Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2541 Загальні положення виконання дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Загальні положення виконання дипломної роботи, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

1. Загальні положення виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – це закінчена теоретична або експериментальна науково-дослідна робота, пов’язана з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки зі спеціальності: «Менеджмент організацій і адміністрування». Головна мета – вирішення актуальної проблеми (задачі) [4].

Ураховуючи Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» [4] кваліфікаційна дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» потребує виконання певних вимог щодо її написання та повинна бути публічно захищеною.

Теоретичну основу дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» мають формувати праці вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані соціально-економічного розвитку України (наприклад, Державного комітету статистики України, Міністерства промислової політики України; Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України) та результати проведеного на підприємстві дослідження.

Методичною основою дипломної роботи є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: формалізації і порівняння; синтезу, системно-структурного та порівняльного аналізу, математичного моделювання, комплексного і системного підходів, структурно-логічного моделювання, декомпозиції, математичної статистики, розрахунково-аналітичні методи, методи кількісного та якісного аналізу, прогнозування і т.д.

Базою дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» має стати реально функціонуюче підприємство, на якому студент попередньо проходив переддипломну практику.

Теми дипломних робіт обираються студентом самостійно та погоджуються з керівником. Після чого формується план роботи та здійснюється безпосереднє її виконання відповідно до графіку, офіційно затвердженого на засіданні кафедри менеджменту. Орієнтовний графік виконання роботи наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1.

Орієнтовний графік виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

№ з/п

Етапи

Терміни

1

Затвердження теми

Грудень

2

Розділ 1

Березень

3

Розділ 2

Вересень

4

Розділ 3

Листопад

5

Розділ 4

Грудень

6

Оформлення та завершення роботи

Грудень

7

Рецензування

Грудень

8

Попередній захист

Грудень

9

Надання роботи відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі

За 7 днів до захисту

10

Захист роботи

Січень

На основі графіка виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за погодженням з керівником роботи розробляється календарний план.Відповідно до нього науковий керівник засвідчує своєчасність виконання студентом основних завдань роботи. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи згідно з Положенням про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» науковий керівник має право винести на засідання кафедри питання про відрахування студента як такого, що не виконує навчальний план [13].

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які успішно та вчасно склали всі екзамени, заліки, курсові роботи та захистили практики.

У  Положенні про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [1] визначені обов’язки наукового керівника, консультанта з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, рецензента та студента.

Обов’язками наукового керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» є:

– розроблення тем дипломних робіт, подача їх до затвердження на засідання кафедри, а після оприлюднення тематики здійснення необхідних пояснень за запропонованими темами;

– підготовка та видача студентові завдання на дипломну роботу;

– контроль за реалізацію календарного плану виконання роботи. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву встановлених термінів – надання дипломної роботи до ДЕК, інформування керівництва кафедри для прийняття відповідних заходів, у тому числі й рішення про недопущення до захисту;

– здійснення загального керівництва виконанням студентом роботи і взяття відповідальності за наявність у роботі помилок системного характеру; у разі невиконання студентом його рекомендацій щодо виправлення таких помилок, – зазначення цього у відгуку;

– використання часу, відведеного на керівництво, для: систематичних (не менше одного разу на два тижні) співбесід, на яких студент інформує про стан виконання роботи, обговорюються можливі варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання тощо; консультацій студента з усіх питань, щодо виконання роботи; перевірки виконаної роботи (частинами або в цілому);

– підготовка відгуку з характеристикою діяльності студента під час виконання роботи і відповідальність за його об’єктивність;

– підготовка студента до захисту, організація (за необхідності) попереднього захисту;

– присутність на засіданні ДЕК під час захисту дипломних робіт, керівником яких він є.

Обов’язками консультанта з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних   ситуаціях  дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» є:

– складання графіку консультацій із зазначенням часу і місця їх проведення, погодження його з керівником дипломної роботи та доведення до відома дипломників;

– постановка, у межах власної компетенції, завдань перед студентом, забезпечення чіткого розуміння студентом шляхів їх вирішення;

– пропонування методів вирішення питань, залишаючи за студентом право приймати остаточне рішення;

– інформування керівника дипломної роботи про стан виконання розділу 4, наполегливість та самостійність роботи студента над розділом, його ставлення до виконання рекомендацій та врахування зауважень консультанта;

– своєчасна перевірка розділу і, за відсутності зауважень, підписання титульного листа пояснювальної записки та відповідний графічний (ілюстративний) матеріал.

Обов’язками рецензента дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» є:

– на підставі направлення за підписом завідувача випускової кафедри, отримання від студента дипломної роботи для рецензування;

детальне ознайомлення зі змістом роботи та графічним (ілюстративним) матеріалом, аналіз та оцінка наукового рівня основних положень, пропозицій роботи, сучасності, обґрунтованості та раціональності прийнятих рішень, правильності розрахунків, оцінка рівня дотримання вимог державних стандартів тощо. За необхідності запрошення студента на бесіду для отримання його пояснень з питань роботи;

– до дати, яка зазначена у направленні, підготовка рецензії у письмовому або друкованому вигляді на стандартному бланку. 

Обов’язками студента щодо виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» є:

− своєчасне обрання теми дипломної роботи, отримання попереднього завдання та рекомендацій від керівника на підбирання та опрацювання матеріалів під час проведення переддипломної практики;

− на переддипломній практиці, крім виконання її програми, ознайомлення з практичною реалізацією питань організації та управління виробництвом (підприємством, фірмою тощо), охороною праці, вирішенням питань екології, безпеки життєдіяльності, техніко-економічних і спеціальних питань за темою атестаційної роботи;

− після складання та захисту звіту про переддипломну практику отримання у керівника остаточного завдання на дипломну роботу за встановленою формою та затвердження завідувачем випускової кафедри, з’ясування змісту, особливостей та вимог до виконання його окремих питань;

− регулярне, не менше одного разу на два тижні, інформування керівника про стан виконання роботи відповідно до календарного плану, надання  на його вимогу необхідних матеріалів для перевірки;

− самостійне виконання індивідуальної дипломної роботи;

− під час розроблення питань, врахування сучасних досягнень науки і техніки, використання передових методик наукових та експериментальних досліджень, приймання обґрунтованих та оптимальних рішень із застосуванням системного підходу;

− під час виконання роботи, використання сучасних комп’ютерних технологій;

− відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення текстового та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям випускової кафедри щодо виконання атестаційних робіт випускової кафедри, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

− дотримання календарного плану виконання роботи, встановлених правил поведінки в лабораторіях і аудиторіях, своєчасне та адекватне реагування на зауваження та рекомендації керівника і консультантів;

− у встановлений термін подання дипломної роботи для перевірки керівнику та консультантам і після усунення їх зауважень повернення керівнику для отримання його відгуку;

− отримання усіх необхідних підписів на титульному листі роботи та кресленнях, а також резолюції завідувача випускової кафедри про допуск до захисту;

− особисте подання атестаційної роботи, допущеної до захисту, рецензенту; на його вимогу надання необхідних пояснень з питань, які розроблялися;

− ознайомлення зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготовка (у разі необхідності) аргументованих відповідей на їх зауваження під час захисту роботи у ДЕК. Вносити будь-які зміни або виправлення в роботу після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється;

− проходження попереднього захисту на кафедрі, де виконувалася робота;

− надання на кафедру підготовленої та допущеної до захисту дипломної роботи з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за тиждень до її захисту в ДЕК;

− своєчасне прибуття на захист дипломної роботи або попередження  завідувача випускової кафедри та голови ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин. У разі відсутності таких документів ДЕК може бути прийнято рішення про неатестацію його як такого, що не з’явився на захист атестаційної роботи без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи ДЕК надав необхідні виправдні документи, ДЕК може перенести дату захисту;

− представлення науковому керівнику до попереднього захисту не менше двох публікацій за результатами виконання дипломної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!