Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2478 Питання для підготовки до здавання заліку з дисципліни Страхові послуги, НУ ЛП

Питання для підготовки до здавання заліку з дисципліни Страхові послуги, НУ ЛП

« Назад

6. Питання для підготовки до здавання заліку з дисципліни Страхові послуги

 1. Назвіть ознаки страхової послуги як товару страхового ринку. Класифікація страхових послуг.

 2. Дайте визначення договору страхування. Які основні складові він повинен мати?

 3. Чим відрізняються істотні та неістотні умови договору страхування? Наведіть приклади.

 4. Хто і для чого розробляє правила страхування?

 5. Охарактеризуйте права і обов’язки страховика відповідно до договору страхування.

 6. Охарактеризуйте права і обов’язки страхувальника відповідно до договору страхування.

 7. Подання заяви про страхування і укладання договору.

 8. Порівняти порядок виплат в майновому та особистому страхуванні.

 9. Підстави для відмови у здійсненні страхових виплат страховиком.

 10. У яких випадках припиняється дія договору страхування?

 11. Коли договір страхування може бути припинений достроково?

 12. Коли договір страхування визнається недійсним?

 13. Обґрунтуйте сутність та необхідність медичного страхування громадян, його основні завдання.

 14. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єктів медичного страхування.

 15. Принципи та особливості обов’язкового медичного страхування.

 16. Принципи та особливості добровільного медичного страхування.

 17. Яка різниця між обов’язковим та добровільним медичним страхуванням?

 18. Які особливості має страхування асистанс та чим воно відрізняється від інших видів медичного страхування?

 19. Які збитки відшкодовує страховик при страхуванні екологічної відповідальності? У яких випадках страхове відшкодування не буде виплачене?

 20. Які особливості сільськогосподарського страхування з державною підтримкою?

 21. Які об’єкти можуть бути застраховані на засадах сільськогосподарського страхування з державною підтримкою? Які об’єкти не беруться на страхування?

 22. Які особливості встановлення страхової суми при страхуванні врожаю  сільськогосподарських культур? Чи є різниця між страховою оцінкою і страховою сумою при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур?

 23. Як розраховується збиток при пошкодженні чи загибелі врожаю сільськогосподарських культур?

 24. Чи встановлюється франшиза при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур і чому?

 25. У яких випадках страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур?

 26. Які особливості добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур, ціни на які встановлюють за сортами і номерами?

 27. Які сільськогосподарські тварини підлягають страхуванню? Які ризики покриває таке страхування?

 28. Які особливості визначення збитку при страхуванні тварин?

 29. Чи встановлюється франшиза при страхуванні сільськогосподарських тварин і врожаю сільськогосподавських культур? Якщо так, то яка і з якою метою?

 30. У якій формі здійснюється страхування будівель, споруд, техніки тощо, що належить сільськогосподарським підприємствам?

 31. Які особливості визначення страхової суми, розміру збитку і страхового відшкодування при страхуванні рухомого і нерухомого майна сільськогосподарських підприємств?

 32. Що таке фінансовий ризик і чим його реалізація загрожує господарюючим суб’єктам?

 33. Які види фінансових ризиків притаманні діяльності підприємств?

 34. Які особливості страхування фінансових ризиків?

 35. У чому полягає сутність страхування кредитного ризику?

 36. Які особливості укладання та ведення договорів страхування кредитів?

 37. Які є види страхування кредитів? Яка форма їх здійснення?

 38. Поясніть взаємовідносини сторін при делеькредерному страхуванні.

 39. Поясність взаємовідносини сторін при гарантійному страхуванні.

 40. Що спільного і відмінного між делькредерним і гарантійним страхуванням?

 41. Які фінансові інструменти використовуються при страхуванні фінансових гарантій? Яке призначення страхування фінансових гарантій?

 42. Які існують форми страхування кредитів?

 43. Які сторони беруть участь у страхуванні товарних кредитів? Що таке факторинг?

 44. Яким чином здійснюється страхування кредитів під інвестиції і хто бере в ньому участь?

 45. Хто виступає страхувальником, а хто застрахованим при страхуванні споживчих кредитів?

 46. Яке призначення страхування кредитів довіри і хто є застрахованим у цьому випадку?

 47. У якій формі здійснюється страхування “каско” автотранспортних засобів?

 48. Які страхові випадки і виключення з них передбачаються у договорах страхування “автокаско”?

 49. Які обмеження при укладанні договорів “автокаско” встановлюють страховики?

 50. Як визначається страхова сума при укладанні договорів “автокаско”?

 51. Як визначається розмір страхового відшкодування при настанні страхового випадку згідно з договором “автокаско”?

 52. Чи характерною умовою при страхуванні “автокаско” є франшиза?

 53. Які суб’єкти та об’єкти передбачені при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів? У якій формі воно здійснюється?

 54. Що є страховим випадком при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів? Як встановлюється страхова сума при цьому при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів?

 55. Пояснити механізм виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів? Коли страховик відмовляє у виплаті страхового відшкодування?

 56. Для чого створене і чим займається Моторне (транспортне) страхове бюро України?

 57. Що таке “Зелена карта”, хто й у яких випадках може скористатися нею?

 58. Які особи можуть виступати страхувальниками при страхуванні вантажів?

 59. Які типи застережень передбачені при страхуванні вантажів? Чим вони відрізняються?

 60. Що може бути об’єктом морського страхування?

 61. Які особливості укладення договору морського страхування?

 62. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом, за генеральним полісом.

 63. У яких випадках страховик звільняється від зобов’язань сплатити страхове відшкодування при страхуванні вантажів, що перевозяться морським транспортом?

 64. Які дії страховика і страхувальника при настанні страхового випадку передбачаються договором морського страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом

 65. Що таке абандон?

 66. З якою метою здійснюється обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації? Перерахуйте його складові.

 67. Назвіть суб’єкти й об’єкти обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

 68. Які страхові випадки передбачені договором страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу? Яка страхова сума встановлюється в таких договорах?

 69. Який порядок виплати страхового відшкодування за договорами страхування відповідальності повітряного перевізника?

 70. Назвіть страхові випадки, за якими настає відповідальність страховика при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам? Які особливості визначення страхової суми та виплати страхового відшкодування за такими договорами?

 71. Яка страхова сума та страхове відшкодування передбачені при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу?

 72. Які страхові випадки передбачені договором страхування повітряних суден? Як визначається страхова сума? Як диференціюються страхові тарифи в таких договорах?

 73. Які документи необхідно надати страховикові для отримання страхового відшкодування при страхуванні повітряних суден?

 74. Що виступає об’єктом при страхуванні працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт?

 75. Які страхові випадки передбачені договором страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт? Яка страхова сума встановлена? У яких розмірах виплачується страхове відшкодування при настанні страхового випадку?

 76. Які об’єкти можна застрахувати на умовах страхування майна громадян? Які є виключення з них ?

 77. Які страхові ризики покриває договір страхування будівель і споруд, що належать громадянам?

 78. Як встановлюється страхова сума і розраховуються страхові платежі при страхуванні будівель і споруд громадян?

 79. Яка різниця між тотальним і частковим збитком?

 80. Як визначається розмір страхового відшкодування при страхуванні будівель і соруд, що належать громадянам?

 81. Охарактеризуйте об’єкти страхування тварин, що належать громадянам.

 82. Як можна згрупувати страхові випадки, які передбачені договорами страхування тварин, що належать громадянам?

 83. Які особливості встановлення страхової суми та визначення розміру страхового відшкодування при страхуванні тварин, що належать громадянам?

 84. Які об’єкти можуть бути застраховані на умовах страхування домашнього майна громадян? Які тут є винятки?

 85. Які страхові випадки передбачаються при укладенні договорів страхування майна громадян?

 86. Як визначається страхова сума при укладенні договору страхування майна громадян?

 87. Як розраховується страховий платіж при страхуванні домашнього майна громадян?

 88. Як визначається збиток, який настав внаслідок страхового випадку та як розраховується страхове відшкодування?

 89. З якою метою і на яких засадах здійснюється страхування професійної відповідальності громадян?

 90. Які виплати передбачені за нанесення шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки?

 91. Особливості маркетингу у страхуванні.

 92. Інструменти страхового маркетингу та їх вплив на страхову діяльність.

 93. Етапи процесу реалізації страхових послуг.

 94. Що таке аквізиція? У чому сутність андеррайтингу?

 95. Хто такі аварійні комісари? У чому сутність їх професійної діяльності?

 96. Яких страхових посередників Ви знаєте? Яка їх роль на страховому ринку?

 97. Охарактеризуйте діяльність страхових агентів, їх статус.

 98. Охарактеризуйте діяльність страхових брокерів, їх статус. Які є обмеження діяльності страхових агентів на страховому ринку?

 99. Порівняйте діяльність страхових агентів та брокерів та страховому ринку.

 100. Пояснити зміст та особливості договорів страхування життя.

 101. Яким чином встановлюються тарифи при страхуванні життя?

 102. Чим відрізняється змішане страхування життя від страхування життя?

 103. Охарактеризувати страхові випадки та виключення з них при змішаному страхуванні життя.

 104. Який порядок виплати страхової суми при змішаному страхуванні життя?

 105. Охарактеризувати структуру пенсійної системи України. Пояснити різницю між її рівнями.

 106. Сутність та суб’єкти солідарної системи пенсійного страхування.

 107. Сутність та суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.

 108. Які види пенсій передбачені з Накопичувального фонду?

 109. Сутність та суб’єкти недержавної системи пенсійного страхування.

 110. Що таке пенсійний контракт? Істотні умови пенсійного контракту.

 111. Для чого застосовуються пенсійні схеми?

 112. Пояснити як успадковуються пенсійні кошти з усіх трьох рівнів системи пенсійного страхування в Україні.

 113. Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?

 114. Які види та форми страхування від нещасних випадків Ви знаєте?

 115. Які види обов’язкового страхування від нещасних випадків передбачені в Україні?

 116. Охарактеризуйте?

 117. Порівняти джерела сплати страхових внесків при обов’язковому страхуванні від нещасних випадків на транспорті.

 118. Яким чином встановлюється страхова сума при обов’язковому страхуванні від нещасних випадків на транспорті? Пояснити порядок і умови її виплати.

 119. Чим відрізняється добровільне страхування від нещасних випадків від обов’язкового?

 120. Яка різниця між колективним та індивідуальним страхуванням від нещасних випадків?

 121. Які умови добровільного страхування від нещасних випадків Ви знаєте?

 122. Які випадки визнаються страховими і нестраховими згідно з умовами добровільного страхування від нещасних випадків?

 123. Від чого залежить величина страхового тарифу при страхуванні від нещасних випадків?

 124. Які умови та порядок виплати страхових сум при страхуванні від нещасних випадків?

 125. В якій формі та яких видів укладаються договори страхування майна підприємств і чому?

 126. Яке майно не приймається на страхування?

 127. Які страхові випадки передбачені при страхуванні майна?

 128. Які є особливості визначення вартості майна, що приймається на страхування?

 129. Як визначається розмір збитку при настанні страхового випадку при страхуванні майна підприємств?

 130. Який розмір та порядок виплати страхового відшкодування при страхуванні майна?

 131. Які збитки відшкодовує страховик при страхуванні від втрат прибутку? Як визначається тут страхова сума?

 132. Від чого залежить розмір збитку при страхуванні від  втрат прибутку?

 133. Що являє собою термін відшкодування при страхуванні від втрат прибутку?

 134. Які чинники впливають на величину страхового тарифу при страхуванні від втарт прибутку?

 135. Які збитки відшкодовують страховики при страхуванні відповідальності виробника за якість виготовленої продукції? Які є виключення із страхових випадків?

 136. У чому полягає сутність страхування відповідальності роботодавця? Для чого застосовується цей вид страхування?

 137. Які страхові випадки передбачені при страхуванні відповідальності підприємства за забруднення навколишнього середовища?

 138. Які види страхування технічних ризиків Ви знаєте?

 139. У чому полягає сутність страхування будівельного підприємця від усіх ризиків?

 140. Які ризики покриваються при страхуванні будівельного підприємця, які є винятки?

 141. Коли починається страховий захист при страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків?

 142. Які об’єкти можуть бути застраховані на умовах страхування монтажних ризиків?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!