Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2488 Захист та оцінювання роботи, Переклад, НГУ

Захист та оцінювання роботи, Переклад, НГУ

« Назад

Розділ 6. Захист та оцінювання роботи

До захисту курсових і дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі необхідні вимоги навчального плану. У процесі захисту студент повинен продемонструвати певний рівень знання наукових фак­тів, спроможність їх аналізувати, аргументувати свій погляд, відповідати на запитання, дотичні до теми дослідження.

Захист курсової роботи проводиться згідно з графіком, затвердже­ним кафедрою, у присутності комісії у складі голови (завідувача кафед­ри) та декількох (двох) членів кафедри, один з яких є науковим керівни­ком студента.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Дер­жавної екзаменаційної комісії (ДЕК), склад якої затверджує ректор уні­верситету. Головою ДЕК запрошується один із провідних фахівців у да­ній галузі - представник спорідненої кафедри іншого університету.

Процедура захисту курсової роботи:

 1. Робота представляється науковим керівником, який констатує наяв­ність усіх необхідних реквізитів і супровідних документів роботи.

 2. Студентові надається слово для захисту (доповіді) - не більше 10 хвилин.

 3. Науковий керівник оприлюднює відзив.

 4. Студент відповідає на запитання, поставлені членами комісії.

 5. Після захисту всіх курсових робіт оголошується перерва для обго­ворення комісією результатів роботи.

 6. Після обговорення робіт голова комісії оголошує результати захисту.

Процедура захисту дипломної роботи:

 1. Робота представляється секретарем комісії, який констатує наяв­ність усіх необхідних реквізитів і супровідних документів роботи.

 2. Студентові надається слово для захисту - не більше 20 хвилин.

 3. Науковий керівник оприлюднює відзив.

 4. Секретар комісії зачитує рецензію фахівця.

 5. Здобувач відповідає на поставлені запитання членів ДЕК та осіб, присутніх на захисті.

 6. Студент виступає із заключним словом - не більше однієї хвилини.

 7. Після захисту (не більше 12 студентів упродовж одного засідання комісії) оголошується перерва для обговорення комісією результа­тів роботи.

 8. Після обговорення досліджень голова ДЕК оголошує результати захисту.

Доповідь необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі питання: обґрунтування актуальності теми до­слідження, мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження, що вдалося вста­новити, методи дослідження, елементи новизни у теоретичних положен­нях, з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника, а для дипломної роботи - і рецензента. Для студентів ОКР "Магістр" є обов'язковим за­хист роботи у режимі PowerPoint (див. Розділ 4).

Автор повинен відповісти на всі запитання, поставлені членами комі­сії та іншими присутніми. Відповіді мають бути конкретними і лаконіч­ними. У випадку, коли студент не може відповісти на поставлене запи­тання, йому необхідно у ввічливій формі вказати на причину цього, на­приклад: "Це не входило до кола наших досліджень", "Це є предметом наших подальших наукових пошуків" тощо.

У заключному слові студент має подякувати всім, хто був задіяний у процесі підготовки його роботи: насамперед,' науковому керівникові, ре­цензентові, а також усім, хто ставив запитання та виявив інтерес до його дослідження.

Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки студента та до екзаменаційної відомості

Оцінка за дипломну роботу виставляється на закритому засіданні ДЕК і оголошується її головою дипломнику і всім присутнім на відкри­тому засіданні.

Якщо захист дипломної роботи визнається незадовільним, ДЕК має ви­значити, чи може студент подати на повторний захист наступного року ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, запропоновану кафедрою.

Критерії оцінювання робіт:

1. Курсова робота. Оскільки курсова робота є видом діяльності, що передбачена Навчальною робочою програмою дисципліни, то вона ста­новить певну частину балів модуля, до якого цей вид діяльності нале­жить. Скажімо, дисципліна складається з двох модулів. Кожен модуль має максимум 44 бали. Курсова робота як вид діяльності становить, наприклад, 12 балів. Таким чином, 12 балів відповідає оцінці "відмінно", 10 балів - оцінці "добре", а 8 - оцінці "задовільно". Нижче восьми балів - робота оцінюється "незадовільно".

На "відмінно" може бути оцінена курсова робота, що повною мірою задовольняє такі вимоги:

а) її зміст відповідає заявленій темі і послідовно розкриває її;

б) робота має загальноприйняту стандартизовану структуру;

в) у роботі зроблено огляд найбільш відомих досліджень з теми;

г) робота є самостійною стосовно поставлених завдань та висновків;
ґ) основна частина цілковито вирішує коло поставлених завдань;

д) робота написана літературною українською мовою (з дотриманням
наукового стилю мовлення), не містить орфографічних, пунктуаційних та
стилістичних помилок;

е) науковий керівник рекомендує оцінити роботу на "відмінно";

є) робота на кожному етапі подавалася завчасно на перевірку науко­вому керівникові;

ж) зауваження наукового керівника враховані й опрацьовані.

На "добре" і "задовільно" робота оцінюється за наявності огріхів у вимогах, які відображені в пунктах а, в, г, ґ, д.

Виконання пунктів б, е, є, ж    обов'язкове,     інакше    робота    взагалі не
приймається до розгляду.

Додаток  2

Зразки державного стандарту України щодо складання бібліографічного апарату (Бюлетень  ВАК України, №3, 2008) 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія /  Р.П. Зорівчак -  Львів: Вища школа, 1983. - 176 с.

Два автори

1. Вердербер Р. Психология общения. (серия «Главный учебник») /  Р.Бердербер, К.Вердербер. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320с.

2. Krahl S. Kleines Wörterbuch der Stilkunde / S. Krahl, J. Kurz. – Leipzig : Bibl. Institut, 1975. – 142 S.

Три автори

Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия /  Г.М.Андреева, Н.К.Богомолова, Л.А.Петровская. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286с.

Чотири автори

Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский,  О.П. Воробьёва,  Н.И. Лихошерст,  З.В. Тимошенко. –  К. :  Высшая школа, 1991. – 272 с.

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.  

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук.ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / упоряд. Л.М.Яременко [та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч.2: Додатки. — 2007. — 573 с.

2. Цзе  Ч.  Метафора  на  страницах  современной  российской  прессы /  Ч. Цзе // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Серія : Філологія. – 2001. – № 520 (Вип. 33).  – С. 252–257.

Матеріали конференцій

Монакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов/ В.М. Монакін // Проблеми зіставної семантики: Тези міжнар. наук. конференції / Ін-т мовознавства НАН України, Київ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 2006. - С. 29-31.

Словники

1. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

2. Ахманова  О.С.  Словарь  лингвистических  терминов /  О.С. Ахманова. –  М. : Советская энциклопедия, 1966. –

606 с.

Дисертації і автореферати дисертацій

1. Гамзюк М.В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (Досвід дослідження в синхронії та діахронії): Дис. … д-ра філол. наук: 10.02.04. / М.В. Гамзюк - К., 2001. - 424 с.

2. Літвінчук  І.М.  Прагматика  емотивного тексту : автореф. дис. на здобуття ступ. канд. філолог. наук /  І.М. Літвінчук. – К., 2000. – 17 с.

Періодичні видання

1. Фірсова Ю.А. Переклад німецьких фразеологізмів з топонімічним компонентом українською мовою: проблема еквівалентності / Ю.А.Фірсова // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. - 2002. - № 4(37). - С. 174-178.

2. Худяков И.Н. Об  эмоционально-оценочной лексике / И.Н. Худяков // Филологические науки. – 1980. – № 2. – С. 79–82.

3. Time. Vol.152, No. 22, 30 November, 2001.

4. Süddeutsche Zeitung, 20. September, 2003.

Електронні ресурси

1. Національна електронна бібліотека [Електронний ресурс] / Режим доступу: URL: http//www.nns.ru .

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua./articles/2003/03klinko.htm.

Додаток 3

Орієнтовна тематика наукових і кваліфікаційних робіт з перекладознавства

 1. Відтворення власних імен та назв у перекладах з української на англійську  мову.

 2. Відтворення німецьких власних імен та назв українською мовою.

 3. Реалії суспільно-політичного і культурного життя та способи їх перекладу.

 4. Проблеми транслітерації та практичної транскрипції власних назв та імен згідно сучасних міжнародних стандартів.

 5. Неологізми в сучасній англійській мові та способи їх перекладу.

 6. Специфічні синтаксичні конструкції німецької мови та їх переклад.

 7. Переклад інтернаціональної лексики та спеціальних галузевих термінів.

 8. Способи відтворення фразеологічних одиниць у перекладі.

 9. Передача граматичних значень при перекладі ( значення однини та множини, модальне значення, видо-часові значення, значення пасивного стану).

 10. Елементи словотворення в сучасній іспанській мові.

 11. Особливості перекладу текстів офіційно-ділового стилю (тексти законів, міжнародних угод, ділових контрактів тощо).

 12. Особливості перекладу рекламних, інформаційних та газетних матеріалів.

 13. Особливості перекладу сучасної науково-технічної термінології (у різних галузях).

 14.  Способи перекладу німецьких композитів на українську мову.

 15. Лексичні трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу.

 16. Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі.

 17. Полісемія лексеми ( фразеологізму) в аспекті перекладу.

 18. Потенціальні та ситуативно-контекстуальні значення лексем.

 19. Слова-реалії як перекладознавча проблема.

 20. Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація.

 21. Фразеологізми з національно-специфічними елементами у перекладацькому аспекті.

 22. Способи перекладу українських іменників, що означають рід діяльності, професію.

 23. Українські абстрактні іменники: семантика, функціонування в тексті,   перекладацький аспект.

 24. Історичні аспекти перекладу в Україні (перекладацька практика за часів стародавньої України, переклад у середні віки, видатні українські перекладачі XIX - XX століття)

 25. Стилістична диференціація лексики та її відображення при перекладі.

 26. Стилістичні особливості драматургічного твору та їх передача при перекладі. 

Додаток 4

Орієнтовна тематика наукових і кваліфікаційних робіт з іноземної мови

 1. Основні моделі метафоризації і передача метафоричних значень засобами мови.

 2. Стилістична характеристика лексики і фразеології ненормативного характеру.

 3. Структура і семантика заголовку (на матеріалі німецького часопису „Deutschland“, англійського часопису “Time”).

 4. Колірний аспект сучасної німецької фразеології.

 5. Стилістичні можливості синонімії в сучасної англійській мові.

 6. Структура і семантика англомовних запозичень у сучасну німецьку мову.

 7. Неологізми в сучасної англійській мови: структура, семантика, сфера вживання.

 8. Метафора як універсальний засіб мовної номінації.

 9. Каламбур як стилістичний прийом .

 10. Прислів’я та приказки в мережі Інтернет.

 11. Модифікація фразеологічних одиниць сучасної іноземної мови (на матеріалі рекламних текстів).

 12. Торгові назви: структура, семантика, сфера функціонування.

 13. Лінгвостилістична характеристика мови науки.

 14. Гендерний аспект в мові та міжмовній комунікації.

 15. Способи відтворення категорії множинності в сучасній англійській мові.

 16. Номінативні засоби німецької мови для передачі порівняння.

 17. Передача рис характеру людини лексико-фразеологічними засобами англійської мови.

 18. Лінгвостилістична німецького тексту-інтерв’ю.

 19. Власне ім’я: семантичний, прагматичний і перекладознавчий аспекти.

 20. Тенденції розвитку в сучасній англійській мові (на матеріалі преси).

 Додаток 5

Список основної рекомендованої літератури з перекладацьких дисциплін

 1. Ажнюк Б.М. Українські власні назви (антропоніми і топоніми) в англійському написанні / Б.М.Ажнюк // Мовознавство, №1 (157), січень - лютий, 1993.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С.Бархударов. - М.: / Линн Виссон. – М. : "Р.Валент", 1999. – 272 с.

 3. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования / И.Р.Гальперин. – М.: Наука, 1983. – 139с.

 4. Гиляревский P.C., Иностранные имена и названия в русском тексте / Р.С. Гиляревский, Б.А.Старостин – М.: Высшая школа, 1985. – 303 с.

 5. Горпинич В.О. Українські власні назви в російській мові / В.О. Горпинич, Т.Р. Антонюк – Київ: Іван Федоров, 1998. –134с.

 6. Горпинич В.О. Географічні назви в українській мові / В.О. Горпинич, Т.Р. Антонюк. – Київ: Іван Федоров, 1999, – 152 с.

 7. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія/ Р.П.Зорівчак. – Львів: Вища школа, 1983. - 176 с.

 8. Комиссаров В.Н. Слово о переводе / В.Н.Комиссаров. - М.: Междунар. отношения, 1973. –215с.

 9. 11. Корунець   І.В.   Принципи   і   способи   передачі українських особових     і     географічних     назв     англійською     мовою. / І.В.Корунець   // Мовознавство, №3 (159), травень - червень, 1993.

 10. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / І.В.Корунець . – Київ: Вища школа, 1986. –174с.

 11. Мастерство перевода. -  №7, 1970 (та інші випуски). М.: Советский писатель, 1970. – 543 с.

 12. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения переводу на слух / Р.К. Миньяр-Белоручев . – М.: Изд-во ИМО, 1959. –191с.

 13. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р.К. Миньяр-Белоручев. – М.: Военное изд-во Минобороны СССР, 1969. – 288с.

 14. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода / Р.К. Миньяр-Белоручев – М.: Московский  лицей, 1996. – 208 с.

 15. Роганова З.Е. Перевод с русского языка на немецкий /  З.Е. Роганова. –  М., 1971.

 16. Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого языка на русский / З.Е. Роганова. –  М., 1961.

 17. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. / А.В. Федоров. – М.,1983. 

Додаток 7.

Список основної рекомендованої літератури з іноземної філології

 1. Абрамова Н.А. Язык и культура: Учебное пособие / Н.А.Абрамова. - Чита: Поиск, 2000. - 237 с.

 2. Баранов А.Н. Постулаты когнитивной семантики / А.Н.Баранов, Д.О. Добровольский // Известия АН. РАН. Серия литературы и языка. - 1997. - Т. 56, № 1. - С. 11-21.

 3. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка: Для ин-тов и фак. иностр. яз. / М.П. Брандес.  -  М.: Высшая школа, 1983. - 271 с.

 4. Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова /  Е.М.. Верещагин, В.Г. Костомаров - М.: Русский язык, 1980. - 320 с.

 5. Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: Методическое руководство./ Е.М.. Верещагин, В.Г. Костомаров - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Русский язык, 1990. - 247 с.

 6. Гак В.Г. К типологии лингвистических номинаций / В.Г.Гак // Языковая номинация (Общие вопросы). - М.: Наука, 1977. - С. 230-293.

 7. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1984. - С. 34-298.

 8. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры: Пер. с нем. / В. фон Гумбольдт - М.: Прогресс, 1985. - 451 с.

 9. Зиндер Л.Р. Современный немецкий язык. Теоретический курс. Учебник. /  Л.Р.Зиндер, Т.В. Строева - 3-е перераб. изд. - М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. - 420 с.

 10. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение / С.Д. Кацнельсон. - М.-Л.: Наука, 1965. - 110 с.

 11. Ковалик І.І. Про власні та загальні назви в українській мові / І.І.Ковалик // Мовознавство. - 1977. - № 2. - С. 11-18.

 12. Колшанский Г.В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте / Г.В. Колшанский // Принципы и методы семантических исследований. - М.: Наука, 1976. - С. 5-30.

 13. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти./ М.П. Кочерган - К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. - 288 с.

 14. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. / М.П. Кочерган - К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. - 368 с.

 15. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы / Д.Г. Мальцева - М.: Высшая школа, 1991. - 176 с.

 16. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса: на мат. нем. яз. / О.И.  Москальская - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1981. - 175 с.

 17. Потебня А.А. Мысль и язык. / А.А.  Потебня - К.: СИНТО, 1993. - 192 с.

 18. Райхштейн А.Д. Национально-культурный аспект интеркоммуникации / А.Д.  Райхштейн // Иностранные языки в школе. - 1986. - № 5. - С. 10-14.

 19. Реформатский А.А. Введение в языковедение: Учебник / А.А. Реформатский [Ред. В.А.Виноградов.] - М.: Аспект Пресс, 1996. - 536 с.

 20. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови: Довідкове видання./ Р.І. Смеречанський - К.: Радянська школа, 1989. - 304 с.

 21. Стилистика английского языка: Учебник / А.Н.Мороховский, О.П.Воробьева, Н.И.Лихошерст, З.В.Тимошенко / [ред. А.А.Гусак.] - К.: Изд-во “Выща школа”, 1991. - 272 с.

 22. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды / В.Н. Телия // Языковая номинация. Виды наименований. - М.: Наука, 1977. - С. 129-221.

 23. Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке / В.Н. Телия. - М.: Наука, 1981. - 269 с.

 24. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. / В.Н. Телия - М.: Наука, 1986. - 144 с.

 25. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие / С.Г. Тер-Минасова - М.: Слово/Slovo, 2000. - 264 с.

 26. Томахин Г.Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения  / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе. - 1980.  - № 4. - С. 84-88.

 27. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков / А.А. Уфимцева - М.: Наука, 1974. - 206 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!