Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2520 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера

для студентів напряму підготовки

6.050101 –  „Комп’ютерні науки”

для усіх форм навчання

 

Вінниця

ВНТУ

2013

 

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2013 р.) 

Рецензенти:

А. М. Пєтух, доктор технічних наук, професор

О. М. Роїк, доктор технічних наук, професор

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера ” для студентів напряму підготовки 6.050101 –  „Комп’ютерні науки” для усіх форм навчання /  Уклад.  Т. О.  Савчук,  Л. М. Ваховська. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 49 с.

Методичні вказівки призначені для використання при виконанні курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера”, а саме: для допомоги при виконанні конкретних розділів курсової роботи, яким чином оформляти курсову роботу. 

ЗМІСТ

 

Стор.

1  МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4

2 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

5

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

14

4 МЕТОДИКА виконання розділів курсової роботи

15

4.1 Індивідуальне завдання

15

4.2 Анотація

15

4.3 Вступ

15

4.4 Вимоги до розділу „Розробка структурної схеми операційного пристрою”

 

16

4.5 Методика синтезу операційного пристрою

16

4.5.1 Приклад логічного синтезу тригерної комірки

16

4.5.2 Приклад  синтезу операційних  пристроїв

18

4.5.2.1 Додавання, віднімання двійкових чисел і операції зсуву

18

4.5.2.2 Схеми порівняння чисел

23

4.5.2.3  Лічильники, дешифратори і шифратори

25

4.5.2.4 Мультиплексори і демультиплексори

27

4.6 Висновки

29

4.7 Список літератури

29

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

31

5.1 Загальні правила оформлення тексту

31

5.2 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів

32

5.3 Правила написання тексту

34

5.4  Оформлення формул

36

5.5 Оформлення ілюстрацій

37

5.6 Оформлення таблиць

38

5.7 Зміст

41

5.8 Перелік літературних джерел

42

6 ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

43

7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ роботи

44

8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

45

9 ЛІТЕРАТУРА

46

Додаток А Зразок титульного листа

47

Додаток Б Зразок індивідуального завдання

48


1. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом  6.050101 -  „Комп’ютерні науки” передбачено виконання курсової роботи з дис­цип­ліни „Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера”.

Курсове проектування є одним з найважливі­ших видів дослідниць­кої та проектної діяльності  в системі вищих нав­чаль­них закладів. Воно є ефективним засобом організації самостійної роботи студента із засвоєння певних проблемних питань дисципліни, що вивчається, більш глибокого засвоєння теоретичних поло­жень, висновків, законів та надбання практичних навичок з розробки програмного забезпечення. У творчій взаємодії студента і викладача формується особистість майбутнього спеціаліста, розвивається уміння розв’язувати актуальні наукові проблеми, самостійно орієнтуватися у науковій літературі та інформаційних ресурсах Інтернет, успішно використовувати на практиці отримані теоретичні знання.

Основною метою курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера” є закріплення і поглиблення знань, одержаних студентами на протязі теоретичного семестру.

Основними задачами виконання курсової роботи є:

1) надання студентам навичок здійснення самостійної роботи, зрозумілого, логічного та стислого викладення своїх думок;

2) закріплення  наявних знань;

3) допомога у оволодінні методами проведення досліджень для вирішення   наукових і практичних проблем;

4) демонстрація ефективності практичного застосування методів синтезу операційних пристроїв

5) розвиток логічного мислення та вміння обґрунтовувати доцільність
практичних рекомендацій;

6) розвиток творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості студентів;

7) підготовка до підсумкової атестації;

8) забезпечення ефективного контролю за успішністю студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!