Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2553 Правила оформлення дипломної роботи, Дозимерист, Пожежний рятувальник, ВПУ ЛДУБЖ м. Вінниця

Правила оформлення дипломної роботи, Дозимерист, Пожежний рятувальник, ВПУ ЛДУБЖ м. Вінниця

« Назад

Правила оформлення дипломної роботи

Загальні вимоги

Дипломну роботу пишуть кульковою ручкою синього кольору креслярським шрифтом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Обсяг основного тексту дипломної роботи повинен становити 30-35 сторінок.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Помилки, описки та графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою, нанести на тому ж місці або між рядками виправленого тексту. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" пишеться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, написаного в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки. Всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах. 

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх, заголовки, тобто не можна писати: "І. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу пишуть після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не пишуть, потім з нового рядка пишеться заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи подають порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2"

Посилання на формули дипломної роботи подають порядковим номером формули в дужках, наприклад, "...у формулі (2.1)".

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті. Слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад,"... в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба подавати скорочено слово "дивись", наприклад, "див. табл. 1.3". 

Формули

Використовуючи формули, треба дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Наприклад 

Рвих = Рпр рез 

де

Рвих. – тиск виходу (тиск у балоні, при якому газодимозахисник повинен виходити на свіже повітря);

Рпр. – тиск прямування (тиск повітря, який газодимозахисник використав на шлях до місця роботи).

Pрез, - резерв повітря, визначений виробником

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках (1) біля правого краю сторінки без крапок.

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!