Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2545 Підготовка та порядок захисту дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Підготовка та порядок захисту дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

5. Підготовка та порядок захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Згідно з Положенням про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» допуск до захисту дипломної роботи у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, який приймає позитивне рішення на основі підсумків попереднього захисту роботи [1]. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші пояснювальної записки. Дипломна робота, в якій виявлено принципові недоліки та суттєві відхилення від вимог державних стандартів, до захисту в ДЕК не допускаються.

Слід пам’ятати, що дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» належить до науково-практичних робіт і її результати мають бути опубліковані у фахових виданнях (збірниках статей, а також апробовані на конференціях у загальному не менше 2-х публікацій).

Перелік документів, які представляються студентом до захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Після завершення написання дипломної роботи студент має сформувати необхідний комплект документів, які представляються до захисту.

1. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». До переплетення робота повинна бути підписана студентом, пройти нормоконтроль. Після переплетення робота підписується керівником та завідувачем кафедри менеджменту.

2. Відгук наукового керівника. Для написання відгуку керівникові надається повністю завершена дипломна робота, яка пройшла попередній захист та нормоконтроль. Відгук маємістити висновок про можливість допуску дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» до захисту у ДЕК (додаток М).

Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломну роботу після отримання відгуку керівника забороняється. Відгук керівника додається і не підшивається до дипломної роботи.

3. Рецензія.

До дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» додається рецензія, що надана кандидатом або доктором економічних наук.

Якщо студент допущений до захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», кафедра видає йому направлення до рецензента. Орієнтовний зразок рецензії вміщено в додатку Н.

Рецензії додаються і не підшиваються до дипломної роботи. Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломну роботу після отримання рецензій забороняється.

4.  Лист-відзив організації на базі якої виконувалася дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (додаток П).

Лист-відзив додається і не підшивається до дипломної роботи.

5. Акт про впровадження результатів роботи (додаток Р).

Акт про впровадження результатів роботи додається і не підшивається до дипломної роботи.

6. Презентація роботи здійснюється у програмі Power Point.

Презентація має містити: титульний аркуш, мету, завдання, об’єкт, предмет роботи, основні її результати, що виносяться на захист.

Роздрукована презентація (до 15 слайдів, включаючи титульний аркуш) переплітається окремо та додається до роботи.

7. Ксерокопії статей та тез доповідей за результатами проведеного в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» дослідження.

8. Залікова книжка студента.

9. Автореферат дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Автореферат дипломної роботи необхідно писати відповідно дипломній роботі, але він водночас не повинен містити лише механічне скорочення обсягу дипломної роботи.  Процес його написання  полягає в тому, щоб виокремити із загального змісту найбільш важливу інформацію та представити в новій, але короткій формі.

Автореферат дипломної роботи – це короткий виклад основних результатів дипломного дослідження автором диплому. В авторефераті повинні бути висвітлені основні ідеї та висновки диплому, показаний внесок автора в проведене дослідження, а також ступінь новизни здійсненого студентом дослідження.

Основна мета автореферату – інформувати членів комісії про виконане дипломне дослідження та стисло передати його зміст. За змістом автореферату члени ДЕК та присутні на захисті диплому можуть зробити висновок про рівень дипломної роботи та про наукові здібності студента. Підготовка та оформлення автореферату – це останній і надзвичайно відповідальний етап роботи над дипломною роботою.

Загальний обсяг автореферату дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» має бути в межах 0,55-1,5 авторських аркушів (10-20 рукописних сторінок), у т.ч. обсяг таких складових як загальна характеристика роботи, основний зміст, висновки, список опублікованих праць за темою дипломної роботи, анотація.

До структури роботи мають входити:

1) титульний аркуш (Додаток С);

2) загальна характеристика роботи;

3) основний зміст роботи;

4) висновки;

5) список опублікованих праць;

6) анотація.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ включає такі структурні елементи:

– актуальність теми дослідження;

– зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

– мета і завдання дослідження;

– об’єкт дослідження;

– предмет дослідження;

– методи дослідження;

– наукова новизна одержаних результатів (отриманих особисто автором);

– практичне значення одержаних результатів.

– апробація результатів дослідження;

Наводиться перелік конференцій, на яких висвітлювались результати дослідження. 

Приклад

Основні теоретичні та практичні результати дослідження доповідались на:...

– публікації;

Приклад

За результатами дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»  опубліковано 4  наукові  праці., серед яких 1 –  у фахових виданнях, 1 в інших виданнях, 2 тез доповідей.

– структура та обсяг роботи;

Приклад

Дипломну роботу викладено на 120 сторінках. Робота складається зі вступу, розділу 1, розділу 2, розділу 3, розділу 4, висновків до кожного розділу, висновків до роботи в цілому, переліку посилань, додатків.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Має включати реферативне подання розділів дипломної роботи. У цій частині автореферату доцільно послідовно викласти назви розділів дипломної роботи та їх зміст, висновки та кінцеві результати дослідження. 

Приклад

У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломної роботи, сформульовано мету дослідження, зазначено наукову новизну.

У першому розділі «НАЗВА» розглянуто (надаються назви розділів у вигляді задач).

Надалі стисло подаються результати розділу 1.

У другому розділі «НАЗВА» проаналізовано ... (надаються назви розділів у вигляді задач).

Надалі потрібно навести основні результати проведеного аналізу, оцінювання і т.д.

У третьому розділі «НАЗВА» надано рекомендації (надаються назви розділів у вигляді задач).

Стисло наводяться основні результати, пропозиції та обґрунтування за третім розділом.

У четвертому  розділі «НАЗВА»... Формується аналогічно з попереднім.

3. ВИСНОВКИ

Завершується автореферат висновком, в якому студент повинен подати узагальнену підсумкову оцінку отриманих результатів, підкріплену практичними результатами та пропозиціями.

4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

В даній частині автореферату доцільно навести список публікацій студента за темою дипломної роботи. Список праць наводиться згідно існуючих стандартів із зазначенням назви праці та прізвищ співавторів. Публікації включають до загального списку в наступному порядку:

- статті у фахових виданнях;

- статті у інших виданнях;

- тези доповідей.

5. АНОТАЦІЯ

Анотація має включати інформацію про основні ідеї, зміст, отримані результати  та висновки дипломної роботи. Анотація викладається українською, російською та англійською мовами. 

Приклад

Іванов І.І. Організаційно-економічний механізм розвитку сучасного підприємства. – Рукопис.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»  – НТУУ «КПІ», Київ, 2014.

Дипломну роботу  присвячено обґрунтуванню ....

У роботі ...

Ключові слова:.

Послідовність захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», зурахуванням Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [1]:

  1. Студент має бути присутнім за 1 годину до початку захисту перед ДЕК.

  2. Захист починається з оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по-батькові студента, теми його дипломної роботи та загальних результатів навчання за програмою (кількість оцінок «відмінно», «добре», «задовільно»), здобутків студента (наукових, творчих, рекомендації випускової кафедри) – до 1 хвилини.

  3. Доповідь студента (10-15 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу винесеного на презентацію.

  4. Відповіді на запитання членів комісії (до 15 хвилин) .

  5. Оголошення секретарем ДЕК відгуку керівника.

  6. Оголошення секретарем ДЕК рецензій на дипломну роботу.

  7. Відповіді студента на зауваження керівника роботи, та рецензентів (до 3 хвилини).

  8. Оголошення голови ДЕК про закінчення захисту.

Усі студенти, повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною роботи і готові до запитань членів комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини роботи.

Доповідь під час захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Доповідь дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» має бути змістовною і містити головні результати дослідження.

Зазвичай доповідь починають зі слів «Шановний голово та члени Державної екзаменаційної комісії! До Вашої уваги пропонується доповідь за результатами проведеного в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» дослідження на тему «…».

Далі розкривається актуальність роботи, мета, завдання, об’єкт, предмет та база дослідження. Необхідно окремо зупинитися на науковій новизні представленого дослідження, виокремити головні її елементи. Після вступної частини здійснюється виклад матеріалу відповідно до структурно-логічної схеми з представленням ілюстративних даних на слайдах презентації, які підтверджують або доповнюють результати дослідження. Доповідати результати дослідження необхідно з уточненнями та підтвердженням їх новизни, чітко визначаючи теоретично-практичні положення, що належать магістранту та винесені на захист.

Закінчувати доповідь доцільно на основі висновків та рекомендацій згідно з завданнями дослідження. Наприкінці доповіді необхідно вказати власні опубліковані праці та закінчити доповідь словами: «Дякую за увагу, доповідь закінчено».

Після заключного слова студенту задаються питання щодо теоретичних і практичних аспектів дипломної роботи, розуміння основних понять, уточнення результатів та висновків.

Вимоги до презентації. Для представлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» студент повинен підготувати доповідь та  представити 12-15 слайдів, що ілюструють проведене дослідження.

Структура презентації:

1) титульний аркуш, де зазначається тема роботи, автор та науковий керівник (1 слайд);

2) актуальність, мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження (1 слайд);

3) елементи наукової новизни  (1 слайд)

4) основні результати дослідження включно з розділом 4 (7–10 слайдів);

5) висновки (1 слайд).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!