Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2494 Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

« Назад

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи

Теоретичні питання

1. Функції, завдання економічного аналізу та його роль  в управлінні підприємством.

2. Об’єкти,  суб’єкти та принципи економічного аналізу.

3. Класифікація та характеристика основних видів економічного аналізу.

4. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього економічного аналізу.

5. Види економічної інформації та її роль в економічному аналізі.

6. Класифікація методичних прийомів та способів економічного аналізу.

7. Логіка та методичні прийоми факторного аналізу.

8. Організація економічного аналізу на підприємстві.

9. Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення фінансового стану підприємства.

10. Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними і відносними показниками показниками.

11. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Групування активів підприємства за рівнем їх ліквідності та пасивів за термінами погашення.

12. Аналіз ділової активності підприємства.

13. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінан­со­вих ре­зуль­татів діяльності підприємств.

14. Аналіз доходів і витрат підприємства.

15. Аналіз прибутку від звичайної діяльності та його складових.

16. Аналіз та оцінка рента­бельності продукції.

17. Аналіз рентабельності капіталу (ін­ве­сти­цій).

18. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції.

19. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції.

20. Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції.

21. Аналіз якості та кокурентоспроможності продукції.

22. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів.

23. Аналіз рівня і динаміки показників про­дук­тивності праці.

24. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів.

25. Аналіз забезпечення підприємства необоротними активами.

26. Аналіз стану та використання основних засобів. Аналіз фондовіддачі та факторів її змі­ни.

27. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів.

28. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз загаль­них і питомих витрат матеріалів.

29. Аналіз  стану й інтенсивності вико­рис­тан­ня виробничих запасів.

30.  Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу вит­рат­ підприємства.

Тестові питання

 1. Формування економічного аналізу як науки обумовлене: а) розвитком бухгалтерського обліку та статистики; б) функціональною диференціацією науки управління; в) інтеграцією прикладних економічних наук; г) взаємопроникненням економічних наук; д) розвитком економіко-математичних методів дослідження явищ та процесів.

 2. Під предметом економічного аналізу розуміють: а) причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами та процесами; б)       системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення результатів діяльності підприємства; в) принципи економічного аналізу; г)        способи вивчення стану та зміни економічної системи в цілому; д) дані статистичного, оперативного та бухгалтерського обліку.

 3. В економічному аналізі об'єктом дослідження є: а) дані бухгалтерського обліку; б)  причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами та процесами та розвитку явищ та процесів; в) способи та прийоми обробки аналітичної інформації; г) операційна, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства; д) суб'єкти господарювання.

 4. В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу: а) виявленні резервів збільшення ефективності господарювання; б) визначенні стану економічної системи та його характеристиці; в) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ та процесів; г) використанні методів елімінування; д) виявленні пріоритетних напрямів розвитку економічної системи.

 5. Економічний аналіз забезпечує: а) порівняння фактично досягнутого значення показників від запланованого; б) формування якісної характе­ристи­ки об’єкту дослідження; в) вста­нов­­лення причино-наслідкових зв’яз­ків; г) обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення господарської діяльності підприємства.

 6. Принцип системності економічного аналізу передбачає: а) витрати на проведення економічного аналізу ма­ють приносити істотну віддачу; б) трактування об’єкта дослідження як складної дина­мічної системи, що охоплює декілька елементів та зв’язки між ними і зовнішнім середовищем; в) охоплення всіх ланок та напрямів діяльності і всебічне вивчення  причинно-наслідкових зв’язків.

 7.  До основних категорій економічного аналізу нале­жать: а) об'єкт дослідження, фактори; б) показники, фактори, резерви; в) резерви, показ­ни­ки; г) показники, методи.

 8.  За властивостями явищ та процесів, які досліджують, розрізняють показники: а) які­с­­ні та кількісні; б) загальні та специфічні; в) абсолютні та відносні; г) складні та прос­ті.

 9. До якісних показників належать: а) продуктивність праці; б) вартість основних засобів; в) обсяг виробленої продукції; г) кількість працівників; д) матеріаловіддача.

 10.  Резерви, що пов’язані з повним та раціональним використанням вироб­ничо­го потенціалу, вважають: а) інтенсивними; б) екстенсивними; в) поточ­ни­ми; г) перспективними; д) невикористаними.

 11. Принцип комплексності економічного аналізу передбачає: а) охоплення всіх ланок та всіх напрямів діяльності і всебічне вивчення взаємозалежностей в економічних процесах; б) розгляд кожного об’єкту як економічної системи, що складається з де­кіль­кох елементів, певним чином пов’язаних між собою, та зовнішнім середовищем; в) вит­ра­ти на проведення економічного аналізу повинні давати багатократний ефект.

 12. Причинно-наслідкові зв'язки між різними економічними процесами, які відбуваються в господарській діяльності підприємства - це: а) об'єкт економічного аналізу; б) предмет економічного аналізу; в) мета економічного аналізу; г) обсяг виробництва продукції.

 13. Економічний аналіз виконує такі функції: а) регулюючу; б) діагностичну; в) прогнозну; г) оцінювальну; д) контрольну.

 14. За роллю у причинно-наслідкових зв'язках, розрізняють показники: а) абсолютні; б) часткові; в) результативні; г) факторні.

 15. За місцем виникнення виділяють фактори: а) загальні; б) специфічні; в) внутрішні; г) зовнішні.

 16. За рівнем охоплення виділяють фактори: а) загальні; б) специфічні; в) внутрішні; г) зовнішні.

 17. За рівнем залучення резервів виділяють фактори: а) екстенсивні; б) кількісні; в) інтенсивні; г) зовнішні.

 18. За способом виявлення виділяють резерви: а) екстенсивні; б) поточні; в) перспективні; г) явні; д) приховані.

 19. За характером дії виділяють резерви: а) екстенсивні; б) поточні; в) перспективні; г) інтенсивні; д) приховані.

 20. Узагальнення результатів використання конкретних способів, прийомів відображення і оброблення економічної інформації - це: а) метод економічного аналізу; б) методика економічного аналізу; в) прийоми економічного аналізу;  г) правильної відповіді немає.

 21. До прийомів економічного аналізу належать: а) система показників; б) явища та процеси; в) експертні оцінки; г) прогнозні розрахунки.

 22. До економіко-логічних належать методи: а) математичного програмування; б) математичної статистики; в) порівняння; г) дослідження операцій; д) експертних оцінок.

 23. Відносні величини характеризують: а) рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності; б) кількісні розміри явища у натуральних вимірниках; в) відношення одного показника до іншого, обраного за базу порівняння; д) правильної відповіді немає.

 24. Які методи використовуються для визначення структурних зрушень: а) обробки динамічних рядів; б) вертикального порівняльного аналізу; в) групування; г) трендового порівняльного аналізу; д) факторного аналізу.

 25. Які аналітичні завдання вирішують при порівнянні фактичних показників діяльності підприємства з їх плановими значеннями: а) контроль за витратами та формуванням собівартості продукції; б) оцінка виконання плану на підприємстві; в) ранжування підприємств за результатами їхньої діяльності; г) встановлення тенденцій розвитку економічних явищ та процесів на підприємстві.

 26. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є: а) наявність імовірнісного зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають; б) наявність динамічних рядів; в) можливість побудови математичної моделі; г) наявність функціонального зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають; д) наявність статистичних даних.

 27. Для якого виду детермінованої моделі факторний аналіз можна провести за будь-яким способом елімінування: а) адитивна; б) мультиплікативна; в) кратна; г) змішана.

 28. Індексний спосіб використовується: а) в тому випадку, коли відомі відносні зміни кожного фактора (% виконання плану для кожного фактора); б) для розрахунку впливу факторів у моделях мультиплікативного та кратного виду; в) для визначення тенденції зміни показників, а також для розрахунку впливу факторів на зміну результативного показника. г) для аналізу непрямих зв’язків між показниками.

 29. Дослідження стохастичних залежностей передбачає: а) оцінку відносної зміни показників; б) визначення тренду динамічних рядів; в) оцінку непрямих залежностей між показниками; г) оцінку кореляційної залежності між економічними показниками.

 30. Для дослідження стохастичних залежностей використовують: а) метод ланцюгових підстановок; б) метод кореляційно-регресійного аналізу; в) методи лінійного програмування; г) метод сум; д) метод динамічного програмування.

 31. Аналіз за рівнем охоплення об'єктів поділяють на: а) циклічний, б) разовий; в) суцільний; г) вибірковий; д) тематичний.

 32. Розподіл обов'язків і завдань між структурними підрозділами на підприємстві передбачено такою системою організації аналітичної роботи: а) децентралізованою; б) комплексною; в) централізованою; д) змішаною.

 33. За функціональним призначенням економічну інформацію поділяють на такі види: а) планова, облікова, необлікова; б) оперативна, нормативно-правова; в) планова, прогнозна, достовірна; г) даних спеціальних обстежень та засобів масової інформації; д) облікова, прогнозна та об'єктивна.

 34. У плані аналітичної роботи зазначають: а) об’єкти аналізу; б) виконавців; в) терміни проведення; г) вартість виконаних робіт; д) методи і способи аналізу.

 35. Здійснення якого виду аналізу передбачає створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу: а) тематичного; б) комплексного; в) міжгалузевого; г) системного; д) маржинального.

 36. Система інформаційного забезпечення економічного аналізу охоплює такі елементи: а) перелік інформаційних одиниць, б) засоби обробки інформації; в) структуру інформації; г) засоби зберігання інформації; д) характеристику руху інформації.

 37. Достовірність інформації для аналізу підтверджується: а) наказом керівника; б) повнотою заповнених реквізитів джерел інформації; в) аудиторським висновком; г) актом перевірки податкової адміністрації; д) правильної відповіді немає.

 38. Вимога мінімізувати витрати на збір, зберігання та використання даних - це вимога: а) аналітичності інформації; б) економічності інформації; в) об'єктивності інформації; г) оперативності інформації; д) прозорості інформації.

 39. Економічну інформацію за терміном використання поділяють на такі види: а) комплексна, б) короткострокова; в) оперативна; г) поточна; д) перспективна.

 40. Звітність підприємства за функціональним призначенням поділяють на такі види: а) галузева, б) фінансова; в) податкова; г) статистична; д) поштова.

 41. Для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності використовують показник: а) середньооблікова кількість всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості; б) середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу; в) середньооблікова кількість робітників.

 42. Оцінка забезпечення під-приємства працівниками здійснюється за такими напрямами: а) аналіз співвідношення між групами і категоріями працівників; б) аналіз використання робочого часу; в) аналіз складу і структури окремих груп або категорій працівників; г) аналіз професійного складу; д) аналіз кваліфікаційного складу

 43. Рух працівників аналі-зується за такими відносними показниками: а) коефіцієнт змінності (загального обороту); б) коефіцієнт плинності ( надмірного обороту); в) коефіцієнт необхідного обороту; г) коефіцієнт оновлення; д) коефіцієнт спрацювання

 44. Факторний аналіз середньорічного виробітку продукції на одного працівника враховує вплив таких факторів: а) середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником; б) частка робітників у чисельності персоналу; в) середньогодинний виробіток одного робітника; г) тривалість робочої зміни; д) плинність кадрів

 45. Під час  факторного  аналізу фонду оплати праці враховують вплив таких факторів: а) середньооблікова кількість працівників; б) середньорічна оплата праці; в) співвідно­шен­ня ефективності і оплати праці; г) трива­лість робочого дня; д) кількість днів, відпра­цьо­­ваних одним працівником.

 46. Оцінка використання матеріальних ре­сур­сів проводиться за такими узагаль­ню­ючи­ми показниками: а) матеріаломісткість; б) матеріаловіддача; в) рівень відходів та браку продукції; г) коефіцієнт корисного використання сировини; д) енергомісткість.

 47. Факторна модель обсягу виробленої продукції враховує вплив таких факторів: а) кількість використаного металу на виробництво основної продукції; б) ма­те­ріа­ло­віддача; в) рівень браку; г) норматив складських запасів матеріальних ресурсів; д) асортиментно-структурні зрушення у виробництві.

 48. Який з перелічених показників характеризує рівень матеріальних витрат, що припадають на одну гривню виробленої продукції: а) коефіцієнт використання матеріалів; б) матеріаловіддача; в) енергомісткість; г) матеріаломісткість.

 49. Які з наведених факторів, що впливають на обсяг про­дукції, належать до зовнішніх: а)  залишки продукції; б)  управління запасами; в)  фінансова дисципліна; г) розрахункова дисципліна; д) купівельна спроможність населення.

 50. Для визначення впливу факторів у всіх видах детермінованих факторних моделей вико­ристовують метод: а) інтегральний; б) різниць; в) логарифмування; г) ланцюгових під­становок; д) індексний.

 51. Абсолютні величини характеризують: а) рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності; б) кількісні розміри явища у натуральних вимірниках; в) відношення одного показника до іншого, обраного за базу порівняння; д) правильної відповіді немає.

 52. Відносні величини характеризують: а) рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності; б) кількісні розміри явища у натуральних вимірниках; в) відношення одного показника до іншого, обраного за базу порівняння; д) правильної відповіді немає.

 53. Баланс підприємства, дані якого використовують для здійснення аналізу, належать до: а) планової інформації; б) облікової інформації; в) статистичної інформації; г) нормативно-довідкової інформації; д) даних спеціальних обстеження.

 54. Організована сукупність даних про господарську діяльність підприємств чи їх окремих підрозділів - це: а) економічна інформація; б) фінансова інформація; в) статистична інформація; г) правильної відповіді немає.

 55. До складу необоротних активів підприємства входять: а) запаси; б)  нематеріальні активи; в)  основні засоби; г)  грошові кошти.

 56. До складу оборотних активів підприємства входять: а) запаси; б)  готова продукція; в)  нематеріальні активи; г)  грошові кошти.

 57. Для аналізу динаміки та структури майна підприємства застосовують: а) горизонтальний аналіз; б) вертикальний аналіз; в)  факторний аналіз; г) коефіцієнтний аналіз.

 58. Для виявлення питомої ваги необоротних активів у структурі майна підприємства та аналізу її динаміки необхідно застосувати: а) горизонтальний аналіз; б) вертикальний аналіз; в)  факторний аналіз; г) коефіцієнтний аналіз.

 59. До складу власного капіталу підприємства входять: а) статутний капітал; б)  короткострокові кредити банків; в)  резервний капітал; г)  сума страхових резервів.

 60. Перелік найменувань продукції в межах кожної номенклатурної позиції із зазначенням її обсягу у натуральних або вартісних показниках називають: а)  асортиментом продукції; б) номенклатурою продукції; в) структурою продукції; г) групуванням продукції; д) ритмічністю виробництва; е)  правильної відповіді немає.

 61. Як визначається рівень виконання плану за структурою: а)  відношенням фактичного обсягу виробництва до пла­нового; б)  відношенням залікового обсягу випуску продукції до планового; в)  відношенням залікового обсягу випуск продукції до фактичного; г) відношенням фактичного обсягу виробництва до пла­нового?

 62. Як визначити вплив браку на обсяг виробленої продукції: а)  відношенням вартості браку до обсягу виробленої про­дукції в гуртових цінах; б)  добутком частки браку в собівартості виробленої про­дукції і її обсягу в гуртових цінах; в)  ваш варіант?

 63. До узагальнюючих показників якості продукції нале­жать: а)  показники надійності та довговічності виробу; б)  патентно-правові показники; в)  екологічні нормативи; г)  показники рівня стандартизації та уніфікації; д)  ергономічні показники.

 64. Назвіть шляхи підвищення якості продукції: а)  підвищення рівня технічної підготовки виробництва; б)  вдосконалення техніки та технології; в)  збільшення коефіцієнта змінності роботи устатку­вання; г)  підвищення якості сировини, матеріалів, комплектую­чих виробів; д) скорочення чисельності працівників.

 65. Як визначається рівень виконання плану за якістю продукції, яку визначають: а) відношенням обсягу продукції кожного сорту до за­гального обсягу випуску виробів; б)  зіставленням фактичної частки продукції кожного сорту з плановою; в)  відношенням фактичної середньозваженої ціни оди­ниці продукції до планової; г)  множенням різниці фактичної та планово середньо­зваженої ціни на фактичний обсяг випуску виробів?

 66. Як визначити коефіцієнт ритмічності випуску про­дукції: а)  відношенням фактичного випуску до планового; б)  відношенням обсягу недовиконання плану до плано­вого випуску; в) відношенням фактичного випуску, але не вище плану, за декадами до планового обсягу випуску продукції за місцями; г) відношенням фактичного випуску в межах плану за декадами до фактичного випуску за місяць.

 67. Чинники, що впливають на якість продукції: а)  естетичні; б)  організація управління та виробничого процесу; в)  патентно-правові; г)  ергономічні; д)  частка виробничого браку.

 68. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства, безпосередньо пов’язані з виробництвом і реалізацією товарів, робіт, послуг: а) так; б) ні.

 69. Витрати звичайної діяльності – це витрати підприємства, пов’язані з його фінансовою та інвестиційною діяльністю, а також операціями що її забезпечують: а) так; б) ні.

 70. Операційні витрати - це: а) сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); б) сума витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг); в) сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та інших витрат підприємства, які здійснюються за рахунок його прибутку; г) ваш варіант.

 71. Аналіз витрат на виробництво продукції за економічними елементами охоплює: а) ана­­ліз матеріальних витрат; б) аналіз витрат на оплату праці; в) аналіз витрат на ут­ри­мання і експлуатацію устаткування; г) аналіз амортизації; д) аналіз адміністративних витрат

 72. За ступенем впливу обсягу виробництва на величину витрат  у складі операційних витрат виділяють:  а) умов­но змінні  і умовно постійні ; б)прямі і непрямі; в)прості і комплексні Основними статтями виробничої собівартості про­дукції є: а) прямі матеріальні витрати; б) прямі витрати на оплату праці; в) витрати на збут; г)  загальновиробничі витрати; д) інші прямі витрати.

 73. Інформація про елементи операційних витрат міститься у: а)  формі №1; б) формі №2; в) формі №3; г) формі №4;, г) формі №5.

 74. Постатейний аналіз витрат на виробництво охоплює: а)аналіз рівня і динаміки матеріальних витрат; б) аналіз рівня і динаміки  аморти­зації; в) аналіз рівня і динаміки адміністра­тив­них витрат; г)аналіз рівня і динаміки вит­рат на збут; д)аналіз прямих витрат на  ви­пуск продукції

 75. На відхилення фактичних витрат на 1 грн.  продукції від плану впли­вають та­кі фактори: а)зрушення у структурі і асортименті товарної продукції; б) зміна рівня  собі­вартості окремих видів продукції; в)зміна  рівня гуртових цін на споживані сировину та матеріали, тарифи на електро­­енергію і вантажні перевезення; г) зміна рівня оптових цін на продукцію підприємства; д)зміна індекса цін

 76. Факторний аналіз прямих трудових витрат виробництва враховує вплив: а) зміни випуску продукції за аналізований період; б) зміни структури виробництва продукції; в) зміни рівня трудомісткості виготовлення одиниці продукції; г) зміни собі­вартості виготовлення виробу; д)зміни рів­ня оплати праці за одиницю часу

 77. Форма №3 містить інформацію про: а)  майно підприємства; б)  доходи і витрати підприємства; в)  грошові кошти підприємства і їх рух; г)  величину власного капіталу підприємства; д)  правильної відповіді немає.

 78. Для аналізу структури майна підприємства застосовують такі його види: а) горизонтальний; б) вертикальний; в)  факторний; г) коефіцієнтний.

 79. Форма фінансової звітності  №4 містить інформацію про: а)  майно підприємства; б) доходи і витрати підприємства; в)  грошові кошти підприємства і їх рух; г)  величину власного капіталу підприємства; д)  правильної відповіді немає.

 80. Для визначення частки необоротних активів у структурі майна підприємства можна застосувати такий вид аналізу: а) горизонтальний; б) вертикальний; в)  факторний; г) коефіцієнтний.

 81. Форма №2 містить інформацію про: а)  майно підприємства; б)  доходи і витрати підприємства; в)  грошові кошти підприємства і їх рух; г)  величину власного капіталу підприємства; д)  правильної відповіді немає.

 82. Оборотні активи підприємства включають: а) готову продукцію; б)  нематеріальні активи; в)  основні засоби; г)  власний капітал; д) запаси.

 83. Форма фінансової звітності звітності №1 містить інформацію про: а)  майно підприємства; б)  доходи і витрати підприємства; в)  грошові кошти підприємства і їх рух; г)  величину власного капіталу підприємства; д)  правильної відповіді немає.

 84. Форма фінансової звітності звітності №5 містить інформацію про: а)  майно підприємства; б)  доходи і витрати підприємства; в)  грошові кошти підприємства і їх рух; г)  величину власного капіталу підприємства; д)  правильної відповіді немає.

 85. Внутрішній фінансовий аналіз здійснюють: а) аудитори; б) ревізори; в) фінансові аналітики підприємства; г) сторонні спеціалізовані організації.

 86. У випадку, коли грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і дебіторська заборгованість підприємства не покри­вають його кредиторської заборгованості, то такий фінан­совий стан підприємства називають: а)  нормальним; б)  нестійким; в)  кризовим; г)  правильної відповіді немає.

 87. Вкажіть фактори, від яких залежить фінансовий стан підприємства: а) фінансова політика підприємства; б) випуск продукції; в) реалізація продукції; г) результати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; д) ефективність використання фінансових ресурсів.

 88. Аналіз фінансового стану підприємства вирішує такі завдання: а) оцінка результатів господарської діяльності підприємства; б) аналіз бухгалтерської звітності; в) оцінка платоспроможності, фінансової стійкості, оцінка використання майна підприємства; г) планування фінансової діяльності підприємства; д) управління фінансовими ресурсами.

 89. Які види аналізу застосовують для оцінки фінансового стану підприємства: а) горизонтальний; б) факторний; в) аналіз платоспроможності; г) аналіз кредитоспроможності; д) вертикальний.

 90. Загальна оцінка фінансового стану підприємства передбачає: а) аналіз динаміки валюти балансу; б) аналіз складу і структури фінансових результатів; в) аналіз структури динаміки активів і пасивів; г)  правильної відповіді немає.

 91. Основна інформація для оцінки фінансового стану підприємства відображена у таких формах звітності: а)  форми 1, 3; б)  форми 1,2; в)  форми 1, 3, 4; г) форми 1 - 4; д)  правильної відповіді немає.

 92. Аналіз фінансового стану підприємства може бути: а)  ретроспективним; б)  поточним; в)  прогнозним; г)  перспективним; д)  правильної відповіді немає.

 93. Коефіцієнт незалежності визначається: а) позикові кошти/власні кошти, б) виручка від реалізації продукції/матеріальні запаси, в) власні оборотні кошти/майно підприємства, в) поточні пасиви/зобов'язання перед акціонерами, г) запаси/активи.

 94. Сума власних оборотних коштів підприємства розраховують як: а)  оборотні активи – поточні зобов’язання; б)  оборотні активи – власний капітал; в)  запаси + готова продукція + короткострокові кредити банків; г)  оборотні активи + власний капітал; д)  правильної відповіді немає.

 95. Основним джерелом інформації для аналізу фінансової стійкості підприємства є: а)  форма № 1; б)  форма № 2; в)  форма № 3; г)  форма № 4; д)  форма № 5.

 96. Вкажіть умову, при якій фінансову нестійкість підприємства вважають допустимою: а)  величина короткострокових кредитів і позикових за­собів, що залучаються для формування запасів, не перевищує сумарної вартості виробничих запасів, готової продукції і товарів; б) величина короткострокових кредитів і позикових коштів, що залучають для формування запасів не перевищує сумарної вартості виробничих за­пасів, готової продукції і товарів; в)  правильної відповіді немає.

 97. Абсолютне вивільнення оборотних коштів показує: а) вивільнення оборотних коштів за рахунок зміни їх оборотності; б)  вивільнення оборотних коштів під впливом обсягу виробництва; в)  вивільнення оборотних коштів під впливом обсягу реалізації продукції; г)  інше.

 98. Для розрахунку власного оборотного капіталу підприємства необхідно володіти інформацією про: а) оборотні активи; б) короткострокові зобов’язання; в) поточні зобов’язання; г) необоротні активи.

 99. У складі абсолютних показників фінансової стійкості виділяють: а) групу показників наявності джерел формування запасів; б) групу показників наявності джерел формування власних оборотних коштів; в) групу показників забезпеченості запасів джерелами їх формування; г)  правильної відповіді немає.

 100. Нормальні джерела формування запасів включають: а) власні оборотні кошти; б) короткострокові кредити банків; в) векселі видані; г) векселі одержані; д) дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги.

 101. В групу коефіцієнтів капіталізації входять: а) коефіцієнт автономії; б) коефіцієнт абсолютної ліквідності; в) коефіцієнт фінансової залежності; г)  коефіцієнт оборотності власного капіталу.

 102. Показник, який характеризує платоспроможність підприємства: а) коефіцієнт автономії; б) коефіцієнт вибуття; в) коефіцієнт абсолютної ліквідності; г) коефіцієнт фінансової ліквідності; д) правильної відповіді немає.

 103. Платоспроможність підприємства трактують як здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання. Це визна­чення: а) правильне; б) неправильне; в) частково правильне; г) ваш варіант.

 104. Інформація для розрахунку показників ліквідності підприємства міститься у: а)  балансі та звіті про фінансові результати; б) балансі; в)  звіті про фінансові результати; г)  правильної відповіді немає.

 105. Зіставлення груп активу і пасиву А1 (найліквідніші активи) – П1 (негайні пасиви) та А2 (швидко ліквідні активи) – П2 (короткострокові пасиви) дає змогу оцінити: а)  поточну ліквідність; б)  поточну платоспроможність; в)  довгострокову орієнтовну платоспроможність; г)  правильної відповіді немає.

 106. Зіставлення груп активу і пасиву А3 (повільно ліквідні активи) – П3 (довгострокові пасиви) дає змогу оцінити: а)  поточну ліквідність; б)  поточну платоспроможність; в) довгострокову орієнтовну платоспроможність; г)  правильної відповіді немає.

 107. Термінова ліквідність - це спроможність підприємства оплатити свої: а) поточні зобов'язання; б) зовнішні зобов'язання; в) довгострокові зобов'язання; г) зобов'язання перед бюджетом; д) інше.

 108. Який коефіцієнт показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за рахунок найліквідніших активів: а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; б) коефіцієнт швидкої ліквідності; в) коефіцієнт загальної ліквідності; г) коефіцієнт покриття.

 109. Який коефіцієнт характеризує загальну платоспроможність підприємства: а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; б) коефіцієнт швидкої ліквідності; в) коефіцієнт автономії; г) коефіцієнт покриття.

 110. Для розрахунку суми власного оборотного капіталу необхідна інформація з: а)  активу балансу; б)  звіту про фінансові результати; в)  звіту про власний капітал; г) пасиву балансу.

 111. Чи правильним є твердження, що абсолютним показником прибутковості підприємства є рівень його рентабельності: а) так; б) ні.

 112. Доходи підприємства, що виникають внаслідок реалізації іноземної валюти, операційної оренди активів та одержання пені належать до: а) інших операційних доходів; б) фінансових доходів; в) інших доходів; г) надзвичайних доходів; д) правильної відповіді немає.

 113. При визначенні впливу факторів на зміну чистого прибутку підприємства доцільно застосувати: а) мультиплікативну модель; б) кратну модель; в) адитивну модель; г) змішану модель.

 114. Валовий прибуток підприємства визначається: а) як сума операційного прибутку та прибутку від фінан­сової діяльності; б) як різниця між валовим доходом і валовими витратами підприємства; в) як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізо­ваної продукції;г) як різниця між чистим доходом і сукупними витратами підприємства.

 115. Чистий прибуток підприємства визначається: а) як сума операційного прибутку та прибутку від фінансо­вої діяльності; б) як різниця між валовим доходом і валовими витратами підприємства; в) як різниця між сукупними доходами і сукупними ви­тратами підприємства; г) як різниця між чистим доходом і операційними витра­тами підприємства.

 116. Фактор­ний аналіз прибутку від реалізації продукції передбачає використання таких методичних прийомів: а) елімінування; б) традиційних; в) дисконтування грошових потоків; г) експертної оцінки.

 117. П(С)БО 15 “Дохід” класифікує доходи за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) доходи від інвестиційної діяльності; в) доходи від операційної діяльності; г) інші операційні доходи.

 118. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку дає змогу: а) оцінити рівень підприємницького ризику; б) розробити оптимальну асортиментну та цінову політику; в) проаналізувати показники рентабельності діяльності підприємства; г) визначити беззбитковий обсяг виробництва (реалізації) продукції.

 119. Різниця між чис­тим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції - це: а) чистий прибуток; б) операційний прибуток; в) прибуток від надзвичайної діяльності; г) прибуток від звичайної діяльності; д) валовий прибуток.

 120. Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства проводиться за такими напрямами: а) аналіз доходів і витрат підприємства; б) аналіз розподілу прибутку; в) аналіз рівня і динаміки фінансових результатів; г) аналіз прибутку (збитку) від операційної діяльності підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!