Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2574 Тема 9 Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної структури управління туристичним підприємством, КНУ ім. Остроградського

Тема 9 Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної структури управління туристичним підприємством, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 9 Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної структури управління туристичним підприємством

Зміст

Вступ

Розділ 1 Сутність організаційної структури управління та її місце в системі туристичної організації

1.1 Поняття структури. Структури управління туристичною організацією

1.2 Типи (різновид) організаційних структур управління. Особливості та принципи їх побудови

1.3 Вплив організаційної структури управління на діяльність туристичної організації

1.4 Фактори впливу на вибір організаційної структури управління

Розділ 2 Аналіз діяльності туристичного підприємства та структури його управління

2.1 Загальна характеристика туристичної організації

2.2 Аналіз складу та структури кадрів

2.3 Аналіз організаційної структури управління туристичної організації

2.4 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності туристичної організації

Розділ 3 Проектування вдосконаленої організаційної структури управління туристичного підприємства

3.1 Розробка етапів вдосконалення організаційної структури управління

3.2 Взаємозв’язок організаційної структури управління з процесами надання та виробництва послуг

3.3 Побудування вдосконаленої організаційної структури управління туристичним підприємством

3.4 Визначення ефективності вдосконалення організаційної структури управління

Висновки

Список використаних джерел

Додатки 

Розділ 1 Сутність організаційної структури управління та її місце в системі туристичної організації

У пункті 1.1 розкриваються поняття: «структура», «структура управління». Наводиться описання управлінських структур: загальної структури управління, організаційної структури управління, структури апарату управління. Досліджується взаємозв’язок між організаційною структурою управління та структурою апарату управління та їх відношення до задач управління.

У пункті 1.2 досліджується еволюція організаційної структури управління туристичними підприємствами. При цьому визначається: що спричинило перехід від одної до іншої структури; як пов’язані зміни в організаційній структурі управління при переході від адміністративно-командної до ринкової економіки; принципи побудови організаційних структур управління при різних економічних системах та в перехідний період; недоліки та переваги кожного з типів організаційних структур управління. На основі досліджень робляться висновки про тип організаційної структури управління, який переважає в вітчизняній економіці.

У пункті 1.3 розкривається значення організаційної структури управління в роботі туристичного підприємства через розкриття її особливостей з використанням системного підходу.

У пункті 1.4 розглядається залежність організаційної структури управління від розміру організації, її форми власності, галузі функціонування та сфери діяльності. 

Розділ 2 Аналіз діяльності туристичного підприємства та структури його управління

У пункті 2.1 висвітлюється сфера діяльності організації, наводиться опис туристичних послуг, які надаються; аналізуються: асортимент та обсяги реалізації послуг; постачальники та основні конкуренти; загальні фінансові результати функціонування організації.

У пункті 2.2 проводиться аналіз складу та структури кадрів за групами персоналу; висвітлюються питання зміни питомої ваги управлінського персоналу з висновками стосовно характеру цих змін; проводиться за даними штатного розкладу аналіз управлінського персоналу у розрізі підрозділів управління. Для аналізу персоналу туристичного підприємства можна виділити аналіз персоналу за рівнем освіти, за віковими характеристиками, за належністю до статі.

У пункті 2.3 наводиться організаційна структура управління підприємства, розкриваються задачі основних підрозділів управління та взаємозв’язки між ними; проводиться аналіз функціональних взаємозв’язків між підрозділам; висвітлюються недоліки по будуванню діючої організаційної структури управління; проводиться аналіз організаційної структури управління з урахуванням норм керованості.

У пункті 2.4 проводиться аналіз відносних та абсолютних відхилень основних техніко-економічних показників та причин їх виникнення за два останні роки діяльності туристичної організації. Виходячи з теми дослідження, серед основних показників можна виділити: обсяги реалізації послуг, чисельність персоналу у розрізі груп, загальний фонд оплати праці, заробітна плата у розрахунку на 1-ого працюючого, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність від операційної діяльності. 

Розділ 3 Проектування вдосконаленої організаційної структури управління туристичного підприємства

У пункті 3.1 етапи удосконалення організаційної структури управління повинні розроблятись з урахуванням аналітичних досліджень, проведених у пункті 2.3. Для кожного з етапів потрібно запропонувати методи досліджень. Серед методів вдосконалення організаційної структури управління можна виділити два основних направлення. За ними методи можна поділити на методи типологізації та методи мікроаналізу. Методи типологізації полягають в тому, що будуються типові структури для різних груп організацій, об’єднаних за такими принципами як галузь та розмір. Методи мікроаналізу будуються на аналізі складу управлінських робіт, які формуються шляхом деталізації функцій управління на управлінські задачі, а останні на управлінські роботи. Аналіз проводиться на предмет оптимального закріплення управлінських робіт за ієрархічними рівнями управління, за горизонтальними підрозділами управління (відділами) та за конкретними посадами.

Подальший план роботи розкрито саме з позиції методів мікроаналізу і тому можливе його корегування. При побудові вдосконаленої структури у пункті 3.3 необхідно спиратись на такі розповсюджені прийоми як: спрощення структур; поєднання функцій управління; перерозподіл функцій управління; зменшення кількості персоналу; підвищення відповідальності; зменшення контролю; взаємозв’язок всіх підрозділів туристичної організації; узгодженість робіт; врахування координації робіт. До того ж вдосконалення організаційної структури управління потрібно проводити спираючись на критерії: гнучкості; адаптивності; оптимального співвідношення централізації та децентралізації; урахування норм керованості. Приклади існуючих та удосконалених організаційних структур управління туристичними організаціями наведені в Додатках В – З.

При обранні типу структури лінійно-функціонального спрямування кількість лінійних та функціональних рівнів необхідно спроектувати, виходячи зі складу управлінських задач. Удосконалену організаційну структуру управління рекомендується представити за схемою: Сегментація туристичних послуг / Функціональні області менеджменту / Перелік задач, що вирішує кожна з функціональних областей / Виділення підрозділів для кожної з функціональних областей.

У пункті 3.4 визначення ефективності удосконаленої організаційної структури управління можливо провести з використанням методу експертних оцінок. Для цього потрібно скласти перелік факторів, що впливають на ефективність функціонування організаційної структури управління і визначити їх важливість за допомогою ранжування факторів, використовуючи метод анкетування. Далі перевіряється узгодженість думок експертів на основі визначення коефіцієнту конкордації, який перевіряється порівнянням з c² критерієм Пірсона. У підсумку приймається рішення про найбільш оптимальний проект організаційної структури управління на основі порівняння результуючої оцінки (R) для діючої і проектної структури.

Матеріали, необхідні для написання курсової роботи: Звіт про роботу туристичної організації за 3 роки (містить основні показники роботи організації); організаційної структури управління туристичного підприємства (організації); форма № 2; штатний розклад; перелік задач управління у розрізі основних підрозділів; дані за планом організаційного та технічного переоснащення підрозділів управління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!