Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2501 Захист курсової роботи, Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

Захист курсової роботи, Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

« Назад

6. Захист курсової роботи

Виконану курсову роботу подають на кафедру менеджменту зовнішньоеконо­мічної діяльності, де вона реєструється і передається науковому керівникові для перевірки.

На роботу пишеться рецензія, де відзначаються позитивні і нега­тивні моменти, приймається рішення про допуск (недопуск) до захисту, визначається місце і час захисту.

Якщо курсову роботу виконано неправильно, вона має серйозні не­доліки, то її повертають (згідно з рецензією). При повторному поданні на кафедру курсової роботи до неї додається попередня рецензія, згідно з якою курсову роботу перероблено (дороблено).

При підготовці до захисту курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися зі змістом рецензії, підготувати відповіді на окремі заува­ження.

Захищається курсова робота за графіком перед комісією у складі не менш як двох викладачів кафедри. Студент коротко інформує про цілі дослідження, стан питання, недоліки, що мають місце, дає пропозиції, відповідає на запитання викладача.

Оцінка курсової роботи залежить від застосованої методики дослідження, якості виконання дослідження, уміння студента пов’язувати теоретичні знання з практикою зовнішньоекономічної діяльності, викори­стання ЕОМ, правильності відповідей на запитання при захисті, а також оформлення роботи.

Захищені і підписані науковим керівником курсові роботи здаються на кафедру.

Список рекомендованих джерел 

Нормативно-правова база 

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнарод­ної купівлі-продажу товарів : станом на 11.04.1980.

 2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1980 р.

 3. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров : по состоянию на 14.06.1983.

 4. Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстро­чення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здій­сненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеко­номічних відносинах : затв. Наказом М-ва фінансів України від 13 лют. 1996 р. № 26.

 5. Положення про порядок надання висновків щодо визначення опе­рацій як таких, що належать до операцій з давальницькою сиро­виною : затв. Наказом М-ва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 12 лют. 1996 р. № 79.

 6. Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньо­економічних договорів (контрактів) : затв. Указом Президента України від 7 листоп. 1994 р. № 659/94.

 7. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрак­тів) : затв. Наказом М-ва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 5 жовт. 1995 р. № 75.

 8. Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами : затв. Поста­новою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1489.

 9. Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформ­лення товарів, що підлягають експортному контролю : затв. Наказом Держ. митної служби України від 20.01.1999 № 38.

 10. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 01.07.1995 № 505/95.

 11. Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 323.

 12. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): М-ва економіки України от 06.09.2001 № 201.

 13. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України : Указ Президента України від 04.10.1994 № 566/94.

 14. Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видів товарів, що імпортуються суб’єктами підприємни­цької діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квіт. 1998 р. № 419.

 15. Про зовніш­ньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квіт. 1991 № 959-ХІІ.

 16. Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 № 6-93.

 17. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2374-III.

 18. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (конт­рактів) в Україні : Указ Президента України від 7 листоп. 1994 р. № 659/94.

 19. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч­них відносинах : Закон України від 15 верес. 1995 р. № 327/95.

 20. Про оподаткування бартерних операцій в зовнішньоекономічних відносинах : Лист Держ. податк. адмін. України від 04.05.1999 № 6452/7/16-1321.

 21. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР.

 22. Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономіч­них договорів (контрактів) : Наказ М-ва економіки України від 29 черв. 2000 р. № 136.

 23. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторгове­льних і транзитних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 № 770.

 24. Типовой закон Юнситрал о международном торговом арбитраже : по состоянию на 30.05.1997.

 25. Щодо реєстрації зовнішньоекономічних договорів консигнації : Лист М-ва зовнішніх екон. зв’язків і торгівлі України від 28.05.1997 № 27-26/160.

 26. Зовнішньоекономічна діяльність: Консультації. Роз’яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація : практичне керівництво / Т. Абрамцова, Є. Авер’янова, В. Богданов та ін. – Д. : Баланс-Клуб, 2006. – 175 с. 

Основний 

 1. Арабян М.С. Международные конвенции и согла­шения по внешне­экономической деятельности / М.С. Арабян, И.Г. Николаева. – М., 2008. – 1152 с.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підруч­ник / С.Я. Боринець. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 582 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.0] / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей ; за ред. Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Житомир : Рута, 2006. – 387 c.

 4. Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 c.

 5. Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / А.М. Вічевич, М.Е. Матвєєв, О.В. Максимець. – Л. : Афіша, 2005. – 272 с.

 6. Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельнос­ть. Организация

  и управление : учеб. пособие / О.Н. Воронкова, Є.П. Пузакова. – М., 2007. – 495 с.

 7. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретич­ні основи і прикладні аспекти : навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С. Передало та ін. – Л. : Інтелект-Захід, 2006. – 260 с.

 8. Дахно І.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І.І. Дахно [та ін.] ; за ред. І.І. Дахно ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2009. – 314 с.

 9. Дахно І.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І.І. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 112–132.

 10. Дегтярева О.И. Внешнеэкономичес­кая деятельность : учеб. посо­бие / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. – 2-е изд. – М. : Дело, 2007.

 11. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М.І. Дідківський. – К. : Знання, 2006.

 12. Захаров А.Н. Международные конкурсные торги : учеб. пособие / А.Н. Захаров. – М. : МГИМО-Университет, 2006. – 110 с.

 13. Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність : термінолог. слов. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 168 c.

 14. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. [для студ. ВНЗ ] / І.І. Дахно, В.В. Кобржицький, В.М. Куценко та ін. ; за ред. І.І. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 359 c.

 15. Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за заг. ред. Е.А. Зінь. – К. : Кондор, 2009. – 432 с.

 16. Кавторев С. Тендерные торги: подробно для организаторов и участников / С. Кавторев. – Х. : Фактор, 2005. – 187 с.

 17. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприє­мствах України: теорія, практика, рекомендації : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 606 с.

 18. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 199 с.

 19. Корнийчук Г.А. Особенности экспортных контрактов / Г.А. Корнийчук. – М. : Алфа-пресс, 2005.

 20. Корнийчук Г.А. Экспортные контракты / Г.А. Корнийчук, А.А. Пелишенко. – М. : Алфа-пресс, 2008. – 108 с.

 21. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.А. Кириченко, Є.Г. Базовкін, С.А. Єрохін та ін ; за заг. ред. О.А. Кириченко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 518 с.

 22. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, І.Ю. Сіваченко та ін. ; за ред. Ю.Г. Козак, І.Ю. Сіваченко / Одес. держ. екон. ун-т. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 791 с.

 23. Козловський В.О. Укладання зовнішньоекономічних договорів

  і контрактів : навч. посіб. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 166 с.

 24. Козловський В.О. Зовнішньоекономічна діяльність : практикум / В.О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2009.

 25. Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоеконо­мічної діяльності : конспект лекцій у схемах та табл. / Л.Ф. Кондусова. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 46 с.

 26. Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні : навч. посіб. / Т.Д. Ліпіхіна. – К. : КНЕУ, 2008. – 680 с.

 27. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.А. Кириченко, Є.Г. Базовкін, С.А. Єрохін та ін. ; за ред О.А. Кириченка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 518 c.

 28. Нетудихата К.Л. Лізингові операції : навч. посіб. / К.Л. Нетудихата. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 104 с.

 29. Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения / С.Б. Огнивцев, А.Г. Мовсесян. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 312 с.

 30. Організація зовнішньоторговельних операцій : опор. конспект / Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 218 с.

 31. Родыгина Н.Ю. Организация и техника проведения внешнеторго­вых переговоров / Н.Ю. Родыгина. – М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2007. – 160 с.

 32. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – М. : Магистр, 2008. – 592 с.

 33. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні опе­рації : підручник / Л.В. Руденко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 632 с.

 34. Скрабовский В.Д. Особенности инжиниринга в мире / В.Д. Скрабовский // Проблемы теории и практики упр. – 2005. – № 3.

 35. Снохацька О.М. Біржова справа : підручник / О.М. Снохацька. – Т. : Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. – 632 с.

 36. Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. / В.Л. Чесноков ; за ред. М.А. Коваленко. – Херсон : Наддніпрянська правда, 2007. – 152 с.

 37. Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 459 с.

 38. Экспорт и импорт: Международный контракт. Таможенное оформ­ление. Валютное регулирование. Исчисление НДС : пособие для высш. и сред. учеб. заведений, факультетов и курсов повышения квалификации / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М. : Аргумент, 2006. – 438 с.

 39. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Пазуха / Україн. акад. бізнесу та підприємництва. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 230 с.

 40. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. Л.С. Сміяна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 414 c.

 41. Прищепа Н.П. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. [для студ. ВНЗ] / Н.П. Прищепа. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 151 с.

 42. Соловьева Л. Путевка в менеджмент ВЭД / Л. Соловьева, В. Мищенко. – Х. : Фактор, 2008. – 384 c.

 43. Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т.С. Шемет, А.М. Коряк, О.М. Диба ; за заг. ред. Т.С. Шемет. – К. : КНЕУ, 2009. – 348 с. 

Додатковий 

 1. Абрикосова Н.А. Реинжиниринг бизнесс-процесов / Н.А. Абрикосова, Т.П. Данько. – М. : Эксмо, 2005. – 325 с.

 2. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства

  в умовах маркетингової орієнтації : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Професіонал, 2004. – 154 с.

 3. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. посіб. / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

 4. Беднарчук М.С. Біржові товари / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов. – Л. : Львів. комерц. акад., 2004. – 279 с.

 5. Бєлянцев М.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бєлянцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 330 с.

 6. Верхоглядова Н.І. Основи ціноутворення : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, Н.А. Іваннікова та ін. – К. : Кондор, 2007. – 251 с.

 7. Газман В.Д. Ценообразование лизинга : учеб. пособие [для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. «Экономика»] / В.Д. Газман. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 543 с.

 8. Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми : навч. посіб. / С.Г. Гордієнко. – К. : СКІФ, 2008. – 138 с.

 9. Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Л. Данілова, С.В. Петровська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 130 с.

 10. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.І. Дахно. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 278 с.

 11. Дахно І.І. Світова економіка / І.І. Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 277 с.

 12. Економіка та організація біржової торгівлі : опорн. конспект лек­цій / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2004. – Ч. 1. – 101 с.

 13. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии : пер. с англ. / М. Зильберман. – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж, 2007. – 426 с.

 14. Батченко Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту : монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова та ін. / за заг. ред. Л.В. Батченко. – Донецьк : ДонДУУ, 2005. – 244 с.

 15. Ієвіня О.В. Право інтелектуальної власності : схеми та роз’яснення : навч. посіб. / О.В. Ієвіня, В.П., Мироненко, Н.В. Павловська. – К. : КНТ, 2007. – 261 с.

 16. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 206 с.

 17. Купалова Г.І. Лізинг в Україні: статистико-еконо­мічний аналіз, прог­ноз, шляхи подальшого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук. – К., 2007. – 237 с.

 18. Міщук Г. Товарні біржі України: Тенденції та проблеми розвитку / Г. Міщук // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 47–53.

 19. Мороз Л. Товарна біржа як суб’єкт господарювання / Л. Мороз // Право України. – 2007. – № 8. – С. 47–50.

 20. Нужна О. Товарні біржі як важлива складова інфраструктури агро­продовольчого ринку / О. Нужна // Бухгатер. облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 33–37.

 21. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : навч. посіб. / І.Я. Софіщенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 138 с.

 22. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / О.В. Трофімова / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : КИТ, 2005. – 216 с.

 23. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Цюрупа. – К. : Кондор, 2006. – 169 с. 

Інтернет-ресурси 

 1. Сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : me.kmu.gov.ua

 2. Сайт Міністерства Юстиції України. – Режим доступу : www.minjust.gov.ua

 3. Сайт Міністерства Фінансів України. – Режим доступу : www.mfa.gov.ua

 4. Сайт Організації Об’єднаних Націй. – Режим доступу : www.un.org

 5. Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!