Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2570 Організація процесу написання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

Організація процесу написання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

« Назад

1. Організація процесу написання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій

Під час виконання курсової роботи слід керуватися наступним планом:

 1. Вибір теми, визначення мети та об'єкта досліджень.

 2. Визначення завдань досліджень курсової роботи.

 3. Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової роботи.

 4. Узагальнення і систематизація матеріалів.

 5. Написання курсової роботи.

 6. Оформлення курсової роботи.

 7. Захист курсової роботи. 

1.1  Вибір теми, визначення мети та об’єкта досліджень

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою наукового керівника кафедри менеджменту згідно з темами, запропонованими у методичних вказівках. Вибір теми визначає початок виконання курсової роботи. Викладачі кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, науково-дослідну роботу, що проводили студенти до написання курсової роботи.

За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з аналізу управлінської та економічної ситуації у відповідній туристичній організації, викладач-керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової роботи.

Підхід до вибору теми мусить бути творчим. для написання курсової роботи студент може запропонувати власну тему, а також нову форму (що особливо цінно) викладення теми. При цьому необхідно порадитися з викладачем-керівником.

Після завершення етапу вибору тем курсових робіт складається поіменний список студентів, майбутніх магістрів, із зазначенням назви теми. Список затверджують на засіданні кафедри. Визначення мети та об'єкта курсової роботи зосереджує студента на вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка стосується теми, застерігаючи від зайвої.

Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами туристичного підприємства, оскільки вона повинна мати практичне значення. Але, виходячи з досвіду та набутих навичок студента, вона може носити і цілком теоретичний характер.

Об'єктом курсової роботи можуть бути: об’єднання, підприємство або їх підрозділи. Вибір теми – це свідомо обґрунтоване самостійне рішення студента. Тому він має чітко усвідомлювати актуальність вибраної теми дослідження. 

1.2 Визначення завдань дослідження курсової роботи

Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити завдання, які ведуть до розкриття суті поставленого питання і мають бути вирішені при виконанні роботи.

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у змінах економічної політики, вміння професійно оцінювати реальні економічні умови і знаходити оптимальні шляхи розв’язання економічних проблем у сфері туристичної діяльності. Курсову роботу виконують на основі зібраних і проаналізованих матеріалів.

Основні завдання курсової роботи:

 • засвоєння й закріплення теоретичних знань студента;

 • виявлення здатності студентів поєднувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань організації та практики вдосконалення управління на рівні туристичного підприємства;

 • уміння впроваджувати результати наукових узагальнень у практику роботи туристичного підприємства;

 • обов’язкове поєднання функцій управління з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Крім того, рівень написання курсової роботи дає об’єктивну характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення вузу. 

1.3 Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової роботи

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а також об'єктом курсової роботи. Розробка таких програм, як правило, не викликає особливих ускладнень.

Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на туристичному підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження зібрати схеми структури управління організацією, нотатки з планової та звітної документації щодо організації праці різних категорій працівників, а в тому, щоб глибоко вивчити найважливіші (з точки зору завдань курсових робіт) особливості туристичної діяльності підприємницької організації, що досліджується. Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості використаних матеріалів, а виходячи з якості їх обробки; ступеня самостійності виконання; особливостей висновків і пропозицій; наявності певної частки елементів новизни і оригінальності.

Матеріал збирають тоді, коли студент почав вивчати особливості об’єкта дослідження (з літературних джерел, нормативних документів тощо); атракції й середовища місця туристичного призначення; інфраструктури і послуги місця тимчасового перебування; доступності туристичної території прийняття; образу місця перебування; якості та ціни. 

1.4 Узагальнення і систематизація матеріалів

У процесі навчально-ознайомлювальної практики студент має набути вміння узагальнювати та систематизувати матеріали, працювати над пропозиціями з таким розрахунком, щоб мати час для збору матеріалів і перевірки доцільності своїх висновків і пропозицій. Таку роботу рекомендується виконувати за вказаною схемою:

 1. Систематизація і обробка матеріалів з кожної пропозиції плану. На цьому етапі відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової роботи і складають план викладення (структура, оформлення наочного матеріалу тощо), на основі аналізу робляться висновки.

 2. Висновки та пропозиції. На цьому етапі визначають основні напрями розробки висновків і пропозицій, що витікають з основного змісту курсової роботи.

 3. Збір додаткових матеріалів, детальна розробка і обґрунтування висновків і пропозицій.

 4. Літературна обробка та оформлення курсової роботи з обов’язковим включенням графічного матеріалу (план робочого місця спеціаліста або службовця, структура управління туристичної організації, що досліджується, результати математичного опрацювання матеріалів тощо).

Під час написання курсової роботи студент зобов’язаний дотримуватись наступних вимог:

 • правильно застосовувати теоретичні положення з менеджменту;

 • чітко та лаконічно викладати свої думки і пропозиції.

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно вибрана послідовність її викладення, тобто – структура роботи. 

1.5 Оформлення курсової роботи

Курсова робота (30-50 стор.) має бути надрукована на принтері з використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, дотримуючись наступних полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – полуторний, шрифт Times New Roman 14 pt. Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляються в правому верхньому кутку. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Титульний аркуш, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не проставляють.

Матеріал курсової роботи розташовується в такій послідовності:

Титульна сторінка.

Завдання до курсової роботи.

Зміст із зазначенням повних назв розділів, підрозділів роботи та їх розміщення на сторінках тексту.

Вступ.

Розділи роботи.

Висновки (роблять щодо роботи в цілому).

Список використаної літератури.

Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку А.

Завдання до курсової роботи заповнюється на початку написання разом з керівником курсової роботи. На завершальній стадії написання курсової роботи завдання підшивається в записку. Завдання на курсову роботу наведено в додатку Б.

Зміствключає перелік розділів і параграфів курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і параграфів у тексті роботи.

Матеріал курсової роботи слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні літературні джерела та обов’язково ілюструватися таблицями, рисунками. Неприпустимі довільні скорочення слів і понять.

Заголовки структурних частин курсової роботи «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Список використаної літератури», «Додатки» та заголовки розділів розміщують в центрі аркуша і пишуть прописними (великими) літерами без крапки наприкінці.

Нумерація підрозділів здійснюється в межах одного розділу двома арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2, 1.3, 1.4). Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий номер відповідного параграфу. Заголовки підрозділів виконують малими літерами (крім першої великої) з абзацу без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковий по всьому тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).

Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні заголовки та нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами («Таблиця 2.1» з вирівнюванням по правому краю). Заголовок розмішують під словом «таблиця», симетрично тексту, не підкреслюючи його. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» та вказують номер таблиці. Наприклад, «Продовження табл. 2.3».

Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, рисунки, діаграми тощо) називаються рисунками. Рисунки, як і таблиці, нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після посилання на них у тексті. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, що розташовується під ним (Рис. 1.2 - Структура управління підприємства «Кременчуктур» до проведення заходів щодо її вдосконалення). У разі посилання на ілюстрований матеріал по ходу тексту, зазначається тільки відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).

Формулив курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.2) друга формула другого розділу.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу зі слова «де» без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від лівого поля аркушу

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому – сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [4, с. 58] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5, на сторінці 58. Список використаної літератури оформляється з урахуванням відповідних вимог.

Перелік літератури розташовують в наступній послідовності:

1) Конституція України;

2) закони України;

3) укази Президента України;

4) постанови Верховної Ради України;

5) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

6) інша література подається за абеткою (в тому числі положення міністерств та відомств, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України);

7) якщо джерелом інформації є Internet, то, в разі наявності прізвища автора, воно вказується в алфавітному порядку, в разі відсутності – в кінці переліку літератури.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

Приклади оформлення бібліографічних записів

Один автор.

Кудла  Н.  Є.  Менеджмент  туристичного  підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с. 

Три автори.

Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.

Статті із журналів і збірників наукових праць.

Дорожкіна   Г.   М.   Цінова   стратегія   туристичного   підприємства   /  Г. М. Дорожкіна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Економічні науки. – 2014. – Випуск 1. – С. 141–148.

Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої повинно бути написане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Ґ Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б». 

1.6 Захист курсової роботи

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог курсова робота повинна бути здана на кафедру студентами, майбутніми фахівцями, не пізніше ніж за тиждень до захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та дає їй попередню оцінку. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, де отримує кінцеву оцінку. 

1.7 Критерії оцінювання виконання курсової роботи

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 100-бальною рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю якої є курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 36 годин, один кредит із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення дисципліни в семестрі): 

Вид контролю

Максимальний бал

Виконання курсового проекту (роботи) (наповнюваність змісту, якість оформлення, своєчасність виконання, творчий підхід)

60

(детальний розподіл балів здійснюється в робочій навчальній програмі)

Захист проекту (роботи)

40

Всього

100

Незадовільно (1–59 бали / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування.

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні аналітичної частини допускає значні помилки.

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки.

Оцінка добре (74–81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у роботі мають місце неточності.

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається науковою роботою в даному напрямі, бере участь у наукових конференціях, має наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають елементи наукової новизни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!