Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2500 Оформлення курсової роботи, Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

Оформлення курсової роботи, Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

« Назад

5. Оформлення курсової роботи

Основними вимогами до викладення курсової роботи є: чіткість побудови, логічна послідовність викладу матеріалу, доказовість аргумен­тів, точність формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій.

Матеріал курсової роботи слід надати у такій послідовності:

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки та пропозиції;

  • список використаних джерел;

  • додатки.

Завершену й оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці.

Усі складові курсової роботи потребують оформлення відпо­відним чином.

Мова курсової роботи державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок. Пряме переписування у ро­боті матеріалів з літературних джерел неприпустиме, крім цитат, які подаються в лапках відповідно до тексту оригіналу.

Робота має бути обов’язково надрукована на одному боці аркуша стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст розташовується із дотриманням таких вимог: комп’ютерний набір – 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman. Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку).

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням розмірів берегів: з лівого боку – не менше 25 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншо­мовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по батькові, інші відомості про автора; тему курсової роботи з посиланням на об’єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (дод. 2).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і пара­графи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання курсової роботи.

Заголовки структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ГЛАВА» або «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ», пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Завдання на курсову роботу не нумерується. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці слід пода­вати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках курсо­вої роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстра­тивні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках, наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Цифровий матеріал,
як правило, має оформлятись у вигляді таблиць, які розміщуються
по тексту. У правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця»
із зазначенням її номера, поряд вказується назва таблиці. У разі пере­несення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пи­шеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3», «Закінчення табл. 2.3». Посилання на таблицю позначається так: «табл. 1».

Формули слід писати від руки чітко, шрифтом для креслення. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах необхідно подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони подані у формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Список використаної літератури оформлюється за алфавітом прізвищ перших авторів або заголовків відповідно до вимог, зазна­чених у розд. 4 даних методичних рекомендацій.

Список використаної літератури повинен містити 10–15 літера­турних джерел, на які є конкретні посилання у тексті. Він має свідчити про ступінь вивчення студентом проблеми роботи. Список не повинен дублювати список, наведений у цих методичних рекомендаціях.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і роз­міщуються у порядку появи посилань у тексті після списку вико­ристаної літератури. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Кожний додаток починається з нової сто­рінки, при цьому в правому верхньому куті пишуть слово «Додаток», а поряд з ним номер арабською цифрою без знака «№».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!