Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2527 Критерії оцінювання курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

Критерії оцінювання курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

« Назад

8. Критерії оцінювання курсової роботи

При оцінюванні курсової роботи перш за все враховуються:

 • рівень складності задачі вибраної для проектування;

 • ступень адекватності інструментальних засобів вибраних для реалізації задачі;

 • ритмічність роботи над проектом;

 • своєчасність захисту відповідно до графіку;

 • якість розв’язання задачі;

 • якість представлення та відповідей на запитання під час захисту проекту;

 • ступень загального володіння питаннями, що вирішували­ся в кур­совому проекті;

 • якість оформлення пояснювальної записки. 

9. ЛІТЕРАТУРА 

 1. Алексеенко А.Г. Шагурин И.И. Микросхемотехника. - М.: Радио и связь, 1982.

 2. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: Справочник / Под ред. Б.Н.Файзулаева, В.В.Тарабрина. - М.: Радио и связь, 1986.

 3. Схемотехника ЭВМ / Под ред. Г.Н.Соловьева.- М.: Высш.шк., 1985.

 4. Шило Б.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. -М.: Радио и связь, 1987.

 5. Корнейчук В.М.и др. Вычислительные устройства на микросхемах: Справочник. - Киев: Техника, 1986.

 6. Блейксли Т.Р. Проектирование цифровых устройств с малыми и большими интегральными схемами. -Киев: Выща шк. Головное-изд-во, 1981.

 7. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам / Под ред. Н.Н.Горгонова, А.Ю.Клеймана. - М.: Энергия, 1976.

 8. ГОСТ СССР ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

 9. Полупроводниковые приборы: Справочник / Под ред. Н.Н. Горюнова. - М,: Энергоатомиздат, 1986.

 10. Интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. Б.В.Тарабрина. - М.: Радио и связь, 1984.

 11. Графическое изображение электро-радиосхем: Справочник / Под ред. С.Т.Усатенко, Т.К.Каченюк, М.В.Тереховой. - К.: Техника, 1986.

 12. Соломатин Н.М. Логические єлементы ЭВМ. - М.: Внеш. гак., 1967.

 13. Ефимомов И. Е.,  Козырь. И.Я.,  Горбунов Ю. И. Микроэлектроника Проектирование, виды микросхем, функциональная микроэлектроника- М.: Радио и связь, 1987

 14. Ланцов А. Л., Зворыкин Л. Н., Осипов И. Ф. Цифровые устройства на комплементарных МДП-интегральных микросхемах. – М.: Радио и связь, 1984.

 15. Шагурин И.И., Петросянц К.О. Проектирование цифрових микросхем на элементах инжекционной логики. - М.: Радио и связь, 1984.

 16. ГОСТы СССР ВСКД 2,201-80, 2,301-68, 2.004-79, 2.701-84, 2.710-81,

 17. ДСТУ 3008 – 95, ДСТУ 7,1:2006.

Підписано до друку  00. 00. 000000

Формат 29,7´42 ¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк.

Наклад  00000  прим. Зам. №  000000000

 

Вінницький національний технічний університет,

навчально-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті
в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-81-59.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!