Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2554 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Проектування баз даних, ВНТУ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Проектування баз даних, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Проектування баз даних

для студентів напряму підготовки 6.170101

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування баз даних» для студентів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Уклад. О. В. Дмитришин. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 64 с. 

Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Протокол № від р.). 

Методичні вказівки призначені для надання допомоги при виконанні курсового проекту з дисципліни «Проектування баз даних». У методичних вказівках описуються особливості виконання проектування реляційних баз даних, концептуальних та логічних моделей баз даних, особливості виконання семантичного моделювання та створення ER-моделей баз даних. Зроблено акцент на використанні вбудованих механізмів безпеки, що використовуються в сучасних технологіях проектування баз даних. Крім того, у методичних вказівках дано рекомендації з коректного оформлення складових текстової та графічної частин пояснювальної записки до курсового проекту.

Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчання. 

Укладачі:   Олександр Васильович Дмитришин 

Редактор   С. С. Іванов

Коректор   С. С. Іванов 

Відповідальний за випуск зав. каф. В. А. Лужецький 

Рецензенти: С. С. Іванов, доктор технічних наук, професор

П. П. Іванов, кандидат технічних наук, доцент 

ЗМІСТ 

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.. 4

1.1 Мета і задачі курсового проекту. 4

1.2 Тематика курсового проекту. 4

2 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 6

2.1 Специфікація предметної області 6

2.2 Концептуальне проектування предметної області. Побудова ER–діаграми  9

2.3 Перетворення ER-діаграми в реляційну схему даних. 16

2.4 Розробка SQL-скрипта для створення бази даних, внесення даних, генерація значень полів. 21

2.5 Розробка системи запитів. 22

2.6 Забезпечення контролю за даними, що вводяться. Обмеження на значення  25

2.7 Визначення прав доступу до бази даних. 26

3 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.. 28

3.1 Загальні вимоги до оформлення. 28

3.2 Структура пояснювальної записки. 31

3.3 Вступна частина пояснювальної записки. 32

3.4 Правила оформлення змісту та основної частини. 34

3.5 Вимоги до оформлення додатків та схем. 39

4 ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ   43

5 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

Додаток А Варіанти завдань на курсовий проект. 46

Додаток Б Приклад оформлення титульного аркуша. 49

Додаток В Приклад оформлення першого аркуша змісту. 50

Додаток Г Приклад оформлення тексту пояснювальної записки. 51

Додаток Д Приклад оформлення індивідуального завдання. 52

Додаток Е Приклад оформлення анотації 53

Додаток Ж Приклад оформлення технічного завдання. 54

Додаток И Символи даних, процесів і ліній. 57

Додаток Л Приклад схеми роботи програми. 61

Додаток М Приклад схеми роботи системи. 62

Додаток Н Приклад схеми взаємодії програм. 63

Додаток П Приклад схеми ресурсів програми. 64

Додаток Р Приклад оформлення відомості курсового проект. 65


1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

1.1 Мета і задачі курсового проекту 

Курсовий проект (КП) – навчальний проект з дисципліни, який містить елементи ескізного і технічного проектів та робочої конструкторської документації.

В результаті виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування баз даних» студент повинен показати свої знання в галузі проектування реляційних баз даних, концептуальних та логічних моделей баз даних, вміння використання семантичного моделювання, створення ER-моделей баз даних та використання вбудованих механізмів безпеки, що використовуються в технологіях проектування баз даних, а також вміння представити розробку у вигляді, зручному для його використання безпосереднім користувачам бази даних.

Під час виконання курсового проекту студенти повинні використати всі знання, отримані ними під час вивчення дисциплін «Технологія програмування», «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційні технології», «Архітектура комп’ютерних систем», «Операційні системи».

Під час виконання курсового проекту студенти повинні вміти:

- застосовувати знання про сучасні методи побудови та управління базами даних під час розробки предметних рішень;

- коректно сформулювати задачу для виділення сутності та зв'язків предметної області;

- відображати предметну область на конкретну модель даних;

- нормалізувати відносини при проектуванні реляційної бази даних;

- створювати запити на мові SQL до баз даних;

- звести поставлені задачі до розробки алгоритму і визначити структури даних, які дозволяють перейти від абстрактного формулювання алгоритму роботи бази даних до конструювання структурної схеми;

- забезпечувати процес захищеної обробки даних використовуючи вбудовані механізми захисту баз даних;

- здійснювати програмну реалізацію розробленої бази даних, використовуючи як мови високого, так і низького рівнів. 

1.2 Тематика курсового проекту 

Зміст курсового проекту відповідає навчальній програмі та робочому плану дисципліни «Проектування баз даних» і повинен  відо­бра­жа­ти суть обраної студентом теми. Зміст КП визначається завданням, яке видається не пізніше шести днів з початку семестру на кон­суль­тації викладачем кожному студенту.

Курсове проектування включає декілька послі­дов­них етапів, які повинні бути пов’язані зі змістовною поста­нов­кою задачі, роз­роб­кою індивідуального та технічного завдання, розробкою концептуальних та логічних моделей баз даних, семантичним моделюванням, створенням ER-моделей баз даних, варіантним ана­лі­зом вибору вбудованих та додаткових механізмів безпеки, що використовуються в технологіях проектування баз даних. Орієнтовний графік виконання курсового проекту наведено у подальших розділах. Студентам бажано дотримуватись наведеного графіка, починаючи роботу над проектом з перших тижнів триместру. Під час проведення поточного контролю знань з дисципліни «Проектування баз даних» якість, зацікавленість та ефективність роботи студентів буде оцінюватись відповідною кількістю балів, що суттєво впливатимуть на загальну оцінку з дисципліни за модуль.

Тематика курсового проекту є типовою і полягає у проектуванні баз даних для визначеного об’єкту. Крім того, в якості об’єкту для курсового проекту можуть бути частини госпдоговір них та держбюджетних робіт, які виконуються за науковим напрямом кафедри, а також дослідження та впровадження відомих технологій проектування баз даних, реалізація тестових програм, розробка лабораторних практикумів для даної дисципліни.

Для програмної реалізації даного курсового проекту пропо­ну­єть­ся ряд основних технологій програмування та систем керування базами даних. 

Індивідуальне завдання для курсових робіт визначається викладачем із загального спис­ку завдань на курсову роботу (Додаток А). Заохочуються про­позиції студентів щодо само­стій­ного, за уз­год­женням з викладачем, вибору теми курсового проекту поза межами за­про­по­нованого в методичних вказівках пере­ліку. Само­стій­ний вибір предметної області, для якої буде проектуватись база даних, методів її розробки та моделювання, технологій програмування та систем керування базою даних, вбудованих механізмів безпеки в системи керування базами даних та розробка оригінальних модулів із забезпечення безпеки під час роботи з базами даних дозволяє зро­бити вис­но­вок щодо рівня твор­чої актив­ності студента, його вміння самостійно здійснити попередній аналіз предметної області, поставити перед собою конкретну задачу та ефективно її реалізувати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!