Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2568 Графік виконання курсового проекту та порядок його захисту, Проектування баз даних, ВНТУ

Графік виконання курсового проекту та порядок його захисту, Проектування баз даних, ВНТУ

« Назад

4. Графік виконання курсового проекту та порядок його захисту

Рекомендується такий графік виконання курсового проекту, який враховує самостійну роботу студентів під час 5-го триместру (16 тижнів) для денної форми навчання та 6-го семестру для заочної форми навчання.

Зміст розділу

Термін вико­нання 

Отримання завдання на курсовий проект, розробка і оформлення індивідуального завдання 

1 тижд.

 

Аналіз предметної області  постановка задач, обґрунтування вибору методів захисту

2 тижд

Розробка універсального відношення, розробка концептуальної моделі, обґрунтування вибору моделі даних, проектування нормалізованих відношень.

3 тижд

Розробка структури програмного забезпечення: усвідомлення алгорит­мів підзадач, виконання контрольних прикладів, роз­робка інтер­фейсу, обґрунтування необхідності додаткових засобів, розробка струк­тури вхідних і вихідних даних, підбір необхідних програмних засобів і т. д.

4-5 тижд.

 

Розробка програмного забезпечення і налагодження його: про­грамування та тестування основних процедур та функцій, програмна реалізація інтерфейсу, програмна реалізація роботи з файлами, з елементами керування, реалізація захисту та перевірки цілісності даних і т. д.

6-11 тижд.

 

Тестування розробки та виправлення виявлених недоліків. Підготовка контрольних прикладів, перевірка ефективності захисту

11 тижд.

 

Оформлення пояснювальної записки до курсового проекту, розробка рекомендацій щодо експлуатації  розробленої програми 

12-13 тижд.

 

Здача курсового проекту на попередню перевірку: демонстрація роботи програми та чернетки пояснювальної записки

13 тижд.

 

Корегування і доповнення (при необхідності) програми згідно із зауваженнями керівника курсового проекту, врахування і виправлення пояснювальної записки

14-15 тижд.

 

Захист курсового проекту

15-16 тижні

Готовність до захисту курсового проекту  визначає  керівник за ре­зуль­­татами попередньої перевірки якості пояснювальної. Записка повинна бути здана керівнику на перевірку не менш, як за тиждень до визначеного терміну захисту роботи. Якщо робота виконана в повному обсязі і не має принципових помилок, керівник допускає студента до захисту. В іншому випадку робота повертається студенту на доопрацювання. Після позитивного висновку про готовність курсового проекту студент повинен захистити його перед комісією у складі двох викладачів, які призначені кафедрою. 

5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних. Навч. посібник / Г. А. Гайна. – К.:Кондор, 2008. – 208 с.

 2. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 456 с.

 3. Глушаков С. В. Базы данных: Учебный курс / С. В. Глушаков, Д. В. Ломотько. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – 504 с.

 4. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т. С. Карпова. – СПб.: питер, 2002. – 304 с: ил.

 5. Вийера Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовый курс / Р. Вийера. – М:«Вильямс», 2008. – 832 с.

 6. Грофф Д. Р., SQL: Полное руководство / Д. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг. – К.: BMV, «Ирина», 2001. – 816 с.

 7. Форта Б. Освой самостоятельно SQL. 10 минут на урок, 3-е издание / Б. Форта;

  Пер. с англ. – М. : «Вильяме», 2005. – 288 с. : ил.

 8. Джордан Д. Обработка объектных баз данных в C++. Программирование по стандарту ODMG / Д. Джордан. – М.: «Вильямс», 2001. – 384 с.

 9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е изд. / К. Дж. Дейт; Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. – 1328 с.

 10. Лебедев А. Н. Visual Foxpro 9 / А. Н. Лебедев – М: НТ Пресс, 2005. – 328 с.: ил.

 11. Тоу Д. Настройка SQL для профессионалов / Д. Тоу. – СПб: Питер, BHV, 2004. – 333 с.

 12. Вийера Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 для профессионалов / Р. Вийера. – М:«Вильямс», 2008. – 1072 с. : ил.

 13. Хомоненко А. Д. Базы данных: Учебник для высших учебных завидений / А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. – 4-е изд. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 736 с.

 14. Морина Г. Системы баз данных. Полный курс / Г. Гарсиа-Морина, Дж. Д. Ульман, Дж. Уидом; Пер. с. англ. – М.: «Вильямс», 2003. – 1088 с.: ил.

 15. Селко Д. SQL для профессионалов / Д. Селко. – М.: Лори, 2004. – 456 с.

 16. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Конноли, К. Бегг. – 3-е изд. – М.: «Вильямс», 2003. – 1440 с.: ил.

 17. Грачев А. Ю. Введение в СУБД Informix / А. Ю. Грачев. – М.: Диалог МИФИ, 2000. – 272 с.

 18. Хичкок Бр. Sybase. Настольная книга администратора / Бр.Хичкок. – М.: Лори, 2000. – 448 с.

 19. DB2 Connect, версия 9. Руководство пользователя. – IBM, 2006. – 177 c.

 20. Программирование баз данных Oracle для профессионалов / [Р. Гринвальд, Р. Стаковьяк, Г. Додж, Д. Кляйн, Б. Шапиро, Кр. Дж. Челья] – М.: «Диалектика», 2007. — 784 с.

 21. Тимошок Т. В. Microsoft Office Access 2003. Самоучитель / Т. В. Тимошок – М.: «Диалектика» , 2004. – 464 с.

 22. Мак-Федрис П. Формы, отчеты и запросы в Microsoft Access 2003 / П. Мак-Федрис – М.: Вильямс, 2005. – 416 с.

 23. Пахомов Б. И. C/C++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих /  Б. И. Пахомов – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 736 с: ил.

 24. Фролов А. В. Визуальное программирование приложений C# / А. В. Фролов, Г. В. Фролов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 512 с.

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша 

Додаток В

Приклад оформлення першого аркуша змісту 

ЗМІСТ 

ВСТУП …………………………………………………………………….………….. 4

1 Основні проблеми розробки сучасних баз даних......................... 6

1.1 Актуальність проблем розробки баз даних, основні поняття та визначення...  6

1.1.1 .............. 7  

. . .

1.2 Загальна схема процесу розробки інформаційної системи з застосуванням концепції БД………………………………………………....   8

1.3 Аналіз предметної області…………………………………… 10

1.4 Постановка задачі курсового проектування……………… 11

2 Заголовок другого розділу …………………………………... 16

2.1 Заголовки підрозділів ………………………………………………16

. . .

3 Заголовок третього розділу …………………………….… 24

3.1 Заголовки підрозділів ……………………………………………... 28

3.1.1 ...

…..

Висновки ……………………………………………….…………... 32

Список використаних джерел ……………….……………….. 33

Додатки ……………………………………………….………………….. 34

Додаток А. Назва першого додатку …………………………………. 34

Додаток Б. Назва другого додатку ………………………………………... 36

….. 

Додаток Г

Приклад оформлення тексту пояснювальної записки 

ВСТУП 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій і використання їх у різних областях людської діяльності привів до того, що крім задач пере­дачі, збере­ження й обробки інформації виникла важлива задача захисту інформації.

Питання захисту інформації набули першочергову необхідність, адже підприємницька діяльність в даний час тісно пов’язана з використанням інформаційних систем. Саме тому виникли такі проблеми, як незаконне використання алгоритмів, що є інтелектуальною власністю авто­ра, несанк­ці­оноване використання, модифікація, поширення і збут про­грам­них продуктів. Бази даних можуть розглядатися як інформація, яка потребує захисту. Це обумовило необхідність використання відповідних систем захисту. На сьогоднішній день автоматизовані системи зберігання даних надзвичайно поширені і знаходяться в постійному розвитку завдяки розши­рен­ню ринку програмних продуктів і телекомунікаційних технологій…

Метою даного курсового проекту є розробка автоматизованої системи підприємства …

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі:

- проаналізувати предметну область

Додаток Е

Приклад оформлення анотації 

АНОТАЦІЯ 

УДК 681.325.5

Іванов О. О. «Розробка автоматизованої системи для розрахунку навантаження викладачів кафедри ЗІ ВНТУ». Курсовий проект. – Вінниця: ВНТУ, 2012. –  40 с. 

Курсовий проект присвячений розробці програми для автоматизованого розрахунку навантаження викладачів кафедри ЗІ ВНТУ. У роботі проведено аналіз літературних джерел, які тією чи іншою мірою присвячені проблемі розробці баз даних. Здійснено розробку та програмну реалізацію автоматизованої системи розрахунку навантаження викладачів. Програмний продукт протестовано на предмет ефективності роботи з базою даних та використаного методу захистуу і розроблено рекомендації щодо роботи з програмою. 

ABSTRACT 

Ivanov О. О. "Development of an automated system for calculating the load of the department FROM NTB." Course project. - Vinnitsa: VNTU, 2012. - 40 p. 

Course project dedicated to developing applications for automated calculation load of the department PI VNTU. In this paper, an analysis of the literature, which more or less devoted to the problem of designing databases. Carried out the design and software implementation of automated calculation load of teachers. The software has been tested in terms of the efficiency of the database and the method used protectionin and recommendations on working with the program.

1. Назва та область використання

Програмний засіб для автоматизованого розрахунку навантаження викладачів кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету.

2. Основа для розробки

Робоча навчальна програма дисципліни «Проектування баз даних» та робочий план.

3. Мета та призначення розробки

Розробити базу даних викладачів кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету та програмний засіб, що дозволяє виконувати автоматизовану роботу з базою даних.

4. Джерела розробки

4.1 Абашев А. А., Жуков И. Ю., Иванов М. А. Ассемблер в задачах защиты информации – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 544 с.

5. Вимоги до програми

5.1 Параметри розроблюваної системи захисту:

мінімальна кількість таблиць –;

мінімальна кількість представлень: /*кількість відносин*/;

кількість запитів до бази даних – ;

принцип захисту бази даних –  від несанкціонованого доступу;

механізм захисту – розмежування прав доступу.

5.2 Програма повинна працювати без помилок і давати змогу:

бачити вихідний та модифікований код програми, змінювати і комбінувати методи утруднення;

користуватись динамічною системою підказок.

5.3 Програма має бути простою у використанні, мобільною для швидкого введення змін та оснащеною системою допомоги.

5.4 Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, на якому повинна працювати програма:

процесор – Pentium, Athlon і сумісні з ними;

оперативна пам’ять – не менше 128 Mбайт;

обсяг зовнішньої пам’яті для розташування додаткових файлів – не менше 10 Кбайт;

середовище функціонування – ОС сімейства Windows.

5.5 Програма повинна мати зручний та естетичний графічний інтерфейс користувача.

5.6 Вимоги до техніки безпеки при роботі з програмою повинні відповідати існуючим вимогам та стандартам з техніки безпеки при користуванні комп’ютерною технікою.

6. Вимоги до програмної документації

6.1 Графічна і текстова документація повинна відповідати діючим стандартам України.

6.2 Програма повинна супроводжуватись:

- “Інструкцією з технічного обслу­говування” для окреслення складу апаратного забезпечення, на якому може експлуатуватися програма;

- “Інструкцією системному адмі­ні­стратору” для користування нею під час інсталяції і перевірки правильності роботи;

- “Інструкцією програмісту” для користування нею при підготовці тих змін, які будуть внесені  у програмний код для його захисту. Для цього необхідно дати правила формування вхідних даних;

- “Інструкцією оператору” для користування нею під час експлуатації здійснення захисту програми. 

7. Стадії та етапи розробки

Робота з теми виконується в чотири етапи.

Етап

Зміст

Початок

Закінчення

Результат

1

Аналіз літературних джерел, вибір і обґрунтування методів захисту

 

 

 

 

Розділ звіту, технічне завдання

2

Розробка схеми роботи програми в цілому і алгоритмів її складових

 

 

Розділ звіту, додатки у вигляді схем

3

Підбір програмних засобів для реалі­зації завдання. Створення почат­ково­го варіанта програми, проведення тес­тувань щодо коректності роботи

 

 

Макет програми

4

Створення кінцевого варіанта про­грами, тестування на ефек­тивність захисту, розробка інструкцій для роботи з програмою

 

 

Діюча програма і остаточний звіт

8. Порядок контролю та прийому

До прийому і захисту курсового проекту подається:

– остаточний звіт (пояснювальна записка);

– робоча програма;

– інструкції для роботи з програмою. 

Початок розробки                           16.01.2012.

Крайній термін виконання курсового проекту      22.04.2012. 

Розробив студент групи БС-10  ____________  Іванов О. О.

Додаток И

Символи даних, процесів і ліній

Таблиця И. 1 – Символи даних

Основні символи даних

Дані

 

Символ відображає дані, носій даних невизначений

Дані, що запам'ятову­ються

 

Символ відображає дані, що зберігаються, у вигляді, придатному для обробки, носій даних не визначений

Специфічні символи даних

Оперативний

запам'ятовуваль­ний пристрій

 

Символ відображає дані, що зберігаються в оперативному запам'ятовувальному пристрої

Запам'ятовуваль­ний пристрій з послідовним

доступом

 

Символ відображає дані, що зберігаються в запам'ятовувальному пристрої з послідовним доступом (магнітна стрічка, касета з магнітною стрічкою, магнітофонна касета)

Запам'ятовуваль­ний пристрій з прямим доступом

 

Символ відображає дані, що зберігаються в запам'ятовувальному пристрої з прямим доступом (магнітний диск, магнітний барабан, гнучкий магнітний диск)

Документ

 

Символ відображає дані, подані на носії в легкій для читання формі (документ для оптич­но­го або магнітного зчитування, мікрофільм, рулон стріч­ки з підсумковими даними, бланки введення даних)

Ручне введення

 

Символ відображає дані, що вводяться вручну під час оброблення з пристроїв будь-якого типу (клавіатура, перемикачі, кнопки, світлове перо, смужки зі штриховим кодом)

Карта

 

Символ відображає дані, подані на носії у вигляді карти (перфокарти, магнітні карти, карти зі зчитуваними мітками, карти з відривним ярликом, карти зі сканованими мітками).

Паперова стрічка

 

Символ відображає дані, подані на носії у вигляді паперової стрічки

Дисплей

 

Символ відображає дані, подані у візуальній людиночитабельній формі на носії у вигляді пристрою відображення (екран для візуального спостереження, індикатори введення інформації)

Таблиця И. 2 – Символи процесу

Основні символи процесу

Процес

 

Символ відображає функцію обробки даних будь-якого вигляду (виконання певної операції або їх групи, що приводить до зміни значення, форми інформації).

Специфічні символи процесу

Підпорядкований процес

 

Символ відображає підпорядкований процес, що складається з однієї або декількох операцій або кроків програми, які визначені у іншому місці

Ручна операція

 

Символ відображає будь-який процес, виконуваний людиною

Підготовка

 

Символ відображає модифікацію команди або групи команд з метою дії на деяку подальшу функцію (установлення перемикача, модифікація індексного регістра або ініціалізація програми)

Умова або вибір

 

Символ відображає умову, вибір або функцію типу перемикача, що має один вхід і ряд альтернативних виходів, один і лише один з яких може бути активізований після обчислення умов, визначених усередині цього символу

Паралельні дії

 

Символ відображає синхронізацію двох або більше паралельних операцій

Межа циклу

 

 

Символ, що складається з двох частин, відобра­жає початок і кінець циклу. Обидві частини символу ма­ють один і той самий ідентифікатор. Умови для ініціалізації, прирости, завершення поміща­ють­ся усередині символу на початку або в кінці залежно від розташування операції, що перевіряє умову

Таблиця И. 3 – Спеціальні символи

З'єднувач

      

Символ відображає вихід в частину схеми і вхід з іншої частини цієї схеми і використовується для обривання лінії і продовження її у іншому місці. Відповідні символи-з'єднувачі повинні містити одне і те ж унікальне позначення

Термінатор

 

Символ відображає вихід в зовнішнє середовище і вхід із зовніш­нього середовища (початок або кінець схеми програми, зовнішнє використовування і джерело або пункт призначення даних)

Коментар

 

Символ використовують для додавання описових коментарів або записів пояснень з метою пояснення або приміток. Пунктир­ні лінії в символі коментаря пов'язані з відповідним символом або можуть окреслювати групу символів. Текст коментарів або приміток повинен бути поміщений біля обмежуючої фігури

Пропуск

 


 

Символ (три крапки) використовують в схемах для відображення пропуску символу або групи символів, в яких не визначені ні тип, ні число символів. Символ використовують тільки в символах лінії або між ними. Він застосовується головним чином в схемах, що зображають загальні результати вибору з невідомим числом повторень

Таблиця И. 4 – Символи ліній

Основний символ ліній

Лінія

 

Символ відображає потік даних або управління. У разі необхідності або для підвищення легкості читання можуть бути додані стрілки-покажчики

Специфічні символи ліній

Передача управління

 

Символ відображає безпосередню передачу управ­лін­ня від од­ного процесу до іншого, іноді з можливістю прямого повер­нення до ініціювального процесу після того, як ініційований процес завершить свої функції. Тип передачі управління повинен бути названий усередині символу (наприклад, запит, виклик, подія)

Канал зв'язку

 

Символ відображає передачу даних по каналу зв'язку

Пунктирна лінія

 

Символ відображає альтернативний зв'язок між двома або більшою кількістю символів, або використовують для обведення ділянки

Додаток Л

Приклад схеми роботи програми

Додаток М

Приклад схеми роботи системи

Додаток Н

Приклад схеми взаємодії програм

Додаток П

Приклад схеми ресурсів програми 

 

Додаток Р

Приклад оформлення відомості курсового проект

 

Фор-мат

Позначення

Найменування

Кіл. арк.

№ екз.

Примітка

1

А4

08-20.ПБД.009.13.107 ПЗ

База даних навантаження

32

 

 

 

 

 

викладачів. Пояснювальна записка

 

 

 

2

А4

08-20.ПБД.009.13.107 ТЗ

База даних навантаження

3

 

 

 

 

 

викладачів. Технічне завдання

 

 

 

3

А4

08-20.ПБД.009.13.107 А8

База даних навантаження

1

 

 

 

 

 

викладачів. Схема програми

 

 

 

4

А4

08-20.ПБД.009.13.107 А8

База даних навантаження

1

 

 

 

 

 

викладачів. Схема ресурсів системи

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!