Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2498 Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу Організація зовнішньо-торговельних операцій, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародної економіки

 

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу Організація зовнішньо-торговельних операцій 

освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки

030503 «Міжнародна економіка»

 

Київ 2012 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Автори: Т.М. Мельник, д-р екон. наук, проф.,

Н.О. Іксарова, канд. екон наук, старш. викл.,

Т.І. Тураєва, старш. викл. 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної еконо­міки 12 жовтня 2011 р., протокол № 4. 

Рецензент Л.П. Кудирко, канд. екон. наук, доц

Видавець і виготовлювач

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156

1. Загальні положення 

Відповідно до навчальних планів Київського національного торговельно-економічного університету курсова робота з дисциплін фахового спрямування виконується за освітньо-кваліфікаційним рів­нем «бакалавр» професійним спрямуванням «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.

Виконання курсової роботи дозволяє систематизувати та погли­бити засвоєні знання, творчо застосувати їх при вирішенні конкретних завдань, під час самостійної роботи, у процесі наукових досліджень
у сфері міжнародного бізнесу.

Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних знань та формування практичних навичок організації зовнішньоторговельних операцій.

Основним завданням курсової роботи з фахових дисципліни є:

- закріплення студентом теоретичного матеріалу, отриманого у про­цесі вивчення фахових дисциплін;

- опанування методів самостійного дослідження та аналізу процесу організації зовнішньоторговельної операції;

- виявлення особливостей організації різних форм зовнішньоторго­вельних операцій;

- здобуття необхідних знань та формування вмінь для визначення критеріїв вибору умов майбутніх зовнішньоторговельних угод;

- набуття навичок розробки документації, необхідної для здійснен­ня конкретної зовнішньоторговельної операції;

- отримання практичного досвіду поетапної організації ЗТО. 

Методичні рекомендації містять такі розділи:

 1. Загальні положення.

 2. Вимоги до виконання курсової роботи.

 3. Вибір і затвердження теми курсової роботи.

 4. Вимоги до змісту та обсягів курсової роботи.

 5. Оформлення курсової роботи.

 6. Захист курсової роботи.

 7. Список рекомендованих джерел. 

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується на основі глибокого вивчення спе­ціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства України з питань зовнішньоекономічної діяльності підприємств, міжнародного економічного співробітництва, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних завдань.

Основні етапи виконання курсової роботи:

 1. Вибір теми й об’єкта дослідження, затвердження теми.

 2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання.

 3. Відбір інформаційних джерел та їх опрацювання і складання плану.

 4. Збирання фактичного матеріалу та його обробка із застосуванням інформаційних технологій.

 5. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 6. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформ­лення курсової роботи.

 7. Подання та захист роботи на кафедрі.

Під час виконання курсової роботи для кожного студента призначається науковий керівник. Науковий керівник проводить інди­відуальне консультування студента, допомагає йому обґрунтувати вибір теми та скласти план роботи, контролює дотримання графіка виконання, методи та об’єкти дослідження, рецензує роботу. Робота повинна бути виконана, подана на кафедру для перевірки науковому керівникові та захищена згідно з графіком.

Курсова робота повинна мати логічний, доказовий, аргументо­ваний характер і відповідати таким вимогам:

- містити глибокий аналіз досліджуваної проблеми;

- включати самостійні дослідження та розрахунки, виконані з вико­ристанням сучасних методик економічного аналізу та інформацій­них технологій;

- містити детальне обґрунтування пропозицій студента щодо вибору умов зовнішньоторговельної угоди та глибокі висновки стосовно особливостей здійснення дослідженої операції.

- мати належне оформлення, всі необхідні супровідні документи;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформ­лення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на матеріалах реального підприємства, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

3. Вибір і затвердження теми курсової роботи 

Темою курсової роботи (предметом дослідження) є механізм орга­нізації та реалізації конкретного виду діяльності у сфері ЗЕД. Тому
у назві теми слід вказувати вид діяльності, який визначається згідно
з варіантом курсової роботи. Наприклад, тема курсової роботи може бути сформульована таким чином: «Організація укладання експортної (імпортної) угоди на поставку машин та устаткування». У процесі ви­конання курсової роботи обов’язково необхідно враховувати існуючі торгові традиції стосовно торгівлі різними товарами, послугами тощо, а також особливості проведення комерційних операцій у різних країнах.

Рекомендована тематика курсових робіт розробляється кафед­рою міжнародної економіки згідно з вимогами програм дисциплін, що охоплює основні питання курсів фахового спрямування. Тематика періодично переглядається та поновлюється із врахуванням наукових інтересів кафедри та розвитку економічної науки і практики (дод. 1).

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової роботи згідно з тематикою, затвердженою кафедрою, та на основі інформації про підприємство, на матеріалах якого виконуватиметься курсова робота. Студент, за погодженням із керівником, може запро­понувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (із врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження).

Разом з вибором теми визначається підприємство, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це може бути підприємство або група підприємств будь-якої форми власності, які є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством. Діяльність підприємства повинна створювати можливість інформа­ційного забезпечення дослідження обраної теми.

У разі відсутності пропозицій з боку студента щодо теми роботи та досліджуваного об’єкта кафедра міжнародної економіки залишає за собою право призначення теми курсової роботи та вибору підпри­ємства або установи, з якими КНТЕУ має відповідну угоду.

Після затвердження теми та підприємства науковий керівник оформлює бланк-завдання, у якому зазначаються реквізити автора, фік­суються тема і план, мета й завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру. Завдання підпи­сують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри. Зміна затверджених теми та підприємства можлива лише з дозволу завідувача кафедри міжнародної економіки. Керівник курсової роботи має право вносити у завдання додаткові вихідні дані та конкретизувати умови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!