Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2528 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівкидо виконання курсового проекту з курсу Технологія елеваторної промисловості

для студентів напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

спеціальності “Технологія зберігання і переробки зерна”

денної та заочної форм навчання

 

КИЇВ НУХТ 2011

 

Технологія елеваторної промисловості: Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” спеціальності “Технологія зберігання і переробки зерна” ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: О.І. Шаповаленко, А.В. Шаран, О.О. Євтушенко. – К.: НУХТ, 2011. – 30 с. 

Рецензент М.А. Перегуда, канд. тех. наук

Укладачі: О.І. Шаповаленко, д-р техн. наук

А.В. ШаранО.О. Євтушенко, кандидати техн. наук 

Відповідальний за випуск О.І. Шаповаленко, д-р техн. наук, проф. 

ЗМІСТ 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

4

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

4

3 ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

4

4 ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

5

5 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

5

5.1 Вступ

5

5.2 Характеристика сировини

5

5.3 Розроблення та наукове обґрунтування обраної технологічної схеми виробництва

6

5.4 Розрахунок і підбір устаткування для приймання і відпуску зерна

7

5.4.1 Приймання і відпуск зерна з автомобільного транспорту

7

5.4.2 Приймання і відпуск зерна із залізничного транспорту

15

5.5 Розрахунок і підбір обладнання для очищення зерна

17

5.6 Розрахунок і підбір зерносушарок

20

5.7  Розрахунок і підбір транспортуючого обладнання

23

5.7.1 Норії

23

5.7.2 Транспортери

26

5.8 Місткість споруд для зберігання і переробки зерна

26

5.9 Проектування робочої башти елеватора

29

6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

30

7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

30

8 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

30

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Мета курсового проекту – ознайомити студентів з основами технологічного проектування, зміцнити знання, отримані під час вивчення дисциплін «Технологія елеваторної промисловості», «Проектування підприємств галузі», «Інноваційні технології», «Обладнання зернопереробних підприємств», а також підготувати студентів до виконання дипломного проекту.

Завдання курсового проекту – навчити студентів розробляти та науково обґрунтовувати технологічні схеми основних технологічних ліній елеваторів та хлібоприймальних підприємств, виконувати розрахунки та вибір технологічного обладнання, силосів і складів з використанням навчальної та довідкової літератури,забезпечити опанування студентами основних прийомів проектування робочої башти, силосного корпусу та приймально-відпускних пристроїв.

Для успішного виконання курсового проекту студенти повинні:

знати прогресивні способи та прийоми, за допомогою яких слід здійснити технічне переоснащення виробництв, що дасть можливість оптимізувати організацію та ведення технологічного процесу, а також поліпшити якість зерна;

вміти застосовувати знання та навики, отримані під час вивчення загально-інженерних та спеціальних дисциплін, використовувати новітні досягнення техніки та технології; застосовувати ДСТУ, ТУ, ГОСТ, ЄСКД, СПДС та іншу нормативну документацію, навчальну, довідкову, періодичну літературу, а також практичний досвід під час виконання та оформлення проекту, приймати самостійні обґрунтовані рішення. 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 

Теми курсових проектів передбачають, головним чином, проектування технологічних ліній елеваторів різної місткості.

Наприклад:

Проект лінії приймання зерна на елеваторі місткістю 20000 тонн.

Проект лінії очищення зерна на елеваторі місткістю 30000 тонн.

Проект лінії сушіння зерна в шахтних зерносушарках на елеваторі місткістю 20000 тонн.

Проект лінії сушіння кукурудзи в початках в зерносушарках камерного типу на елеваторі місткістю 30000 тонн. 

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Завдання на курсовий проект видає керівник у вигляді заповненого і підписаного типового бланку НУХТ. За прийняття в проекті технологічних рішень та правильність розрахунків відповідає автор проекту – студент.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!