Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2489 Методичний посібник для виконання курсової роботи з курсу Будівництво, Технологія будівельного виробництва, ТНТУ ім. Пулюя

Методичний посібник для виконання курсової роботи з курсу Будівництво, Технологія будівельного виробництва, ТНТУ ім. Пулюя

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

Механіко-технологічний факультет

Кафедра будівельної механіки”

 

Методичнийпосібник для виконання курсової роботиз курсу Будівництво, Технологія будівельного виробництва

    

Тернопіль, 2014 

 

Методичний посібник для виконання курсової роботи студентами напряму “Будівництво”//Ковальчук Я.О. Дубіжанський Д.І., Тернопіль, 2014. – 49 с.

У методичних вказівках наведено вимоги до курсової роботи, її зміст та структура, правила оформлення та захисту.

Укладачі: к.т.н., доц. Ковальчук Я.О., к.т.н. Дубіжанський Д.І. 

Рецензент: к.т.н., доц. Крамар Г.М.  

Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії

механіко-технологічного факультету ТНТУ ім. І. Пулюя

протокол №       від «    »                       2014 р. 

Затверджено на засіданні кафедри будівельної механіки ТНТУ ім. І. Пулюя

протокол №        від «      »                     2014 р.

ЗМІСТ 

 

Стор.

ВСТУП 

4

1. Мета курсової роботи  та її обсяг 

4

2. Тематика та вихідні дані для курсової роботи 

5

3. Індивідуальне завдання

5

4. Вимоги до викладення матеріалу курсової роботи 

6

5. Структура курсової роботи

6

6. Вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки

7

7. Змістовний склад структурних елементів пояснювальної записки

8

7.1 Анотація

8

7.2 Інші структурні частини ПЗ

9

8. Правила формлення структурних частин ПЗ

10

8.1 Нумерація сторінок та частин у пояснювальній записці

11

8.2 Ілюстрації

11

8.3 Таблиці

13

8.4 Переліки

14

8.5 Формули та рівняння

14

8.5.1 Формули, на які є посилання 

14

8.5.1 Формули, на які немає посилань 

15

8.6 Посилання 

15

8.7 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

16

8.8 Додатки 

16

9. Виконання архітектурно-будівельних креслень

17

10. Порядок захисту курсових робіт 

17

11. Зразок виконання КР

19

Додаток А. Титульний аркуш КР 

37

Додаток Б. Індивідуальне завдання для КР

38

Додаток В. Анотація 

40

Додаток Г. Приклади оформлення бібліографічного опису

41

Додаток Д. Зразки основних надписів 

48

Рекомендовані джерела

49

  

Вступ

Навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями 7.06010101 і 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» передбачено виконання курсової  роботи (КР) з технології будівельного виробництва. Виконуючи курсову роботу студент набуває знання і вміння, які зможе використати при дипломному проектуванні, розробляючи технологічні проекти в ширшому обсязі. В курсовій роботі студент має можливість пропонувати нові технологічні ідеї, порівнювати варіанти виконання робіт, визначати їх техніко-економічні показники для вибору оптимального варіанту.

Підвищення ефективності та рентабельності капітального будівництва  в сучасних умовах можна досягнути шляхом підвищення технологічності будівельної продукції. Реалізація цієї задачі повинна йти шляхом послідовного перетворення будівництва в єдиний промислово будівельний процес зведення об’єктів, покращення та розширення номенклатури матеріалів і конструкцій, що застосовуються, забезпеченням будівництва високопродуктивною технікою, широкого впровадження прогресивних науково– технічних досягнень, ресурсно та енергозберігаючих технологій,  підвищення якості розробки документації та удосконалення проектно кошторисної справи. Зведення будівель та споруд складається з ряду будівельних робіт, які в свою чергу діляться на окремі процеси. Виконання їх в оптимальній послідовності і з технічно обґрунтованими режимами дає можливість досягнути бажаних результатів за якістю, продуктивністю та собівартістю будівельної продукції при дотриманні вимог охорони праці та захисту навколишнього середовища від шкідливого виробничого впливу. 

1. Мета курсової роботи  та її обсяг

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення знань студентів з теоретичного матеріалу, а також набуття навичок самостійно знаходити оптимальні технологічні рішення для виконання будівництва в задані терміни з необхідною якістю і дотриманням вимог техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при мінімальній вартості. 

Курсова робота виконується студентом самостійно і повинна комплексно поєднувати вирішення задач навчального, аналітично-розрахункового та науково-дослідницького характеру.

Навчальною частиною КР є відображення кола основних теоретичних питань та задач, які розв’язуються згідно з індивідуальним завданням на роботу.

Аналітично-розрахункова частина КР реалізується шляхом застосування математичного апарату для розрахунку чи моделювання з метою вирішення поставлених в роботі задач.

Науково-дослідна частина передбачає поглиблений пошук (опрацювання) новітніх джерел інформації з метою дослідження окремих параметрів чи складової характеристики об’єкта.

В КР студент повинен розкрити зміст теми, показати знання літературних джерел та нормативних актів.

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, виконаної на аркушах стандартного розміру А4 (210×297) (20…25 аркушів), і ілюстративних матеріалів на одному аркуші А1 (594×841).

У випадку повного збігання тем курсових робіт у декількох студентів індивідуальне завдання повинне мати не лише різні числові вихідні дані, але й передбачати самостійне викладення студентом тексту пояснювальної записки з метою уникнення використання одного і того ж електронного варіанта. При тестуванні таких робіт комп’ютерною системою на анти плагіат повинен бути негативний результат.

При роботі над курсовою роботою студент повинен дотримуватися вимог чинного законодавства України та нормативних документів в сфері будівництві. 

2. Тематика та вихідні дані для курсової роботи

Теми курсових робіт визначаються кафедрою будівельної механіки. Зазвичай курсова робота з «Технології будівельного виробництва» базується на матеріалах курсового проекту з «Архітектури будівель і споруд». Однак тема курсової роботи може бути запропонована студентом з обгрунтуванням тематики або будівельною організацією на підставі реальних виробничих задач.  Об’єктом курсової роботи може бути частина госпдоговір них та держбюджетних робіт, які виконуються за науковим напрямком кафедри і узгоджуються зі змістом дисципліни.

Вихідними даними для курсової роботи є:

- архітектурно-планувальні креслення;

- місце будівництва;

- характеристика геологічних умов (грунтів, підґрунтових вод тощо);

- дата початку будівництва;

- наявність транспортних комунікацій;

- наявність енергокомунікацій (електрика, газ, вода);

- організація-генпідрядник будівництва (при виконанні проектованих обсягів робіт субпідрядними організаціями їх необхідно також вказати);

- проектний термін будівництва;

- особливі умови будівництва (скорочені терміни будівництва, підвищена сейсмічна стійкість об’єкта, будівництво в зимовий період тощо). 

3. Індивідуальне завдання

Конкретний зміст курсової роботи та етапи їх виконання визначає керівник на підставі теми та індивідуального завдання, затвердженого завідувачем кафедри. Індивідуальне завдання в перелік до змісту не входить та має бути другою сторінкою після титульного аркуша. Титульний аркуш і індивідуальне завдання оформляються згідно форм, затверджених МОН України (див. додаток А, Б). Зворотній аркуш індивідуального завдання включає календарний графік виконання кожного з етапів курсової роботи та дату подачі закінченої роботи до захисту. Індивідуальне завдання підписується керівником і студентом та затверджується завідувачем кафедри.

Після захисту курсової роботи на титульному аркуші курсової роботи має бути виставлена оцінка з підписами керівника та викладача (-ів), що входять до складу комісії. 

4. Вимоги до викладення матеріалу курсової роботи

Викладення матеріалу курсової роботи виконують у пояснювальній записці. Графічна частина проекту є ілюстративною і розглядається в комплексі з пояснювальною запискою (по текстові пояснювальної записки роблять посилання на аркуш графічної частини). Для захисту курсової роботи доцільно розробити мультимедійну презентацію з серії слайдів (10…20 шт.) в будь-якому з прикладних програмних пакетів, які забезпечують демонстрування матеріалу курсової роботи через медіа проектор. Слайди повинні містити найважливішу інформацію з курсової роботи (завдання, креслення, схеми, таблиці, діаграми, графіки, висновки). Не варто на слайди виводити чисто текстову інформацію. Цю інформацію студент даватиме усно при захисті, коментуючи подані на слайдах матеріали. 

5. Структура курсової роботи

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка складається з таких структурних частин:

- титульний аркуш (додаток А);

- індивідуальне завдання (додаток Б);

- календарний план (зворотній бік аркуша з індивідуальним завданням, додаток Б);

- анотація;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності);

- вступ;

- основна частина згідно індивідуального завдання (її структури див. далі);

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки (при необхідності). 

Анотація призначена для ознайомлення з текстовим документом курсової роботи. Вона має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу. Аркуш з анотацію слід розміщувати безпосередньо за індивідуальним завданням. Зразок анотації подано в додатку В. 

1. Характеристика будівельного об’єкту та умови його будівництва (згідно індивідуального завдання);

2. Визначення потреби у конструкціях та матеріалах (згідно конструкторської документації);

3. Варіанти методів методів виконання робіт (студент пропонує декілька можливих варіантів і обґрунтовує вибір одного з них);

4. Розроблення технології виконання робіт для одного будівельного процесу (згідно індивідуального завдання з врахуванням сучасних технологічних тенденцій будівельного виробництва):

4.1 Перелік робіт, які повинні бути виконані перед початком реалізації проектованого технологічного процесу;

4.2 Перелік робіт та визначення їх обсягів (згідно відповідних норм часу за ДБН);

4.3 Вибір технічних засобів для виконання робіт (машин, механізмів та устаткування);

4.4 Поопераційний опис технології виконання робіт;

4.5 Правила техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при виконанні робіт згідно проектованого технологічного процесу;

4.6 Кошторис трудових витрат;

4.7 Контроль якості робіт згідно проектованого технологічного процесу;

5. Пропозиції щодо удосконалення технології виконання будівельних робіт в світлі сучасних досягнень будівельної індустрії. 

У графічній частині проекту розробляють і наводять:

  1. Архітектурно-будівельні креслення, які покладено в основу індивідуального завдання курсової роботи.

  2. Результати виконання курсової роботи, які доцільно ілюструвати (технологічні схеми, конструкції опалубки, схеми їх укрупнення, відомість потреби в матеріально-технічних ресурсах, вказівки щодо виконання вимог техніки безпеки тощо). 

6. Вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки 

Текст пояснювальної записки складається українською мовою. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо.

Пояснювальну записку (ПЗ) виконують, дотримуючись вимог до звітів в сфері науки і техніки. Текст пояснювальної записки друкують на одному боці білого паперу формату А4 з рамочками і основним написом (додаток Г). Перший текстовий аркуш ПЗ (АНОТАЦІЯ) виконують з рамочкою та основним написом 40х185 мм, решта аркушів з основним написом 15х185 мм. Весь текст ПЗ необхідно вирівнювати по ширині сторінки. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см. Відступи в тексті перед та після абзаців не робити.

У всьому тексті, включаючи заголовки, використовують 14-й кегль, шрифт гарнітури Times New Roman та півторачний інтервал. Як виняток у таблицях, у написах на рисунках, у підрисункових підписах та в текстах комп’ютерних програм можна використовувати 12-й кегль та одинарний інтервал.

Під час виконання ПЗ необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього тексту. У ПЗ мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки і бути однаково чорними впродовж усього тексту.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого зображення від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору. Допускається не більше одного виправлення на сторінці.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви в тексті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову ПЗ, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Пояснювальну записку умовно поділяють на:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки (за необхідності).

Суть КР  в ПЗ викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Вступ та висновки не можна ділити на підрозділи, пункти або підпункти. 

7. Змістовний склад структурних елементів пояснювальної записки

7.1 Анотація 

Анотація призначена для швидкого загального ознайомлення з роботою. Анотація має бути стислою, інформативною і розкривати сутність роботи. Анотація до курсової роботи обсягом до однієї сторінки українською мовою має містити:

– відомості про автора, тему, обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел за переліком посилань;

– текст анотації;

– ключові слова. 

Текст анотації має відображати зміст роботи в такій послідовності:

Мета й задачі роботи. Формулювання мети роботи і задач, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети (не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету).  Мета – це запланований результат дослідження.

Методи вирішення поставлених задач.Подають перелік використаних методів розв’язання задач для досягнення поставленої в роботі мети. Викладати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко й змістовно визначаючи, що саме визначалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

 Практичне значення одержаних результатів.Подання відомостей про застосування результатів роботи або рекомендацій щодо їх впровадження (використання). Необхідно дати короткі відомості щодо можливість впровадження результатів роботи із зазначенням назв організацій, у яких може бути здійснена реалізація, видів реалізації.

Інформація про застосуваня інновацій при розробленні технологічного процесу.

– – Ключові слова, що є найістотнішими для розкриття спрямованості роботи, формують на основі тексту роботи й розташовують у кінці анотації. Перелік 5…7 ключових слів (словосполучень) друкують прописними літерами в називному відмінку в рядок, через коми.

Зразок анотації подано в додатку В. 

7.2 Інші структурні частини ПЗ 

До структурного елементу «зміст» включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті ПЗ; висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів включає пояснення прийнятих у курсовій роботі малопоширених умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Цей перелік вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті наводять їх розшифровку.

У вступі коротко (до 1 сторінки) викладають:

– актуальність теми, її значущість, обґрунтування доцільності виконання роботи;

– мету роботи та поставлені задачі для досягнення цієї мети;

– взаємозв’язок з іншими роботами.

Основна частина передбачає послідовне розв’язання поставлених в індивідуальному  завданні задач.

Між структурними частинами роботи повинен простежуватися чіткий логічний зв’язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою.

У висновках до курсової роботи наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи. Висновкимають продемонструвати ступінь реалізації поставленої мети та завдань. У висновках необхідно акцентувати увагу на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів.

Висновки до курсової роботи краще подати у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. Причому кожен абзац має містити окремий логічно завершений висновок чи рекомендацію.

На підставі отриманих висновків у роботі бажано надати рекомендації до практичної реалізації отриманих результатів.

Перелік посилань, на які є звернення в основній частині ПЗ, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання), записаними в квадратних дужках. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зразок оформлення посилань наведено в додатку 4.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!