Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2544 Вимоги до оформлення дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Вимоги до оформлення дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Оформлення дипломної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» [5] та відповідно вимогам викладеним у  [12].

Загальні вимоги. Текстовий матеріал дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша паперу формату А4 через 1,5 інтервал з розрахунку 29-30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст   роботи  слід  друкувати,  дотримуючись  таких розмірів полів: верхній – 20 мм, лівий – 25-30 мм, нижній –20 мм, правий – не менше 10 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, масштаб 100%, звичайний, абзац – 1,25 см.

Кожний розділ дипломної роботи має починатися з нового аркуша. Структурні  елементи: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують, а їх назви виступають як заголовки структурних елементів. Друкують симетрично до тексту по центру сторінки. Крапку не ставлять.

Зміст. Навпроти кожної назви автоформуванням проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

Розділи та підрозділи повинні містити заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. Заголовки підрозділів необхідно починати з абзацу. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку. Заголовки друкуються шрифтом  Times New Roman, 14 кегль.

Розділи, та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1., 1.2., 1.3.

Оформлення допоміжних матеріалів: ілюстрацій (схем, діаграм, графіків, креслень тощо), таблиць, формул, додатків.

Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл.1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують скорочено слово «дивись» у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиця.  Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___ » із зазначенням номера таблиці (наприклад, Продовження табл. 1.3). Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки  граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Зразок оформлення таблиці, у якій наведено динаміку інноваційних витрат підприємства наведено у табл. 4.1.

Посилання на літературне джерело зазначається під таблицею. Можливими формами посилань є:

− Джерело [14], якщо таблицю відображено ідентично джерелу;

− Складено на основі [14], якщо таблиця формувалась автором відповідно до даних літературного джерела;

− Складено за даними [14], якщо таблиця формувалась на основі даних Державної служби статистики, підприємства;

− Розраховано за даними [14], якщо автор самостійно робив розрахунки використовуючи дані Державної служби статистики, підприємства;

− Розроблено (складено) автором, якщо таблиця є власною розробкою (даний напис зазначається курсивом у круглих дужках). 

Таблиця 4.1.

Обсяги інноваційних витрат підприємства (у фактичних цінах)

Показники

Абсолютний показник

Відхилення +/-

2007

2008

2009

2010

2010/2009

2010/2007

Загальний обсяг інновацій -

них витрат,

млн. грн.

ххх

ххх

ххх

ххх

+ххх

 

 

-ххх

 

 

Складено автором

Продовження табл. 4.1

Показники

Абсолютний показник

Відхилення +/-

2007

2008

2009

2010

2010/2009

2010/2007

Загальний обсяг інновацій -

них витрат,

млн. грн.

ххх

ххх

ххх

ххх

+ххх

 

 

-ххх

 

 

Складено автором

У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформляють примітки, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку [8].

Ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) позначають словом «Рис.» і здійснюють нумерацію в межах розділу (виключенням є ілюстрації, що подані в додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад:  Рис. 1.2., тобто  другий рисунок першого розділу. Номер, назва рисунка та пояснювальні дані (підрисунковий текст) подають послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою.

Ілюстрації розташовують після першого посилання на них у тексті або не далі як на наступній сторінці. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують скорочено слово «дивись» у скороченому виді – «див. рис. 1.3». 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, з зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рис. ___, аркуш ___».

Зразок оформлення рисунку представлено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Життєвий цикл розвитку підприємства

Джерело [13] 

Формули.Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної  формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Їх слід нумерувати  порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому на рівні відповідної формули [8].

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (–), множення () [8].

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад. Рентабельність продукції (Рп.) розраховується за формулою [14, с. 208]:

де Пр.п.  – прибуток від реалізації продукції, грн;

Ср.п.  – собівартість продукції, грн. 

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення  додатків літерами  латинської абетки, за винятком  літер І, О.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатка А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б.2 (друга таблиця Додатка Б).

Правила цитування та посилання на використані джерела

З метою підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого матеріалу доцільно наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування такі [8]:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;    

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варто після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Під час написання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» студент повинен давати посилання на джерела з яких наводяться цитати в роботі. Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у переліку посилань та відповідна сторінка джерела (наприклад – [5, с. 22] – означає, що використано інформацію з джерела під номером 5 у переліку посилань, яка знаходиться на сторінці 22).

Скорочення. У дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» часто зустрічаються скорочення. Існують наступні загальноприйняті умовні скорочення [7]:

а) скорочення, які роблять після переліку: і т.д. (і так далі), і т.п. (тому подібне) та ін. ( і інші). Слова «і тому подібне», «та інші» усередині речення не скорочують;

б) скорочення у випадку позначення цифрами століть і років: ст. (століття), р. (рік), рр. (роки);

в) скорочення що роблять у випадку посилань: див. (дивися), порівн. (порівняй).

Не допускаються скорочення наступних слів: «так званий» (т. зв.), «наприклад» (напр.), «близько» (бл.), «формула» (ф-ла), «рівняння» (рів-ня) тощо.

Нумерація сторінок. Нумерація сторінок дипломної роботи здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок, однак усі сторінки нумеруються, крім титульного аркуша, завдання, реферату та змісту. Нумерація сторінок проставляється починаючи зі вступу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!