Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2540 Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 

Київ – 2013

Менеджмент організацій і адміністрування: метод. вказівки до викон. та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (виправлені та доповнені) для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу  напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад.: В.В. Дергачова, Н.О. Сімченко, К.О. Бояринова, О.В. Гук, І.П. Малик, Т.А. Коцко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 67 с. 

Гриф надано Вченою радою

факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

(Протокол № ____ від ________________ ) 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ освітньо-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

5. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРЕТ-ДЖЕРЕЛА

ВСТУП 

Згідно з Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» завершальним етапом навчання студентів є написання та захист дипломної роботи [2].

Метою виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» є: визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання [12].

Основними завданнями дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», ураховуючи Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [13] є:

– систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою за напрямом підготовки «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та їх практичне використання під час вирішення конкретних наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у галузі професійної діяльності;

– розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень, математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломну роботу;

– визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» має бути  публічно захищеною, на основі чого за рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу [7].

Завдання, що стоять перед магістрами з менеджменту організацій це:

- оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок щодо формування компетенцій з проведення комплексного аналізу діяльності організації;

- моніторинг цільових ринків;

- формування, оцінювання інвестиційного портфелю підприємства під час виробництва товарів;

- розробка та формування стратегії управління людськими ресурсами;

- розробка планів діяльності підприємства на поточний і майбутній періоди, вибір найбільш перспективних, у т.ч. планування та прогнозування обсягів реалізації продукції;

- управління бізнес-процесами.

Магістри з менеджменту організацій повинні володіти такими навичками практичної роботи:

– розробляти стратегічні напрями розвитку організацій, забезпечувати конкурентоспроможність продукції та послуг;

– планувати й прогнозувати діяльність організації (підрозділу);

– планувати потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах;

– професійно вести управлінську, маркетингову, комерційну, рекламну, патентно-ліцензійну роботу на підприємствах;

– проводити системний аналіз діяльності корпоративних організацій;

– самостійно приймати управлінські рішення з виробничо-господарської діяльності та контролювати їх виконання;

– розробляти напрями підвищення ефективності економічної діяльності підприємств;

– оцінювати вплив ризиків на діяльність підприємства в умовах нестабільного середовища;

– використовувати методики проведення економічних розрахунків для оптимізації діяльності підприємства;

– управляти конфліктами на підприємстві;

– розробляти системи мотивації акціонерів й власників;

– формувати й розвивати корпоративну культуру;

– управляти якістю та конкурентоспроможністю продукції;

- аналізувати якісний рівень товарів і готувати пропозиції щодо підвищення їх конкурентоспроможності;

– управляти персоналом підприємства;

– розвивати якісний склад кадрового потенціалу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!