Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2493 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Економічний аналіз, НУ ЛП

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Економічний аналіз, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Економічний аналіз

для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

протокол № 8 від24.02.2011 р. 

 

Львів – 2011

 

Економічний аналіз: Методичні рекомендації до виконання конт­роль­ної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” / Укл.: Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк. – Львів: Ви­давництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011 – 37 с. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курс "Економічний аналіз" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалавра за напрямами підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Предметом курсу є галузь знань про методологічні основи і способи системного, комплексного і взаємопов'язаного вивчення фінансово-господарської діяль­ності підприємств із метою її об'єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією прийняття обгрунтованих управлінських рішень і здійснення контролю та регулювання економічних процесів.

Методичні рекомендації призначені для студентів напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання, навчальним планом якого пе­редбачено виконання контрольної роботи  з курсу "Економічний аналіз". У контрольній роботі має бути досліджена господарська діяльність підприємства за такими основними напрямами: аналіз необоротних активів, аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, загальна оцінка фінансового стану, аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності та прибутковості його діяльності.

Джерелом інформації для виконання контрольної роботи є основні форми фінансової звітності конкретного підприємства. Поданий перелік літера­тури дає змогу детальніше опрацювати окремі питання.

Результати оцінки господарської діяльності підприємства подають у формі аналітичної довідки, структура якої відповідає напрямам дослідження. Вона має містити розрахунки показників та аналітичні таблиці, макети яких наведені в додатках до мето­дичних рекомендацій, а також аналітичні висновки до кожної з них.

Контрольна робота складається з титульного аркуша, змісту, теоретичної та практичної частин, додатків та списку використаної літератури.

Виконання та захист контрольної роботи проводиться протягом семестру і є підставою для допуску до складання семестрового контролю у формі диференційованого заліку з курсу "Економічний аналіз". 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Титульний аркуш містить назву вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; дисципліну, з якої робота виконується, номер варіанта, прізвище та ініціали студента, групу, відомості про керівника.

Зміст подають після титульного аркуша. Він містить назву та номери початкових сторінок вступу, питань і завдань, висновків, додатків, списку використаних джерел.

Вступ розкриває мету і основні завдання контрольної роботи, характеризує її структуру та джерела інформації.

Основний текст контрольної роботи поділяється на теоретичну та практичну частину.

У теоретичній частині відповідно до заданого питання висвітлюють теоретичні положення та відповіді на тестові завдання згідно з варіантом. Загальний обсяг теоретичної частини не повинен перевищувати 20-30% обсягу основної частини роботи.

У практичній частині виконують розрахунки відповідно до заданого завдання на підставі зібраної інформації. Набір документів, які використовують під час виконання контрольної роботи, подають у додатку до неї. Практична частина повинна відповідно до завдання містити розрахунки показників, аналітичні таблиці та аргументовані висновки.

Висновки містять основні результати аналізу, здійсненого у практичній частині контрольної роботи.

Список використаних джерел розміщують за алфавітом або у послідовності згадування джерел у тексті за їхньою наскрізною нумерацією. Оформляють цей список відповідно до вимог стандарту.

У додатках подають матеріали, які використовувались під час написання основної частини контрольної роботи, зокрема фінансову звітність конкретного підприємства. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вибір варіанта теоретичної та практичної частини контрольної роботи. Номер варіанта теоретичної частини, яка передбачає одне теоретичне питання та чотири тестові, студент вибирає за першими літерами власного прізвища та імені.

Теоретичне питання відповідає першій літері прізвища студента.

Комплект тестових питань вибирається за першою літерою імені студента.

Перелік варіантів подано у табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти теоретичних і тестових питань

Вибір теоретичних питань

Вибір тестових питань

Перша літера прізвища студента

Перша літера  імені студента

№1

№2

№3

№4

А

1

А

1

31

61

91

Б

2

Б

2

32

62

92

В

3

В

3

33

63

93

Г

4

Г

4

34

64

94

Д

5

Д

5

35

65

95

Е

6

Е

6

36

66

96

Є

7

Є

7

37

67

97

Ж

8

Ж

8

38

68

98

З

9

З

9

39

69

99

І

10

І

10

40

70

100

Ї

11

Ї

11

41

71

101

Й

12

Й

12

42

72

102

К

13

К

13

43

73

103

Л

14

Л

14

44

74

104

М

15

М

15

45

75

105

Н

16

Н

16

46

76

106

О

17

О

17

47

77

107

П

18

П

18

48

78

108

Р

19

Р

19

49

79

109

С

20

С

20

50

80

110

Т

21

Т

21

51

81

111

У

22

У

22

52

82

112

Ф

23

Ф

23

53

83

113

Х

24

Х

24

54

84

114

Ц

25

Ц

25

55

85

115

Ч

26

Ч

26

56

86

116

Ш

27

Ш

27

57

87

117

Щ

28

Щ

28

58

88

118

Ю

29

Ю

29

59

89

119

Я

30

Я

30

60

90

120

Теоретичне питання передбачає опрацювання рекомендованої літератури. Відповідь на тестове питання має супроводжуватися коротким обгрунту­ван­ням відповіді.

У практичній частині контрольної роботи студент має реалізувати методику аналізу фінансового стану і фінансових результатів на основі фінансової звітності конкретного підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!