Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2546 Критерії оцінювання дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Критерії оцінювання дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

6. Критерії оцінювання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Зурахуванням Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [1] та [12]  оцінювання дипломної роботи здійснюється таким чином як наведено нижче.

Результати захисту атестаційних робіт визначаються оцінками національної шкали («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкали ECTS (A, B, C, D, E, Fx) з урахуванням теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення університету, отримання вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту.

Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт, а також про видачу випускникам дипломів (звичайних або з відзнакою) голова ДЕК оголошує студентам в день захисту.

Повторний захист роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Студенти, які неатестовані у затверджений для них строк і не склали державні екзамени або не захистили атестаційну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету на засадах, визначених університетом. У разі, якщо після закінчення студентом університету пройшло більше трьох років, право на його повторну атестацію надається  університетом за погодженням з МОН.

Якщо відповіді студента на державному екзамені або результати захисту атестаційної роботи не відповідають вимогам державних стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням ДЕК, виставляється оцінка «незадовільно». У випадках, коли захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

Студент, який не захистив дипломну роботу, наказом керівника вищого навчального закладу відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації. Йому видається академічна довідка встановленого зразка із зазначенням, зокрема, результатів державної атестації, назв усіх державних екзаменів та захисту атестаційної роботи, оцінок, які були отримані на кожному етапі державної атестації. До академічної довідки, крім того, додається витяг з протоколу засідання ДЕК із зазначенням номеру цього протоколу й дати проведення засідання комісії.

Основними критеріями оцінювання дипломної роботи ОКР «Магістр» є [12]:

− чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

− науковість стилю викладання;

− відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

− правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Основними показниками, що впливають на оцінку дипломної роботи і належать до її змістовної частини є [4, 7, 9]:

– виконання дослідження на актуальну тему;

– досягнення поставленої мети роботи та відповідних до неї завдань;

– логічність побудови структури роботи та вміння систематизувати і структурувати матеріал;

– вміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з обраного питання;

– відповідність плану і змісту роботи її темі;

– наявність у дипломній роботі практичних рекомендацій та обґрунтування запропонованих автором рішень, а також елементів наукової новизни;

– аналіз достатньої кількості літературних джерел з обраної тематики;

– самостійність виконання дипломної роботи;

– наявність у роботі наукової новизни, обґрунтованої та підтвердженої дослідженнями.

Основними показниками, що впливають на оцінювання дипломної роботи і належать до якості оформлення, є:

– використання студентом сучасних комп’ютерних технологій;

– грамотне, стилістично правильне оформлення дипломної роботи та відповідність викладеного матеріалу науковому стилю, використання наукової термінології;

– наявність та точність відображення посилань на літературні джерела;

– відсутність орфографічних і пунктуаційних помилок;

– правильне оформлення змісту дипломної роботи;

– дотримання усіх вимог щодо оформлення дипломної роботи (текст роботи, подання графічного матеріалу, таблиць, додатків, переліку посилань, формул).

Основними показниками, що впливають на оцінку дипломної роботи і належать до процесу її  захисту, є:

– чіткість, дотримання регламенту та висвітлення основних результатів дослідження, що викладені у дипломній роботі, – під час її презентації ДЕК;

– глибина знань, які студенти демонструють у тексті роботи, підготовлених слайдах та у відповідях на запитання;

– відповідність доповіді слайдам презентації;

– здатність правильно відповідати на поставлені під час захисту запитання та аргументовано викладати власну точку зору;

– присутність у представленому дослідженні наукової новизни, спроможність її подання, доведення та обґрунтування;

– прояв набутих теоретичних знань студента у практичних навичках під час виконання роботи;

– рівень розуміння змісту роботи та проблеми, яка в ній розглядається;

– глибина володіння питаннями, що виносяться на захист роботи;

– наявність статей, тез доповідей за результатами виконаного дослідження;

– чіткість і логічність відповідей на запитання, вміння інтегрувати, адаптувати і надавати набуті практичні та теоретичні знання;

– змістовні та правильні відповіді на зауваження наукового керівника та рецензента;

– знання доповідачем науково-практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених та методичних підходів згідно з темою роботи.

Виконання та дотримання усіх вищеперерахованих показників під час захисту дипломної роботи відповідає оцінці «відмінно» (табл. 6.1). Якісні критерії оцінювання наведено в табл. 6.2.

Диплом з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові  оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, курсових робіт, практик, передбачених навчальним планом, а з інших – оцінки «добре» за весь термін навчання, захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно».

Таблиця 6.1.

Шкала оцінювання дипломної роботи

Бали Q

ECTS шкала

Національна шкала

Пояснення

90…100

A

відмінно

У роботі зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і, на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та / або матеріалах наукових конференцій

82…89

B

добре

У роботі зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими.

74…81

C

64…73

D

задовільно

У дипломній роботі розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано необхідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування.

60…63

E

Менше 60

Fx

незадовільно

 

Складено на основі [1; 12] 

Таблиця 6.2.

Критерії оцінювання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Критерій

Оцінка

Незадовільно

Задовільно

Добре

Відмінно

1

2

3

4

5

Рівень постановки досліджуваної проблеми

Робота носить описовий характер, без практичних аспектів. Відсутнє досягнення поставленої мети та завдань

Робота містить деякі елементи аналітичного характеру, мета названа, вирішення завдань не доведено до кінця

Робота містить дослідження, мета роботи названа і вирішена, проте є типовою і не вирішені всі завдання

Робота містить ґрунтовні дослідження, мета  досягнута, завдання вирішені, присутні елементи наукової новизни

Актуальність і оригінальність теми

Тема всім відома, вивчена детально, в літературі висвітлена повністю. Автор не зумів показати, чим обумовлений його вибір крім суб’єктивного інтересу

Тема вивчена в науковій літературі досить детально, однак відсутня логіка викладення її актуальності

Недостатньо глибоко розкрито тему дослідження, проте  проблема поставлена досить оригінально, що відкриває проблему з несподіваної точки зору

Тема маловивчена та актуальна, для розкриття якої потрібне самостійне дослідження та висновки

Загальна характеристика теоретико-методологічної частини

 

-    Описове викладення відомої інформації, без логічної концепції;

-    немає узагальнень;

-    немає аналізу проблеми;

-    відсутні змістовні висновки

-  Зроблені самостійні узагальнення;

-  здійснено аналіз проблеми;

-  зроблені змістовні висновки

-  На підставі аналізу вирішуються певні проблеми досліджуваної теми;

-  формуються деякі аспекти  дослідження;

-  висновки змістовні

-  Робота повністю присвячена вирішенню наукової проблеми сформульованої самостійно;

-  дослідження повністю сформоване на основі глибокого аналізу

Загальна характеристика дослідницько-аналітичної частини

-    Відсутня обробка та узагальнення аналітичних матеріалів;

-    відсутні економіко-математичні методи;

-    відсутні загальні методи та методики дослідження

-  Відсутність логічного обґрунтування використання економіко-математичного апарату;

-  оброблено та узагальнено деякі аналітичні матеріали, однак відсутня оцінка можливостей підприємства, щодо

-  Недостатньо проаналізо-вані статистичні та аналітичні матеріали, що визначають рівень розв’язання окремих аспектів та досліджуваної проблеми в цілому на підприємстві;

-  оцінено можливості підприємства, однак

-  Тема розкрита глибоко, зміст дипломної роботи відповідає затвердженій темі;

-  чітка логіка викладення матеріалу;

-  якісно використано економіко-математичний апарат;

 


Продовження таблиці 6.2

1

2

3

4

5

 

 

підвищення ефективності розвитку підприємства

не виявлено недоліки в основних напрямах економічної діяльності підприємства

- виявлено вплив позитивних та негативних чинників, здійснено оцінку можливостей підприємства

Загальна характеристика

проекно-рекомендаційної  частини

-    Відсутність рекомендацій щодо підвищення ефективного розвитку підприємства;

-    відсутність економіко-математичного моделювання;

-    відсутність пропозицій щодо подальшого впровадження результатів дослідження;

-    відсутність висновків за результатами проведеного дослідження

-  Відсутні обґрунтовані пропозиції щодо розвитку нових і підвищення ефективності діючих форм і методів діяльності досліджуваного об’єкта;

-   рекомендації, запропо-новані у дослідженні потребують додаткового обґрунтування;

-  недостатнє використання економіко-математичних методів

-  Використання певних елементів економіко-математичного апарату недостатньо обґрунтоване;

-  недостатньо обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності діючих форм і методів діяльності об’єкта, що досліджується;

-  викладено підсумки дослідження, однак відсутні рекомендації їх науково-практичного використання

-  Обґрунтовано застосовані в роботі методи аналізу об’єкта досліджень та існує відповідність їх сучасному рівню;

-  логічно обґрунтовані запропоновані рекомендації;

-  присутні узагальнення та висновки, пов’язані між собою, які викладено системно та самостійно;

-  наведено рекомендації щодо науково-практичного викорис-тання висновків

Наукова новизна

-  Наукова новизна або відсутня або не розмежовано одержані нові прикладні результати та наукові положення, отримані в результаті дослідження;

-  наукові положення подано у вигляді анотацій

-  Не чітко зазначено рівень наукової новизни;

-  присутня констатація результатів дослідження, однак сутності новизни не виокремлено

-  Сформульоване наукове положення містить дрібні деталі та уточнення, внаслідок чого втрачається його сутність;

-  не чітко описано відмінність одержаних результатів від запропонованих раніше

-       Детально описано ступінь наукової новизни;

-       чітко сформульовано  наукові положення, які сприймаються легко і однозначно, без зайвої інформації;

-       існує чітка відмінність одержаних результатів від проведених раніше досліджень


Продовження таблиці 6.2

1

2

3

4

5

Логічність доказів

Робота відрізняється безсистемним викладенням того, що відомо автору з даної теми

У роботі можна помітити деяку логічність у структурі інформації, але цілісність відсутня

У роботі або упущені деякі важливі аргументи, або є «зайва» інформація, що перевантажує текст непотрібними подробицями, але в цілому логіка є

Мета реалізована послідовно, зроблені необхідні висновки, немає «зайвої» інформації, що перевантажує текст непотрібними подробицями

Глибина дослідження

Розгляд проблеми будується на основі одного серйозного джерела, решта – популярна література, що використо-вується як ілюстрація.

Зміст переважної частини роботи не відповідає затвердженій темі

Розгляд проблеми будується на змістовному рівні, але глибина розгляду відносна й поверхова

Розгляд проблеми будується на досить глибокому змістовному рівні, висновки мають певне значення

Розгляд проблеми будується на глибокому змістовному рівні, робляться висновки, що мають самостійне наукове значення.

Дипломна робота має практичну спрямованість

Коректність проведеного дослідження

Дослідження побудовано некоректно, методики не дають потрібного результату, мета та завдання не вирішені

Дослідження в цілому відповідає заявленій тематиці, методики дозволяють вирішити певні  аспекти мети та завдань дослідження

Дослідження побудовано грамотно відповідно до мети, методики підібрані коректно та дають відносне вирішення завдань

Дослідження побудовано грамотно відповідно до висновків теоретичного аналізу проблеми, методики підібрані коректно та дозволяють переконливо вирішити проблему та запропонувати рекомендації

Коректність у використанні літературних джерел

У роботі практично немає посилань на авторів, які місцями можуть суперечити один одному і використовуватися недоречно

Протиріч у посиланнях немає, але посилань або практично немає, або вони робляться рідко, не в усіх необхідних випадках

Текст містить найбільш необхідні посилання на авторів у тих випадках, коли дається інформація принципового змісту (визначення, узагальнення, опис, характеристика, оцінка і т.д.)

Текст містить всі необхідні посилання на авторів у тих випадках, коли дається інформація принципового змісту (визначення, узагальнення, опис, характеристика, оцінка і т.д.), при цьому автор уміло використовує чужу думку при аргументації своєї точки зору, звертаючись до авторитетних джерел


Продовження таблиці 6.2

1

2

3

4

5

Кількість літературних джерел у переліку посилань

1-2 наукових джерела, решта - популярного рівня. Навіть якщо вони не вказані в списку, стиль тексту свідчить про не науковість інформації

Список нараховує кілька наукових джерел, але немає джерел з деяких важливих аспектів проблеми, що розглядається, або вони представлені неповно

Список охоплює основні джерела з даної теми, доступні студенту, література відображає основні аспекти проблеми, що розглядається

Список охоплює всі основні джерела з даної теми, дос-тупні студенту, що відобра-жають сучасний науковий погляд на проблему, яка розглядається

Якість оформлення роботи

Оформлення носить абсолютно випадковий характер, обумовлений власною логікою автора. У роботі присутні грубі або численні порушення правил оформлення дипломної роботи

Робота має певну структуру, але нечітку, яка не відповідає стандарту. Робота містить значні порушення щодо правил оформлення дипломної роботи

Робота в загальному відповідає стандартам, але має деякі недоліки щодо оформлення та структури

Робота має чітку, логічну структуру, правильно офор-млений список переліку посилань, коректні посилання та зміст, відсутні стилістичні помилки та порушення правил щодо оформлення дипломної роботи

Якість проведення презентації роботи

Презентація проведена без додержання основних вимог, неможливість відповіді на поставлені запитання

Презентація проведена не чітко та не ефективно,  труднощі під час відповіді на поставлені запитання

Презентація проведена чітко та логічно, присутня невпевненість у відповідях на поставлені запитання

Презентація проведена чітко, ефективно, студентом надано відповіді на поставлені запитання

Складено на основі [9] 

ДОДАТКИ 

Додаток А

Зразок форми заяви студента щодо вибору теми дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та наукового керівника 

Завідувачу кафедри менеджменту

д.е.н., проф. Дергачовій В.В.

студента гр. УВ-92М

Андрійчука Андрія Андрійовича

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» « ___________________________ ».

Науковий керівник: к.е.н., доц. Іванов І.І.

 

Не заперечую (візується від руки ) _________    /Іванов І.І./

Додаток Б

Орієнтовні теми досліджень дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Теми

2

Формування системи стратегічного управління підприємством (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розроблення стратегії розвитку підприємства в умовах погіршення кон’юнктури ринків (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розвиток стратегічного потенціалу промислового підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління стратегічними змінами в організації (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування стратегії розвитку підприємства в умовах кризи (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Стратегічний контролінг в системі управління підприємством (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління розвитком промислового підприємства на засадах системного підходу (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування механізму управління  розвитком підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування механізму управління соціально-економічним розвитком підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління процесом реструктуризації підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування механізму підвищення економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління соціально-економічною ефективністю підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Механізм забезпечення соціально-економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління розвитком персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління проектом розвитку персоналу в організації (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Забезпечення ефективності діяльності підприємства на засадах розвитку персоналу (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Стратегічний підхід до управління персоналом підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування системи управління кадровим потенціалом промислово підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Коучинг-технології в управлінні розвитком персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління персоналом на основі ідеології організаційної культури (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління соціальним розвитком персоналу підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розроблення системи мотивування працівників підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління персоналом підприємства в умовах кризи (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління розвитком трудового потенціалу підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розвиток соціального партнерства в організації (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування системи мотивування суб’єктів креативної діяльності на промисловому підприємстві (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління економічною стійкістю підприємства в умовах нестабільного середовища (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розроблення фінансової стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування системи управління інвестиційними ресурсами  промислового підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління активізацією інвестиційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління витратами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Стратегічний підхід в управлінні витратами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління фінансовими ризиками підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розроблення системи стратегічного фінансового управління на підприємстві (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління бюджетуванням на підприємстві в умовах дефіциту фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління фінансовою санацією підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління економічною безпекою підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Антикризове управління підприємством (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Організаційно-економічне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління процесом забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування конкурентних переваг підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Застосування організаційно-економічних методів у формуванні конкурентних переваг підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розвиток конкурентних переваг підприємства в умовах ресурсних обмежень (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління конкурентоспроможністю підприємства машинобудівної (або іншої) галузі (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління бізнес-процесами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Розроблення операційної стратегії підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління операційними ресурсами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління матеріальними ресурсами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління товарно-матеріальними запасами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Проектно-орієнтоване управління розвитком підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління процесами підвищення якості продукції на підприємстві (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування інтегрованої системи менеджменту якості на підприємстві (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Логістичне забезпечення виробничої діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління виробничою діяльністю підприємства на засадах логістики (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління інформаційними ресурсами підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління інформаційним потенціалом підприємства (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління розвитком культури сучасної організації (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Управління адаптацією підприємства до змін зовнішнього середовища (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

Формування системи управління ризиками на підприємстві (на прикладі ТОВ «ХХХ»)

 

Додаток Л

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [6] 

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г.; НАН України, Ін-т математики. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).– Бібліогр.: с. 97106
  (93 назви) та в підрядк. прим.
  – ISBN 966-02-3964-5.

Два автори

 1. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник; М-во освіти і науки України,  Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. Бібліогр.: с. 358362. – ISBN 978-966-2004-01-4.

Три автори

 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.: ил. Предм. указ.: с. 263265. Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 с.: іл., табл. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).– Бібліогр.: с. 472473. – ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.: ил., табл.  Библиогр.: с. 504510. – ISBN 966-83243-34-Х.

Без автора

 1. Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В.О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с. Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-349-045-Х.

 2. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 –   (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966-7961-46-Х.

 3. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. /

  Н.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2000. – ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. Библиогр. в подстроч. примеч. – ІSBN 966-8467-91-4.

 4. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х.: ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с.: ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4).– Библиогр.: с. 1819 (23 назв.).

 5. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.: табл. Алф. покажч. ст.: с. 166175. – ISBN 978-966-2011-05-0.

 6. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.: іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1. 

Багатотомний документ

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 1113 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; редкол.: В.М. Нагаєв [та ін.]. – Х.: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 167 с.: іл., табл. Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-7392-31-7.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.: іл., табл. – ISBN 966-8059-08-5.

Препринти

Словники

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7.

 2. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с.: табл. – (Нормативні директивні правові документи). – ISBN 966-8318-99-4.

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с.: табл. – (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. – 2007. – 277 с.: табл. Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1.

 2. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році: спец.: 24.00.01 олімп. і проф. спорт, 24.00.02 фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.: табл. Текст: укр., рос., англ.

 3. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. – Бібліогр.: с. 38.

 4. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

 5. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті[Електронний ресурс]: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

Бібліографічні покажчики

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Новосад Іван Ярославович; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл.: іл. Бібліогр.: с. 1718.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Електронні ресурси 

Елементи, виділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми дипломної роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Додаток М

М.1. Структура відгуку керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

виконаної на тему: «________________________________________________»

студентом групи УВ - ____

Андрійчуком Андрієм Андрійовичем 

(складається у довільній формі із зазначенням: актуальності дослідження, особливостей та ефективності використаної методології, рівня застосування набутих у процесі навчання теоретичних знань та вмінь виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі, вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективності запропонованих рекомендацій та висновків, недоліків роботи (за наявності); загальної оцінки виконаної дипломної роботи, відповідності якості підготовки дипломника вимогам ОКХ і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; інших аспектів, які характеризують професійні якості дипломника) 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує позитивної оцінки, а її автору, Андрійчуку Андрію Андрійовичу, може бути присвоєна кваліфікація магістра з менеджменту організацій і адміністрування за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

М.2. Орієнтовний зразок відгуку керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

виконаної на тему «Управління розвитком промислового підприємства»

студентом групи УВ - _____

Андрійчуком Андрієм Андрійовичем  

Нестабільність середовища діяльності промислових підприємств, обмеженість джерел інвестиційних ресурсів та загострення конкуренції на ринках обумовлює необхідність пошуку нових підходів до забезпечення їх конкурентоспроможного розвитку. З огляду на це, дипломна робота Андрійчука А.А. характеризується актуальністю та своєчасністю і спрямована на…

Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» присвячена дослідженню … на прикладі підприємства ТОВ «ХХХ».

Зміст роботи відповідає обраній темі та завданню. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. В першому розділі автор розкриває теоретичні засади… та методичні аспекти оцінки…., характеризує систему підходів до управління ….. Особливої уваги заслуговує проведений в роботі ґрунтовний аналіз публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів щодо… Другий розділ дипломної роботи присвячено дослідженню системи управління розвитком підприємства …, зокрема... Проведено оцінку потенціалу розвитку підприємства та проаналізовано…. У рекомендаційному розділі запропоновано та обґрунтовано ....  Розділ 4 «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» містить ..

Методи дослідження відповідають меті їх застосування, зокрема для аналізу .. використано...

На основі проведеного аналізу та узагальнення праць вітчизняних та зарубіжних учених   Андрійчук А.А. запропонував …, що є вагомим для підприємства з точки зору…. Комплексна та ґрунтовна діагностика системи управління розвитком підприємства дозволила визначити ….. Зазначені пропозиції, відображають високий рівень здобутих у процесі навчання знань та спроможність Андрійчука А.А. до наукових досліджень.

Позитивними рисами дипломної роботи є системність та послідовність викладення матеріалу, висновки змістовні та логічні, відображають результати роботи.

У процесі виконання дипломної роботи Андрійчук А.А. проявив креативність, ініціативність, старанність, наполегливість, здатність та вміння застосовувати набуті знання для вирішення складних завдань ….,  обізнаність у сучасних системних та інформаційних технологіях.

Запропоновані рекомендації характеризуються практичною спрямованістю і є перспективними, що підтверджується результатами їх апробування  на підприємстві, зокрема ....

За результатами магістерської роботи було підготовлено і опубліковано дві наукових статті у фахових виданнях.

Відзначаючи високий ступінь написання дипломної роботи, варто зазначити декілька зауважень. Так, теоретична  частина роботи  за обсягом перевищує встановлені норми. Також у  роботі бажано було більш ґрунтовніше розкрити методичні аспекти оцінки …. , комплексно  проаналізувати сильні та слабкі сторони досліджуваного підприємства.

Незважаючи на зазначені зауваження, дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує позитивної оцінки, а її автору, Андрійчуку Андрію Андрійовичу, може бути присвоєна кваліфікація Магістра з менеджменту організацій і адміністрування за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Додаток Н

Структура рецензії на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

виконану на тему « _________________________________________________ »

студентом групи УВ- ______

Андрійчуком Андрієм Андрійовичем 

(складається у довільній формі із зазначенням: новизни поставленої і розробленої задачі; особливостей використання наукових методів дослідження; рівня обґрунтованості висновків і пропозицій; участі студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичні обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики; вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно його оформлювати; недоліків щодо змістовної частини роботи, оформлення; оцінки дипломної роботи за 4-бальною системою і можливості присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації (формування згідно з навчальним планом напряму підготовки або спеціальності) 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Андрійчуку Андрію Андрійовичу, може бути присвоєна кваліфікація магістра з менеджменту організацій і адміністрування за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Орієнтовний зразок рецензії на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

виконаної на тему «Управління розвитком промислового підприємства»

студентом групи УВ - _____

Андрійчуком Андрієм Андрійовичем   

Представлена на рецензію дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» відповідає затвердженій темі та виконана відповідно до завдання, характеризується актуальністю та своєчасністю, оскільки присвячена питанням розвитку підприємства в умовах загострення конкуренції на ринку, зокрема ТОВ «ХХХ».

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Висновки та пропозиції, представлені у роботі є обґрунтованими, відповідають меті та поставленим завданням, що підтверджується...

Під час дослідження  було використано систему наукових методів дослідження, таких як ….

У дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» ґрунтовно проаналізовано ..., розкрито механізми розвитку підприємства….., здійснено комплексну діагностику системи управління розвитком підприємства та визначено ….., що відображено в дослідницько-аналітичному розділі; аргументовано та обґрунтовано запропоновані пропозиції щодо..., зокрема це відображено у третьому, рекомендаційному  розділі. Для підтвердження ефективності реалізації запропонованих заходів, Андрійчуком А.А. застосовано…  що підтверджує доцільність реалізації запропонованих пропозицій …. Наведені матеріали дослідження оформлено відповідно до встановлених вимог.

Представлені у роботі результати досліджень виконані Андрійчуком А.А. самостійно, що також підтверджується ... Аналітичне представлення результатів відзначається ...

Як науковий результат дослідження можна вважати ... Заслуговує на увагу пропозиція щодо ... Результати проведеного дослідження можуть використовуватись вітчизняними підприємствами, зокрема … для…

Разом з тим, представлена на рецензію дипломна робота містить ряд недоліків, зокрема, … крім того, автору доцільно було більшу увагу звернути на оцінку інвестиційної складової потенціалу розвитку підприємства. Однак, зазначені зауваження не зменшують науково-методичний рівень роботи.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Андрійчуку А.А., може бути присвоєна кваліфікація Магістра з менеджменту організацій і адміністрування за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». 

 

Орієнтовний зразок листа-відгуку на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

ЛИСТ – ВІДЗИВ

ТОВ «ХХХ»

на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

студента НТУУ «КПІ» Андрійчука Андрія Андрійовича

на тему: «Управління розвитком промислового підприємства» 

1. Актуальність теми. Обрана тема дипломної роботи … є актуальною для підприємства ТОВ «ХХХ», оскільки … . Тому для того, щоб активізувати процеси розвитку підприємства потрібно розглянути….. . Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» присвячена пошуку шляхів ... Робота містить перелік ….

2. Якість проведеного аналізу проблеми, достовірність наведеної в роботі інформації. Незважаючи на невичерпність теми … і обширність практичного матеріалу …, автору цілком вдалося розкрити, глибоко та якісно проаналізувати основні моменти обраної теми. В роботі наведено достатньо обґрунтований висновками і пропозиціями матеріал щодо можливостей розвитку … Наведена в роботі інформація є достовірною.

3. Практична цінність висновків і рекомендацій. Розроблений план заходів та рекомендації мають практичне значення для розвитку підприємства, оскільки …  Керівництво ТОВ «ХХХ» розглянуло результати дослідження і прийняло рішення про доцільність впровадження рекомендацій, які вже принесли результати, такі як… Темпи розвитку підприємства зросли на …, ….

4. Наявність недоліків. Недоліком дипломної роботи можна вважати …. Доцільним було б більш глибоке дослідження питань … Однак зазначені недоліки не знижують загальний рівень проведеного дослідження.

5. Загальний висновок і оцінка  дипломної роботи. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» виконана в повному обсязі та відображає реальний стан підприємства. Автор роботи Андрійчук А.А. проявив глибоке знання предмету, вміння застосовувати набуті знання для прийняття практичних рішень і цілком заслуговує на оцінку «відмінно».

         Додаток Р

Структура акта про впровадження результатів дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

 НА БЛАНКУ ПІДПРИЄМСТВА

АКТ № …..  від ……

про впровадження результатів дослідження

«Управління розвитком промислового підприємства»  

Керівництво підприємства надало економічну та технологічну інформацію з обраної теми.

За результатами виконаної роботи студентом НТУУ «КПІ», факультету менеджменту та маркетингу Андрійчуком Андрієм Андрійовичем…. підприємством ЗАТ «ХХХ» впроваджено…, впроваджує …

Впровадження  результатів дипломної роботи дозволило розширити та вдосконалити ……….

Розрахунки в роботі виконані відповідно до нормативних документів, що діють на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» / Уклад.: В.П. Головенкін, В.Ю. Угольніков. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 98 с.

 2. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93.

 3. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

 4. Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» / Уклад. В.П. Головенкін. За заг. ред. Ю.І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2007. – 36 с.

 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library-phdpu.org.ua/index.php?option=comcontent&view.

 6. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи [Текст]: для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (7.050103), «Спеціаліст» (7.050193), «Магістр»  (8.050103) / Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «КПІ», каф міжнародної економіки; Герасимчук В.Г., Дергачова В.В., Кривда В.І. – Київ: [НТУУ «КПІ»], 2009. – 85 с.

 7. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій. Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.setlab.net/?view=disser-2007.

 8. Кудрицька О.Б. Критерії оцінювання дослідницької роботи [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://www.openclass.ru/.

9. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart94/inx94057.htm.

10. ГСВО МОНУ Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки «Магістра» спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». 2007 р. – 18 с.

11.  Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Б.Ф. Заблоцький. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 456 с.

12. ГСВОУ Засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності» Вимоги до дипломної магістерської роботи / МОНМСУ, НМР, НМК з менеджменту і адміністрування. – К.: ЦПНМВ КНТЕУ, 2012. – 15 с.

13. Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» / Уклад. В.Ю. Угольніков. За заг. ред.  Ю.І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА 

 1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrproject.gov.ua/
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ukrstat.gov.ua/
 4. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.bank.gov.ua/
 5. Звітність підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biz-sites.net.ua/show_site/787
 6. Бланки звітів підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.debet.kiev.ua/taxonomy/term/411/0
 7. Каталог підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mobilecontent.kiev.ua/ua-firma/company/1509517
 8. Інструкція щодо складання форми державного статистичного спостереження № 2-пром (інновація) «Звіт про інноваційну активність промислового підприємства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1381-04
 9. Сайт бухгалтерська звітність підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ureports.narod.ru/oblasti5/kievsk.htm

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!