Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2575 Тема 15 Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

Тема 15 Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 15 Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства

Вступ

Розділ 1 Основи теорії конкуренції та конкурентних переваг

1.1 Основні визначення та поняття конкуренції, конкурентоспроможності та конкурентних переваг

1.2 Чинники, умови та джерела досягнення конкурентних переваг

1.3 Методики оцінки конкурентоспроможності послуг та туристичного підприємства

1.4 Основні стратегії конкуренції підприємств туристичної галузі

Розділ 2 Аналіз діяльності та досягнутих конкурентних переваг туристичного підприємства

2.1 Загальна характеристика роботи туристичного підприємства

2.2 Аналіз конкурентного середовища туристичного підприємства

2.3 Оцінка досягнутого рівня конкурентоспроможності та визначення конкурентної позиції підприємства на ринку

Розділ 3 Шляхи зміцнення конкурентних переваг туристичного підприємства

3.1 Розробка заходів та напрямів зміцнення конкурентних переваг підприємства

3.2 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства

3.3 Оцінка рівня конкурентоспроможності та визначення конкурентної позиції туристичного підприємства після впровадження запропонованих заходів

3.4 Застосування економіко-математичних методів для забезпечення конкурентних переваг підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи. Визначаються проблеми туристичної галузі, які пов’язуються з обраною темою роботи. Вказується мета, конкретні цілі, задачі, об’єкт та предмет дослідження.

В теоретичному розділі «Основи теорії конкуренції та конкурентних переваг» розглядаються теоретичні основи конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможності.

У пункті 1.1 наводяться основні визначення понять конкуренції, конкурентних переваг, конкурентоспроможності послуг, туристичного підприємства, галузі та країни в цілому. Розглядаються функції, форми та методи здійснення ринкової конкуренції, ієрархія конкурентоспроможності. У пункті 1.2 вивчаються чинники, умови, джерела формування конкурентних переваг, методи створення конкурентоспроможності. Чинники мають різну ієрархію. Умови формування поділяються на зовнішні та внутрішні. Конкурентні переваги створюються в результаті того, що туристична фірма першою прийшла в галузь, або ж в результаті впровадження на ній новацій. Сума конкурентних переваг формує конкурентоспроможність. Важливим є кількість та ієрархія конкурентних переваг, яких неможливо досягти одразу за всіма чинниками внаслідок дії принципу компенсації, що породжує численність шляхів досягнення успіхів у конкурентній боротьбі.

У пункті 1.3 проводиться порівняльний аналіз існуючих у вітчизняній та зарубіжній практиці методик визначення конкурентоспроможності послуг та туристичного підприємства. У пункті 1.4 розглядаються основні стратегії конкуренції: лідирування на основі витрат, диференціація та зосередження.

В аналітичному розділі «Аналіз діяльності та досягнутих конкурентних переваг туристичного підприємства» у пункті 2.1 проводиться характеристика роботи обраного підприємства, яка включає: коротку історичну довідку, дані про форму власності підприємства та напрями діяльності. Проводиться аналіз обсягів надання послуг, виробництва та асортименту. Аналізується організаційна структура управління підприємством та його виробнича структура. Характеризуються основні техніко-економічні та фінансові показники роботи туристичного підприємства в динаміці за останні роки.

У пункті 2.2 детально аналізуються відносини підприємства із зовнішнім конкурентним середовищем: виконується аналіз основних конкурентів підприємства, вказуються постачальники ресурсів, посередники при реалізації послуг, проводиться вивчення споживачів та їх споживчих переваг. Здійснюється аналіз сильних та слабких сторін в діяльності обраного туристичного підприємства, який рекомендується проводити за допомогою SWOT-аналізу. У пункті 2.3 за декількома чи однією з наведених у теоретичному розділі методик оцінки визначається досягнутий рівень конкурентоспроможності обраного туристичного підприємства та його послуг, конкурента позиція на ринку.

В проектному розділі «Шляхи зміцнення конкурентних переваг туристичного підприємства»на основівивчення теоретичного матеріалу та детального аналізу діяльності підприємства в ринкових умовах, його сильних та слабких сторін, у пункті 3.1 розробляються заходи та напрями зміцнення конкурентних переваг обраного підприємства, наприклад такі як: підвищення якості послуг та продукції; удосконалення цінової політики підприємства; удосконалення асортиментної політики підприємства; удосконалення маркетингової роботи на підприємстві; удосконалення процесу оновлення послуг та продукції підприємства; удосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства; зменшення витрат підприємства; удосконалення організації діяльності; удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві.

У пункті 3.2 за існуючими методиками проводиться розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів зміцнення конкурентних переваг та обґрунтовується доцільність їх впровадження. У пункті 3.3 проводиться оцінка рівня конкурентоспроможності та визначається конкурентна позиція фірми на ринку після можливого впровадження запропонованих заходів та здійснюється порівняння показників конкурентоспроможності до та після запропонованих заходів.

У пункті 3.4 наводиться приклад використання на підприємстві економіко-математичних методів та моделей, таких як: оптимізація асортименту послуг та продукції з метою максимізації прибутку або мінімізації витрат; кореляційно-регресійні моделі; кластерний аналіз; інші. Використання сучасних економіко-математичних методів та моделей в практичній діяльності туристичного підприємства призводить до забезпечення конкурентних переваг високого рангу.

У висновках узагальнюються результати проведених досліджень, формулюються рекомендації по зміцненню конкурентних переваг на туристичному підприємстві.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!