Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2569 Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Міністерство освіти і науки України

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент, Менеджмент організацій

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.140103 – «ТУРИЗМ»

 

КРЕМЕНЧУК 2015

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.140103 – «Туризм»

Укладачі: д.е.н., проф. М. М. Хоменко

д.е.н., доц. А. Б. Почтовюк

к.е.н., доц. Г. М. Дорожкіна

ас. Н. С. Різниченко 

Рецензент   к.е.н., доц. О. Л. Загорянська 

Кафедра менеджменту 

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____ від “___” ___________2015  р.

Голова методичної ради __________ проф. В. В. Костін 

ЗМІСТ 

Вступ………………………………………………………….…4

1 Організація процесу написання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)»………………..................7

2 Тематика курсових робіт та їх структура……………………….16

3 Рекомендації щодо виконання курсових робіт………………….19

Список літератури……………………………….………82

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи...…84

Додаток Б Зразок оформлення завдання на курсову роботу………….85

Додаток В Існуюча організаційна структура управління ПП ГРК «Гостинний двір»…………………………....87

Додаток Д Удосконалена організаційна структура ПП ГРК «Гостинний двір»...88

Додаток Ж Організаційна структура управління готелем «Прикарпаття»……..89

Додаток З Удосконалена організаційна структура управління готелем «Прикарпаття»…………………….…90

 

ВСТУП 

Туризм в Україні належить до найбільш динамічних напрямів розвитку підприємницької діяльності. Він генерує значні прибутки, охоплює мільйони людей, що подорожують з певною метою. Це й різні за видом діяльності туристичні підприємства, які функціонують на внутрішньому і зовнішньому ринку, пропонуючи продукти, що мають задовольнити мінливі сподівання споживачів за невизначених умов оточення.

Туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі, виступає основним товаром на туристичному ринку. Оскільки туристичний продукт являє собою комплекс туристичних послуг, то існують різні структури, які забезпечують приймання та обслуговування туристів (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорт, установи культури, розваг, спорту, оздоровлення, рекреації і т.п.). Сукупність таких структур є туристичною індустрією.

Усі підприємства туристичної індустрії, реалізуючи свої послуги туристам безпосередньо або через туристичних операторів (агентів), одержують доход як джерело відшкодування витрат та отримання прибутку. У ринковій економіці діяльність підприємств туристичної індустрії аналогічно іншим сферам діяльності орієнтується на попит потенційних туристів. Виготовляти туристичні послуги, не знаючи споживчого попиту, означає марнувати ресурси. Тому планування обсягів реалізації туристичного продукту (окремих туристичних послуг) за врахування основних елементів внутрішнього середовища виступає вихідним моментом процесу економічного управління суб'єктом підприємництва в туризмі. Це означає, що плануванню виробничо-обслуговуючої та фінансової діяльності підприємства туристичної індустрії має передувати вивчення ринку й обґрунтування планів реалізації туристичного продукту (послуг).

Активна інтеграція української економіки у світову господарську систему може бути ефективною лише в тому випадку, коли спеціалісти у галузі туристичної діяльності глибоко оволодіють теорією та практикою міжнародного менеджменту як науки. Відповідно до навчального плану, важливим етапом вивчення дисципліни «Менеджмент організацій» є виконання курсової роботи.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з даної дисципліни, привити навички самостійної роботи у сфері досліджень різних аспектів діяльності туристичного підприємства, навчити розробляти заходи, спрямовані на реалізацію виявлених резервів щодо підвищення ефективності роботи підприємства. Для студентів, які вибрали за базовий об’єкт туристичну організацію, яка працює на місцевих ринках, доцільним є відображення перспективності її подальшої роботи, що слід відобразити під час проектування схеми структури управління.

Базою для виконання курсової роботи виступають підприємницькі організації індустрії туризму, де студенти проходять організаційно-економічну практику. Не менше половини відведеного на практику часу студенти, повинні присвятити вивченню питань з комунікативного менеджменту, економіки та маркетингу туризму, організації екскурсійної та анімаційної діяльності, готельного та ресторанного господарств, нормування праці службовців, що надасть можливість зібрати матеріали та забезпечити високу якість курсової роботи.

При виконанні курсової роботи студенти повинні творчо підходити до питання розв’язання поставлених у роботі задач і використовувати літературу з висвітленням останніх досягнень науки і техніки в управлінні туристичною діяльністю, нових нормативних матеріалів. Загальний обсяг курсової роботи – 40-50 аркушів форматом А4. Виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» має характер навчально-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- методологічні засади менеджменту підприємств туристичної індустрії;

- господарські організації туристичної індустрії як об’єкту управління;

- формування системи менеджменту у підприємствах туристичної індустрії;

- організацію управління сучасними підприємствами туристичної індустрії на основі функціонального та процесного підходів.

уміти:

- виявляти проблеми в управлінні підприємствами туристичної індустрії, здійснювати збір необхідної інформації та приймати оптимальні управлінські рішення;

- залежно від форм управління господарською діяльністю у сфері туристичної індустрії обирати найбільш відповідні засоби і методи управління підприємством;

- здійснювати пошук найбільш раціональних підходів до управління бізнес-процесами підприємств туристичної індустрії;

- забезпечувати розвиток персоналу як засобу підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств;

- застосовувати новий інструментарій менеджменту для проектування управлінських систем;

- розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності управління підприємствами туристичної індустрії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!