Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2573 Тема 2 Розробка бізнес-плану туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

Тема 2 Розробка бізнес-плану туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 2 Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (на прикладі готелю)

Вступ

У вступі наводиться визначення бізнес-плану, напрями і задачі бізнес-планування в цілому; обґрунтовується актуальність і практичне значення обраного проекту, що відображено у бізнес-плані; визначається мета й завдання даного бізнес-плану, вид та тип проекту або приводиться коротка характеристика туристичного підприємства, готелю. У вступі також формується концепція проектної пропозиції (бізнесу). Концепція проектної пропозиції є предметом розгляду та оцінки її ефективності (економічної, комерційної, бюджетної, соціальної, екологічної).

Ця концепція формується на основі завдання на розробку проектної пропозиції; первинної інформації; аналізу маркетингової інформації, що дає загальне уявлення про ринкову кон’юнктуру.

Концепція проекту повинна містити наступні характеристики об’єкту: профіль бізнесу, що проектується з функціональної та комерційної точки зору; характеристика продукту (послуги); які переваги проекту або бізнесу порівняно з конкурентами; на яких ринках буде працювати підприємство (готель); для чого потрібні фінансові засоби, які необхідно залучити згідно з цим бізнес-планом. 

2.1 Зміст аналітичної частини

Зазначаються основні задачі побудови схеми організаційної структури туристичної організації. Одночасно визначаються можливі шляхи та методичні основи раціонального вирішення поставлених цілей.

Виконання курсової роботи в аспекті розгляду питань розробки бізнес-плану ставить за мету закріплення студентами теоретичних знань і у сфері аналізу організаційних структур управління фірмами. А також набуття практичних навичок в питаннях розробки бізнес-плану та самостійного створення схеми організаційної структуру управління на основі отриманої з офіціальних джерел (публікації річних звітів, особисті джерела інформації в організації) відомостей про посадових осіб та очолювані ними підрозділи. 

2.1.1 Передумови проведення повноцінного аналізу схеми структури управління

Передумовою проведення повноцінного аналізу схеми структури управління об’єкту досліджень є визначення таких факторів, як: вид діяльності туристичної фірми; форма власності; належність капіталу; правовий статут. Згідно з видом господарської діяльності, фірми що займаються підприємницькою діяльністю, поділяються на: промислові, тобто такі, у котрих більше 50% обігу припадає на виробництво продукції; торгівельні, які спеціалізуються на операціях купівлі-продажу. Вони можуть бути як самостійними, та і входити до системи збуту промислових фірм; посередницькі, тобто ті, що здійснюють операції купівлі-продажу або від свого імені, або від імені та за рахунок інших фірм.

Згідно з формою власності підприємницькі організації поділяються на: державні; державно-приватні; приватні. При цьому не слід забувати і про класифікацію туристичних фірм згідно з формою належності капіталу, тобто: національні; змішані; міжнародні. Існує також поділ фірм (передбачений законодавчо) згідно за відповідними правовими ознаками: повне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; командитне товариство; акціонерне товариство; приватний бізнес тощо.

З метою більш ефективного аналізу схеми структури управління об’єкту досліджень, доцільним можна вважати проведення маркетингового аналізу діяльності туристичної фірми в аспекті виявлення перспективних напрямів роботи організації. Головною метою досліджень є необхідність подальшого відображення їх результатів під час розробки частини курсової роботи, що стосується вдосконалення схеми структури управління туристичного підприємства.

2.1.2 Методичні основи маркетингового аналізу діяльності туристичної організації

Виконуючи цей розділ, студент повинен чітко уяснити основні напрями діяльності організації, розуміти ринок та вимоги ринку до туристичних послуг, тобто оцінити маркетингові можливості послуг при розробці бізнес-плану. Маркетинговий аналіз доцільно проводити відповідно до такої структури: а) аналіз видів туристичних послуг; б) аналіз потреб споживачів; в) аналіз конкурентів. 

2.1.3 Аналіз структури ринку туристичних послуг

Структура сегменту ринку, де працює будь-яка організація, має великий вплив на загальну управлінську структуру організації та на загальний успіх бізнесу. Аналіз структури ринку туристичних послуг можна звести до наступної послідовності: визначення загальних обсягів продажу по сектору, що досліджується; визначення загальних обсягів продажу послуг організацією, яка досліджується; яку частину послуг доцільно продавати на регіональному, національному та міжнародному ринках; який середній розмір валового прибутку організації за останні два-три роки (або за останній фінансовий рік); які тенденції існують щодо продажу послуг на внутрішньому та міжнародному ринках збуту; які існують сегменти ринку (географічні, оптові торговці, тощо) в секторі туризму, що представляє даний бізнес; які існують обмеження на продаж послуг даного бізнесу та як передбачається їх подолати. 

2.1.4 Аналіз потреб споживачів туристичних послуг

Майже всі соціально-правові утворення засновані з метою отримання максимально можливого прибутку. Потреби споживачів туристичних послуг є кінцевим критерієм, що впливає на маркетингову стратегію організації, а отже і на схему організаційної структуру обєкту досліджень. При цьому для кожної категорії споживачів туристичних послуг властива індивідуальна методика аналізу. Важливо акцентувати увагу на особливостях туристичного попиту: ефективний, не функціональний, потенційний, функціональний. Розглянути туристичну інфраструктуру: засоби розміщення, гастрономічне забезпечення, транспортна мережа, засоби транспорту, супутні засоби. Здійснити аналіз туристичної послуги: основні (транспортні, нічліжні, харчування) та комплементарні (супроводу, прокат інвентарю, культурні, розважальні).

Кінцевий користувач туристичної послуги: хто є кінцевим користувачем; типи людей, які купують послуги; де вони знаходяться; як часто купують послуги; на основі яких факторів приймаються рішення стосовно здійснення покупки; як визначають якість послуги; який рівень їх доходу (до якої соціальної групи вони відносяться); як часто купують послуги; які туристичні заклади відвідують з метою здійснення покупки; як реагують на коливання ціни; чи роблять порівняльні покупки туристичних послуг; який тип просування послуг на ринок стимулюватиме їх покупки. 

2.1.5 Аналіз конкурентів

Головним стимулом на шляху ефективного фунціонування туристичної організації в сучасних умовах переходу економіки до цивілізованих ринкових відносин є наявність конкуренції. Тому з метою виживання та досягненя успіху, необхідно знати конкурентів, їх методи ведення справ, структуру управління, та за можливістю, - складові їх успіху. Аналіз доцільно проводити за такими критеріями, як: якість продукції та послуг; репутація в ділових колах; репутація середспоживачів; частка на ринку; рівень якості, що пропнується; методи розповсюдження послуг та продукції туристичного призначення; рівень ефективності; надійність фінансових ресурсів; ефективність функціонуваня управлінського рівня. 

2.1.6 Аналіз стану організації праці

(див. розділ 1.3)

Висновки

Висновки по цьому розділу повинні містити перелік недоліків, виявлених під час проведення аналізу розділів бізнес-плану та схеми структури управління туристичної організації, використання робочого часу та організації праці як в цілому по апарату управління, так і окремо взятого менеджера (спеціаліста). Розраховується загальний коефіцієнт організації праці. 

2.2 Зміст проектно-розрахункової частини курсової роботи

2.2.1 Розробка бізнес-плану проекту туристичного підприємства (готелю)

Основна частина – це розробка бізнес-плану проекту (підприємства, готелю) – перший розділ роботи та визначення ефективності бізнес-плану – другий розділ.

Перший розділ. Структура бізнес-плану

Резюме (executive summary) – висвітлюються основні положення проекту: назва; головна ціль проекту; ціна проекту; термін та етапи реалізації проекту; джерела фінансування; критерії ефективності та фінансові показники проекту; можливості для бізнесу; привабливість для бізнесу; важливість для підприємства або регіону.

Резюме бізнес-плану розміщують на початку документа. Резюме – це самостійний рекламний документ, який вміщує положення всього бізнес-плану. Необхідними елементами повинні бути вартість проекту та величина кредиту і терміни його погашення, тобто термін окупності проекту. Обсяг резюме становить 2-3 сторінки.

У резюме потрібно сформулювати головну ціль свого бізнесу, тобто таке, що корінним чином відрізняє Вас від конкурентів. Ця ціль повинна не тільки описувати рід діяльності фірми, а конкретизувати власну специфіку підприємства.

Наступна стадія – сформулювати завдання на шляху досягнення головної мети; скоординувати сукупність завдань стратегії підприємства (проекту). Стратегія не повинна бути складною.

Загальні відомості про підприємство (company profile) – профіль діяльності підприємства, його положення на ринку; структура управління підприємством; основні техніко-економічні показники підприємства. У цьому розділі повинно вмістити інформацію про послуги або товар, що буде виробляться підприємством, акцентуючи увагу на тих перевагах, які Ваша фірма має над конкурентами. Це може бути якість обслуговування, широкий спектр послуг, порівняно низькі ціни та ін.

Ринок збуту підприємства (environmentof industry) – наводиться аналіз ринку певного товару чи послуги; становище справ у галузі; потенційні клієнти та місткість ринку; конкуренція; опис характерних рис продукту або послуги, що забезпечить їм конкурентоздатність на цьому ринку; перспективи розвитку. У цьому розділі треба відповісти на такі питання: - хто буде клієнтом підприємства? - який ваш сегмент ринку? Необхідно також оцінити місткість ринку певної послуги (наприклад, готельної) на перспективу. Для визначення цього показника необхідно відповісти на запитання: хто є на ринку найпотужнішим конкурентом? Як багато коштів конкурентні фірми виділяють на рекламу? Які основні характеристики продукції конкурентів та думка покупців про якість послуг? Який рівень цін та цінова політика найпотужнішого конкурента?

Маркетинговий план (marketing plan) – містить визначення об’єму продажів та каналів їхнього збуту; вироблення стратегії ціни, що базується на методах затрат; опис рекламної діяльності; перелік факторів та видів ризиків. В цьому розділі необхідно визначити ціну на товар або послугу та порівняти їх з цінами конкурентів. Також прорахувати собівартість послуги Вашого підприємства і додати до неї прибуток фірми. Окремо визначити заходи по рекламі товару або послуги.

Оперативний план (operating plan) – в цьому розділі необхідно охарактеризувати правове забезпечення нового підприємства або проекту (відомості про реєстрацію; документи для заснування; форму власності; законодавчі обмеження та ін.). План складається з двох розділів: організаційний, в якому міститься інформація про персонал та керівництво, розглядається правове забезпечення проекту; другий – план виробництва (надання послуг), що відображає виробничий процес та інвестиційне забезпечення, якщо таке потрібно. Оперативний план обґрунтовує всі засоби, за допомогою яких ви збираєтесь здійснювати своє виробництво: приміщення з усім обладнанням; рухомий склад; матеріали, що використовуються для надання відповідних послуг. Для оформлення інформації опису приміщення можна використовувати табл.2.1 - 2.3.

Таблиця 2.1

Опис наявних капітальних споруд

Місцезнаходження

 

Терміни

 

Площа

 

Форма власності

 

Таблиця 2.2

Опис робіт, які необхідно здійснити для налагодження функціонування проекту

Будівництво додаткових приміщень

 

Обладнання складами

 

Електрифікація приміщень

 

Налагодження зв’язку

 

 Таблиця 2.3

Опис обладнання, необхідного для роботи підприємства

Вид обладнання

Вартість обладнання

Постачальники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, необхідно привести розрахунки обсягів оборотних фондів для реалізації проекту (надання послуги, виробництв товару).

План трудових ресурсів (human resources plan) передбачає підбір професійних кадрів. Цей план повинен містити організаційну структуру підприємства, штатний розклад працівників, а також розрахунки необхідної кількості працівників за видами професій та суми заробітної плати.

Фінансовий план (financial plan) визначає ефективність пропонованого бізнесу. В цьому розділі необхідно відобразити: загальну потребу в інвестиціях, джерела фінансування, план прибутків та видатків, термін окупності проекту, побудова прогнозної звітності. На основі прогнозних фінансових показників розробляється прогноз джерел коштів для здійснення планованого бізнесу. Розраховується плановий прибуток (різниця між виторгом від надання послуг та собівартістю) та складається схема розрахунку прибутку підприємства (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 - Схема розрахунку прибутку підприємства

Показник

Період, рік

2015

2016

2017

1.

Виторг від продажів

 

 

 

2.

Розрахунки з туроператорами

 

 

 

3.

Фонд заробітної платні

Відрахування у державні фонди

Комунальні платежі

Витрати на зв'язок (телефон і Internet)

Канцелярські обладнання

Амортизація основних фондів

Інші

 

 

 

Всього постійних витрат

 

 

 

4.

Валовий прибуток 1- (2 + 3)

 

 

 

5.

Витрати на рекламу

 

 

 

6.

Прибуток від продажів (4-5)

 

 

 

7.

Податок на прибуток

 

 

 

8.

Чистий прибуток (6-7)

 

 

 

Особливе місце в фінансовому плані потрібно приділити розрахунку точки беззбитковості:

де ПВ – умовно-постійні витрати; Взм – змінні витрати.

Наступні показники, що визначаються в цьому розділі представлено у вигляді табл. 2.5 - 2.6. 

Таблиця 2.5 - Показники рентабельності

№ з/п

Найменування показника

Розрахунок

Значення

1

Рентабельність продажів

Виторг від продажів

Виторг від реалізації

Скільки прибутку доводиться на одиницю реалізованої продукції

2

Рентабельність діяльності

Виторг від продажів

Собівартість послуг

Показує рівень прибутку на одну гривню собівартості

3

Економічна рентабельність

Виторг від продажів

Вартість активів

Ефективність використання всього майна підприємства

4

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Величина власного капіталу

Ефективність використання власного капіталу

Таблиця 2.6 - Основні показники фінансово-економічного стану підприємства

№ з/п

Найменування показника

Розрахунок

Значення

1

2

3

4

1

Вклад на покриття

Виторг від продажів – змінні витрати

Показує вклад на покриття постійних витрат та формування прибутку. Будь яке збільшення вкладу покриття є вигідним показником

2

Коефіцієнт вкладу на покриття

Виторг від продажів

Обсяг продажів

Показує яка доля в обсязі продажів може бути використана для покриття постійних витрат та формування прибутку.

3

Запас фінансової міцності

(Виторг від продажів – Загальні витрати)*100%

Виторг від продажів

Надає оцінку додаткового обсягу продажів, тобто того який вище точки беззбитковості

4

Операційний важіль

Вклад на покриття

Прибуток

Кількісна оцінка зміни прибутку в залежності  від змін обсягів продажу. Збільшення показника говорить про збільшення ризиків

5

Термін окупності

Обсяг первинних інвестицій

Чистий прибуток + Амортизація

Період коли первинні витрати, які пов’язані з проектом починають покриватися

Продовження таблиці 2.6

1

2

3

4

6

Коефіцієнт загальної зворотності капіталу (ресурс віддача)

Виторг від продажів

Вартість активів

Показує ефективність використання майна, відображає швидкість звороту

7

Фондовіддача

Виторг від продажів

Вартість основних засобів

Ефективність використання основних засобів підприємства

8

Коефіцієнт капіталізації

Позиковий капітал

Власний капітал

Скільки позикових коштів привернуто на 1 гривню власних коштів (≤1,5)

9

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Загальний капітал

Показує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування (0,4-0,6)

Другий розділ. «Оцінка ризиків діяльності туристичного підприємства»

Будь-який проект реалізується в умовах невизначеності. На жаль, завжди при плануванні неточно знаємо майбутні параметри проекту (об'єм надання послуг чи виробництва, динаміку цін і т.д.). Можливість негативного відхилення параметрів проекту від планованих параметрів створює ризики проекту. При бізнес-плануванні необхідно з особливою увагою підходити до аналізу ризиків проекту, оскільки належна підготовка цього розділу допоможе адекватно оцінити сам проект і ухвалити правильне рішення щодо його реалізації. Від величини ризиків проекту багато в чому залежить відсоткова ставка за банківськими кредитами, що привертаються.

На першому етапі слід виділити основні види ризиків в туристичній діяльності.

На другому етапі надається оцінка ризиків, яка може проводитися за допомогою наступних показників:

1. Усереднений звітний дохід (УЗД), який визначається за формулою:

УЗД = ЧД / п,                                           (2.2)

де ЧД – чистий дохід на кожний рік розрахункового періоду; п – кількість розрахункових років.

2. Чистий дохід:

ЧД = Пв – Чпр,                                           (2.3)

де Пв - чиста поточна вартість; Чпр - чистий прибуток.

3. Індекс приведеної вартості (ІПВ), обчислюваний:

ІПВ =(ЧД / Кд ) / п;                                        (2.4)

де Кд - коефіцієнт дисконтування, що використовується для приведення майбутніх доходів до цін періоду вкладення засобів, з урахуванням інфляції.

4. Середньозважена ціна капіталу (СЦК), за допомогою якого визначається ставка розрахунку з кредиторами для забезпечення ліквідності підприємства. Такий показник можна визначити по наступній формулі:

СЦК = ЦЗ * t + Ккап (1 – t),                            (2.5)

де Ккап - коефіцієнт капіталізації; ЦЗ – ціна позики; Ч – ставка податку на позиковий капітал; t – податок на прибуток.

Третій етап включає розробку плану заходів по мінімізації ризиків. Також, повинна бути розглянута стратегія подолання кожного вузького місця (проблеми) з числа виявлених. Ці непередбачені плани і стратегії показують потенційному інвестору, що менеджер відчуває найважливіші компоненти ризику і готовий їх зустріти, якщо вони з'являться. 

2.2.2 Удосконалення організаційної структури управління туристичним підприємством (див. розділ 1.6.1) 

2.2.3 Характеристика проекту з розширення спектру додаткових послуг

Підрозділ курсової роботи передбачає надання докладної характеристики проекту з розширення спектру додаткових послуг – нової послуги, що планується до впровадження на обраному підприємстві. Даний підрозділ повинен містити наступну інформацію: коротку історичну довідку щодо виникнення пропонованої послуги та її використання у практиці вітчизняних підприємств тур індустрії; характеристику нової послуги з погляду її користі для клієнтів готельного або санаторно-курортного закладу; характеристику нової послуги з погляду особливостей її надання: послідовність, вимоги до спеціалізованого обладнання, компетенції персоналу, необхідної площі приміщень, вимог до забезпечення безпеки персоналу і клієнтів під час надання нової послуги та інші особливості; переваги впровадження послуги для підприємства на ринку тур індустрії та перспективи її впровадження і розповсюдження на рівні вітчизняних підприємств даної сфери тощо.

У підрозділі необхідно виконати розрахунок економічних показників з організації проекту. Для спрощення сприйняття інформації розрахунок економічних показників з організації проекту в даних методичних вказівках наведено на прикладі розробки заходів з організації більярдної.

Першим кроком розрахунку одноразових витрат з організації проекту є визначення переліку необхідного обладнання. Доцільно навести вартість і коротку характеристику обладнання, що планується до впровадження за проектом (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 – Перелік необхідного обладнання більярдної

№ п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Загальна сума, грн.

1

Стіл для російського більярду

шт.

4

10000

40000

2

Освітлювальне обладнання

шт.

3

500

1500

3

Комплект куль для російського більярду

шт.

4

300

1200

4

Кий для російського більярду

шт.

10

130

1300

5

Трикутник

шт.

5

100

500

6

Підставка для куль і київ

шт.

4

130

520

7

Крейда для кия (комплект із 6 шт.)

Комплект

4

20

80

8

Меблі

Комплект

2

5120

10240

 

Разом:

 

 

 

55340

Після визначення переліку необхідного обладнання треба звести всі одноразові витрати з організації додаткової послуги в табл. 2.8.

Таблиця 2.8Одноразові витрати з організації заходів щодо розширення спектру додаткових послуг (організація більярдної)

№ п/п

Статті витрат

Сума, тис. грн.

1

Реконструкція, підготовка й ремонт приміщення

60,00

2

Покупка обладнання

55,34

3

Маркетингові дослідження, реклама

15,00

Усього:

 

130,34

Доцільно вказати розмір чистого прибутку підприємства і його розподіл за звітний період. Необхідно визначити джерела інвестування проекту, що можливе за рахунок: власних коштів (нерозподіленого прибутку підприємства); залучених коштів (власників підприємства, банківських кредитів та ін.). Розподіл чистого прибутку підприємства здійснюється у такий спосіб: – 60% на розвиток виробництва; – 30% на матеріальне заохочення; – 10% на соціальний розвиток. проекту більярдної.

У прикладі, що розглядається, підприємство у звітному періоді одержало 150 тис. грн. чистого прибутку. З них на організацію додаткової послуги (більярдної) є можливість виділити 90 тис. грн., тобто 60% чистого прибутку, що направляється на розвиток виробництва. Інші 44,34 тис. грн. будуть виділені власниками підприємства з метою запобігання процентної банківської позики. Студенти при визначенні суми одноразових витрат також повинні обґрунтувати джерела їх залучення.

Розглянемо витрати по експлуатації більярдної за рік. Кількість років реалізації проекту визначається в залежності від терміну окупності. Витрати треба навести у вигляді угруповання за економічними елементами (табл. 2.9).

При визначенні витрат за роками пропонованого проекту слід враховувати інфляційні процеси, що відбуваються в Україні. Для цього слід зробити умовне виправлення на 10% відсоткове збільшення витрат протягом періоду реалізації проекту. До матеріальних витрат віднесено витрати по електроенергії, водопостачанню, водовідведенню, телефонізації та інші комунальні платежі. Студентам необхідно вказати, що саме при розробці їх послуги віднесено до матеріальних витрат.

Таблиця 2.9 – Угрупування витрат по економічним елементам, тис. грн.

№ п/п

Статі витрат

Роки реалізації проекту

1

2

3

1

Матеріальні витрати

30,00

33,00

36,30

2

Витрати на оплату праці

48,00

52,80

58,08

3

Відрахування на соціальні потреби

17,66

19,43

21,37

4

Амортизація

14,06

10,03

7,22

5

Інші витрати

20,00

22,00

24,20

Усього:

 

129,72

137,26

147,17

Витрати на оплату праці розраховують за категоріями працівників. При цьому відрахування на соціальні потреби визначаються в розмірі 36,8% від річного фонду оплати праці. Витрати на оплату праці наведені в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 – Витрати на оплату праці про роботі більярдної

№ п/п

Категорії працівників

Число осіб

Заробітна плата за місяць

Витрати на оплату праці, грн.

За місяць

За рік

1

Адміністратор залу

1

1000

1000

12000

2

Маркер

2

1500

3000

36000

Усього:

 

3

-

4000

48000

Амортизаційні витрати визначають за групами основних засобів. На сьогоднішній день виділяють 4 групи основних засобів. Введено нові норми амортизаційних відрахувань (АВ). У нашому прикладі з перерахованих одноразових витрат до другої групи можна віднести закуповувані меблі, до третьої – столи для російського більярду, освітлювальне обладнання. Розрахунок амортизаційних відрахувань за період реалізації проекту потрібно надати з обов’язковою вказівкою вартості основних засобів при розподілі за групами (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 Витрати на амортизацію основних фондів 

Група ОФ

Елементи основних фондів

Вартість, тис. грн.

Норми АВ, %

Сума АВ, тис. грн.

1

2

3

I

Будинки, споруди

-

8

-

-

-

II

Автотранспорт, меблі, прилади

10,24

40

4,10

2,46

1,47

III

Інші основні фонди

41,50

24

9,96

7,57

5,75

ІV

Електронно-обчислювальні машини

-

60

-

-

-

Усього:

51,74

-

14,06

10,03

7,22

Методика розрахунку амортизаційних відрахувань на законодавчому рівні не враховує інфляційні процеси, тому ця стаття витрат не буде збільшуватися на 10% як інші статті експлуатаційних витрат. До статті витрат «Інші витрати» віднесено витрати, пов'язані з управлінням наданням послуг; витрати з обов'язкового страхування майна; податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Наступний крок - визначення річного доходу від організації нової послуги. На сьогодні немає єдиної методики розрахунку доходів від додаткових послуг, що надаються на підприємствах тур індустрії, тому що кожна з них має свої власні особливості. Умовно можна виділити три варіанти визначення цього показника: якщо сплата за послуги встановлюється за одиницю часу (погодинна - за послуги сауни, басейну, більярдної, боулінгу, тренажерного залу та ін.); якщо сплата за послуги встановлюється без часового ліміту або за надання комплексу послуг (оздоровчі процедури: масаж, фізіотерапевтичні процедури (за рекомендаціями лікарів призначається курс з декількох сеансів); якщо сплата за послуги встановлюється за одиницю часу, але відсутня можливість стовідсоткового завантаження встановленого обладнання (послуги солярію, які передбачають по хвилинну сплату за його користування).

Розрахунок доходу від послуг більярдної слід виконувати за першим варіантом. Розрахунок доходу від додаткових послуг за другим і третім варіантом наведено в спеціальній літературі. Розрахунок доходу за погодинною оплатою визначається, виходячи з тривалості надання послуг протягом робочого дня, кількості робочих днів на місяць, коефіцієнта завантаження й установленої вартості за відвідування в одиницю часу.

Планується, що більярдна працюватиме 12 годин на день: з 11.00 і до останнього клієнта (орієнтовно до 23.00). Таким чином, дохід від організації проекту можна розрахувати за допомогою наступної формули:

ВД = Кзав × Обл. ×Ц × Кроб × Тміс,                        (1)

де ВД - валовий дохід від надання нової послуги; Кзав - коефіцієнт завантаження наявного обладнання (більярдних столів); Обл. - кількість одиниць обладнання (4); Ц - ціна з ПДВ на годину; Кроб – кількість годин роботи на день (12); Тміс – кількість повних робочих днів у місяці (30).

Розрахунок валового доходу за рік з урахуванням попиту на послуг та кількості клієнтів наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12 – Розрахунок доходу від організації додаткової послуги 

Місяць

Заплановане завантаження, %

Ціна з ПДВ, грн.

Доход, тис. грн.

Січень

70

25,00

25,20

Лютий

60

25,00

21,60

Березень

60

25,00

21,60

Квітень

50

25,00

18,00

Травень

50

25,00

18,00

Червень

40

25,00

14,00

Липень

40

25,00

14,40

Серпень

40

25,00

14,40

Вересень

50

25,00

18,00

Жовтень

60

25,00

21,60

Листопад

70

25,00

25,20

Грудень

70

25,00

25,20

Усього

237,20

Примітка: цю таблицю використовують лише у випадку встановлення погодинної оплати послуги.

При визначенні доходу від організації проекту слід також зробити умовне виправлення на 10% збільшення доходів протягом періоду реалізації проекту. Розраховані вище економічні показники дозволяють визначити фінансові результати діяльності більярдної протягом реалізації проекту. Фінансові результати діяльності з організації додаткової послуги (більярдної) наведено у вигляді табл. 2.13.

Таблиця 2.13 – Фінансові результати діяльності від організації додаткової послуги, тис. грн. 

№ п/п

Показники

Роки реалізації проекту

1

2

3

1

Валовий дохід від надання послуг

237,20

260,92

287,01

2

Чистий дохід від надання послуг

197,67

217,44

239,18

3

Собівартість послуг

129,72

137,26

147,17

4

Валовий прибуток

67,95

80,18

92,01

5

Податок на прибуток

16,99

20,05

23,00

6

Чистий прибуток

50,96

60,13

69,01

Розрахунок наведених показників проводять в наступний спосіб:

1) чистий дохід від надання послуг (ЧД):

ЧД = Валовий дохід за винятком суми ПДВ (п. 1 : 120 × 100);    (2)

2) валовий прибуток (ВПр)

ВПр = ЧД - Собівартість послуг;                         (3)

3) податок на прибуток визначають за діючою ставкою 25% (п. 4 × 0,25).

4) чистий прибуток (ЧПр):

ЧПр = ВПр - податок на прибуток                         (4).

Динаміка фінансових результатів діяльності з організації додаткової послуги повинна бути наведена у вигляді рисунку. Як видно з даних табл. 7, організація більярдної приноситиме додатковий прибуток готелю, який зростатиме з 50,96 тис. грн. до 69,01 тис. грн. за період реалізації проекту, що свідчить про його перспективність. Проте для визначення економічної ефективності й доцільності його реалізації слід розрахувати термін окупності проекту й рентабельність інвестицій.

Розрахунок показників ефективності проекту. Студент повинен провести оцінку ефективності запропонованого проекту з розширення додаткових послуг, використовуючи загальноприйняту методику оцінки ефективності. Як було зазначено вище, для реалізації проекту з організації більярдної будуть використані частково власні грошові кошти й грошові кошти власників підприємства. Існує два методи оцінки ефективності проектів: прості (статичні), динамічні (методи дисконтування).

Для оцінки ефективності реалізації проекту з розширення спектру додаткових послуг використаємо статичні методи. До них відносять розрахунок звичайного терміну окупності інвестицій і норми прибутку. Термін окупності інвестицій це розрахунковий період повернення грошових коштів за рахунок чистого прибутку від діяльності нового підрозділу.

Звичайний термін окупності інвестицій розраховують за формулою

Ток = ІС / ЧПр,                                                     (5)

де Ток – термін окупності інвестицій, років; ІС – одноразові витрати по організації проекту, тис. грн.; ЧПр – чистий прибуток, тис. грн.

Ток = 130,34/50,96         = 2,6 року.

Визначення простої норми прибутку (рентабельності інвестицій), що показує, яку частину витрат відшкодовують у вигляді прибутку за один інтервал планування, проводять за формулою

Рі = (ЧПр / ІС) 100%,                                        (6)

де Рі рентабельність інвестицій, %; ЧПр – чистий прибуток, тис. грн.

Рі = (50,96/130,34) 100% = 39,1%.

Отримані показники ефективності є досить високими, що свідчить про перспективність проекту й доцільність його реалізації.

Зазначимо, що період реалізації проектів з організації додаткових послуг на підприємствах тур індустрії вважається сприйнятим в межах 3 – 4 років. Критерієм оптимальності в даному випадку є строк зносу основних засобів. Якщо основні засоби від амортизували свою вартість, а запропонований проект ще не окупився, то його реалізацію можна вважати недоцільною.

Висновки

Завершальний етап курсової роботи - висновки, в яких у стислій формі викладаються основні підсумки, рекомендації й пропозиції наукового й практичного характеру. Висновки повинні бути конкретними.

Список використаних джерел

Бібліографічний список використаної літератури складається тільки з тих джерел, які були опрацьовані при написані роботи й на них є посилання по тексту (бажано не менш 20 джерел). Список використаної літератури рекомендується розмістити в порядку звертання до джерел по тексту або за абеткою.

Додатки

Допоміжні або додаткові матеріали, обсягом більше однієї сторінки, доцільніше винести в додатки. Це можуть бути схеми, таблиці, графіки, копії дійсних документів, опису алгоритмів рішення завдання, виписки зі звітних матеріалів і т.д.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!