Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2555 Короткі теоретичні відомості, Етап 1 Специфікація предметної області, Проектування баз даних, ВНТУ

Короткі теоретичні відомості, Етап 1 Специфікація предметної області, Проектування баз даних, ВНТУ

« Назад

2. Короткі теоретичні відомості

2.1 Етап 1. Специфікація предметної області 

Мета: проаналізувати інформаційні вимоги, що надходять від замовника інформаційної системи і дати опис предметної області, що включать опис виявлених об'єктів і їхніх зв'язків, а також опис необхідних операцій для роботи з даними.

Попередні відомості:

На етапі формулювання й аналізу вимог установлюються цілі і специфічні вимоги до інформаційної системи. Ці вимоги документуються у формі, доступній як кінцевому користувачу, так і розроблювачу системи. Звичайно, при цьому використовується методика інтерв'ювання персоналу різних рівнів управління і фахівців організації, що беруть участь у процесах виробництва, обслуговування й обробки даних. У результаті співбесід визначаються інформаційні потоки, що відбивають указані процеси і їхній взаємозв'язок, а також однозначне сприймання семантики інформаційної моделі. Зібрані і документовані вимоги повинні включати обмеження безпеки, надійності, а також організаційні обмеження.

Як правило, етап формулювання й аналізу вимог включає такі кроки:

  1. Визначення сфери застосування інформаційної системи як у теперішньому часі, так і в майбутньому.

  2. Збір інформації про використання даних.

  3. Перетворення інформаційних вимог у форму, зручну для проведення аналізу.

На етапі формулювання й аналізу вимог розглядаються вимоги всіх груп користувачів, зайнятих на різних ділянках обробки і використання даних. Тому результатом цього етапу може бути декілька уявлень користувачів про необхідні об'єкти й операції над ними.

Розглянемо етап формулювання й аналізу вимог для одного з зовнішніх уявлень про інформаційну систему деякої торгової фірми А. Фірма А займається дрібнооптовою торгівлею продуктами харчування, має декілька складів, рознесених територіально.

Крок 1. Визначення сфери застосування інформаційної системи.

Нехай в одному з зовнішніх уявлень виконується опис постачань продовольчих товарів на склади фірми А. Робітникам складів необхідно виконувати такі дії, як: перевірка супровідних документів на товар, прийом товару на склад і оформлення прибуткового складського ордера, внесення запису про поставку товару в журнал товарів, видача інформації про поточну кількість товару на складі.

Крок 2. Збір інформації про використання даних.

Передбачається, що в одній поставці може брати участь тільки один постачальник, постачаючи декілька видів товару. Постачальник може брати участь у декількох поставках. Постачальник може поставляти декілька товарів.

Проаналізуємо інформаційні потоки, що є в даному зовнішньому уявленні.

Вхідні дані: кожна поставка описується за допомогою прибуткової накладної. У накладній вказується номер накладн, назва й адреса постачальника, назва товару, кількість товару, що поставляється, ціна одиниці товару, одиниці виміру товару, дата поставки), а також прізвище людини, що приймає поставку.

Вихідні дані: прибутковий складський ордер, що відбиває приймання товару на склад, інформація про конкретний товар, інформація про конкретного постачальника, інформація про поточне розміщення і кількість різних товарів на конкретному складі (і сумарно по всіх складах), можливо, деяка інша інформація.

Визначення основних операцій над даними:

У даної предметної області типові операції обробки даних можуть бути такими:

Операція 1. Оформлення нової поставки.

Операція 2. Внесення даних про нового постачальника.

Операція 3. Внесення даних про новий товар.

Операція 4. Внесення даних про всі можливі товари, що поставляються даним постачальником.

Для кожної операції створюється спеціальна таблиця (див., наприклад, Табл. 1).

Таблиця 1 – Характеристики для Операції 1

Назва

операції

Тип

I-інтеракт.

B-пакетн.

Частота виконан-ня

Використо-вувані об'єкти

Скіль-ки екзем-плярів бере участь

Тип доступу

(R-читання,

W-запис)

Опера-ція 1

I

50/день

Поставка

1

W

Товар

1

R

Поставщик

1

R

Крок 3. Перетворення інформаційних вимог у форму, зручну для проведення аналізу.

Процес перетворення інформації, зібраної під час співбесід, у форму, використовувану при аналізі, містить у собі п'ять наступних кроків:

Укладання списку усіх елементів даних, що використовуються або створюються у предметній області.

Визначення виробничих задач фірми, їхніх характеристик і даних, що використовуються у них.

Визначення задач управління, їхніх характеристик і даних, що використовуються у них.

Укладання списку всіх явних і неявних правил і ліній поведінки в управлінні діяльністю фірми.

Укладання списку можливих майбутніх змін і шляхів їхнього впливу на діяльність фірми.

На прикладі фірми А покажемо виконання кроку 3.

1. Випишемо усі елементи даних, що використовуваються або створюються.

Частина такого списку показана в таблиці 2.

Таблиця 2 – Визначення використовуваних елементів даних 

Найменування

Визначення

1. Номер постачання

Однозначно визначає кожне постачання на будь-який із складів

2. Поставлена кількість

Кількість одиниць одного найменування товару, виконана в одне постачання.

3. Одиниця виміру

Одиниця виміру одного найменування товару, що брали участь в одному постачанні.

14. Загальна вартість товару

Загальна вартість одного найменування товару, з огляду на всі поставки і всі продажі на поточну дату

2. Визначимо задачі, що виконуються в рамках виробничого процесу, і дані, що використовуються у них.

Виробничими задачами працівника складу будуть такі:

- приймати й відвантажувати товар, формувати супровідні документи (використовуються дані: номер видатковою або прибутковою накладною, дата, назва товару, кількість товару; ціна одиниці, одиниці виміру, П.І.Б. відповідального, номер видаткового або прибуткового складського ордера).

3. Визначимо задачі управління виробничим процесом. Для працівника складу вони будуть такими:

- вести карти обліку по кожному складу, що відбивають рух товарів (використовуються дані: номер видатковою або прибутковою накладною, дата, назва товару, кількість товару, ціна одиниці, одиниці виміру, П.І.Б. відповідального, номер видаткового або прибуткового складського ордера);

- складати звіти про стан складу (використовуються дані: назва товару, кількість товару, ціна одиниці, одиниці виміру, Загальна вартість товару) .

4. Визначимо задачі контролю й управління, необхідні в даному зовнішньому уявленні. Задачами контролю працівника складу будуть такі:

- контролювати, щоб кількість деяких найменувань товару було не нижче визначеного мінімального запасу;

- контролювати, щоб товар з обмеженим терміном збереження після настання цього терміну був знищений;

- контролювати коректність заповнення всіх необхідних полів даних при оформленні ордерів;

контролювати коректність супровідних документів .

5. Визначимо можливі майбутні зміни в даному зовнішньому уявленні.

Для складських працівників зміни можуть бути такими:

- додавання фасувальних, пакувальних, маркувальних робіт із товарами;

- збільшення або зменшення складських площ, поява складів різних типів (наприклад, холодильників, навісів, і т.д.).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!