Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2511 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

 

Радіотехнічний факультет

Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем

  

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Радіопередавальні пристрої

Рекомендовано вченою радою радіотехнічного факультету

 

Київ

НТУУ «КПІ»

2014

 

Радіопередавальні пристрої : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Радіопередавальні пристрої» для студентів радіотехнічного факультету / Укладачі: О.М. Антонець, В.О. Дмитрук - Київ: НТУУ "КПІ", 2014.-30с.

Гриф надано вченою радою радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ" (Протокол №                   від                         )

Рекомендовано навчально-методичною комісією радіотехнічного факультету

(Протокол №                              від           )

Навчальне видання 

Радіопередавальні пристрої 

Радіотехнічний факультет

03056, Київ, вул..Політехнічна, 12, корп. 17

Тел./факс (044) 454-92-93 

Практичне заняття №1 

Розробка структурної схеми радіопередавального пристрою (РПП) з орієнтовним вибором активних елементів всіх каскадів 

Структурна схема передавача розраховується[1,3,6] від вихідного каскаду до збуджувача [6]. Основними параметрами, які необхідно враховувати при розробці структурної схеми є потужність в навантаженні  Pн, параметри навантаження, діапазон робочих частот та рід роботи передавача.

Радіопередавач може бути навантажений або безпосередньо на антену (з заданими параметрами RA, XA), або на вхідний опір АФП (антенно-фідерний пристрій) із стандартним значенням  . На практиці більшість передавачів під’єднуються до антени через АФП.

Рід роботи передавача визначається типом модуляції ВЧ коливань і зумовлює смугу частот радіосигналу одного каналу, міжканальну різницю частот (крок сітки частот синтезатора частоти (СЧ), кількість каналів у відведеній смузі частот) та режим підсилення коливань, що виробляє збуджувач, у каскадах передавача.

Таким чином збуджувач виробляє ВЧ коливання робочих частот із заданою стабільністю і в більшості випадків формує радіосигнал із заданим у ТЗ типом модуляції. Типові значення потужності коливань на виході збуджувача становлять 5…10 мВт.

Підсилення потужності цих коливань до заданого рівня у    відбувається у наступних каскадах передавача (включно з вихідним каскадом, що працює на ), якіназиваються генераторами із зовнішнім збудженням (ГЗЗ).

Основною схемою ГЗЗ є однотактна схема, до складу якої входить активний елемент (АЕ), джерело живлення (ДЖ), вихідне та вхідне кола узгодження (КУ), які здійснюють необхідну трансформацію відповідних опорів з метою забезпечення оптимального режиму роботи АЕ. Вхідне КУ доцільно відносити до попереднього каскаду підсилення, для якого це коло є вихідним. Енергетичним показником КУ є коефіцієнт корисної дії:

значення якого залежить від типу КУ і лежить у межах 0,6…0,85. Більші значення характерні для каскадів більшої потужності.

Таким чином АЕ має забезпечити коливальну потужність   при потужності на виході ГЗЗ.

Така потужність має назву установча потужність АЕ і є одним із основних параметрів для вибору АЕ конкретного ГЗЗ. Другим параметром для вибору АЕ є значення робочих частот. Третім критерієм для вибору АЕ є передбачуваний режим роботи АЕ –  лінійний або нелінійний.

Лінійний режим необхідно використовувати для підсилення радіосигналів із змінною  обвідною  (наприклад сигнали з АМ, ОМ, АФМ, КАМ), щоб уникнути спотворень сигналу, що передається. Недоліком цього режиму є низьке значення .

Нелінійний режим – режим з відсіканням струму вихідного електроду АЕ- забезпечує значно кращі енергетичні показники особливо при роботі АЕ у граничному режимі,але він може бути застосований для сигналів із сталою амплітудою несучого коливання - сигналів з КМ (ЧМ або ФМ).

Лінійний режим у однотактному ГЗЗ забезпечується підсиленням класу А, або двотактним ГЗЗ, кожне плече якого може працювати у граничному режимі, тобто з високою енергетикою.

АЕ(транзистор) для кожного ГЗЗ передавача вибирається за довідниковими експериментальними даними (,  -  табл.1додаток 2), заданими робочими частотами (ТЗ) та установчою потужністю ГЗЗ . Недоцільно вибирати АЕ із значним перевищення над  та f’>>fроб. Такі умови сприяють уникненню можливого самозбудження ГЗЗ.

Як правило у довідниках можна знайти декілька типів АЕ, які задовольняють цій умові. В такому випадку необхідно оптимізувати свій вибір  використовуючи інші експериментальні (рекомендовані) параметри – Кр ,   .

Критерієм оптимізації вибору АЕ для вихідного каскаду є порівняння К’р транзисторів, але К’р не може бути більше 20.

Для проміжних каскадів доцільно вибрати АЕ з однаковою напругою живлення (), що може спростити схему джерела живлення.

Враховуючи, що між навантаженням та вихідним каскадом знаходиться схема узгодження з коефіцієнтом передачі  = 0,6 … 0,85,  потужність, яку повинен віддати вихідний каскад дорівнює.

Вихідні каскади сучасних передавачів будуються за схемами додавання потужностей кількох окремих генераторів із зовнішнім збудженням. Тому вихідна потужність окремого ГЗЗ у вихідному каскаді розраховується за формулою 

де N – кількість ГЗЗ, потужності яких додаються,

= 0,9- ККД суматора потужностей. 

Визначивши вихідну потужність окремого ГЗЗ у вихідному каскаді вибирається активний елемент – транзистор – за довідковими експериментальними даними, приведеними в табл. 1. При цьому визначається напруга джерела живлення Ек активних елементів вихідного каскаду та струм споживання окремого ГЗЗ та вихідного каскаду в цілому

де  – ККД каскаду, який на етапі розробки структурної схеми доцільно приймати 0,5.

За експериментальними даними, приведеними в таблицях, визначається коефіцієнт передачі потужності транзистора Кр і розраховується необхідна вхідна потужність окремого ГЗЗ за формулою. 

Враховуючи коефіцієнт передачі вхідної схеми узгодження  = 0,6 … 0,8 та ККД подільникапотужності визначається потужність, яку необхідно подати на вхід вихідного каскаду.

Потім аналогічно з врахуванням коефіцієнтів передачі міжкаскадних схем узгодження вибираються транзистори попередніх каскадів, визначаються напруги живлення, струми споживання та вхідні потужності до значення Рвх=5 … 10 мВт, яку може забезпечити збуджувач. 

При виборі транзисторів для каскадів з рівнями вихідної потужності

Рвих ≤ 0,1 … 0,2 Вт[8] необхідно враховувати, що активні елементи працюють в режимі А і ККД при цьому становить  = 0,2.Приклад структурної схеми приведено на Рис.1.1.

Для  малопотужних транзисторів в довідниках приводяться значення  максимально допустимої потужності розсіювання на колекторі Ркд. Встановимо зв’язок між Ркд та потужністю високочастотного коливання на виході транзистора Рвих.

З останнього виразу можна зробити висновок, що для транзистора, який працює в режимі А, потужність розсіювання на колекторі в чотири рази більша за потужність високочастотного коливання на виході транзистора.

Використовуються транзистори при знижених значеннях колекторної напруги Ек. Необхідно перевірити, яку потужність можна забезпечити на виході каскаду. Для цього використовуються максимально допустимі значення параметрів транзистора.

Приведемо приклад визначення Рвих, якщо транзистор працює в режимі А  і відомі:

Максимально допустиме значення колекторної напруги Екд

Максимально допустиме значення імпульсного струму колектора Ікmд

Максимально допустима потужність розсіювання на колекторі Ркд

Розрахунок коефіцієнта передачі потужності Кр малопотужних транзисторів покажемо на прикладі каскаду підсилення на транзисторі КТ312, вхідні характеристики, якого приведені на рис. 1.2. 

 – крутизна прохідної характеристики, яку можна розрахувати за вхідними  характеристиками та параметрами транзистора. 

 – модуль коефіцієнта передачі струму колектора на високій частоті.

Тому 

 – вхідний опір наступного каскаду підсилення.

Представивши графічно роботу транзистора в режимі А можна визначити потужність Рвих. 

При цьому потрібно забезпечити режим роботи, при якому два параметри не можуть набувати максимально допустимих значень. Перевіряємо потужність розсіювання на колекторі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!