Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2496 Оформлення контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

Оформлення контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

« Назад

Оформлення контрольної роботи

Текст контрольної роботи роздруковують за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14. Обсяг основного тексту контрольної роботи має становити 25-30 аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.

Текст контрольної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля та­ких розмірів: ліве -  20 мм, праве -  10 мм, верхнє -  20 мм, нижнє -  20 мм.

Текст основної частини контрольної роботи поділяють на розділи. Заголовки структурних частин проекту "зміст", "вступ", "розділ",  "висновки", "список використаних джерел",  "додатки"  друкують великими жир­ними літерами си­ме­трично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малень­кими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожну структурну частину  контрольної роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ри­сун­ків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторін­кою контрольної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не став­лять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (рисунки, схеми тощо) і таблиці необхідно подавати в контрольній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступ­ній сторінці. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують по­слі­дов­­но в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Но­мер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстра­ції, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таб­ли­ці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2. При переносі части­ни таблиці на інший аркуш  слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці.

Формули в контрольній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

При написанні контрольної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в проекті. По­си­лан­ня на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у посібнику [1]''. По­си­лання на формули  вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі  (2.1)''. На всі таблиці повинні бути поси­лан­ня в тек­сті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...у табл.1.2''. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати ско­рочено слово "дивись", наприклад: "див. табл.1.3".

У списку використаної літературиджерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заго­лов­ків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згід­но з вимогами державного стандарту.

Додатки оформлюють як продовження контрольної роботи у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої,  симетричний відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____'' і велика літера української абетки, що позначає додаток. При оформленні додатків окремою частиною друкують великими жирними літерами слово "додатки".

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник / Г.І. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

  2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Івахненко, М.І. Горбатюк. - К.: КНЕУ, 2005. - 302 с.

  3. Кармазін В.А Економічний аналіз: практикум / В.А. Кармазін, О.М. Савицька. - К., 2007. - 255 с.

  4. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 487 с.

  5. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Купалова. - К. : Знання, 2008. - 639 с.

  6. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних; - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2005. - 472 с.

  7. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач). Навч. посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка». – 2009. – 176 с.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.В. Савицька. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К.: Знання, 2007. - 668 с.

  8. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 430 с.

  9. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 3-ге вид., стер. – К.: Алеута, 2007. – 485с

  10. Шубіна С.В. Економічний аналіз: практикум / С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!