.2 Аналіз використання персоналу і системи матеріального стимулювання

2.3 Аналіз роботи служби управляння персоналом

Розділ 3 Шляхи удосконалення управління персоналом в туристичній організації

3.1 Передовий досвід в управлінні персоналом

3.2 Методи оцінки персоналу туристичної організації

3.3 Розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом туристичної організації

3.4 Розрахунок економічної ефективності заходів по удосконаленню управління персоналом організації

3.5 Удосконалення діяльності інформаційного підрозділу туристичної організації

Висновки

Список використаних джерел

Додатки 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми обраної курсової роботи. Для цього слід розкрити особливості сучасного економічного розвитку народного господарства в цілому, вказати тенденції та напрямки розвитку туризму, причини, які приводять до негативних економічних явищ на підприємстві. Далі необхідно зосередити увагу на сучасному рівні управління персоналом і впливу його на кінцеві результати надання туристичних послуг. На основі статистичних даних і літературних джерел визначити проблеми, які мають місце в управлінні персоналом, сформулювати тему роботи і вказати напрямки дослідження, інформативну базу і об’єкт дослідження.

В теоретичному розділі «Управління персоналом туристичної організації в умовах ринкової економіки» розглядається:

1.1 Персонал організації як складова частина успішного управляння. Необхідно викласти теоретичні питання, пов’язані з використанням персоналу, а саме: основні поняття, що стосуються трудових ресурсів України згідно останнього перепису населення; роль управління персоналом організації в умовах ринкової економіки; принципи, методи і форми впливу на діяльність, інтереси і поведінку з метою підвищення ефективності та інше. Бажано, щоб викладання цього розділу супроводжувалось такими ілюстративне - наочними засобами як рисунки, таблиці, залежності, що мають відношення до теоретичних методів вирішення проблеми.

Основними завданнями використання теоретичного розділу повинно бути визначення принципових напрямків та теоретичної бази заходів щодо удосконалення системи управління персоналом організації в подальшому проектному розділі.

1.2 Основні складові системи управління персоналом. На основі огляду літературних джерел висвітлюються основні напрямки робіт по управлінню персоналом. Характеризується кожна складова системи управління, їх взаємозв’язок та вплив на результати діяльності організації.

В аналітичному розділі «Характеристика організації, аналіз господарської діяльності і використання персоналу» бажано висвітлити наступні питання:

2.1 Характеристика і аналіз господарської діяльності туристичної організації. Дається стисла техніко-економічна характеристика організації, яка включає: коротку історичну довідку; дані про форми власності організації та напрямки діяльності; відносини з середовищем «прямого впливу».

Слід проаналізувати: організаційну структуру управління туристичної організації; обсяги надання послуг, асортимент та якість послуг. Далі наводиться оцінка економічного стану організації за основними показниками діяльності за 2-3 роки, фінансові результати. При цьому повинні бути відмічені позитивні і негативні результати діяльності туристичної організації, висвітлені основні принципи які негативно впливають на результати праці.

2.2 Аналіз використання персоналу і системи матеріального стимулювання. В даному підрозділі необхідно надати вихідні дані і зробити аналіз кількісного та якісного персоналу, рівень його використання і мотиваційний апарат організації.

Аналіз проводиться за 2-3 роки за такими питаннями: чисельність і структура персоналу; забезпеченість організації персоналом та причини відхилення фактичних даних від планової потребі в персоналі, особлива увага приділяється забезпеченості кадрами найбільш важливих професій; якісний стан персоналу організації.

Аналіз проводиться за такими показниками: стать, вік, стаж роботи в організації, освіта, спеціальність (за дипломом); показники обороту, плинності та стабільності персоналу; фактичний баланс використання робочого часу. Аналіз основних причин втрат робочого часу. Розмір цих втрат та які організаційно технічні заходи могли би запобігти наявних витрат робочого часу; показники праці; показники заробітної плати по категоріям працюючих; структура фонду оплати праці; форми і системи оплати праці в організації, тарифна сітка та преміальні системи. Інші заохочуючи засоби.

2.3 Аналіз роботи служби управління персоналом. Проаналізувати штатний розпис служби управління персоналом. Прокоментувати посадові інструкції служби та співробітників служби. З’ясувати на підставі яких нормативних матеріалів здійснюється розстановка кадрів, розподіл обов’язків, створення посадових інструкції тощо. Навести перелік нормативно-правових документів (закони, укази, постанови, положення, інструкції) які використовуються в практиці управління персоналом туристичного підприємства. Описати, як розподіляються завдання (функції) з управління персоналом між службою управління персоналом та керівниками структурних підрозділів організації, в яких організаційно-розпорядчих документах це зафіксовано.

З’ясувати чи використовується в організації сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом, у кадровому діловодстві. Яке програмне забезпечення використовується, чи мають працівники служби автоматизовані робочі місця. Описати чинний порядок і процедуру планування поточних і колективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яке використовується інформування, звідки воно береться? Описати методи професійного підбору різних категорій персоналу. Оцінити їх ефективність. Описати порядок планування та організації розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, ста жирування та ін.) Проілюструвати це кількісними показниками. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв заміщення ключових посад, як воно формується, чи практикується планування трудової кар’єри. Дати по цьому питанню інформацію на конкретних прикладах.

В проектному розділі «Шляхи удосконалення управління персоналом в туристичній організації» треба розкрити змістову суть заходів та методів щодо управління персоналом,  визначити їх економічну ефективність.

3.1 Передовий досвід в управлінні персоналом. Розглянути та проаналізувати досвід управління персоналом передових організацій України та зарубіжжя в галузі туризму. Порівняти змістовну суть підходів та можливості використання на практиці.

3.2 Методи оцінки персоналу туристичної організації. Висвітлити показники використання персоналу та методи їх оцінки. Розкрити їхню сутність та обрати найбільш відповідний для організації варіант оцінки. Розрахунки наведіть на конкретних прикладах із поясненням результатів.

3.3 Розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом туристичної організації. По узгодженню з керівником курсової роботи, студент представляє розробки 2-3 напрямків управління персоналом. Пропозиції мають бути обґрунтовані розрахунками, аналізом та порівнянням результатів, супроводжуватись графіками та ілюстрованим матеріалом.

3.4 Розрахунок економічної ефективності заходів по удосконаленню управляння персоналом організації. По пропозиціях, наведених в п. 3.3 виконують розрахунок економічної доцільності за відповідними методами. По всіх заходах в цілому визначають показники зростання собівартості послуг, збільшення прибутку.

3.5 Економіко-математичний підрозділ. Студентом виконується математична постановка задачі з питань стимулювання праці, яка вирішується з використання ЕОМ. До числа рекомендованих задач відносяться: встановлення взаємозв’язку між розміром премії і такими показниками, як виконання норм продажу путівок, та інші, використовуючи метод парної та множинної кореляції; розрахунок прогресивної системи оплати працівників відділу; вибір і обґрунтування факторів стимулювання праці, використовуючи метод апріорного ранжування та ін. Одержані результати потрібно проаналізувати і зробити висновки.

У висновках стисло і змістовно викладаються отримані в роботі результати дослідження і рекомендації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : КНТЕУ, 1998. – 288 с.

2. Бай С. І. Розвиток організацій: політика, потенціал, ефективність: монографія. – К. : КНТЕУ, 2009. – 280 с.

3. Баумгартен Л. В. Стратегический менеджмент в туризме: практикум / Л. В. Баумгартен. – М. : ПП «Рута», 2006. – 176 с.

4. Василенко    В.   О.    Ситуаційний    менеджмент  :   навч.    посіб.   /   В. О. Василенко,  В. І. Шостка,  О. М. Клейменов.  – вид.  2-ге,  випр.   та  допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 372 с.

5. Волошин  Н.  И.  Менеджмент  туризма  :  Туризм  как  объект управления : учебник  для  студ.  вузов  турист.  профиля  /  Н.  И.  Волошин,   Н. В. Исаева, Е. Н. Ильина, Л. В. Курило. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 302 с.

6. Голова О. Б. Менеджмент туризма : практический курс : учеб.-метод. пособие / О. Б. Голова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 224 с.

7. Євдокименко    В.   К.   Регіональна   політика   розвитку   туризму   /  В. К. Євдокименко. – Чернівці : Прут, 1996. - 287 с.

8. Кабушкин Н.  И.  Менеджмент туризма  :  практикум / Н. И. Кабушкин, В. И. Малашенко. – Минск : Финансы и статистика, 2005. – 137 с.

9. Косолапов А. Б. Менеджмент в туристической фирме : учеб. пособие / А. Б. Косолапов. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 256 с.

10. Леннон Дж. Дж. Управление индустрией туризма. Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств по туризму / Дж. Дж. Леннон, Х. Смит, Н. Кокерелл, Дж. Трю; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 272 с.

11. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

12. Мельниченко  С.  В.  Менеджмент  підприємств  туристичної  індустрії  :  навч.-метод.  посібник  для  самостійного  вивчення  дисципліни  / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. – К. : КНТЕУ, 2007. – 217 с.

13. Моисеева  Н.  К.  Стратегическое  управление  туристской  фирмы  / Н. К. Моисеева. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

14. Новиков В. С. Менеджмент в туризме : учеб. пособие / В. С. Новиков. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 166 с.

15. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. – К. : 2005. – 408 с.

16. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. – 2-ге вид., випр. та доп. – К. : КНТЕУ, 2009. – 463 с.

17. Чудновский А. Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : учебник / А. Д. Чудновский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 199 с.

18. Школа І. М. Розвиток міжнародного туризму в Україні / І. М. Школа, В. С. Григорків, В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 1997. – 142 с.

19. Школа І. М., Корольчук О. П. Менеджмент туризму : підручник / відносини / І. М. Школа, О. П. Корольчук. – Чернівці : Книги –  ХХІ, 2011. – 464 с.

20. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І. М. Школа. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!